sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
Додати у Вибране

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держнаглядохоронпраці України
від 26.10.2004 р. № 236

До

Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань


<полное_название xml:id="x8smwdgswr34ya47eafpmwrx02">1. Загальнi положення

1. Загальнi положення

1.1. До загазувань належать усi випадки перевищення норм концентрацiї метану в поперечному перерiзi гiрничих виробок у просвiтi та у вiдкритих, не закладених породою або iншими матерiалами куполах.

За вiдсутностi даних про фактичну концентрацiю метану загазованими також слiд вважати:

у шахтах I i II категорiї за газом — тупиковi виробки, у яких видiляється метан у разi припинення їх провiтрювання на 30 хв. i бiльше;

у шахтах III категорiї, надкатегорних i небезпечних за раптовими викидами — тупиковi виробки, у яких видiляється метан, у разi припинення їх провiтрювання на 5 хв. i бiльше.

Загазування виробок подiляються на мiсцевi, шаровi та загальнi.

Мiсцеве загазування — скупчення метану в окремих мiсцях виробок, у тому числi бiля бурових верстатiв, комбайнiв та врубових машин, у вiдкритих, не закладених породою або iншими матерiалами куполах, iз концентрацiєю 2% i бiльше.

Шарове загазування — скупчення метану у виглядi шару у виробках на дiлянках довжиною понад 2 м iз концентрацiєю 2% i бiльше.

Загальне загазування — перевищення норми середньої за перерiзом виробки концентрацiї метану.

1.2. За причинами виникнення загазування можуть бути аварiйними й технологiчними.

До аварiйних належать загазування, викликанi порушенням нормального провiтрювання (вiдмова ВМП, роз’єднання, вiдставання вiд вибоїв i порив вентиляцiйних труб, руйнування вентиляцiйних споруд i порушення нормального режиму їх роботи, завал i затоплення виробок, забучування вуглеспускiв), вiдмовою засобiв управлiння газовидiленням (дегазацiї та iн.), суфлярами, газодинамiчними явищами, за винятком викликаних струсним пiдриванням, а також аварiйним вимиканням джерел енергозабезпечення вентиляторiв.

До технологiчних належать загазування, обумовленi викидами вугiлля (породи) й газу при струсному пiдриваннi, а також пiдвищеним газовидiленням пiд час проведення робiт щодо попередження раптових викидiв вугiлля й газу (гiдровимивання порожнин у цiликах вугiлля та iн.), при попередньому розпушеннi, зволоженнi, вiдбiйцi вугiлля вибуховим способом, виїмки вугiлля комбайнами, вивантаженнi вугiлля з бункерiв, обваленнями порiд покрiвлi у виробленому просторi й плановими зупинками вентиляцiйних, дегазацiйних i газовiдсмоктувальних установок.

<полное_название xml:id="x4lw94gc5bpovu7fx1yuaev36n">2. Заходи щодо запобiгання й лiквiдацiї загазувань у гiрничих виробках

2. Заходи щодо запобiгання й лiквiдацiї загазувань у гiрничих виробках

2.1. Основними заходами щодо запобiгання загазувань гiрничих виробок є:

загальне або мiсцеве (бiля джерел газовидiлення) збiльшення швидкостi повiтря;

зменшення й перерозподiл газовидiлення у гiрничi виробки шляхом змiни схем, способiв провiтрювання й дегазацiї вугiльних пластiв i бокових порiд.

2.2. Якщо не вдається забезпечити необхiдної для розмивання шарiв i мiсцевих скупчень метану середньої швидкостi повiтря на небезпечних дiлянках виробок, повиннi застосовуватися способи мiсцевого збiльшення швидкостi: установлення додаткових ВМП, ежекторiв, перемичок (парусiв), похилих щиткiв, звихрувальних трубопроводiв та iнших пристроїв.

ВМП у цьому випадку встановлюється вiдповiдно до вимог пункту 3.4.3 Правил. Спецiальнi пристрої, допущенi Держнаглядохоронпрацi для боротьби з мiсцевими скупченнями метану, можуть установлюватися у виробцi, в якiй лiквiдується мiсцеве скупчення.

2.3. Для запобiгання утворення й лiквiдацiї мiсцевих скупчень метану при комбайновому способi проведення виробок необхiдно використовувати ежектори (повiтрянi або водоповiтрянI) або допомiжнi малогабаритнi вентилятори з пневматичним або гiдравлiчним приводом. Ежектор (вентилятор) установлюється на корпусi комбайна, i повiтря подається до рiзального органу у привибiйну частину виробки.

2.4. Запобiгання й лiквiдацiю скупчень метану в очисних виробках бiля комбайнiв необхiдно здiйснювати за рахунок загального збiльшення швидкостi повiтря у виробцi або мiсцевого (бiля комбайнiв) перерозподiлу повiтряного потоку у робочому просторi лави за допомогою додаткових джерел тяги (ежекторiв, малогабаритних вентиляторiв).

2.5. Для запобiгання й лiквiдацiї мiсцевих скупчень метану на сполученнях очисних виробок iз вентиляцiйними штреками необхiдно застосовувати один iз таких способiв:

змiна схеми провiтрювання виїмкової дiльницi (наприклад, при зворотному порядку вiдроблення пласта замiсть зворотноточної на цiлик схеми застосовувати прямоточну схему провiтрювання з випуском вихiдного струменя на вироблений простiр) таким чином, щоб тупик погашуваної вентиляцiйної виробки провiтрювався за рахунок загальношахтної депресiї;

використання для вiдведення метану, що видiляється з виробленого простору, дренажних штрекiв, непiдтримуваних виробок та вироблених просторiв вищерозташованих вiдроблених виїмкових дiльниць;

iзольоване вiдведення метану з вироблених просторiв по жорстких трубопроводах i непiдтримуваних виробках за допомогою вентиляторiв та ежекторiв;

вiдвiд метану з погашуваного тупика за допомогою ВМП (ежектора) по короткому трубопроводу з випуском вiдводжуваної сумiшi у вентиляцiйну виробку дiльницi;

подання повiтря у погашуваний тупик за допомогою ВМП, установленого у виробцi зi свiжим струменем.

2.6. Для запобiгання займання метану iскрами вiд розряду статичної електрики усi трубопроводи, що пiдводять повiтря до скупчення метану, необхiдно заземлити згiдно з вимогами .

<полное_название xml:id="xb6fpjmgodo6qlcurm6v2aq0bd">3. Порядок розгазування i розслiдування причин загазувань гiрничих виробок

3. Порядок розгазування i розслiдування причин загазувань гiрничих виробок

3.1. Кожний працюючий в шахтi, який виявить загазування, порушення або припинення провiтрювання, повинен негайно повiдомити про це посадовiй особi або гiрничому диспетчеровi, вивести людей на свiжий струмiнь, захрестити виробку i зняти напругу з електроустаткування.

Гiрничий диспетчер зобов’язаний зареєструвати у журналi повiдомлення про загазування або порушення провiтрювання й повiдомити про це посадовим особам дiльницi, у виробках якої виникло загазування, начальнику дiльницi ВТБ, а також посадовiй особi шахти, яка є на шахтi (головному iнженеровi шахти, його заступнику або помiчниковi, начальнику змiни).

Усi випадки загазувань виробок, незалежно вiд їх тривалостi, начальник дiльницi ВТБ, його заступник або помiчник протягом доби повинен реєструвати у Книзi вимiрiв метану та облiку загазувань (пiдвищених концентрацiй дiоксиду вуглецю (вуглекислого газу)).

3.2. Розгазування виробок треба здiйснювати у кожному випадку з дотриманням заходiв, розроблених за формою (див. додаток), i таких, що мiстять перелiк робiт, порядок їх виконання й заходи, що забезпечують безпеку робiт:

зняття напруги з електроустаткування й кабелiв у виробках, якими буде проходити вихiдний струмiнь на всьому протязi його шляху, включаючи вихiдний струмiнь крила (шахти), i виведення людей з цих виробок;

виставлення на свiжому струменi постiв або знакiв заборони у мiсцях можливого пiдходу людей до виробок, по яких у разi розгазування буде проходити вихiдний струмiнь;

спосiб розгазування, мiсця й порядок перевiрки вмiсту метану у виробках пiсля закiнчення розгазування;

безперервний контроль за вмiстом метану у вихiдному iз загазованої виробки струменi переносними автоматичними приладами.

Заходи розробляє начальник дiльницi до початку проведення виробки й вiдроблення виїмкових дiльниць, погоджує їх iз начальником дiльницi ВТБ та затверджує головним iнженером шахти.

Заходи щодо розгазування виробок повиннi бути складовою частиною паспорта виїмкової дiльницi, проведення та крiплення пiдземних виробок i коригуватися вiдповiдно до конкретних умов гiрничих робiт i характеру загазування.

Із заходами повиннi бути ознайомленi посадовi особи й робiтники дiльницi, працiвники дiльницi ВТБ, посадовi особи шахти — заступники (помiчники) головного iнженера шахти, начальники змiн. Один екземпляр заходiв повинен бути у гiрничого диспетчера.

У разi змiни передбаченої проектом схеми провiтрювання виробок або схеми енергозабезпечення до заходiв iз розгазування пiсля реалiзацiї цих змiн начальник дiльницi протягом доби повинен занести вiдповiднi доповнення.

3.3. Розгазування окремих очисних виробок та виїмкових дiльниць, а також окремих тупикових виробок пiсля припинення їх провiтрювання протягом змiни (6 год.) i бiльше необхiдно проводити пiд керiвництвом начальника дiльницi ВТБ (заступника або помiчника) у присутностi начальника дiльницi або його заступника.

3.4. Розгазування окремих тупикових виробок пiсля припинення провiтрювання менше нiж на змiну може проводитися пiд керiвництвом посадової особи дiльницi.

3.5. Розгазування групи очисних i тупикових виробок, крил шахтного поля, а також розгазування виробок пiсля газодинамiчних явищ, суфлярних видiлень i проривiв метану треба проводити пiд керiвництвом головного iнженера шахти.

3.6. Розгазування iзольованих дiлянок i окремих виробок повинно проводитися тiльки у неробочi змiни силами ДАРС /ДВГРС/ згiдно iз Статутом ДАРС /ДВГРС/ з органiзацiї та ведення гiрничорятувальних робiт.

3.7. Для розгазування тупикових виробок повинен застосовуватися спецiальний пристрiй. Пристрiй (мал. 1) розмiщується у тупиковiй частинi виробки на вiдстанi 5–10 м вiд її устя i являє собою патрубок 1 iз поперечним перерiзом круглої або прямокутної форми з клапаном 2, що має ущiльнення з пористої гуми.

Витрата повiтря бiля вибою виробки регулюється змiною положення клапана 2 за допомогою троса 4 вручну або електроприводом.

Порядок розгазування:

клапан 2 повнiстю перекриває перерiз патрубка 1;

включається у безперервну роботу ВМП;

за рахунок плавного пiдняття клапана 2 у вентиляцiйному трубопроводi бiля вибою виробки забезпечується така кiлькiсть повiтря, при якiй концентрацiя метану, що безперервно вимiрюється переносним автоматичним приладом в устi виробки, не буде перевищувати 2%.

Якщо у виробцi прокладено два або бiльше вентиляцiйних трубопроводiв, розгазувальним пристроєм обладнується один трубопровiд.

Такi виробки розгазовують у наступному порядку:

клапан 2 повнiстю перекриває перерiз патрубка 1;

плавним пiдняттям клапана 2 бiля вибою забезпечують таку кiлькiсть повiтря, при якiй концентрацiя метану, безперервно вимiрювана переносним автоматичним приладом в устi виробки, не буде перевищувати 2%;

якщо пiсля пiдняття клапана 2 до верхнього граничного положення концентрацiя метану у вихiдному струменi з виробки, що розгазовується, не буде перевищувати 2%, вмикають у безперервну роботу ВМП на iнших трубопроводах.

3.8. Посадова особа, що керує розгазуванням на мiсцi робiт, зобов’язана:

повiдомити гiрничому диспетчеровi шахти про виконання заходiв i початок робiт iз розгазування;

за допомогою переносних приладiв перевiрити вмiст метану у виробках пiсля їх розгазування i повiдомити гiрничому диспетчеровi про закiнчення розгазування.

Вмикання ВМП пiд час розгазування виробок допускається пiсля зниження концентрацiї метану в мiсцях установлення вентиляторiв до 1%.

3.9. Роботи у розгазованих окремих виїмкових дiльницях, очисних i тупикових виробках можуть бути вiдновленi за дозволом гiрничого диспетчера (начальника дiльницi ВТБ, його заступника або помiчника, начальника змiни, головного iнженера шахти, його заступника або помiчника), а в розгазованих групах очисних i тупикових виробок, крил або у виробках пiсля газодинамiчних явищ, суфлярних видiлень i проривiв метану — за дозволом головного iнженера шахти. При цьому повиннi бути виконанi необхiднi заходи щодо усунення причин, що викликали загазування.

3.10. На виїмкових дiльницях i в тупикових виробках, обладнаних стацiонарними приладами контролю вмiсту метану, пiд час кожного вимикання електроенергiї апаратурою АКМ посадовi особи дiльницi повиннi замiряти середню концентрацiю метану переносним газовизначником на мiсцi встановлення датчикiв апаратури АКМ i результати вимiрiв повiдомити гiрничому диспетчеровi (оператору АГК). Якщо пiд час вимiру виявлено перевищення допустимої концентрацiї метану, то, незалежно вiд тривалостi, дане перевищення оператор АГК позначає як загазування.

3.11. Усi випадки аварiйних загазувань повиннi розслiдуватися протягом доби.

Розслiдування причин аварiйних загазувань тривалiстю до однiєї змiни повинно проводитися пiд керiвництвом начальника дiльницi ВТБ або його заступника (помiчника), а тривалiстю бiльше однiєї змiни — пiд керiвництвом головного iнженера шахти або його заступника (помiчника).

3.12. На пiдставi даних Книги вимiрiв метану та облiку загазувань (пiдвищених концентрацiй дiоксиду вуглецю (вуглекислого газу)) начальник дiльницi ВТБ один раз на пiвроку проводить аналiз причин загазувань виробок.

Результати аналiзу подаються головному iнженеровi шахти i використовуються при розробцi заходiв щодо попередження загазувань гiрничих виробок.

3.13. Пiд час аналiзу загазувань установлюються:

кiлькiсть загазувань, що сталися за аналiзований перiод на виїмкових дiльницях, — за мiсцями i причинами загазування i окремо — за причинами технологiчними й аварiйними;

кiлькiсть випадкiв загазувань, що сталися за аналiзований перiод у тупикових виробках, i окремо — за причинами технологiчними й аварiйними;

середня тривалiсть загазувань кожної групи за об’єктами (виїмкових дiльниць, тупикових виробок);

кiлькiсть аварiйних загазувань за видами (мiсцевих, шарових, загальних);

частота аварiйних i технологiчних загазувань виїмкових дiльниць i тупикових виробок, що визначається як частка вiд дiлення числа загазувань на середньодiюче число виїмкових дiльниць i тупикових виробок вiдповiдно.

Примiтки.

1. Якщо причина загазування загальна й викликана зупинкою головних i допомiжних вентиляцiйних установок через аварiйне вимкнення електроенергiї, наприклад, пiд час грози, аварiй у системах теплозабезпечення (вихiд iз ладу калориферiв) та iншими причинами, кiлькiсть випадкiв загазувань вважають таким, що дорiвнює числу загазованих виробок.

2. Загазування виїмкової дiльницi (очисної виробки з прилеглими виробками) треба враховувати як один випадок.

<полное_название xml:id="xa8apb2a59s0yi44tc36nox91f">Заходи з безпечного розгазування

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний iнженер шахти
_______________________________

«____»__________200__ р.

Шахта ________________________________________________

органiзацiя, до складу якої входить пiдприємство

______________________________________________________

Пласт ________________

ЗАХОДИ
з безпечного розгазування _____________________________________________________
(найменування виробки, дiльницI)

1. Вимкнути напругу з електроустаткування й кабелiв __________________________________________________________________________
                                                                                                                                       (вказати виробки,

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                             розташованi на шляху перемiщення вихiдного струменя пiд час розгазування)

2. Вивести людей з _________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (вказати виробки, розташованi на шляху перемiщення вихiдного

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          струменя пiд час розгазування)

3. Виставити пости (на свiжому струменI) або знаки заборони в мiсцях за схемою провiтрювання дiльницi, що додається

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. Розгазування проводити __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (вказати спосiб розгазування)

у такiй послiдовностi _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (вказати черговiсть розгазування

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                 виробок у разi загазування декiлькох виробок)

5. Проводити безперервний автоматичний контроль за вмiстом метану у вихiдному iз загазованої виробки струменi

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (вказати тип переносного автоматичного

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                              приладу й мiсце його встановлення)

6. Доповiсти гiрничому диспетчеровi про початок i закiнчення робiт iз розгазування.

Начальник дiльницi

ПОГОДЖЕНО:

Начальник дiльницi ВТБ __________________________________________________________________

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика