sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

ВДОП 6.1.36-5.05-95 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу технологічних трубопроводів. Загальні вимоги безпеки»
Додати у Вибране

КОРПОРАЦІЯ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД»

Відомчий документ з охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом корпорації «Укрмонтажспецбуд»
від 14 липня 1995 р. № 60

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час виконання робіт з монтажу технологічних трубопроводів.
Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.05-95

<полное_название xml:id="x6ek4aqb2sm4sctv3bbyvzgdqb">Передмова

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО

Акцiонерним товариством — науково-виробничою фiрмою «Укрспецмонтажпроект»

2. ВНЕСЕНО

Управлiнням технiчного розвитку виробництва корпорацiї «Укрмонтажспецбуд»

3. ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпрацi України
листом вiд 21.03.95 р. № 07-6а/925

Управлiнням Державної пожежної охорони МВС України
листом вiд 25.04.95 р. № 12/1/506

Українським центром Державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
листом вiд 30.05.95 р. № 5.05.07-53, 54, 55, 71

4. РОЗРОБЛЕНО

Вперше

<полное_название xml:id="x9kyizlgv6urw3eltk2wbps8hr">1. Область застосування

1. Область застосування

1.1. Дана iнструкцiя поширюється на виконання робiт по монтажу i випробуванню металевих, пластмасових i скляних технологiчних трубопроводiв за (далi по тексту — трубопроводи) i встановлює вимоги з технiцi безпеки при будiвництвi трубопроводiв на нових виробництвах i виробництвах, що реконструюються.

Інструкцiя не встановлює вимог безпеки пiд час монтажу i випробувань трубопроводiв пари i гарячої води.

<полное_название xml:id="xexrwsovwzrgvlmh8cw4vhrq0r">2. Загальнi положення

2. Загальнi положення

2.1. Пiд час монтажу i випробування трубопроводiв необхiдно керуватися вимогами даної iнструкцiї, , , вимогами , , затвердженими Держнаглядохоронпрацi, вiдомчими стандартами ССБТ, правилами i нормами, затвердженими органами державного нагляду, i вимогами безпеки, викладеними в проектi виконання робiт (ПВР), проектi органiзацiї будiвництва (ПОБ) i проектi виконання зварювальних робiт (ПВЗР).

2.2. При проектуваннi i виконаннi зварювальних робiт повиннi бути врахованi наступнi небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори за :

- небезпечнi рiвнi напруги в електричному ланцюзi, замикання якої може виникнути через тiло людини;

- пiдвищена i знижена температура повiтря робочої зони;

- пiдвищена вологiсть повiтря;

- падiння з висоти;

- пiдвищена запиленiсть i загазованiсть повiтря робочої зони;

- пiдвищений рiвень вiбрацiї;

- пiдвищений рiвень ультразвуку;

- пiдвищений рiвень iонiзуючих випромiнювань у робочiй зонi;

- недостатня освiтленiсть робочої зони.

Додатково повиннi бути врахованi наступнi небезпечнi фактори:

- несправнiсть вантажопiдiймальних засобiв;

- пiдвищена пожежна небезпека: вiдкритий вогонь, iскри, дим;

- пiдвищена вибухонебезпека.

2.3. Джерелами (носiями) небезпеки є:

- машини, що рухаються, i механiзми;

- електроустаткування;

- iонiзуюче випромiнювання;

- шкiдливi речовини.

2.4. Маса монтуємих складальних одиниць i арматури трубопроводiв повинна вiдповiдати вантажовисотним характеристикам механiзмiв, що використовуються, з урахуванням схеми монтажу.

2.5. Роботи поблизу дiючих лiнiй електропередачi необхiдно виконувати згiдно з вимогами .

2.6. Вмiст шкiдливих речовин у повiтрi робочої зони не повинен перевищувати встановлених гранично допустимих концентрацiй за .

2.7. На робочих мiсцях повинна бути аптечка з набором медикаментiв i засобiв для надання долiкарняної допомоги потерпiлим.

2.8. Зварювальнi i iншi роботи, пов’язанi iз застосуванням вiдкритого вогню, допускається виконувати з письмового дозволу на виконання вогневих робiт вiдповiдно до .

2.9. Пiд час виконання монтажних робiт на дiючих пiдприємствах повиннi виконуватися вимоги i .

2.10. Устаткування i пристосування, що застосовуються пiд час монтажу трубопроводiв, повиннi вiдповiдати i , бути оснащенi огороджувальними пристроями i запобiжними пристосуваннями згiдно з .

<полное_название xml:id="x4iarytiuzhoepnqhlpknhip3e">3. Вимоги до технологiчних процесiв

3. Вимоги до технологiчних процесiв

3.1. Побудова, змiст i виклад у ПВР i ПВЗР вимог безпеки — за .

3.2. Вимоги безпеки при виконаннi розвантажувальних робiт — за , i , затвердженими Держнаглядохоронпрацi.

3.3. Труби, арматура, складальнi одиницi необхiдно стропувати так, щоб при пiдйомi вони були урiвноваженi i при приєднаннi їх до апаратiв або до iнших складальних одиниць i труб не було потрiбно виконувати перестропування.

3.4. Труби i складальнi одиницi довжиною бiльше 6 м необхiдно стропувати у двох мiсцях, при цьому кут нахилу стропа до горизонталi повинен бути не менше 45 градусiв.

3.5. При пiдйомi труб i складальних одиниць трубопроводiв необхiдно використовувати вiдтягнення, що прикрiплюються до одного з кiнцiв труб або складальних одиниць.

3.6. При пiдйомi труб дiаметром понад 150 мм, довжиною бiльше 6 м допускається користуватися стропами з двома твердими захопленнями, вставленими у кiнцi труб.

3.7. Недостатньо твердi складальнi одиницi трубопроводiв повиннi бути посиленi чи розкрiпленi розпiрками, зв’язуваннями.

3.8. При подачi труб i складальних одиниць трубопроводiв за допомогою кранiв усерединi етажерки i у вiдкритi вертикальнi пройми сигнальник повинен бути у полi зору кранiвника. Вiдтягнення повиннi застосовуватися з двох протилежних бокiв.

3.9. При виконаннi монтажних робiт на висотi деталi трубопроводiв, зварювальнi матерiали, розчинники i т.п. повиннi подаватися нагору i опускатися вниз у тарi. Вимоги безпеки при експлуатацiї виробничої тари — за .

3.10. На монтажних лiсах, пiдмостях, вишках та колисках не дозволяється виконувати згинання труб, пiдгинання вiдводiв i iншi пiдгоннi роботи.

3.11. Складальнi одиницi трубопроводiв слiд розстроповувати пiсля того, як вони будуть закрiпленi на опорах до пiдвiсок або з’єднанi дiльницями трубопроводiв фланцевими з’єднаннями або електрозварюванням.

3.12. Ходiння по скляних чи пластмасових трубопроводах, а також скочування труб у траншеї за допомогою ломiв, важелiв и т.д. не допускається.

Для спускання в траншеї зварених батогiв слiд користуватися iнвентарними рушниками (iз зазначеною на них вантажопiдйомнiстю).

3.13. Перебування людей в траншеї пiд час опускання в неї дiльниць трубопроводiв не допускається.

3.14. Спускання робiтникiв у траншею по розпiрках крiплень не дозволяється. Для цiєї мети повиннi бути встановленi драбини з поруччями, а там, де це не дозволяє ширина траншеї, — приставнi сходи.

3.15. Очищення траншеї вiд ґрунту, що обвалився, i пiдчищення до проектної вiдмiтки треба виконувати до опускання в неї дiлянки трубопроводу. Якщо ґрунт обвалився пiд час монтажу трубопроводу, видаляти його необхiдно пiсля пiдведення пiд пiдняту над траншеєю дiлянку трубопроводу опорних конструкцiй.

3.16. Монтаж трубопроводiв на естакадах дозволяється починати пiсля одержання вiд будiвельної органiзацiї акта про готовнiсть естакади вiдповiдно до проекту i технiчних умов.

3.17. У мiсцях виконання робiт з трубами iз пластмас, а також поруч з мiсцями їх складування на вiдстанi 5 м забороняється виконувати вогневi, електро- i газозварювальнi роботи i зберiгати легкозаймистi речовини. Щоб уникнути запалення, необхiдно передбачити заходи пожежної безпеки, включаючи оснащення мiсць складування труб засобами пожежегасiння i засобами iндивiдуального захисту. Забороняється виконувати роботи з клеями i розчинниками на вiдстанi ближче, нiж 10 м вiд джерела вiдкритого вогню.

3.18. Пiд час механiчної i термiчної обробок труб iз фторопласта необхiдно дотримуватися температурних режимiв. Рiзання труб на установках з використанням абразивних кругiв не дозволяється.

3.19. Палити у примiщеннях, де виконуються роботи з клеями i розчинниками, не дозволяється.

3.20. Роботи з готування клеїв необхiдно виконувати у примiщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцiєю. Посудини з клеями i розчинниками повиннi бути закритi.

3.21. Кiлькiсть клею i розчинникiв, що знаходяться на робочому мiсцi, не повинна перевищувати змiнної потреби.

3.22. Вимоги безпеки при виконаннi електрозварювальних робiт — за , роботи з термiчної обробки — за , з газополум’яної i плазменної обробки — за .

3.23. Вимоги безпеки при ґрунтовцi i фарбуваннi будь-якими видами лакофарбувальних матерiалiв — за , виконання антикорозiйних робiт — за , роботи з теплової iзоляцiї — за .

3.24. При знежиреннi поверхонь металевих труб розчинниками не допускається використовувати етилований бензин, бензол, тетраетиловiнiл, чотирихлористий вуглець i пожежонебезпечнi миючi засоби. Цi ж матерiали не допускається використовувати як розчинники лакiв i фарб.

3.25. Нанесення лакофарбувальних матерiалiв з використанням пересувних фарбувальних постiв слiд виконувати вiдповiдно до iнструкцiй з експлуатацiї на конкретне устаткування.

Перед початком роботи шланги, фарбонагнiтальнi баки i повiтряну магiстраль слiд перевiряти на герметичнiсть пiд тиском, який повинен бути в 1,5 рази бiльше за робочий.

3.26. При монтажi гумованих труб чи труб iз iнших займистих антикорозiйних покриттiв виконання зварювальних чи iнших вогневих робiт не допускається.

3.27. При монтажi технологiчних трубопроводiв не допускається:

- залишати пiсля закiнчення робочого дня i в обiдню перерву на робочих мiсцях електро- i газозварювальне, газорiзальне, механiчне i термiчне устаткування у включеному станi;

- зберiгати на робочому мiсцi пальнi речовини;

- залишати незакрiпленими на висотi змонтованi дiлянки трубопроводiв i складальнi одиницi;

- знiмати встановленi огородження i попереджувальнi плакати i знаки.

3.28. Вимоги безпеки при проведеннi радiоiзотопної дефектоскопiї повиннi вiдповiдати «Основним санiтарним правилам роботи з радiоактивними речовинами i iншими джерелами iонiзуючого випромiнювання» (ОСП № 72-87), «Нормам радiацiйної безпеки» (НРБ-76) i «Санiтарним правилам при проведеннi рентгенiвської дефектоскопiї», затвердженим Головним державним санiтарним лiкарем.

3.29. Гiдравлiчнi випробування.

3.29.1. Вимоги безпеки при проведеннi гiдравлiчних випробувань — за , правилами i iнструкцiями, затвердженими органами державного нагляду.

3.29.2. При випробуваннi трубопроводiв, з’єднаних iз замкненими ємностями або апаратами, необхiдне встановлення пристроїв для запобiгання утворенню вакууму при зливаннi рiдини.

3.29.3. У процесi випробувань залишати трубопровiд без нагляду не допускається. Персонал, зайнятий гiдравлiчними випробуваннями, повинен знаходитися в мiсцях, визначених ПВР.

Мiсця перебування персоналу повиннi бути обгородженi екраном на випадок можливого вибивання заглушок i викиду рiдини через рознiмнi i нероз’ємнi з’єднання.

3.29.4. Огляд трубопроводiв слiд проводити пiсля зниження випробувального тиску до робочого. Огляд повинен здiйснюватися спецiально видiленими для цiєї мети i проiнструктованими особами.

3.29.5. Простукування трубопроводiв пiд час випробувань не дозволяється.

3.29.6. Усувати виявленi дефекти, пiдтягувати болти з’єднань трубопроводiв, що знаходяться пiд тиском, не допускається.

3.30. Пневматичнi випробування.

3.30.1. Випробування трубопроводiв на мiцнiсть забороняється у дiючих цехах виробничих пiдприємств, на естакадах, в каналах i лотках, де укладенi трубопроводи, що знаходяться в роботi.

3.30.2. Пiд час випробування повинна вiдгороджуватися небезпечна зона. Розмiр зони в залежностi вiд матерiалу i дiаметра трубопроводу, а також вiд випробувального тиску встановлюється ПВР чи технологiчною картою.

Знаходитися в небезпечнiй зонi в перiод нагнiтання повiтря в систему i при її витримуваннi забороняється.

3.30.3. За межами небезпечної зони повиннi бути виставленi черговi, якiм слiд знаходитися в надiйних укриттях.

За вiдсутностi укриттiв вони повиннi бути створенi спецiально.

Забороняється знаходитися при випробуваннях напроти фланцевих з’єднань i заглушок. Кiлькiсть чергових повинна бути такою, щоб забезпечувалась надiйна охорона зони вiд влучення до її границь людей, не зайнятих випробуваннями.

3.30.4. Границi небезпечної зони повиннi бути позначенi прапорцями, попереджувальними знаками, а в нiчний час — електричними лiхтарями.

3.30.5. При випробуваннi трубопроводiв у нiчний час вся зона випробування повинна бути освiтлена.

3.30.6. Трубопроводи повиннi бути обладнанi запобiжними клапанами, що забезпечують скидання зайвого тиску, i вiдрегульованi так, щоб було неможливо створювати тиск бiльше заданого.

3.30.7. При випробуваннi компресор, ресивер i вимiрювальнi прилади повиннi розташовуватися поза небезпечної зони на вiдстанi не менше 10 м вiд випробувальної системи.

3.30.8. Тиск у трубопроводi варто пiднiмати поступово з промiжним оглядом при досягненнi:

- 0,6 випробувального тиску — для трубопроводiв з робочим тиском до 0,2 МПа;

- 0,3 i 0,6 випробувальнi тиски — для трубопроводiв з робочим тиском вище 0,2 МПа.

Огляд трубопроводу необхiдно здiйснювати при сталому тиску. Простукування трубопроводiв, що знаходяться пiд тиском, не допускається.

3.30.9. Усувати дефекти, затягувати фланцевi i пiдтягувати рiзьбовi з’єднання слiд пiсля зниження тиску в трубопроводi до атмосферного.

<полное_название xml:id="x82vzi1lbpn5otl6ec5ien4b01">4. Вимоги до виробничих площадок i примiщень

4. Вимоги до виробничих площадок i примiщень

4.1. Питання органiзацiї монтажної площадки повиннi бути включенi в ПВР. Монтажна зона повинна бути обгороджена. Огородження монтажної зони повинне мати сигнальне фарбування. У монтажнiй зонi повиннi бути розмiщенi знаки безпеки за i плакати з технiки безпеки.

4.2. До початку робiт монтажна площадка повинна бути забезпечена санiтарно-побутовими примiщеннями: гардеробними, умивальними, душовими, убиральнями, примiщеннями для сушiння, знешкодження i знепилення спецодягу, примiщеннями для особистої гiгiєни жiнок, примiщеннями для регламентованого вiдпочинку, установками мiсцевого обiгрiву i укриттям вiд сонячної радiацiї i атмосферних опадiв, пунктами харчування, здоровпунктами.

4.3. Вантажно-розвантажувальна площадка повинна бути обладнана слегами, мiстками, сходнями i т.п., що забезпечують безпеку виконання робiт.

4.4. Монтажна площадка, склади трубозаготiвельних цехiв для збереження матерiалiв, труб i зварювальних одиниць, робочi площадки i пiдходи до них у темний час доби повиннi бути освiтленi вiдповiдно до вимог .

Освiтлення повинно бути рiвномiрним, без слiпучої дiї освiтлювальних приладiв на працюючих. Виконання робiт у неосвiтлених мiсцях не допускається.

4.5. Робочi мiсця, розташованi вище рiвня землi (пiдлоги, перекриття i т.п.) на 1,3 м i бiльше i на вiдстанi 2 м вiд границi перепаду по висотi, треба обгороджувати.

Конструкцiя огородження повинна задовольняти вимогам i складатися зi стiйок i поручнiв, розташованих на висотi не менше 1,1 м вiд робочого настилу, одного промiжного горизонтального елемента i бортової дошки висотою не менше 0,15 м. Бортовi дошки треба встановлювати на настил, а елементи поруччя — крiпити до стiйок зi внутрiшнього боку. Поручнi дерев’яного поруччя повиннi бути обструганi, а кромки поручнiв металевих перил — закрiпленi до стiйок з внутрiшнього боку i зачищенi вiд заусенцiв.

4.6. Способи крiплення захисних обгороджень повиннi виключати можливiсть їх самовiльного розкрiплення.

4.7. Заходи пожежної безпеки повиннi задовольняти вимогам , , а забезпечення пожежною технiкою — .

<полное_название xml:id="x7zhym0tetup2eohjiuzacd5hg">5. Вимоги до вихiдних матерiалiв

5. Вимоги до вихiдних матерiалiв

5.1. Труби i трубнi елементи, допомiжнi матерiали повиннi мати сертифiкати пiдприємства-виготовлювача, що задовольняють вимогам державних стандартiв i технiчних умов на конкретнi види матерiалiв.

5.2. Вимоги до вихiдних матерiалiв — за .

5.3. Вимоги до трубопровiдної арматури — за .

5.4. Вимоги до зварювальних матерiалiв для термообробки повиннi вiдповiдати вимогам, зазначеним у нормативно-технiчнiй документацiї, затвердженої у встановленому порядку, на конкретнi види матерiалiв.

5.5. Вимоги до матерiалiв для антикорозiйних робiт — за .

<полное_название xml:id="x26rbpsemm3847kk4ou2ywq460">6. Вимоги до розмiщення виробничого устаткування i органiзацiї робочих мiсць

6. Вимоги до розмiщення виробничого устаткування i органiзацiї робочих мiсць

6.1. При розмiщеннi устаткування слiд забезпечити зручнiсть його обслуговування.

6.2. Робочi мiсця повиннi бути органiзованi за i .

6.3. Електрифiкованi iнструменти, що працюють при напрузi понад 42 В, повиннi бути заземленi (зануленнI) вiдповiдно до вимог i .

Ізоляцiя електричних проводiв повинна бути справною i регулярно перевiрятися.

Клемнi коробки на устаткуваннi повиннi бути закритi.

6.4. Пiдключення установок до електромережi необхiдно здiйснювати через захисно-вiдключаючий пристрiй.

6.5. Робоча напруга ручних електрифiкованих машин вiдповiдно до вимог i повинне бути не вище:

- 12 В — при роботi усерединi трубопроводу;

- 42 В — у примiщеннi з пiдвищеною вологiстю i поза примiщеннями;

- 220 В — у примiщеннях без пiдвищеної небезпеки.

Напруга ручних свiтильникiв не повинна перевищувати 42В.

6.6. При проведеннi робiт поза примiщеннями у всiх випадках, а в примiщеннях — в умовах пiдвищеної небезпеки ураження працюючих електричним струмом необхiдно застосовувати ручнi електричнi машини ІІ i ІІІ класiв за . При роботi з електричними машинами ІІ класу в особливо небезпечних умовах ураження працюючих електричним струмом слiд використовувати електричнi машини ІІІ класу за iз застосуванням iндивiдуальних засобiв захисту (гумовi технiчнi рукавички, дiелектричне взуття iз полiмерних матерiалiв i дiелектричнi гумовi килими).

6.7. При зварюваннi i склеюваннi пластмасових трубопроводiв у закритих примiщеннях робочi мiсця слiд оснащувати мiсцевими вiдсосами з викидом поза цими примiщеннями повiтря, що видаляється.

На дiлянках виготовлення вузлiв i сполучних деталей трубопроводiв повинна бути передбачена припливно-витяжна вентиляцiя.

6.8. Використовувати пальники всiх типiв з вiдкритим вогнем для розiгрiву пластмасових труб перед гнуттям i формуванням не допускається.

6.9. При розiгрiвi в глiцеринi перед формуванням пластмасових сполучних деталей необхiдно стежити за тим, щоб на поверхнi труб не мiстилося вологи.

6.10. Температура робочих поверхонь електронагрiвальних iнструментiв з використанням фторопластової плiвки чи фторопластової емульсiї для зварювання пластмасових трубопроводiв при нагрiваннi не повинна перевищувати 250 °С.

Електронагрiвальнi iнструменти повиннi виготовлятися на напругу 42, 110 i 220 В. Штепсельнi з’єднання (розетки, вилки) на напругу 42 В за виконанням i фарбуванням повиннi вiдрiзнятися вiд штепсельних з’єднань на 110 В чи 220 В.

6.11. Нагрiвальнi iнструменти для зварювання пластмасових труб i електропечi повиннi бути укомплектованi пристроями регулювання i контролю температури.

6.12. Вимоги безпеки при обробцi труб рiзанням — за , при роботi з абразивним iнструментом — за , зi сталевими дисками — за .

6.13. Вимоги безпеки при роботi з електрозварювальними пристроями i пристроями для плазменної обробки — за , при роботi з устаткуванням i апаратурою для газополум’яної обробки — за .

6.14. Вимоги безпеки при роботi з допомiжним iнструментом повиннi вiдповiдати вимогам, зазначеним у технiчних умовах, паспортах i iнструкцiях з експлуатацiї на конкретнi типи iнструменту.

6.15. Вимоги безпеки при роботi з компресорним устаткуванням — за .

6.16. Загальнi вимоги безпеки до ультразвуку — за , припустимi рiвнi шуму — за i .

6.17. Свiтильники загального освiтлення, приєднанi до джерела живлення (електромережI) напругою 220 В, повиннi встановлюватися на висотi не менше 2,5 м вiд рiвня пiдлоги, землi. При висотi пiдвiсу менше 2,5 м свiтильники повиннi приєднуватися до мережi напругою не вище 42 В.

При роботах в особливо небезпечних умовах, у тому числi усерединi апаратiв i трубопроводiв, повиннi застосовуватися переноснi свiтильники напругою не вище 12 В.

6.18. Освiтлення робочих мiсць для монтажу трубопроводiв повинне вiдповiдати IV розряду зорової роботи за . Джерело свiтла повинно розташовуватися так, щоб не заслiплювати працюючих.

Освiтленiсть робочого мiсця повинна вiдповiдати ІІІ розряду зорової роботи за .

6.19. Загальнi вимоги безпеки при експлуатацiї засобiв малої механiзацiї, монтажних пристосувань i iнструмента — за .

6.20. Виконувати зварювальнi роботи усерединi трубопроводiв допускається при дiаметрi труби 900 мм i бiльше. При цьому зварник повинен бути iзольований вiд стiнок труби дiелектричними гумовими килимами, зварювальнi кабелi повиннi бути iзольованi або обгорнутi в гумовi шланги. Для забезпечення безпеки при змiнi електродiв повинен застосовуватися обмежник холостого ходу чи електрозварювальне устаткування повинне додатково мати електричне блокування для автоматичного включення зварювального ланцюга при контактi електроду зi зварювальним виробом i автоматичне вимикання зварювального ланцюгу при холостому ходi, або знижувальну напругу у зварювальному ланцюгу до 12 В.

6.21. Страхування працюючого усерединi трубопроводу (труби, батога) повиннi виконувати два робiтники, що знаходяться поза трубопроводом у найближчого до працюючого торця труби, за допомогою стропiв, прикрiплених до запобiжного пояса працюючого. Страхувальнi повиннi мати вiльний огляд робочого мiсця.

6.22. Роботи з виконання плазменно-дугового рiзання повиннi виконуватися вiдповiдно до «Гiгiєнiчних вимог до технологiчних процесiв i устаткування на основi використання низькотемпературної плазми».

6.23. Поблизу зони зварювальних робiт у примiщеннях i закритих об’ємах повинен розташовуватися пристрiй для мiсцевої витяжної вентиляцiї. При неможливостi влаштування пристрою мiсцевої витяжної вентиляцiї повинно бути забезпечено подавання чистого повiтря безпосередньо пiд захисну маску зварника.

6.24. Верстат (стiл) для рiзання скляних труб i зарядки їх кiльцями повинен бути мiцний i стiйкий.

6.25. Для вiдрiзкiв труб у верстата повинна знаходитися шухляда.

6.26. Пiд ногами слюсаря-монтажника по монтажу скляних трубопроводiв повинен бути дерев’яний ґратчастий настил. Вiдстань мiж планками настилу не повинна бути бiльше 30 мм, висота настилу повинна складати не менше 60 мм.

6.27. При електричному рiзаннi скляних труб на кiнцi нiхромової проволоки слiд одягати держак. За вiдсутностi держака кiнцi нiхромової проволоки повиннi бути обгорнутi азбестом. Електричне рiзання труб слiд виконувати через понижуючий трансформатор напругою не вище 42 В. Корпус трансформатора i один з вiдводiв обмотування низької напруги повиннi бути заземленi.

6.28. Гострi кромки торцiв скляних труб i фасонних деталей необхiдно округлити обробкою карборундовим кругом.

6.29. Робочi мiсця i пiдходи до них повиннi бути очищенi вiд смiття i вiдходiв, не захаращенi матерiалами, деталями, складальними одиницями, арматурою трубопроводiв, звiльненi вiд води, рiзного роду забруднень, а в зимовий час — очищенi вiд снiгу, льоду, посипанi пiском, шлаком або золою. Робочi мiсця повиннi бути захищенi вiд протягiв.

6.30. При одночаснiй роботi на рiзних висотах розмiщення робочих мiсць по однiй вертикалi не допускається.

<полное_название xml:id="x9lnu0w42a9axofr7qv7cwnufo">7. Вимоги до збереження i транспортування вихiдних матерiалiв, заготiвель, напiвфабрикатiв, готових виробiв i вiдходiв виробництв

7. Вимоги до збереження i транспортування вихiдних матерiалiв, заготiвель, напiвфабрикатiв, готових виробiв i вiдходiв виробництв

7.1. У проектi виконання робiт чи технологiчнiй записцi повиннi бути передбаченi мiсця i способи збереження пальних, вибухонебезпечних, отрутних, радiоактивних речовин, що вiдповiдають вимогам безпеки.

7.2. При навантаженнi i розвантаженнi труб, деталей, арматури, складальних одиниць i вузлiв трубопроводу працюючi повиннi дотримуватися вимог , затверджених Держнаглядохоронпрацi, i .

7.3. При стропуваннi труб усi областi стропа повиннi бути натягнутi рiвномiрно. Мiж стропом i трубою слiд прокладати дерев’янi пiдкладки, щоб трос не сковзав по трубi при порушеннi її горизонтального положення пiд час пiдйому.

Не допускається стропувати складальнi одиницi трубопроводiв за бурти, фланцi i вiдгалуження в безпосереднiй близькостi вiд зварених швiв, стропування арматури повинне здiйснюватися за корпус. Не допускається стропування за штурвал, шпинделi, важелi i iншi виступаючi частини.

Стропувати i пiднiмати блок з полiмерних труб слiд у жорсткому закрiпленнi траверсами i кронштейнами, що виключають деформацiю вузлiв.

7.4. Труби слiд укладати на пiдкладки i прокладки з кiнцевими упорами, якi виключають самовiльне перемiщення труб при стропуваннi, зберiганнi, укладеннi останнiх ярусiв, зняттi однiєї з труб ярусу и т. д. Нижнiй ряд повинен бути укладений на пiдкладки, укрiпленi iнвентарними металевими башмаками, надiйно закрiпленими на пiдкладках.

У кожен штабель треба укладати труби одного дiаметра.

7.5. При складуваннi труб i складальних одиниць у ряди мiж ними повиннi бути прокладенi дерев’янi бруски, пiд крайнi труби прокладенi клиння: прислоняти труби до стiн будинкiв i споруд не допускається.

7.6. Складальнi одиницi допускається складувати не бiльше, нiж у 3 яруси в штабелi висотою, яка не перевищує 1,7 м. У ПВР повиннi бути передбаченi заходи, що забезпечують стiйкiсть кожної складальної одиницi окремо, так i штабелю в цiлому при збереженнi, стропуваннi, розстропуваннi, укладаннi наступного ярусу, розбиранню штабеля i т. п.

7.7. Клеючi речовини i розчинники повиннi зберiгатися в закритих примiщеннях, шафах при температурi не вище 20 градусiв Цельсiя.

<полное_название xml:id="x3e9rdynu2c9nyyxw9yuw4ul3n">8. Вимоги до персоналу, що допускається до участi у виробничому процесi

8. Вимоги до персоналу, що допускається до участi у виробничому процесi

8.1. До робiт по виготовленню i монтажу трубопроводiв допускаються особи не молодше 18 рокiв, якi пройшли медичний огляд, виробниче навчання i навчання з правил технiки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санiтарiї i надання долiкарняної допомоги потерпiлим, iнструктаж i якi здали iспити квалiфiкацiйнiй комiсiї з охорони працi i мають посвiдчення на право виконання даного виду робiт.

8.2. Перiодичний медичний контроль працюючих повинен здiйснюватися в термiни, встановленi Мiнiстерством охорони здоров’я.

8.3. Електрозварники i обслуговуючий персонал електроустановок повиннi додатково пройти навчання i iнструктаж з правил електробезпеки, здати iспит на квалiфiкацiйну групу з технiки безпеки не нижче ІІ групи i знати правила надання долiкарняної допомоги при ураженнi електричним струмом.

Жiнки до виконання зварювальних робiт усерединi трубопроводу не допускаються.

8.4. Органiзацiя, порядок, види виробничого навчання i iнструктаж працюючих — згiдно з «Типовим положенням про навчання, iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi», затвердженим Держнаглядохоронпрацi України; повторний iнструктаж необхiдно проводити не рiдше одного разу на три мiсяцi, а з пожежної безпеки — один раз на пiвроку.

8.5. Вимоги до персоналу, що допускається до вантажно-розвантажувальних робiт, — за ; до обслуговуючого персоналу по управлiнню транспортними засобами — за ; до персоналу, що допускається до виконання електрозварювальних робiт, — за .

8.6. Робiтник, що сумiщає декiлька професiй, повинен бути навчений безпечним методам працi i мати посвiдчення на право виконання кожного виду робiт, при роботi на висотi — мати дозвiл медичної комiсiї.

<полное_название xml:id="x5i6runmdkxqtlr3up3s83kh8e">9. Вимоги безпеки пiд час виконання робiт в умовах дiючого виробництва

9. Вимоги безпеки пiд час виконання робiт в умовах дiючого виробництва

9.1. При роботi в дiючих цехах чи на територiї дiючих пiдприємств - визначенi галузевими нормативами, що регламентують порядок допуску монтажних органiзацiй до виконання робiт в умовах дiючих цехiв i об’єктiв пiдприємств.

9.2. При виконаннi робiт у дiючих цехах пiдприємств монтуюча органiзацiя зобов’язана разом з адмiнiстрацiєю дiючого пiдприємства (цеху) розробити конкретнi заходи, якi повнiстю забезпечують безпеку i нешкiдливiсть працi як монтажникiв, так i працюючих дiючого цеху; для цього повиннi бути складенi заходи, обов’язковi для монтажної органiзацiї i персоналу даного цеха.

9.3. Перед початком роботи в дiючому цеху працюючим необхiдно пройти додатковий iнструктаж з охорони працi на робочому мiсцi у представникiв замовника.

Працюючi повиннi беззаперечно дотримуватися внутрiшнього розпорядку роботи, встановленого на даному пiдприємствi.

9.4. Перед початком роботи замовник i генеральний пiдрядчик за участю субпiдрядних органiзацiй повиннi оформити акт-допуск для виконання будiвельно-монтажних робiт на територiї дiючого пiдприємства згiдно зi .

Для виконання робiт у цехах i виробництвах зi шкiдливими i небезпечними умовами працi необхiдно додатково одержати наряд-допуск на проведення робiт пiдвищеної небезпеки згiдно зi .

9.5. До початку робiт необхiдно видати спiльнi накази керiвництва пiдприємств i монтажної органiзацiї про призначення iнженерно-технiчних працiвникiв iз вказiвкою посади i прiзвища вiдповiдальних за органiзацiю i дотримання всiх заходiв, що забезпечують безпеку виконання монтажних чи ремонтних робiт, про призначення конкретних осiб, вiдповiдальних за проведення регулярного iнструктажу робiтникiв монтажної органiзацiї, про призначення вiдповiдальної особи по об’єкту в цiлому i по окремих дiльницях, а також про органiзацiйнi заходи, термiни i порядок робiт на об’єктi.

9.6. Мiсця пiдключення зварювальних апаратiв, монтажних механiзмiв, електрифiкованого iнструмента i їх захисне заземлення (занулення) повиннi бути зазначенi ПВЗР i погодженi з адмiнiстрацiєю дiючих цехiв, у яких виконуються монтажнi роботи.

9.7. У примiщеннях з вибухонебезпечними зонами необхiдно застосовувати освiтлювальну арматуру у вибухозахищеному виконаннi.

9.8. У вибухонебезпечних примiщеннях необхiдно використовувати iнструмент i пристосування, що не викликають iскроутворення при ударах i падiннях.

9.9. При виконаннi монтажних робiт необхiдно:

- виконувати вогневi, ремонтнi i iншi роботи за умов одержання дозволу i оформлення його у встановленому порядку;

- зберiгати на робочому мiсцi мастила i iншi пальнi матерiали в розмiрi, що не перевищує добову потребу;

- всi обтиральнi матерiали збирати в залiзну шухляду i пiсля закiнчення змiни видаляти з примiщення, щоб уникнути самозапалювання;

- усiх працюючих забезпечити вiдповiдною спецодягом, спецвзуттям i iндивiдуальними засобами захисту;

- при використаннi легкозаймистих i горючих речовин забороняється використовувати синтетичнi обтиральнi матерiали.

9.10. При виконаннi робiт у вибухонебезпечних цехах i цехах зi шкiдливими умовами працi слiд дотримуватися вимог цехової iнструкцiї з технiки безпеки i промислової санiтарiї.

9.11. Не допускається при реконструкцiї i ремонтi пiдключати трубопроводи до дiючих газопроводiв, а також робити врiзання в резервуари, ємностi i апарати, в яких знаходились вибухонебезпечнi, горючi i отруйнi речовини, i виконувати зварювальнi роботи. Зазначенi роботи повиннi виконуватися замовником вiдповiдно до вимог глави 9 ПБГ-69.

9.12. Роботи в примiщеннях i спорудах, пов’язанi зi зниженням вмiсту кисню або видiленням у робочiй зонi шкiдливих i небезпечних пари, газiв i пилу, повиннi виконуватися вiдповiдно до дiючої на даному пiдприємствi iнструкцiї з органiзацiї безпечного проведення газонебезпечних робiт.

9.13. Монтажники повиннi негайно припинити роботу в дiючому цеху у випадку сигналу аварiї в примiщеннi, де виконуються роботи, при раптовому проривi пари чи газiв легкозаймистих рiдин, а також за вимогою адмiнiстрацiї цеха, робiтникiв служби технiки безпеки i органiв нагляду. Знову приступати до роботи дозволяється пiсля повного знешкодження повiтряного середовища i контролю його з проведенням аналiзу на вмiст кисню, шкiдливих, вибухонебезпечних i вибухопожежонебезпечних речовин.

9.14. При прокладцi трубопроводiв через внутрiшнi автодороги i залiзничнi вiтки в ПВР слiд передбачити сигналiзацiю i час виконання монтажних робiт, якi необхiдно погоджувати зi службами, що їх експлуатують.

9.15. При демонтажi трубопроводiв, що експлуатувалися, приступати до роботи дозволяється за наявностi акта, що пiдтверджує вiдсутнiсть у них залишку технологiчних продуктiв i дозволяє виконання робiт.

<полное_название xml:id="x8szyc963j3k3orjbneqabwr6j">10. Вимоги до застосування засобiв захисту працюючих

10. Вимоги до застосування засобiв захисту працюючих

10.1. Робiтники, iнженерно-технiчнi працiвники i службовцi повиннi бути забезпеченi спецодягом, спецвзуттям, засобами колективного i iндивiдуального захисту вiдповiдно до , затверджених Держкомпрацi СРСР 09.06.81 р.

10.2. Вимоги до застосування засобiв iндивiдуального захисту зварникiв — за , що працюють з ручними електричними машинами, — за , з абразивними i ельборовим iнструментом — за .

10.3. Вимоги по забезпеченню пожежної безпеки — вiдповiдно до i .

10.4. При монтажi трубопроводiв на висотi монтажники повиннi бути забезпеченi запобiжними поясами за . При роботi на висотi слiд також використовувати запобiжнi канати за .

10.5. Електрозварники i рiзьбярi плазменно-дугового рiзання повиннi бути забезпеченi захисними щитками типу НН i РН за зi скляними свiтлофiльтрами — за . Вимоги до щиткiв — за .

10.6. Працюючих iз клеями, розчинниками i трубами iз фторопласта необхiдно забезпечити засобами захисту органiв дихання за i iндивiдуального захисту рук — за .

10.7. Вимоги безпеки при проведеннi радiацiйної дефектоскопiї — за .

10.8. Виконання дробєструйних, лакофарбових робiт i робiт з гумування i склеювання слiд виконувати в примiщеннях зi ввiмкненою припливно-витяжною вентиляцiєю.

10.9. Для захисту органiв дихання при дробєструйнiй обробцi слiд використовувати шолом МІОТ чи респiратор ШВ-1 «Лепесток» за .

<полное_название xml:id="x8cnod4mlkicl3m3y4cv7ogr9o">11. Методи контролю виконання вимог безпеки

11. Методи контролю виконання вимог безпеки

11.1. Вмiст пилу i шкiдливих речовин у повiтрi робочої зони повиннi контролювати органи санiтарного нагляду шляхом систематичних аналiзiв. Вимоги до методiв контролю стану повiтря робочої зони — за .

11.2. Контроль за пристроями захисного заземлення або занулення — за .

11.3. Контроль за дотриманням вимог безпеки електрозварювальних робiт — за .

11.4 Контроль за дотриманням вимог безпеки термiчної обробки — за .

11.5. Контроль електробезпеки повинен здiйснюватися згiдно з вимогами «ПТЕ i ПТБ-84».

11.6. Контроль за технологiчним устаткуванням, що створює шум, — за .

11.7. Лiси, пiдмости i iншi пристосування для роботи на висотi повиннi пiдлягати технiчному освiдоцтву в термiни, встановленi нормативно-технiчною документацiєю i iнструкцiями пiдприємств-виготiвникiв.

11.8. Контроль i огляд засобiв колективного i iндивiдуального захисту повиннi здiйснюватися вiдповiдальною особою з числа iнженерно-технiчних робiтникiв, якi призначаються адмiнiстрацiєю монтажної органiзацiї, в термiни i згiдно з вимогами нормативно-технiчної документацiї на конкретнi засоби захисту.

11.9. Радiацiйний контроль — за (НРБ-76).

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика