sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України
Додати у Вибране

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ голови Держнаглядохоронпраці України
від 14.09.93 р. № 85

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України


Дата введення — 01 липня 1994 року

Обов’язкова для всiх мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств, органiзацiй, юридичних та фiзичних осiб

<полное_название xml:id="x1roa8ipmqbnn5fokdes7mxhrt">Позначення та скорочення

Позначення та скорочення

Розкрадання ВМ — незаконне вилучення вибухових матерiалiв у пiдприємств i организацiй

Розкидання ВМ — будь-яке розмiщення вибухових матерiалiв в мiсцях, якi не вiдповiдають встановленному по рядку їх зберiгання та використання

Втрачення ВМ — загублення вибухових матерiалiв внаслiдок по рушення порядку їх зберiгання, транспортуван ня, доставки, використання та облiку при вiдсутностi данних, що вказують на розкрадання

Втрата ВМ — термiн узагальнюючий, який охоплює розкрадан ня, розкидання та втрачення вибухових ма терiалiв

Технiчне розслiдування— розслiдування, яке на вiдмiну вiд карного, має розслiдування на метi встановити обставини та причини втрат ВМ i розробити заходи по запобiганню подiбним випадкам

<полное_название xml:id="x2k482ty6x4wvcjoezo9en5u47">1. Галузь застосування

1. Галузь застосування

Ця iнструкцiя поширюється на розслiдування i облiк випадкiв втрат промислових вибухових матерiалiв на всiх пiдприємствах, в установах та об’єктах, розташованих на територiї України.

Інструкцiя встановлює порядок технiчного розслiдування i облiку випадкiв втрат промислових вибухових матерiалiв.

Вимоги даної iнструкцiї обов’язковi для виконання посадовими особами i працiвниками пiдприємств, органiзацiй та установ (незалежно вiд форм власностI), зв’язаних з виготовленням, перевозкою, зберiганням, використанням i облiком вибухових матерiалiв, а також об’єднань, корпорацiй, концернiв, асоцiацiй, мiнiстерств та вiдомств. Вимоги цiєї iнструкцiї пiдлягають виконанню i працiвниками вiдповiдних проектних i науково-дослiдних органiзацiй.

<полное_название xml:id="xclnn9f3j4y1djlweyyfwar5j8">2. Загальнi положення

2. Загальнi положення

2.1. Розслiдуванню пiдлягають всi випадки втрат (розкрадання, розкидання, втрачення) вибухових матерiалiв, якi сталися на пiдприємствах, в органiзацiях i на об’єктах України.

2.2. Розслiдування має на метi встановити обставини i причини втрат вибухових матерiалiв, виявити допущенi порушення встановленого порядку зберiгання, облiку, охорони, транспортування i використання ВМ, а також визначити винних осiб i заходи по запобiганню подiбним випадкам.

2.3. Кожен випадок втрати ВМ повинен бути зареєстрований на пiдприємствi i в органах держнаглядохоронпрацi (iнспекцiї, управлiннi, КомiтетI) в спецiальному журналi вiдповiдно до додатка 1.

<полное_название xml:id="x36sp3yn7asctfvf7ikuv9h9tg">3. Технiчне розслiдування та облiк випадкiв втрат ВМ

3. Технiчне розслiдування та облiк випадкiв втрат ВМ

3.1. Керiвник пiдприємства, органiзацiї про випадок втрати ВМ повинен негайно повiдомити органам держнаглядохоронпрацi, внутрiшнiх справ, прокуратури, служби безпеки, а також вищестоящiй господарчiй органiзацiї. Керiвники пiдприємств, якi не повiдомили про випадок втрати ВМ, несуть вiдповiдальнiсть, як за приховування нещасного випадку.

3.2. Керiвник пiдприємства (технiчний керiвник робiт) зобов’язаний прийняти заходи по забезпеченню збереження документiв i предметiв, зв’язаних з фактом втрати вибухових матерiалiв i, до прибуття комiсiї, припинити на мiсцi випадку всi роботи, крiм зв’язаних з попередженням можливих дальших втрат ВМ, рятуванням людей i лiквiдацiєю аварiї, а також вжити заходи для розшукування втрачених ВМ.

3.3. Всi випадки втрат ВМ розслiдує комiсiя, у склад якої входять представники органiв держнаглядохоронпрацi (голова комiсiї, пiдприємства i вищестоящої господарчої органiзацiї. Представник мiсцевого органу внутрiшнiх справ включається в склад комiсiї по узгодженню.

Склад комiсiї призначається наказом (розпорядженням) територiального управлiння держнаглядохоронпрацi по узгодженню з керiвниками органiзацiй (пiдприємств), якi направляють своїх представникiв для участi в розслiдуваннi.

В окремих випадках, за узгодженням з територiальним управлiнням держнаглядохоронпрацi, розслiдування обставин i причин втрати ВМ може бути доручено адмiнiстрацiї пiдприємства.

3.4. Склад комiсiї по технiчному розслiдуванню причин та умов втрати вибухових матерiалiв, якi привели до надзвичайної подiї, визначається Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi i вiдповiним мiнiстерством та вiдомством, за узгодженням з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

Примiтки:

1. В особливих випадках комiсiї по технiчному розслiдуванню втрат ВМ утворюються по вказiвцi Кабiнету Мiнiстрiв України.

2. Розслiдування нещасних випадкiв, зв’язаних з втратами ВМ, повиннi здiйснюватися у вiдповiдностi з «Положенням про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах та органiзацiях», з врахуванням вимог даної iнструкцiї.

3.5. Представники органiв держнаглядохоронпрацi мають право, в разi необхiдностi, самостiйно проводити технiчне розслiдування обставин та причин випадкiв втрат ВМ i по результатах розслiдування приймати рiшення, керуючись Положенням про Держнаглядохоронпрацi України.

3.6. До з’ясування обставин втрати вибухових матерiалiв i прийняття заходiв по усуненню його причин, вiдповiдним органом держнаглядохоронпрацi у пiдприємств може бути вилучено дозвiл на право проведення пiдривних робiт (робiт з вибуховими матерiалами).

3.7. Комiсiя по технiчному розслiдуванню випадку втрати ВМ пiсля прибуття на мiсце зобов’язана розпочати розслiдування i в десятиденний термiн скласти акт по формi вiдповiдно до додатка 2.

3.8. За вимогою комiсiї адмiнiстрацiя пiдприємства зобов’язана:

- в разi необхiдностi запросити для участi в розслiдуваннi фахiвцiв для утворення експертної комiсiї;

- провести технiчнi розрахунки, лабораторнi дослiдження, випробування та iншi необхiднi роботи;

- надати транспорт, засоби зв’язку i робоче примiщення, необхiднi для розслiдування;

- забезпечити друкування i розмноження необхiдних матерiалiв.

Витрати на проведення технiчних розрахункiв, лабораторних дослiджень, випробувань та iнших робiт, якi проводяться запрошеними фахiвцями, оплачує пiдприємство, де стався випадок втрати ВМ.

3.9. Члени комiсiї мають право пiд час розслiдування одержувати письмовi i уснi пояснення вiд керiвникiв пiдприємства, його структурних пiдроздiлiв, очевидцiв та iнших осiб.

3.10. Кожне письмове пояснення пiдписується особою, яка його дає, а протокол опитування, крiм опитуваної особи, пiдписується також членом комiсiї, який склав цей протокол.

3.11. Експертна комiсiя, при необхiдностi, утворюється розпорядженням голови комiсiї по розслiдуванню випадку втрат ВМ.

Питання, якi потребують експертної оцiнки та матерiали з висновками експертної комiсiї оформляються письмово.

3.12. Матерiали розслiдування випадкiв втрат ВМ повиннi включати:

- акт технiчного розслiдування випадку втрати ВМ;

- протокол огляду мiсця подiї, ескiз мiсця подiї з необхiдними розмiрами, пiдписаний членами комiсiї, якi проводили огляд i особою, яка накреслила ескiз (маркшейдер, начальник цеху чи дiльницI);

- письмовi пояснення (протоколи опитування) посадових осiб, очевидцiв та iнших осiб;

- довiдки та медичнi висновки, якi пiдтверджують можливiсть допуску вiдповiдних осiб до роботи по професiї та поводженню з ВМ;

- виписка з проектiв, паспортiв буропiдривних робiт, мiсцевих iнструкцiй та керiвництв, книги облiку надходження i витрат вибухових матерiалiв, книги облiку видавання i повертання вибухових матерiалiв, копiї наряд-накладних та наряд-путiвок, довiдки з вказанням збиткiв;

- висновок експертної комiсiї (у випадку створення);

- iншi документи, якi висвiтлюють виробничi умови та обставини випадку втрати ВМ.

3.13. Оформлення матерiалiв технiчного розслiдування покладається на адмiнiстрацiю пiдприємства, яка по списку, складеному комiсiєю, не пiзнiше 5 днiв пiсля закiнчення розслiдування, розсилає їх з копiєю свого наказу про обставини втрати ВМ i заходах по попередженню подiбних випадкiв: вишестоящiй господарчiй органiзацiї i мiсцевому органу держнаглядохоронпрацi — по два примiрники, по одному примiрнику — органам прокуратури i внутрiшнiх справ.

Необхiднiсть направлення матерiалiв в iншi адреси визначається головою комiсiї по технiчному розслiдуванню.

3.14. Оригiнали документiв, якi включенi в матерiали технiчного розслiдування, зберiгаються на пiдприємствi, де вiдбулася втрата ВМ, на протязi 45 рокiв.

<полное_название xml:id="x61optixtx177tmn6it0056le8">4. Звiтнiсть про випадки втрат вибухових матерiалiв i аналiз причин їх виникнення

4. Звiтнiсть про випадки втрат вибухових матерiалiв i аналiз причин їх виникнення

4.1. Адмiнiстрацiя пiдприємства на пiдставi актiв технiчного розслiдування випадкiв втрат вибухових матерiалiв звiтується в установленному порядку про випадки втрат вибухових матерiалiв по формi, затвердженiй Мiнiстерством статистики України.

4.2. Держнаглядохоронпрацi i територiальнi органи систематично проводять аналiз причин випадкiв втрат ВМ, якi виникли, i по його результатах приймають необхiднi профiлактичнi заходи.

4.3. Посадовi особи, якi виннi в порушеннi даної iнструкцiї, притягуються до вiдповiдальностi вiдповiдно дiючому законодавству.

Форма журналу реєстрацiї випадкiв втрат вибухових матерiалiв

Додаток 1

Форма журналу реєстрацiї випадкiв втрат вибухових матерiалiв

№ п/п

Дата випадку, який виник

Вид втрат (розкрадання розкидання, втрачення)

Найменування пiдроздiлу, об’єкта, на якому виник випадок (цех, дiльниця, мiсце роботи)

Найменування та кiлькiсть втрачених вибухових матерiалiв(всього)

Короткий опис обставин випадку

Результат розгляду матерiалiв в судових органах

Повернено вибухових матерiалiв пiдприємству

Примiтка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Форма акта технiчного розслiдування випадку втрати (розкрадання, розкидання, втрачення) вибухових матерiалiв

Додаток 2

Форма акта технiчного розслiдування випадку втрати (розкрадання, розкидання, втрачення) вибухових матерiалiв

Акт технiчного розслiдування випадку втрати (розкрадання, розкидання, втрачення) вибухових матерiалiв

який виник _______________ 19__ р. о ___ год.

1. Найменування пiдприємства (органiзацiї), вiдомча належнiсть, адреса

___________________________________________________________________________________________________

2. Склад комiсiї:

Голова _____________________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прiзвище, iм’я, по батьковI)

Члени ______________________________________________________________________________________________

3. Коротка характеристика об’єкта i мiсця, де виникла втрата ВМ

4. Найменування i кiлькiсть вибухових матерiалiв, якi були втраченi

5. Обставини. При опису обставин в необхiдних випадках робляться посилання на доданнi схеми, плани, фотокартки та iншi матерiали, вказується, ким виявлена втрата ВМ

6. Найменування та кiлькiсть ВМ, виявлених (знайдених) в результатi розслiдування

7. Органiзацiйнi та технiчнi причини випадку; вказати, якi вимоги правил та iнструкцiй були порушенi

8. Заходи по запобiганню повторенню подiбних випадкiв, якi запропонованi комiсiєю в результатi розслiдування, з вказiвкою термiнiв їх виконання

9. Висновок комiсiї про осiб, вiдповiдальних за випадок, який виник та запропонованi заходи щодо покарання

Розслiдування проведено i акт складений __________________________________
                                                                                (число, мiсяць, рiк)

До акта додаються:

1. __________________________________________________________________________________________________
                                            перелiк всiх документiв, копiй, довiдок,

____________________________________________________________________________________________________
                                            графiчних матерiалiв, фотокарток та iнш.

2. ___________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________________________

Матерiали розслiдування на ______ аркушах

Пiдписи: Голова комiсiї

Члени комiсiї

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика