sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

ІНКОТЕРМС Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати
Додати у Вибране

ІНКОТЕРМС
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати

Видання МТП № 560

Введені в дію з 01.01.2000 року

<полное_название xml:id="x8fn5sun6ho7330z10ls0in3k3">Передмова

Передмова

Генеральний секретар Мiжнародної торгової палати Марiя Лiванос Каттауї

Економiка свiтового господарства забезпечила пiдприємствам бiльший, нiж будь-коли, доступ до ринкiв усього свiту. Товари продаються у ширшому рядi країн, у бiльших обсягах i рiзноманiттi. Але iз зростанням обсягiв i складностi мiжнародних торгових вiдносин, зростає й можливiсть виникнення непорозумiнь та витратних спорiв, коли договори купiвлi-продажу складаються неналежним чином.

Інкотермс, офiцiйнi правила Мiжнародної торгової палати для тлумачення торговельних термiнiв, полегшують ведення мiжнародної торгiвлi. Посилання на Інкотермс-2000 в договорi купiвлi-продажу чiтко визначає вiдповiднi обов’язки сторiн та зменшує ризик юридичних ускладнень.

З моменту створення Інкотермс Мiжнародною торговою палатою (МТП) в 1936 роцi, цi беззаперечнi всесвiтнi стандарти договiрної дiяльностi регулярно коригуються, щоб не вiдставати вiд розвитку мiжнародної торгiвлi, Інкотермс-2000 враховують поширення зон, вiльних вiд митних зборiв, зростання використання електронного зв’язку в дiлових угодах i змiни в практицi перевезень, що вiдбуваються останнiм часом. Інкотермс-2000 пропонують бiльш простий i чiткий виклад визначень 13 термiнiв, з яких усi зазнали оновлення.

Широкий досвiд роботи Комiсiї МТП з мiжнародної комерцiйної практики, членами якої є представники всiх частин свiту i всiх секторiв торгiвлi, гарантує, що Інкотермс-2000 вiдповiдають потребам бiзнесу повсюдно.

МТП висловлює подяку членам Комiсiї пiд керiвництвом професора Фабiо Бортолоттi (Італiя), Робочої групи з торговельних термiнiв пiд керiвництвом професора Яна Рамберга (Швецiя) та проектної групи у складi професора Чарльза Дебаттiста (головуючий — Великобританiя), Робера де Руа (Бельгiя), Фiлiпа Рапату (Францiя), Йєнза Бредоу (Нiмеччина) та Френка Рейнольдса (США).

Вступ

<полное_название xml:id="x15054qasi50ap7l8i5f54if6g">1. Мета та сфера застосування Інкотермс

1. Мета та сфера застосування Інкотермс

Метою Інкотермс є забезпечення єдиного набору мiжнародних правил для тлумачення найбiльш уживаних торговельних термiнiв у зовнiшнiй торгiвлi. Таким чином можна уникнути або, щонайменше, значною мiрою скоротити невизначеностi, пов’язанi з неоднаковою iнтерпретацiєю таких термiнiв у рiзних країнах.

Часто сторони, що укладають контракт, незнайомi з рiзною практикою ведення торгiвлi в країнах одна одної. Це може стати причиною непорозумiнь, спорiв i судових проваджень з усiма пов’язаними з цим марними витратами часу й коштiв. З метою вирiшення вищезгаданих проблем, МТП в 1936 роцi вперше опублiкувала звiд мiжнародних правил тлумачення торговельних термiнiв. Цi правила вiдомi як «Інкотермс-1936». Пiзнiше були внесенi змiни та доповнення 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 i, на сьогоднi, 2000 року, для узгодження цих правил iз сучасною практикою мiжнародної торгiвлi.

Слiд пiдкреслити, що сфера дiї Інкотермс обмежується питаннями, пов’язаними з правами та обов’язками сторiн договору купiвлi-продажу вiдносно поставки товарiв (пiд словом «товари» тут розумiються «матерiальнi речi», а «нематерiальнi товари», такi як комп’ютерне програмне забезпечення, виключаються).

Було виявлено два найпоширенiших напрями неправильного розумiння Інкотермс. Перший — це часте помилкове сприйняття Інкотермс як правил, що мають бiльше вiдношення до договору перевезення, анiж договору купiвлi-продажу. По-друге, iнодi їм приписують охоплення всiх зобов’язань, якi сторони могли б волiти включити до контракту. Проте, як завжди пiдкреслювала МТП, Інкотермс поширюються виключно на вiдносини мiж продавцями та покупцями в рамках договору купiвлi-продажу, бiльш того, тiльки в деяких, чiтко визначених аспектах.

В той час, як експортерам i iмпортерам необхiдно враховувати практичнi зв’язки мiж рiзними договорами, необхiдними для здiйснення мiжнародної торгової угоди — де вимагається не тiльки договiр купiвлi-продажу, але й договори перевезення, страхування та фiнансування — Інкотермс вiдносяться тiльки до одного з цих договорiв, а саме договору купiвлi-продажу. Тим не менш, домовленiсть сторiн про застосування певного термiна Інкотермс обов’язково має значення й для iнших договорiв. Наведемо лише кiлька прикладiв: продавець, погодившись на договiрнi умови CFR або CIF, не може виконати такий договiр з використанням iншого виду транспорту, крiм водного, оскiльки за цими умовами вiн повинен надати покупцю коносамент чи iнший морський транспортний документ, що просто неможливо при використаннi iнших видiв транспорту. Бiльш того, документ, що вимагається згiдно документарного акредитиву, обов’язково залежатиме вiд засобiв перевезення, що використовуватимуться.

По-друге, Інкотермс мають справу з рядом визначених обов’язкiв, що покладаються на сторони — такими як обов’язок продавця надати товар у розпорядження покупця або передати його для перевезення чи то доставити його до пункту призначення та з розподiлом ризику мiж сторонами в рiзних випадках. Далi, вони стосуються обов’язкiв щодо очищення товару для експорту та iмпорту, упаковки товару, обов’язку покупця прийняти поставку, а також обов’язку сторiн надати пiдтвердження того, що вiдповiднi зобов’язання були належним чином виконанi. Хоча Інкотермс є вкрай важливими для здiйснення договору купiвлi-продажу, велика кiлькiсть проблем, що можуть виникнути в цих вiдносинах, взагалi ними не розглядаються, такi як передача права власностi та iншi майновi права, порушення договору та наслiдки таких порушень, а також звiльнення вiд вiдповiдальностi в певних ситуацiях. Слiд пiдкреслити, що Інкотермс не призначенi для замiни таких умов договору, якi необхiднi для укладення повного договору купiвлi-продажу, чи то через iнкорпорацiю нормативних умов, чи через iндивiдуальне узгодження умов. В бiльшостi випадкiв Інкотермс не мають справи з наслiдками порушення договору та звiльненням вiд вiдповiдальностi внаслiдок рiзноманiтних перешкод. Цi питання повиннi вирiшуватися iншими умовами договору купiвлi-продажу та застосовним законодавством. Інкотермс вiд початку завжди призначалися для застосування при продажi товарiв, що поставляються через нацiональнi кордони, тобто, вони є мiжнародними торговельними термiнами. Однак на практицi Інкотермс час вiд часу також включаються у договори купiвлi-продажу товарiв виключно в межах внутрiшнiх ринкiв. У випадках, коли Інкотермс застосовуються таким чином, статтi А.2 та Б.2 й будь-якi iншi умови iнших статей, що стосуються експорту та iмпорту, звичайно, стають зайвими.

<полное_название xml:id="xf2rqyxm9psjneyavbn0iw0wk2">2. Чому Інкотермс переглядаються?

2. Чому Інкотермс переглядаються?

Основною причиною черги нових редакцiй Інкотермс була потреба в їх адаптацiї до сучасної комерцiйної практики. Так, у редакцiї 1980 року було впроваджено термiн «Франко-перевiзник» (тепер FCA) для частих випадкiв, коли пунктом одержання товару в морськiй торгiвлi вже був не традицiйний пункт FOB (проходження за поручнi судна), а частiше точка на сушi перед завантаженням на борт судна, де товар укладався до контейнера для наступного транспортування морем або використання комбiнацiї рiзних транспортних засобiв (так званi змiшанi або мультимодальнi перевезення).

Далi, при переглядi Інкотермс у 1990 роцi, у статтях, що стосувалися обов’язку продавця надати докази поставки, було дозволено замiнити паперовий документообiг електронним обмiном даними (EDI-повiдомленнями) за умови, що сторони заздалегiдь домовилися здiйснювати спiлкування за допомогою електронної пошти. Не варто й казати, що зусилля до вдосконалення структури та викладу Інкотермс для полегшення їх практичного застосування докладаються постiйно.

<полное_название xml:id="xeutxs210eok6t5s5msa7b5a7q">3. Інкотермс-2000

3. Інкотермс-2000

Впродовж процесу редагування, що зайняв близько двох рокiв, МТП вжила всiх можливих заходiв щодо залучення найширшого кола представникiв свiтової торгiвлi вiд рiзноманiтних її секторiв, репрезентованих у нацiональних комiтетах, за посередництвом яких працює МТП, до висловлення своїх поглядiв i вiдгукiв на низку проектiв. Справжньою винагородою за цю роботу стали свiдчення того, що вона викликала набагато активнiшу реакцiю з боку користувачiв з усього свiту, нiж будь-яка з попереднiх редакцiй Інкотермс. Результатом цього дiалогу постала версiя Інкотермс-2000, що може здатися лише незначною мiрою змiненою порiвняно до Інкотермс-1990. Зрозумiло, проте, що Інкотермс зараз користується всесвiтнiм визнанням, i тому МТП

ВИРІШИЛА закрiпити це визнання й уникати змiн заради самих змiн. З iншого боку, було докладено значних зусиль для забезпечення ясного й точного вiдображення торговельної практики формулюваннями, використовуваними в Інкотермс-2000. Крiм того, значнi змiни були внесенi в двi областi:

- обов’язки щодо митного очищення товару та здiйснення митних платежiв за термiнами FAS i DEQ;

- обов’язки щодо навантаження та розвантаження за термiном FCA.

Всi змiни, як за змiстом, так i за формою, були зробленi на основi ретельних дослiджень, проведених серед користувачiв Інкотермс. Особлива увага придiлялася запитам, отриманим iз 1990 року Групою експертiв з Інкотермс, органiзованою для додаткового обслуговування користувачiв Інкотермс.

<полное_название xml:id="x2uvwswbqmqd8zrhdl34u4rc17">4. Включення правил iнкотермс у договiр купiвлi-продажу

4. Включення правил iнкотермс у договiр купiвлi-продажу

З урахуванням перiодичного внесення змiн до Інкотермс, необхiдно забезпечити, щоб у кожному випадку, коли сторони мають намiр iнкорпорувати правила Інкотермс у свiй договiр купiвлi-продажу, завжди робилося чiтке посилання на чинну у даний час версiю Інкотермс. Цьому можна з легкiстю не додати значення, коли, наприклад, посилання на бiльш ранню редакцiю робиться у стандартних формах договорiв або в бланках замовлення, використовуваних суб’єктами торгiвельних вiдносин. Вiдсутнiсть посилання на поточну редакцiю може потiм призвести до спорiв щодо того, чи мають сторони намiр iнкорпорувати цю саму або ж бiльш ранню версiю Інкотермс до складу їхнього договору. Комерсанти, що бажають застосовувати Інкотермс-2000, таким чином, повиннi чiтко зазначити, що їхнiй договiр регулюється «Інкотермс-2000».

<полное_название xml:id="x4n2nwrcuckfsfwrte4vqzw36i">5. Структура iнкотермс

5. Структура iнкотермс

В Інкотермс-1990 термiни були для полегшення розумiння згрупованi в чотири категорiї, вiдмiннi мiж собою по сутi, — починаючи з термiну, згiдно якого продавець тiльки забезпечує покупцю доступ до товару на власних площах продавця («E»-термiн — Ex Works); далi йде друга група, в рамках якої продавець зобов’язаний доставити товар перевiзнику, призначеному покупцем («F»-термiни — FCA, FAS i FOB); далi «C»-термiни, вiдповiдно до яких продавець повинен укласти договiр на перевезення, не приймаючи, проте, на себе ризик втрати чи пошкодження товару або додатковi витрати внаслiдок подiй, що мають мiсце пiсля вiдвантаження та вiдправлення товару (CFR, CIF, CPT i CIP); i, нарештi, «D»-термiни, за яких продавець має нести всi витрати та ризики, необхiднi для доставки товару до мiсця призначення (DAF, DES, DEQ, DDU i DDP). Класифiкацiя торговельних термiнiв викладається у наступнiй таблицi.

Інкотермс-2000

Група E

Вiдправлення

EXW

Франко-завод (... назва мiсця)

Група F

Основне перевезення не оплачено

FCA

Франко-перевiзник (... назва мiсця призначення)

FAS

Франко вздовж борту судна (... назва порту вiдвантаження)

FOB

Франко-борт (... назва порту вiдвантаження)

Група C

Основне перевезення оплачено

CFR

Вартiсть i фрахт (... назва порту призначення)

CIF

Вартiсть, страхування та фрахт (... назва порту призначення)

CPT

Фрахт/перевезення оплаченi до (... назва мiсця призначення)

CIP

Фрахт/перевезення та страхування оплаченi до (... назва мiсця призначення)

Група D

Прибуття

DAF

Поставка до кордону (... назва мiсця поставки)

DES

Поставка з судна (… назва порту призначення)

DEQ

Поставка з причалу (… назва порту призначення)

DDU

Поставка без сплати мита (... назва мiсця призначення)

DDP

Поставка зi сплатою мита (... назва мiсця призначення)

Далi пiд усiма термiнами, як i в Інкотермс-1990, вiдповiднi обов’язки сторiн зведенi в групи пiд 10 заголовками статей, де кожна стаття з боку продавця «вiддзеркалює» статус покупця щодо цього ж питання.

<полное_название xml:id="x9492loyo8huv6bc8cehdeoo4h">6. Термiнологiя

6. Термiнологiя

При розробцi Інкотермс-2000 було докладено значних зусиль для досягнення максимально можливої i бажаної послiдовностi у використаннi рiзноманiтних виразiв, що проходять крiзь усi тринадцять термiнiв. Таким чином, вдалося уникнути використання рiзних формулювань для висловлення одного й того самого змiсту. Крiм того, по можливостi використовувалися саме вирази, уживанi в Конвенцiї ООН 1980 року про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв (CISG).

«вантажовiдправник»

У деяких випадках необхiднiсть використання одного цього термiна для передачi двох рiзноманiтних значень була викликана виключно вiдсутнiстю пiдхожої альтернативи. Трейдери знайомi з цiєю складнiстю у контекстi як договорiв купiвлi-продажу, так i договорiв перевезення. Так, наприклад, термiн «вантажовiдправник» (shipper) позначає як особу, що передав товар для перевезення, так i особу, що укладає договiр iз перевiзником; проте цi два «вантажовiдправники» можуть бути рiзними особами, наприклад, за договором на умовах FOB, де продавець передає товар для перевезення, а покупець укладає договiр iз перевiзником.

«поставка»

Особливо важливо вiдзначити, що термiн «поставка» використовується в Інкотермс у двох рiзних значеннях. По-перше, — для визначення моменту, коли продавець виконав свої зобов’язання щодо доставки товару, визначенi в статтях А.4 Правил Інкотермс. По-друге, термiн «поставка» також використовується в контекстi обов’язку покупця одержати чи прийняти поставку товару, зазначеного в статтях Б.4 Інкотермс. У цьому другому розумiннi слово «поставка» означає, по-перше, що покупець «приймає» саму природу «C»-термiнiв, як-от, що продавець виконав свої обов’язки щодо вiдправки товарiв, i, по-друге, що покупець зобов’язаний отримати товар. Цей останнiй обов’язок важливий для уникнення непотрiбних платежiв за зберiгання товару до того моменту, як покупець забере товар. Таким чином, наприклад, за контрактами на умовах CFR i CIF покупець зобов’язаний прийняти поставку товарiв i отримати їх вiд перевiзника. Якщо покупець не виконає цього, вiн може стати зобов’язаним вiдшкодувати збитки продавцю, що уклав договiр перевезення з перевiзником, або ж покупець повинен буде сплатити перевiзнику збори за простiй для того, щоб той видав йому товар. Коли в цьому контекстi говориться, що покупець зобов’язаний «прийняти поставку», це означає не те, що покупець приймає товар як вiдповiдний договоровi купiвлi-продажу, але тiльки той факт, що продавець виконав своє зобов’язання передати товар для перевезення згiдно договору перевезення, який вiн повинен укласти вiдповiдно до пункту а) статей А.3 в «C»-термiнах. Таким чином, якщо пiсля отримання товару в пунктi призначення покупець виявить, що товар не задовольняє умовам договору купiвлi-продажу, вiн зможе використовувати проти продавця будь-якi засоби захисту своїх iнтересiв, наданi йому договором купiвлi-продажу та застосовним правом. Як уже вказувалося, цi питання знаходяться цiлком поза сферою дiї Інкотермс.

Там, де це належить, в Інкотермс-2000 використовується вираз «надавати товар у розпорядження покупця», коли покупець отримує доступ до товару у визначеному мiсцi. Цьому виразу надається те ж саме значення, що й у виразi «передати товар», використовуваному в Конвенцiї ООН 1980 р. про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв.

«звичайний»

Слово «звичайний» з’являється в декiлькох термiнах, наприклад, у термiнi EXW щодо часу поставки (А.4) i в «C»-термiнах щодо документiв, якi продавець зобов’язаний надати, й договору перевезення, що продавець повинен органiзувати (А.8, А.3). Зрозумiло, може бути важко сказати точно, що означає слово «звичайний», проте в багатьох випадках можливо точно визначити, як представники сфери торгiвлi звичайно дiють, i ця практика тодi може скласти вiдповiдний дороговказ. У цьому значеннi слово «звичайний» є бiльш корисним, нiж слово «розумний», що потребує оцiнки не з погляду свiтової практики, а виходячи з бiльш складного принципу сумлiнностi та чесностi. За деяких обставин, певна рiч, може виникнути необхiднiсть вирiшувати, що означає «розумний». Проте, з наведених причин, в Інкотермс у бiльшостi випадкiв слову «звичайний» вiддано перевагу перед словом «розумний».

«збори»

У вiдношеннi обов’язку очистити товари для iмпорту, необхiдно визначити, що мається на увазi пiд «зборами», що повиннi бути сплаченi при iмпортi товарiв. В Інкотермс 1990 року вираз «офiцiйнi збори, сплачуванi при експортi й iмпортi товару», використовувався у термiнi DDP у статтi А.6. В статтi А.6 термiн DDP в Інкотермс-2000 слово «офiцiйнi» було виключено через те, що воно викликало певнi непорозумiння при визначеннi, чи були збори «офiцiйними», чи нi. Виключення цього слова не передбачало iстотної змiни змiсту норми. «Збори», належнi до сплати, позначають тiльки тi збори, що є необхiдним наслiдком iмпорту як такого i якi вiдповiдно повиннi бути сплаченi згiдно застосовних правил iмпорту. Будь-якi додатковi збори, стягуванi особами приватного права в зв’язку з iмпортом, такi як складськi збори, не пов’язанi з обов’язком митного очищення товару, не охоплюються згаданим термiном «збори». Проте, виконання зазначеного зобов’язання може викликати деякi витрати на користь митних брокерiв або експедиторiв, якщо сторона, що несе це зобов’язання, не виконує вiдповiдну роботу сама.

«порти», «мiсця», «пункти» («точки») i «площi»

У вiдношеннi позначення мiсця, куди повиннi бути доставленi товари, в Інкотермс використовуються рiзноманiтнi термiни. У термiнах, призначених для застосування виключно при перевезеннi товарiв водним шляхом — таких як FAS, FOB, CFR, CIF, DES i DEQ — використанi вирази «порт вiдправки» i «порт призначення». В усiх iнших випадках використано слово «мiсце». У деяких випадках було визнано за потрiбне також указувати «пункт» («точку») всерединi порту або мiсця, оскiльки продавцю може бути необхiдно знати не тiльки про доставку товару у певний район, такий як мiсто, але й про те, де саме в межах цього району товар має бути наданий у розпорядження покупця. У договорах купiвлi-продажу така iнформацiя часто вiдсутня, i тому Інкотермс передбачають, що якщо конкретний пункт у межах узгодженого мiсця не був обумовлений i наявнi кiлька можливих пунктiв, продавець може вибрати той, що найбiльш придатний для його цiлей (як, наприклад, у термiнi FCA ст. А.4). Там, де пунктом доставки виступає мiсцезнаходження продавця, використовувався вираз «площi продавця» (термiн FCA ст. А.4).

«корабель» i «судно»

У термiнах, призначених для застосування щодо перевезень товарiв водним шляхом, вирази «ship» i «vessel» використовуються як синонiми. Поняття «ship» використовується тодi, коли воно входить безпосередньо до складу торговельного термiна, такого як «франко вздовж борта судна» (FAS) i «доставка з судна» (DES), а також традицiйно вживаного виразу «перехiд через поручнi судна» у термiнi FOB.

«перевiрка» та «огляд»

У статтях А.9 i Б.9 правил Інкотермс вiдповiдно використанi заголовки «перевiрка — упаковка — маркування» i «огляд товару». Хоча слова «перевiрка» та «огляд» є синонiмами, було визнано за доцiльне використовувати перше у вiдношеннi зобов’язання продавця щодо поставки згiдно статтi А.4 та залишити друге для конкретного випадку здiйснення «передвiдвантажувального огляду», тому що такий огляд звичайно вимагається тiльки тодi, коли покупець або органи влади країни експорту чи iмпорту бажають пересвiдчитися перед вiдправкою товару, що вiн вiдповiдає умовам договору чи нормативних вимог.

<полное_название xml:id="x7jl8fewyhjvuuazobym0japvv">7. Зобов’язання продавця щодо поставки

7. Зобов’язання продавця щодо поставки

Інкотермс зосереджують увагу на зобов’язаннях продавця щодо поставки. Точний розподiл функцiй i витрат у зв’язку з поставкою товару продавцем звичайно не викликає проблем, коли мiж сторонами iснують тривалi торговi вiдносини. Тодi мiж ними встановлюється практика («порядок торгових вiдносин»), якому вони слiдують у наступних угодах так само, як ранiше. Однак, при встановленнi нових комерцiйних вiдношень або укладаннi договору через посередникiв, що є поширеним при продажi матерiальних товарiв, необхiдно використовувати умови договору купiвлi-продажу та, у випадку, коли в цей договiр включаються Інкотермс-2000, — розподiл функцiй, витрат i ризикiв, що випливає з них.

Звичайно, бажано було б, щоб Інкотермс могли якнайдетальнiше визначати обов’язки сторiн у зв’язку з поставкою товару. У порiвняннi з Інкотермс-1990, в деяких конкретних ситуацiях (наприклад, див. термiн FCA ст. А.4) у цьому вiдношеннi було вжито додаткових заходiв. Але було неможливо уникнути посилання на торгiвельнi звичаї в статтях А.4 термiнiв FAS i FOB («у спосiб, вiдповiдний до звичаїв порту»). Причиною цього є те, що саме в торгiвлi матерiальними товарами точний засiб надання товару для перевезення за договорами на умовах FAS або FOB може вiдрiзнятися у рiзних морських портах.

<полное_название xml:id="xbstf0iyl04cu2vco5qexzzpwi">8. Перехiд ризикiв i витрат, пов’язаних iз товаром

8. Перехiд ризикiв i витрат, пов’язаних iз товаром

Ризик втрати чи пошкодження товару, а також обов’язок несення витрат, пов’язаних з товаром, переходить вiд продавця до покупця в момент виконання продавцем своїх зобов’язань щодо поставки товару. Оскiльки покупцю не слiд надавати можливiсть вiдкладення моменту передачi ризикiв i витрат, усi термiни передбачають, що ця передача може мати мiсце навiть до здiйснення поставки, якщо покупець не приймає поставку, як домовлено, чи не дає вiдповiдних вказiвок (у вiдношеннi часу вiдвантаження та/або мiсця поставки), яких може потребувати продавець в iнтересах виконання своїх обов’язкiв щодо поставки товару. Умовою такого передчасного переходу ризикiв i витрат є визначення товару як призначеного для покупця або, як передбачено вiдповiдними положеннями, окремо зарезервованого для нього (iндивiдуалiзованого).

Ця вимога є особливо важливою для термiна EXW, тому що за всiх iнших умов товари, як правило, визначаються як призначенi для покупця, коли вжито заходiв для їх вiдвантаження або вiдправлення (термiни «F» i «C») чи то доставки в мiсце, призначення («D»-термiни). Проте у виняткових випадках товар може бути вiдправлений вiд продавця навалом без точного визначення обсягiв, призначених для кожного покупця, i тодi переходу ризикiв i витрат не вiдбувається без вищезазначеної його iндивiдуалiзацiї (пор. тж. iз пунктом 3 ст. 69 Конвенцiї ООН 1980 р. про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв).

<полное_название xml:id="x30kvrqxpsajj9lscqu7e4wga9">9. Термiни

9. Термiни

9.1. «E»-термiн покладає на продавця мiнiмальнi зобов’язання: продавець повинен лише надати товар у розпорядження покупця в узгодженому мiсцi — звичайно на власних площах продавця. З iншого боку, як часто вiдбувається на практицi, продавець може допомагати покупцю завантажити товар на транспортний засiб, наданий останнiм. Хоча термiн EXW краще вiдображував би це явище, якби коло зобов’язань продавця охоплювало й вiдвантаження, автори визнали за бажане збереження традицiйного принципу мiнiмальних зобов’язань продавця за умовами термiна EXW, щоб їх можна було застосовувати тодi, коли продавець не хоче приймати нiяких зобов’язань щодо вiдвантаження товару. Якщо покупець бажає покласти на продавця цi додатковi обов’язки, це має бути обумовлено в договорi купiвлi-продажу.

9.2. «F»-термiни вимагають вiд продавця доставки товару для перевезення вiдповiдно до вказiвок покупця. Питання пункту такої доставки за умовами FCA викликало утруднення через широке рiзноманiття обставин, що можуть торкатися договорiв, укладених у вiдповiдностi з цим термiном. Так, товар може бути завантажений на транспортний засiб, надiсланий покупцем, щоб забрати товар з площ продавця; в iншому випадку товар може потребувати вiдвантаження з транспортного засобу, наданого продавцем для доставки товару на термiнал, названий покупцем. Інкотермс-2000 враховують цi варiанти, передбачаючи, що у випадку, коли мiсцем, названим у договорi в якостi мiсця доставки, є площi продавця, поставка є завершеною, коли товар завантажений на транспортний засiб, наданий покупцем, а в iнших випадках — коли товар наданий у розпорядження покупця без розвантаження з транспортного засобу продавця. Варiанти, що вказувалися для рiзноманiтних видiв транспорту в статтi А.4 термiна FCA Інкотермс-1990, не повторюються в Інкотермс-2000.

Пункт поставки на умовах FOB, такий самий, як у термiнах CFR та CIF, залишився без змiн в Інкотермс-2000, попри значнi дискусiї. Хоча у термiнi FOB поняття «доставити товар через поручнi судна» зараз може видаватися в багатьох випадках непiдходящим, воно тим не менш розумiється комерсантами i застосовується з урахуванням особливостей товару та наявних навантажувальних засобiв. Вiдчувалося, що змiни щодо пункту поставки в термiнi FOB можуть створити непотрiбну плутанину, особливо у вiдношеннi продажу промислових товарiв, що перевозяться морським шляхом, як правило, чартер-партiями.

На жаль, абревiатура FOB ще використовується деякими комерсантами просто для позначення будь-якого пункту доставки — наприклад, «FOB фабрика», «FOB завод», «FOB iз заводу продавця» чи iнших внутрiшнiх пунктiв, таким чином нехтуючи значенням абревiатури «вiльно на борту». Такого застосування термiна, що створює плутанину, слiд уникати.

У термiнi FAS вiдбулися важливi змiни щодо обов’язку експортного митного очищення товару, оскiльки виявилося, що на практицi найчастiше цей обов’язок покладається на продавця, а не на покупця. Для привернення належної уваги до цiєї змiни, її видiлено заголовними лiтерами в преамбулi термiна FAS.

9.3. «C»-термiни вимагають вiд продавця укласти договiр перевезення на звичайних умовах за свiй власний рахунок. Тому пункт, до якого вiн повинен оплачувати транспортнi витрати, обов’язково має бути зазначений пiсля вiдповiдного «C»-термiна. За умовами термiнiв CIF i CIP продавець також повинен застрахувати товар i нести витрати щодо страхування. Оскiльки точка розподiлу витрат фiксована в країнi призначення, договори з «C»-термiнами часто помилково вважаються договорами прибуття, за якими продавець несе всi ризики та витрати до моменту фактичного прибуття товару до погодженого пункту. Слiд пiдкреслити, однак, що «C»-термiни мають ту ж природу, що «F»-термiни в тому вiдношеннi, що продавець здiйснює виконання договору в країнi вiдвантаження або вiдправлення. Таким чином, договори купiвлi-продажу на умовах «C»-термiнiв, як i договори на умовах «F»-термiнiв, входять до категорiї договорiв вiдправлення.

У природi договорiв вiдправлення закладено, що, в той час як звичайнi транспортнi витрати за перевезення товару звичайним маршрутом i способом до погодженого мiсця сплачуються продавцем, покупець приймає ризики втрати чи пошкодження товару, а також додатковi витрати, що можуть виникнути внаслiдок подiй, що мають мiсце пiсля належної доставки товару для перевезення. Таким чином, «C»-термiни вiдрiзняються вiд усiх iнших термiнiв тим, що вказують на двi «критичнi» точки. Одна — це точка, до якої продавець повинен органiзувати перевезення й нести витрати за договором перевезення, а iнша — це точка переходу ризикiв. З цiєї причини, покладення на продавця за «C»-договором додаткових зобов’язань щодо продовження його вiдповiдальностi за збереження товару пiсля проходження товаром вищезгаданої точки переходу ризику має здiйснюватися з максимальною обережнiстю. Сутнiсть «C»-термiнiв полягає у звiльненнi продавця вiд будь-яких подальших ризикiв i витрат пiсля належного виконання ним договору купiвлi-продажу шляхом укладення договору перевезення та передання товару перевiзниковi, а також забезпечення страхування за термiнами CIF i CIP.

Сутнiсна природа «C»-термiнiв як умов договорiв вiдправлення також вiдображається у використаннi документарних акредитивiв як переважного засобу платежу за цих обставин. У випадках, коли сторони договору купiвлi-продажу домовилися, що продавець одержить оплату при поданнi погоджених вантажовiдправних документiв до банку у вiдповiдностi з умовами документарного акредитиву, несення продавцем подальших ризикiв i витрат пiсля одержання оплати, за акредитивом чи iншим шляхом, пiсля вiдвантаження й вiдправлення товару суперечило б ключовiй метi документарного акредитиву. Звичайно, продавцю доведеться нести витрати за договором перевезення незалежно вiд того, чи фрахт пiдлягає оплатi вперед вiдправки (в пунктi вiдправки), чи то в мiсцi призначення; однак додатковi витрати, що можуть виникнути внаслiдок подiй, що матимуть мiсце пiсля вiдвантаження й вiдправлення, обов’язково покладаються на покупця.

Якщо продавець повинний забезпечити договiр перевезення, який охоплює оплату мит, податкiв i iнших зборiв, такi витрати, звичайно, покладаються на продавця в тiй мiрi, в який це передбачено договором. Тепер це чiтко сформульовано в статтi А.6 усiх «C»-термiнiв.

Якщо звичайно необхiдно укласти декiлька договорiв перевезення, пов’язаних iз перевантаженням товару в промiжних пунктах для доставки їх до обумовленого мiсця призначення, продавець повинен оплачувати всi вiдповiднi витрати, включаючи будь-якi витрати, що виникають при перевантаженнi товару з одного транспортного засобу на iнший. Проте, якщо перевiзник використав право перевантаження за вiдповiдною умовою договору перевезення з метою уникнення непередбачених перешкод (наприклад, лiд, затор, страйки, робочi безпорядки, приписи органiв влади, вiйна чи вiйськовi дiї), тодi всi додатковi витрати, що випливають iз цього, будуть вiднесенi на рахунок покупця, тому що зобов’язання продавця обмежене органiзацiєю звичайного договору перевезення.

Часто трапляється, що сторони договору купiвлi-продажу бажають чiтко визначити мiру, в якiй продавець зобов’язаний забезпечувати договiр перевезення, включаючи витрати на розвантаження. Оскiльки такi витрати звичайно покриваються цiною фрахту, коли товар перевозиться звичайними судноплавними лiнiями, договiр купiвлi-продажу часто передбачає, щоб товар перевозився в такий спосiб або принаймнi вiдповiдно до «лiнiйних умов» (умов перевезення вантажiв рейсовими судами). В iнших випадках пiсля термiнiв CFR i CIF добавляються слова «включаючи розвантаження» («розвантажено»). Втiм, не рекомендується додавати до «C»-термiнiв абревiатури, за винятком випадкiв, коли у вiдповiдному секторi торгiвлi значення абревiатури є чiтко зрозумiлим та прийнятим договiрними сторонами, або мав бути, виходячи з вiдповiдного законодавства чи торгiвельного звичаю.

Зокрема, для продавця не бажано — та й неможливо, не змiнюючи саму природу «C»-термiнiв — брати на себе будь-якi зобов’язання щодо прибуття товару в мiсце призначення, бо ризик будь-якої затримки пiд час перевезення несе покупець. Таким чином, будь-яке зобов’язання щодо часових рамок обов’язково має стосуватися мiсця вiдвантаження чи вiдправлення, наприклад, «вiдвантаження (вiдправлення) не пiзнiше...». Умова, наприклад, «CFR Гамбург не пiзнiше...» є насправдi некоректною i тому залишає мiсце для рiзноманiтних тлумачень. Можна припустити, що сторони мали на увазi або те, що товар повинен дiйсно прибути в Гамбург у визначений день, i тодi договiр вже буде не договором вiдвантаження, а договором прибуття, чи, навпаки, що продавець повинен вiдправити товар у такий термiн, за якого товар, за звичайного ходу обставин, прибуде в Гамбург до визначеної дати, за винятком випадкiв затримки перевезення внаслiдок непередбачених подiй.

У товарнiй торгiвлi трапляється, що товар купується пiд час перевезення на суднi, i в таких випадках пiсля торговельного термiна додається вираз «на плаву». Оскiльки за таких умов, згiдно положень термiнiв CFR i CIF, ризик втрати чи пошкодження товару вже перейшов вiд продавця до покупця, можуть виникнути складностi тлумачення. З одного боку, можливе збереження звичайного значення термiнiв CFR i CIF щодо розподiлу ризику мiж продавцем i покупцем, як-от, переходу ризику в момент вiдвантаження: це могло б означати, що покупець змушений прийняти наслiдки подiй, що вже вiдбулися на момент вступу договору купiвлi-продажу в силу. Іншим варiантом було б визнати спiвпадiння моменту переходу ризику з часом укладення договору купiвлi-продажу. Перший варiант досить практичний, оскiльки звичайно неможливо визначити стан товару пiд час перевезення. З цих мiркувань стаття 68 Конвенцiї ООН 1980 року про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв (CISG) передбачає, що, «[якщо на те вказують обставини,] покупець приймає на себе ризик у вiдношеннi товару, проданого пiд час його знаходження в дорозi, з моменту здачi товару перевiзнику, що видав документи, якi пiдтверджують договiр перевезення». Проте, це правило має виняток, коли «продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено чи пошкоджено, i вiн не сповiстив про це покупця». Таким чином, тлумачення термiнiв CFR або CIF iз додаванням виразу «на плаву» залежатиме вiд правових норм, застосовних до договору купiвлi-продажу. Сторонам рекомендується перевiрити, яке право застосовується до їх договору, та яке рiшення має з цього випливати. У випадку сумнiвiв сторонам рекомендується ясно розкрити це питання в своєму договорi.

На практицi сторони часто продовжують використовувати стару абревiатуру C&F (або C i F, C+F). Проте в бiльшостi випадкiв виявляється, що вони розглядають цi вирази як еквiваленти CFR. Сторонам, на уникнення труднощiв тлумачення їх договору, слiд застосовувати правильний термiн Інкотермс — CFR, що є єдиною прийнятою в усьому свiтi стандартною абревiатурою термiна «вартiсть i фрахт (... назва порту призначення)».

Термiни CFR i CIF у статтях А.8 правил Інкотермс-1990 зобов’язували продавця надавати копiю чартер-партiї в усiх випадках, коли його транспортний документ (звичайно коносамент) мiстив посилання на чартер-партiю, наприклад, через вказiвки на «всi iншi умови, передбаченi в чартер-партiї». Хоча, звичайно, договiрна сторона повинна завжди бути в змозi визначити всi умови свого договору — бажано пiд час його укладення, — виявилося, що практика надання чартер-партiї як зазначено вище створює проблеми, зокрема в зв’язку з акредитивними операцiями. Обов’язок продавця надавати вiдповiдно до умов CFR i CIF копiю чартер-партiї разом з iншими транспортними документами було виключено з Інкотермс-2000.

Хоча статтi А.8 правил Інкотермс спрямованi на забезпечення надання продавцем покупцю «доказiв поставки», варто пiдкреслити, що продавець виконує цю вимогу в момент надання «звичайних» доказiв. Згiдно умов термiнiв CPT i CIP це буде «звичайний транспортний документ», а термiнiв CFR i CIF — коносамент або морська накладна. Транспортнi документи повиннi бути «чистими», що означає, що вони не повиннi мiстити застереження чи вказiвки, що констатують дефектний стан товару та/або упаковки. Якщо такi застереження або вказiвки з’являються в документi, вiн вважається «нечистим» i не приймається банками в операцiях iз документарними акредитивами. Проте слiд зазначити, що транспортний документ, навiть без таких застережень чи вказiвок, звичайно не складає для покупця беззаперечного доказу того, що товар був вiдвантажений у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, для використання проти перевiзника. Як правило, перевiзник у стандартному текстi на першiй сторiнцi транспортного документа вiдмовляється прийняти вiдповiдальнiсть за iнформацiю щодо товару, вказуючи, що детальнi вiдомостi, включенi до транспортного документа, являють собою лише заяви вантажовiдправника. Згiдно бiльшостi застосовних законiв i принципiв перевiзник повинний принаймнi використати розумнi засоби перевiрки правильностi iнформацiї, й невиконання цього може покласти на нього вiдповiдальнiсть перед вантажоодержувачем. Втiм, у контейнернiй торгiвлi перевiзник не має засобiв перевiрки вмiсту контейнера, якщо тiльки вiн сам не вiдповiдав за його укладання.

Існують тiльки два термiни, пов’язанi iз страхуванням, як-от термiни CIF i CIP. Вiдповiдно до них продавець зобов’язаний забезпечити страхування на користь покупця. В iнших випадках сторони самi вирiшують, чи бажають вони застрахуватися та в якiй мiрi. Оскiльки продавець страхує угоду на користь покупця, вiн не знає точних вимог останнього. Вiдповiдно до стандартних умов страхування вантажiв Інституту лондонських страховикiв страхування може здiйснюватися з «мiнiмальним покриттям» за умовами C, iз «середнiм покриттям» за умовами B i з «найбiльш широким покриттям» за умовами A. Оскiльки при продажi товарiв за термiном CIF покупець може захотiти продати товар у дорозi наступному покупцевi, який, в свою чергу, може захотiти знову перепродати товар, неможливо знати розмiр страхового покриття, що задовольнятиме таких наступних покупцiв, i, таким чином, традицiйно за умов CIF обирається мiнiмальне страхування, з можливiстю покупця вимагати вiд продавця додаткового покриття. Однак мiнiмальне страхування не пiдходить для продажу промислових товарiв, коли ризик викрадення, розкрадання або неналежного поводження з товаром чи збереження товару потребує бiльшого покриття, нiж за умовами C. Оскiльки термiн CIP, на вiдмiну вiд термiна CIF, як правило, не застосовується для продажу промислових товарiв, доцiльно було б затвердити найширше страхове покриття за CIP, радше нiж мiнiмальне за CIF. Але встановлення рiзних обов’язкiв продавця щодо страхування за термiнами CIF i CIP призвело б до плутанини, тож обидва термiни обмежують обов’язки продавця щодо страхування мiнiмальним покриттям. Для покупця на умовах CIP особливо важливо придiляти увагу наступному: при необхiдностi додаткового страхування, вiн повинний домовитися з продавцем, чи останнiй надасть додаткове страхування, або ж покупець сам подбає про нього. Є також окремi випадки, коли покупець може захотiти одержати ще бiльший захист, нiж надається згiдно вищезгаданих стандартних умов A, наприклад, страхування на випадок вiйни, повстань, громадських заворушень, страйкiв або iнших робочих безпорядкiв. Якщо вiн бажає, щоб продавець забезпечив таке страхування, вiн повинний надати йому вiдповiднi вказiвки щодо того, в якому випадку продавець буде зобов’язаний, за наявностi вiдповiдних можливостей, забезпечити таке страхування.

9.4. «D»-термiни вiдмiннi за своєю природою вiд «C»-термiнiв, тому що вiдповiдно до «D»-термiнiв продавець вiдповiдає за прибуття товару в узгоджене мiсце чи пункт призначення на кордонi чи то всерединi країни iмпорту. Продавець зобов’язаний нести всi ризики й витрати щодо доставки товару до цього мiсця (пункту). Таким чином, «D»-термiни позначають договори прибуття, в той час як «C»-термiни вказують на договори вiдвантаження (вiдправлення).

Вiдповiдно до «D»-термiнiв, за винятком DDP, продавець не зобов’язаний доставляти товар очищеним для iмпорту в країну призначення.

Традицiйно, за термiном DEQ продавець був зобов’язаний очистити товар для iмпорту, оскiльки товар мав бути вивантажений на причал i в такий спосiб ввезений до країни iмпорту. Але внаслiдок змiн у процедурах митного очищення в бiльшостi країн, зараз доречнiше, щоб здiйснювала очищення i сплачувала мита й iншi збори сторона з мiсцем знаходження в вiдповiднiй країнi. Таким чином, змiни до термiна DEQ було внесено з тiєї ж причини, що й згаданi ранiше змiни в термiнi FAS, i так само вони видiленi заголовними лiтерами у преамбулi.

Виявилося, що в багатьох країнах використовуються торговi термiни, не включенi в Інкотермс, переважно при залiзничних перевезеннях («франко кордон» — «franco border», «franco-frontiere», «Frei Granze»). Проте такi термiни звичайно не передбачають, що продавець зобов’язується нести ризик втрати чи пошкодження товару пiд час транспортування до кордону. За цих обставин бажано було б застосовувати термiн CPT iз зазначенням кордону. Якщо, з iншого боку, сторони мають на метi несення продавцем ризику пiд час перевезення, доречно застосовувати термiн DAF iз зазначенням кордону.

Термiн DDU був запроваджений у версiї Інкотермс 1990 року. Термiн виконує важливу функцiю у випадках, коли продавець готовий доставити товар до країни призначення без очищення його для iмпорту й оплати мита. У країнах, де iмпортне очищення може бути складним i займати багато часу, для продавця може бути ризиковано брати на себе зобов’язання доставити товар за пункт митного очищення. Хоча за умовами статей Б.5 i Б.6 термiна DDU покупець зобов’язаний нести додатковi ризики й витрати внаслiдок можливого не виконання своїх обов’язкiв щодо очищення товару для iмпорту, продавцю рекомендується не застосовувати термiн DDU у вiдношеннi країн, де можна очiкувати утруднень при iмпортному очищеннi товару.

<полное_название xml:id="x5xhlfjt24fi4f1f58unc6eyjy">10. Вираз «Немає зобов’язань»

10. Вираз «Немає зобов’язань»

Як постає з виразiв «продавець зобов’язаний» i «покупець зобов’язаний», термiни Інкотермс стосуються тiльки зобов’язань, що сторони несуть одна перед одною. Тому слова «немає зобов’язань» були включенi в усiх випадках, коли одна сторона не несе зобов’язань перед iншою. Таким чином, якщо, наприклад, у вiдповiдностi зi статтею А.3 вiдповiдного термiна продавець зобов’язаний укласти й оплатити договiр перевезення, ми зустрiчаємо слова «немає зобов’язань» пiд заголовком «договiр перевезення» у статтi Б.3 «а», що визначає статус покупця. Знову ж, коли жодна iз сторiн не несе вiдповiдних зобов’язань перед iншою, слова «немає зобов’язань» постають вiдносно обох сторiн, наприклад, у вiдношеннi страхування.

У будь-якому випадку важливо пiдкреслити, що навiть коли одна сторона може «не мати зобов’язань» щодо виконання певної задачi перед iншою, це не означає, що виконання цiєї задачi не в її iнтересах. Так, наприклад, тiльки через те, що покупець за умовами термiна CFR не зобов’язаний перед продавцем укласти договiр страхування за статтею Б.4, ясно, що укладення такого договору в його iнтересах, бо за статтею А.4 продавець не несе зобов’язань щодо забезпечення страхування.

<полное_название xml:id="x6a1fhect8wjrvxxny3opvazlq">11. Варiацiї Інкотермс

11. Варiацiї Інкотермс

У практицi часто має мiсце ситуацiя, коли сторони намагаються самостiйно досягти бiльшої точностi термiна, додаючи певнi слова до термiнiв Інкотермс. Варто пiдкреслити, що Інкотермс не дають нiяких вказiвок стосовно таких змiн. Таким чином, якщо сторони не можуть спертися на усталений торговельний звичай у тлумаченнi таких приписок, вони можуть зiткнутися з серйозними проблемами, коли неможливо забезпечити однозначне розумiння останнiх.

Наприклад, при використаннi поширених виразiв «Франко-борт укладено» або «Франко-завод навантажено» неможливо досягти в усьому свiтi єдиного розумiння того, що зобов’язання продавця таким чином поширюються не тiльки на покриття вартостi фактичного вантаження товару вiдповiдно на судно чи наземний транспортний засiб, але й на прийняття ризику випадкової втрати чи пошкодження товару в процесi укладки й навантаження. З цих причин сторонам наполегливо рекомендується чiтко вказати, чи мають вони на увазi тiльки те, що обов’язки щодо здiйснення або оплати дiй з укладки й завантаження покладаються на продавця, чи то що на ньому залишається й ризик до фактичного завершення укладки й завантаження. На це питання Інкотермс не дають вiдповiдi; вiдповiдно, якщо договiр також чiтко не розкриває намiри сторiн, сторони можуть зазнати зайвих утруднень i витрат.

Хоча Інкотермс-2000 не торкаються багатьох iз цих традицiйно використовуваних варiантiв, преамбули до деяких торговельних термiнiв все ж попереджають сторони про необхiднiсть спецiальних умов договору у випадку бажання сторiн вийти за межi умов Інкотермс:

- EXW — додатковий обов’язок продавця завантажити товар на транспортний засiб покупця;

- CIF/CIP — потреба покупця в додатковому страхуваннi;

- DEQ — додатковий обов’язок продавця щодо сплати витрат пiсля розвантаження.

У деяких випадках продавцi й покупцi посилаються на комерцiйну практику рейсових (контейнерних) i чартерних перевезень. За цих обставин необхiдно чiтко розрiзняти зобов’язання сторiн за договором перевезення i їх взаємнi обов’язки за договором купiвлi-продажу. На жаль, вiдсутнi авторитетнi визначення таких виразiв, як «лiнiйнi умови» й «портовi збори». Розподiл витрат згiдно вiдповiдних умов може вiдрiзнятися в рiзних мiсцях i перiодично змiнюватися. Сторонам рекомендується чiтко вказати в договорi купiвлi-продажу, як цi витрати повиннi розподiлятися мiж ними.

Вирази, часто використовуванi в чартер-партiях, такi як «Франко-борт укладено», «Франко-борт укладено та впорядковано», iнодi використовуються в договорах купiвлi-продажу для точного пояснення того, якою мiрою продавець за умовами FOB повинний виконати укладення товару та розмiщення його на борту судна. У випадку додавання цих слiв, у договорi купiвлi-продажу необхiдно роз’яснити, чи вiдносяться додатковi обов’язки тiльки до витрат або й до ризикiв теж.

Як уже зазначалося, було докладено всiх зусиль для вiдображення в термiнах Інкотермс найпоширенiшої комерцiйної практики. Проте в деяких випадках — особливо там, де Інкотермс-2000 вiдрiзняються вiд Інкотермс-1990 — сторони можуть захотiти iншої дiї умов за торговельними термiнами. Їм нагадуватиметься про можливi варiанти у преамбулi до термiнiв, указуючи на них словом «Проте» або «Однак».

<полное_название xml:id="x9b4imffuq4o09v9y9jxqbjydj">12. Звичаї порту чи певної сфери торгiвлi

12. Звичаї порту чи певної сфери торгiвлi

Оскiльки Інкотермс утворюють набiр термiнiв-умов для використання в рiзних галузях торгiвлi та регiонах, точно визначити обов’язки сторiн назавжди й для всiх неможливо. Тому до певної мiри необхiдно посилатися на звичаї порту чи певної сфери торгiвлi, або практику, яку могли встановити самi сторони в своїх попереднiх вiдносинах (пор. зi ст. 9 Конвенцiї ООН 1980 року про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв). Звичайно, бажано, щоб продавцi та покупцi постiйно пiдтримували належну двосторонню поiнформованiсть щодо таких звичаїв пiд час переддоговiрних переговорiв, i при виникненнi неясностей висвiтлювали своє правове становище у вiдповiдних статтях своїх договорiв купiвлi-продажу. Такi спецiальнi умови конкретного договору замiнюватимуть чи змiнюватимуть усе сформульоване в умовах рiзноманiтних термiнiв Інкотермс в якостi правил тлумачення.

<полное_название xml:id="xe9gs4zh0zasmidfwa48z6mj64">13. Вибiр покупцем мiсця вiдправлення

13. Вибiр покупцем мiсця вiдправлення

У деяких ситуацiях може виявитися неможливим на момент укладення договору купiвлi-продажу прийняти точне рiшення щодо конкретного пункту чи навiть мiсця, до яких продавець повинен доставити товар для перевезення. Наприклад, на цiй стадiї можуть бути зазначенi просто район чи досить велика територiя, наприклад, морський порт. Пiсля цього звичайно робиться застереження про право чи обов’язок покупця пiзнiше назвати бiльш конкретний пункт у зазначених рамках. Якщо покупець зобов’язаний назвати конкретний пункт вiдповiдно до вищевикладеного, невиконання цього може призвести до покладення на нього ризикiв i додаткових витрат, що можуть стати наслiдком такого невиконання (статтi Б.5/Б.7 усiх термiнiв). Крiм того, невикористання покупцем свого права зазначити такий пункт може надати продавцю право вибрати пункт, найбiльш пiдхожий для своїх цiлей (FCA стаття А.4).

<полное_название xml:id="x9woj9n8s7vmcfynrp9j652v6b">14. Митне очищення

14. Митне очищення

Термiн «митне очищення» викликав рiзночитання. Тому при кожному посиланнi на обов’язок продавця або покупця виконати зобов’язання, пов’язанi з проходженням товару через митницю країни експорту або iмпорту, зараз указується, що цей обов’язок охоплює не тiльки оплату мита i всiх iнших зборiв, але також виконання й оплату будь-яких адмiнiстративних дiй, пов’язаних iз проходженням товару через митницю та сповiщенням органiв влади щодо цього. Далi, подекуди вважалося, хоч i цiлком неправомiрно, непотрiбним застосовувати термiни, що торкаються обов’язку митного очищення товару, у випадках, коли (як, наприклад, у межах Європейського Союзу чи iнших зон вiльної торгiвлI) обов’язки щодо сплати митних платежiв та обмеження щодо iмпорту чи експорту вiдсутнi. Для прояснення цих ситуацiй у статтi А.2 i Б.2, А.6 i Б.6 вiдповiдних термiнiв Інкотермс були включенi слова «де це належить», щоб термiни використовувалися без будь-яких двозначностей у випадках, коли митнi процедури не потрiбнi. Звичайно бажано, щоб митне очищення органiзовувала сторона, що має постiйне мiсцезнаходження в країнi, де має вiдбуватися це очищення, або принаймнi особа, що дiє там вiд iменi цiєї сторони. Таким чином, експортер, як правило, повинен проводити очищення товару для експорту, а iмпортер — для iмпорту. Інкотермс-1990 вiдходили вiд цього принципу в торговельних термiнах EXW i FAS (обов’язок експортного очищення товару на покупцI) та DEQ (обов’язок iмпортного очищення на продавцI), але в редакцiї Інкотермс-2000 термiни FAS i DEQ покладають обов’язок митного очищення товару для експорту на продавця, а для iмпорту — вiдповiдно на покупця. Термiн же EXW, що покладає мiнiмальнi обов’язки на продавця, був залишений без змiн (обов’язок очищення товару для експорту покладається на покупця). За термiном DDP продавець безпосередньо погоджується зробити те, що випливає з самої розшифровки назви термiна — «Доставлено, мито оплачене», тобто очистити товар для iмпорту i сплатити будь-якi збори, що випливають iз цього.

<полное_название xml:id="x49shnoq0t77be3el3gsyb1ur4">15. Пакування

15. Пакування

У бiльшостi випадкiв сторони заздалегiдь знають, яка упаковка необхiдна для безпечного перевезення товару в мiсце призначення. Однак через те, що обов’язки продавця упакувати товар можуть значно варiюватися залежно вiд засобу та тривалостi планованого перевезення, було визнано за необхiдне передбачити обов’язок продавця упакувати товар вiдповiдно умовам транспортування, але тiльки в тiй мiрi, в якiй йому до укладення договору купiвлi-продажу стали вiдомi обставини, пов’язанi з транспортуванням (пор. з ст. ст. 35(1) i 35(2)(b)Конвенцiї ООН 1980 року про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв, згiдно яких товар, включаючи упаковку, повинен бути «придатний для будь-якої конкретної цiлi, про яку продавцю було прямо чи посередньо повiдомлено пiд час укладання договору, за винятком тих випадкiв, коли з обставин випливає, що покупець не покладався або що для нього було нерозумним покладатися на компетентнiсть i судження продавця»).

<полное_название xml:id="xf5cpdfqp9slg3ryenawco110h">16. Огляд товару

16. Огляд товару

У багатьох випадках покупцю можна рекомендувати домовитися щодо огляду товару до або в момент його передачi продавцем для перевезення (так званий передвiдвантажувальний огляд). Якщо в договорi не передбачено iнше, покупець самостiйно несе витрати такого огляду, що проводиться в його власних iнтересах. Проте, якщо огляд проводиться з метою надання продавцю можливостi виконати будь-якi обов’язковi правила, застосованi до експорту товару в його власнiй країнi, продавець повинен сам оплатити такий огляд, за винятком договорiв за термiном EXW, тому що при застосуваннi останнього витрати такого огляду лежать на покупцевi.

<полное_название xml:id="x29s0c4egt249x6bzde62aue5u">17. Види транспорту та вiдповiднi їм термiни Інкотермс-2000

17. Види транспорту та вiдповiднi їм термiни Інкотермс-2000

Будь-який вид транспорту

Група E

EXW

Франко-завод (... назва мiсця)

Група F

FCA

Франко-перевiзник (... назва мiсця)

Група C

CPT

Фрахт/перевезення оплаченi до (... назва мiсця призначення)

CIP

Фрахт/перевезення та страхування оплаченi до (... назва мiсця призначення)

Група D

DAF

Поставка до кордону (... назва мiсця поставки)

DDU

Поставка без сплати мита (... назва мiсця призначення)

DDP

Поставка зi сплатою мита (... назва мiсця призначення)

Виключно морський i внутрiшнiй водний транспорт

Група F

FAS

Франко вздовж борту судна (… назва порту вiдвантаження)

FOB

Франко-борт (... назва порту вiдвантаження)

Група C

CFR

Вартiсть i фрахт (... назва порту призначення)

CIF

Вартiсть, страхування та фрахт (... назва порту призначення)

Група D

DES

Поставка з судна (... назва порту призначення)

DEQ

Поставка з причалу (... назва порту призначення)

<полное_название xml:id="x5rmul148xng4bm1yekcizbj9">18. Рекомендацiї щодо застосування

18. Рекомендацiї щодо застосування

У деяких випадках преамбула того чи iншого термiна мiстить рекомендацiї щодо його застосування чи незастосування. Це особливо важливо при виборi мiж термiнами FCA i FOB. На жаль, комерсанти продовжують застосовувати термiн FOB там, де вiн цiлком недоречний, цим змушуючи продавця нести ризики пiсля передачi товару перевiзнику, названому покупцем. Термiн же «FOB» можна застосовувати тiльки тодi, коли здiйснення поставки товару передбачається пiсля переходу «через поручнi судна» чи, в будь-якому випадку, на судно, а не шляхом передачi перевiзнику для наступного завантаження на судно, наприклад, складеним у контейнери чи завантаженим на вантажiвки або в фури для їх поромного перевезення методом «з колес на колеса». Вiдповiдно, у преамбулi до термiна FOB було зроблено наполегливе попередження про недоречнiсть застосування цього термiна, коли сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки в момент переходу товару через поручнi судна.

Трапляється, що сторони помилково застосовують термiни, призначенi для перевезення товарiв морем, i тодi, коли мають на увазi iнший вид транспорту. Це може поставити продавця в невдале положення, коли вiн не може виконати своє зобов’язання щодо надання покупцю вiдповiдного документа (наприклад, коносаменту, морської накладної чи їх електронного еквiваленту). Таблиця, наведена вище в параграфi 17, показує, який термiн Інкотермс-2000 слiд використовувати для якого виду транспорту. Крiм того, у преамбулi до кожного термiна вказується, чи може вiн використовуватися для всiх видiв транспорту чи тiльки для водного.

<полное_название xml:id="x3t63jn3hhbq406ct0v51x2685">19. Коносамент i електронна торгiвля

19. Коносамент i електронна торгiвля

Традицiйно бортовий коносамент є єдиним прийнятним документом, який може надавати продавець вiдповiдно до термiнiв CFR i CIF. Коносамент виконує три важливi функцiї, як-от:

- доказ поставки товару на борт судна;

- доказ укладення договору перевезення;

- засiб передання прав на товар у дорозi iншiй сторонi шляхом передачi їй паперового документа.

Іншi транспортнi документи, крiм коносаменту, будуть виконувати першi двi з зазначених функцiй, але не матимуть впливу на процес доставки товару в мiсце призначення й не даватимуть можливостi покупцю продати товар у дорозi шляхом передачi документiв своєму покупцю. Натомiсть, iншi транспортнi документи вказуватимуть сторону, що має право на одержання товару в мiсцi призначення. Той факт, що володiння коносаментом вимагається для одержання товарiв вiд перевiзника в мiсцi призначення, особливо ускладнює його замiну електронними засобами зв’язку.

По-друге, звичайно коносамент виписується у декiлькох оригiналах, але, безперечно, дуже важливо, щоб покупцю або банку, що дiє вiдповiдно до його iнструкцiй при здiйсненнi виплат продавцю, було забезпечено передачу продавцем всiх оригiналiв (так званого «повного комплекту»). Це є також вимогою Унiфiкованих правил та звичаїв Мiжнародної торгової палати для документарних акредитивiв/ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits («UCP»); версiя, що дiє на дату публiкацiї Інкотермс-2000, позначається як публiкацiя МТП номер 500).

Транспортнi документи повиннi засвiдчувати не тiльки доставку товару перевiзнику, але й те, що товар, наскiльки може пiдтвердити перевiзник, був отриманий у повнiй справностi й доброму станi. Будь-який запис у транспортних документах, який би вказував, що товар був отриманий в iншому станi, робить документ «нечистим» i, таким чином, неприйнятним вiдповiдно до UCP.

Незважаючи на особливу юридичну природу коносаменту, очiкується його замiщення електронними засобами в найближчому майбутньому. Вже версiя Інкотермс 1990 року належним чином врахувала це очiкуване вдосконалення. Згiдно статей А.8 термiнiв, паперовi документи можуть бути замiненi електронними повiдомленнями за умови, що сторони домовилися пiдтримувати зв’язок в електроннiй формi. Такi повiдомлення можуть передаватися безпосередньо зацiкавленiй сторонi або через третю особу, що надає послуги, що створюють додаткову вартiсть. Однiєю з таких корисних послуг, що може бути надана третьою особою, є реєстрацiя послiдовних володiльцiв коносаменту. Системи, що надають такi послуги, напр., т. зв. служба БОЛЕРО, можуть вимагати подальшого ствердження вiдповiдними юридичними нормами та принципами, як вказують Правила електронних коносаментiв Мiжнародного Морського Комiтету 1990 року (Comite Maritime International 1990 Rules for Electronic Bills of Lading) та статтi 16–17 Типового закону UNCITRAL про електронну торгiвлю (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce).

<полное_название xml:id="x15c8w7yv2sksx0d6mjzbn6k4q">20. Непередаванi транспортнi документи замiсть коносаментiв

20. Непередаванi транспортнi документи замiсть коносаментiв

За останнi роки було досягнуто значного спрощення документообiгу. Коносаменти часто замiняються непередаваними документами, подiбними до використовуваних в iнших перевезеннях, нiж морськi. Цi документи називаються «морськими накладними», «контейнерними накладними», «вантажними розписками» або варiантами таких виразiв. Непередаванi документи цiлком придатнi для використання, за винятком випадкiв, коли покупець хоче продати товар у дорозi шляхом передачi паперового документа новому покупцю. Щоб це стало можливим, обов’язково має бути збережений обов’язок продавця надати коносамент вiдповiдно до умов CFR i CIF. Проте якщо договiрнi сторони знають, що покупець не планує продажу транзитного товару, вони можуть спецiально домовитися про звiльнення продавця вiд обов’язку надати коносамент, або, навпаки, застосовувати термiни CPT i CIP, де немає вимоги про надання коносаменту.

<полное_название xml:id="x6zv76vqizly02ks2qnm2nb8mb">21. Право давати вказiвки перевiзнику

21. Право давати вказiвки перевiзнику

Покупець, що сплачує цiну товару вiдповiдно до «C»-термiна, повинен забезпечити позбавлення продавця можливостi пiсля одержання оплати розпоряджатися товаром шляхом надання нових вказiвок перевiзнику. Деякi транспортнi документи, використовуванi для окремих видiв транспорту (повiтряний, дорожнiй або залiзничний), пропонують договiрним сторонам можливiсть перешкоджати продавцю у видачi таких нових вказiвок перевiзнику шляхом забезпечення покупця окремим оригiналом чи дублiкатом накладної. Однак документи, використовуванi замiсть коносаментiв у морських перевезеннях, як правило, не мiстять такої «блокуючої» функцiї. Мiжнародний Морський Комiтет (СМІ) виправив цей недолiк вищевказаних документiв при виданнi в 1990 роцi «Єдиних правил морських накладних» /Uniform Rules for Sea Waybills/, що дозволяють сторонам включити умову «без права розпорядження», за якою продавець вiдмовляється вiд права розпоряджатися товаром через надання вказiвок перевiзнику щодо доставки товару iншiй особi чи в iнше мiсце, нiж зазначено в накладнiй.

<полное_название xml:id="x6wr4i6q8tyxoyy53p6j7t7o7z">22. Арбiтраж мiжнародної торгової палати

22. Арбiтраж мiжнародної торгової палати

Договiрнi сторони, що бажають мати можливiсть звернутися до Арбiтражного суду при МТП у випадку виникнення розбiжностей мiж собою, повиннi спецiально i чiтко домовитися про арбiтраж Мiжнародної торгової палати у своєму контрактi або, за вiдсутностi єдиного договiрного документа, шляхом обмiну повiдомленнями, що складатиме угоду мiж ними. Факт включення одного або декiлькох термiнiв Інкотермс у договiр чи пов’язане з цим листування сам по собi НЕ утворює домовленостi про можливiсть звернутися до арбiтражу МТП. МТП рекомендує таке стандартне арбiтражне застереження: «Будь-якi спори, що виникають з цього договору або в зв’язку з ним, пiдлягають остаточному врегулюванню у вiдповiдностi з Арбiтражним Регламентом Мiжнародної торгової палати, одним або кiлькома арбiтрами, призначеними у вiдповiдностi з зазначеним Регламентом».

<полное_название xml:id="x2dcu6d69v7v1mimevosft254u">EXW EX WORKS (... named place) ФРАНКО-ЗАВОД (... назва мiсця)

EXW
EX WORKS (... named place)
ФРАНКО-ЗАВОД (... назва мiсця)

Термiн «франко-завод» означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання щодо поставки, в момент, коли вiн надав товар у розпорядження покупця на площах свого пiдприємства чи в iншому названому мiсцi (наприклад, на заводi, фабрицi, складi i т. iн.), без здiйснення митного очищення товару для експорту та завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засiб.

Таким чином, цей термiн покладає мiнiмальнi обов’язки на продавця, а покупець несе всi витрати i ризики у зв’язку з перевезенням товару з площ продавця до мiсця призначення.

Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов’язки щодо завантаження товару в мiсцi вiдправлення та всi ризики й витрати такого вантаження, це має бути чiтко обумовлено шляхом включення вiдповiдного застереження до договору купiвлi-продажу. Цей термiн не слiд застосовувати, коли покупець не в змозi виконати експортнi формальностi, прямо чи посередньо. За таких обставин має застосовуватися термiн FCA, за умови, що продавець погоджується нести витрати й ризики, пов’язанi з завантаженням товару.

<полное_название xml:id="xc0r6kadj6n5vfjly4nvqmjbub">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi, де це належить, будь-якої експортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа, необхiдного для здiйснення експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця в названому мiсцi поставки, без завантаження на будь-який приймаючий транспортний засiб, в узгоджений день чи в межах погодженого перiоду або, якщо такого часу не обумовлено, у строк, звичайний для поставки аналогiчних товарiв. Якщо сторони не узгодили конкретної точки в межах названого мiсця поставки, i наявнi декiлька придатних для цього точок, продавець може вибрати таку точку в межах мiсця поставки, яка найбiльш вiдповiдає його цiлям.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6, нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення щодо часу i мiсця, коли i де товар буде наданий у розпорядження останнього.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Немає зобов’язань.

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для надання товару в розпорядження покупця.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно надавати у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень, що видаються чи передаються у країнi поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець для експорту та/або iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x48duv3lrdf74k5x77nmje4i8z">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну та iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтями А.4 i А.7/Б.7.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару:

- з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

- вiд настання погодженої сторонами дати чи дати закiнчення будь-якого перiоду, встановленого для прийняття поставки, — що виникають внаслiдок неподання покупцем повiдомлення згiдно статтi Б.7, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- будь-якi додатковi витрати, що виникли внаслiдок невиконання покупцем обов’язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження, або дати належне повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при експортi.

Покупець зобов’язаний вiдшкодувати усi витрати i збори, сплаченi продавцем при наданнi допомоги згiдно статтi А.2.

Б.7. Повiдомлення продавцю

Якщо покупець має право визначати час у рамках погодженого перiоду та/або мiсце прийняття поставки, то вiн зобов’язаний надати продавцю необхiдне повiдомлення щодо них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний надати продавцю належнi докази прийняття поставки.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, в тому числi оглядом, що вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="xdc9pi5txpshzb30xefe7ihi7h">FCA FREE CARRIER (... named place) ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (... назва мiсця)

FCA
FREE CARRIER (... named place)
ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (... назва мiсця)

Термiн «франко-перевiзник» означає, що продавець здiйснює поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевiзнику у названому мiсцi. Слiд зазначити, що вибiр мiсця поставки впливає на зобов’язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому мiсцi. Якщо поставка здiйснюється на площах продавця, продавець вiдповiдає за завантаження. Якщо ж поставка здiйснюється в iншому мiсцi, продавець не несе вiдповiдальностi за розвантаження товару.

Цей термiн може бути застосований незалежно вiд виду транспорту, включаючи змiшанi (мультимодальнI) перевезення.

Пiд словом «перевiзник» розумiється будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов’язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

Якщо покупець призначає iншу особу, нiж перевiзник, прийняти товар для перевезення, то продавець вважається таким, що виконав свої обов’язки щодо поставки товару з моменту його передання такiй особi.

<полное_название xml:id="xe59g00t3ln7ysp4buhfug7l7z">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

Немає зобов’язань. Проте, за наявностi прохання покупця або вiдповiдної комерцiйної практики, у випадку, якщо покупець своєчасно не дав iнших указiвок, продавець вправi укласти договiр перевезення на звичайних умовах за рахунок i на ризик покупця.

У будь-якому випадку продавець може вiдмовитися вiд укладання такого договору. В такому разi вiн повинний негайно сповiстити про це покупця.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати товар перевiзнику або iншiй особi, призначенiй покупцем або обранiй продавцем у вiдповiдностi зi статтею А.3 «а», у названому мiсцi у день чи в межах перiоду, що узгодженi сторонами для здiйснення поставки.

Поставка вважається здiйсненою,

а) якщо названим мiсцем поставки є площi продавця: коли товар завантажений на транспортний засiб, наданий перевiзником, що призначений покупцем, чи iншою особою, що дiє вiд iменi останнього;

б) якщо назване мiсце перебуває за межами площ продавця: коли товар наданий у розпорядження перевiзника чи iншої особи, призначеної покупцем або обраної продавцем вiдповiдно до статтi А.3 «а», нерозвантаженим з транспортного засобу продавця.

Якщо сторони не узгодили конкретного пункту в межах названого мiсця поставки, i наявнi декiлька придатних для цього пунктiв, продавець може вибрати пункт у межах мiсця поставки, який найбiльш задовольняє його цiлям.

За вiдсутностi точних вказiвок вiд покупця, продавець може поставити товар для перевезення у спосiб, що зумовлюється видом транспорту та/або кiлькiстю та/або характером товару.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4. У випадку неприйняття перевiзником поставки у вiдповiдностi з статтею А.4 в узгоджений термiн, продавець зобов’язаний вiдповiдно сповiстити про це покупця.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний за власний рахунок надати покупцю звичайнi докази поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, продавець зобов’язаний надати покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiляке сприяння в одержаннi транспортного документа у зв’язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, документа перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряної, залiзничної чи автотранспортної накладної, або транспортних документiв змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi поставки та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="xbqqu0yyckcfbpdrnqg979zcla">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

Покупець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару вiд названого мiсця, окрiм випадкiв, коли договiр перевезення укладено продавцем вiдповiдно до статтi А.3 «а».

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару:

- з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

- вiд настання погодженої сторонами дати чи дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, — що виникають або внаслiдок непризначення покупцем перевiзника чи iншої особи у вiдповiдностi зi статтею А.4, або внаслiдок неприйняття перевiзником чи iншою особою, призначеною покупцем, товару у своє вiдання в узгоджений термiн, чи внаслiдок ненадання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- будь-якi додатковi витрати, що виникли внаслiдок невиконання покупцем обов’язку призначити перевiзника або iншу особу у вiдповiдностi з статтею А.4, або внаслiдок неприйняття особою, призначеною покупцем, товару у своє вiдання в узгоджений термiн, чи внаслiдок ненадання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.

Б.7. Повiдомлення продавцю

Покупець зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про назву особи, зазначеної в статтi А.4, i, в разi необхiдностi, визначити вид транспорту, а також дату чи перiод поставки, i, в разi потреби, пункт у межах мiсця, де товар повинен бути доставлений перевiзнику або iншiй особi, зазначенiй покупцем.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти докази поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею, та укладенням договору перевезення вiдповiдно до статтi А.3 «а».

Покупець зобов’язаний давати продавцю належнi вказiвки в усiх випадках, коли у вiдповiдностi зi статтею А.3 «а» потребується сприяння продавця в укладеннi договору перевезення.

<полное_название xml:id="x63vze6dqq404gbakeu6odzwi8">FAS FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment) ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту вiдвантаження)

FAS
FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment)
ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту вiдвантаження)

Термiн «франко вздовж борту судна» означає, що поставка є здiйсненою продавцем, коли товар розмiщений бiля борту судна у названому порту вiдвантаження. Це означає, що з цього моменту усi витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець.

Термiн FAS зобов’язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

ЦЕ ПРАВИЛО СТАНОВИТЬ ВІДХІД ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ «ІНКОТЕРМС», ЯКІ ПОКЛАДАЛИ ОБОВ’ЯЗКИ ЩОДО МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОВАРУ ДЛЯ ЕКСПОРТУ НА ПОКУПЦЯ.

Проте, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов’язки з експортного очищення товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом.

<полное_название xml:id="x7d2wyxlhhn7s4ehjc24mciswi">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний розмiстити товар бiля борта судна, вказаного покупцем, у мiсцi завантаження, вказаному покупцем, у названому порту вiдвантаження, на дату чи в межах перiоду, що узгодженi сторонами, та у спосiб, що вiдповiдає звичаям порту.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення доставки товару до борту призначеного судна.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний за власний рахунок надати покупцю звичайнi докази поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, продавець зобов’язаний надати покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiляке сприяння в одержаннi транспортного документа у зв’язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, вiдповiдного документа внутрiшнього водного транспорту).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="xc6698hm2vr05z6lfzhxwloc8w">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

Покупець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару вiд названого порту вiдвантаження.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару:

- з моменту, коли вiн є поставленим у вiдповiдностi з статтею А.4;

- вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, — що виникають при невиконаннi покупцем обов’язку дати повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, або у випадку, якщо призначене ним судно не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- будь-якi додатковi витрати, що виникають внаслiдок того, що судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, або внаслiдок неподання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.

Б.7. Повiдомлення продавцю

Покупець зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про назву судна, пункт завантаження i час здiйснення поставки, що ним вимагається.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти докази поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="x6abugrtciavp46jky3ehnond6">FOB FREE ON BOARD (... named port of shipment) ФРАНКО-БОРТ (... назва порту вiдвантаження)

FOB
FREE ON BOARD (... named port of shipment)
ФРАНКО-БОРТ (... назва порту вiдвантаження)

Термiн «франко-борт» означає, що поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в названому порту вiдвантаження. Це означає, що з цього моменту усi витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Термiн FOB зобов’язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту. Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, слiд застосовувати термiн FCA.

<полное_название xml:id="x1msdgfuwftj3eby231pds2u76">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний здiйснити завантаження товару на борт судна, призначеного продавцем, у день чи в межах перiоду, що узгодженi сторонами, в названому порту вiдвантаження, у спосiб, що вiдповiдає звичаям порту.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний за власний рахунок надати покупцю звичайнi докази поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Якщо документ, згаданий вище як доказ поставки, не є транспортним документом, продавець зобов’язаний надати покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiляке сприяння в одержаннi транспортного документа у зв’язку з укладенням договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, транспортних документiв внутрiшнього водного транспорту або змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини, що стосуються транспортування (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення), були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x69609vx3k0e3xq4mkhdy2266f">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi у зв’язку з iмпортом товару, а також, у разi необхiдностi, з його транзитним перевезенням через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення

Покупець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару вiд названого порту вiдвантаження.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару:

- з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

- вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, — що виникають внаслiдок неподання покупцем повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, або внаслiдок того, що призначене ним судно не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту його переходу через поручнi судна в названому порту вiдвантаження;

- будь-якi додатковi витрати, що виникають внаслiдок того, що судно, призначене покупцем, не прибуває своєчасно, чи не може прийняти товар, чи припиняє прийняття вантажiв до настання часу, про який було повiдомлено у вiдповiдностi з статтею Б.7, або внаслiдок неподання покупцем належного повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну.

Б.7. Повiдомлення продавцю

Покупець зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про назву судна, пункт завантаження i час здiйснення поставки, що ним вимагається.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти докази поставки у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="xkiabgux9r5gukjfonqcsfhcx">CFR COST AND FREIGHT (... named port of destination) ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (... назва порту призначення)

CFR
COST AND FREIGHT (... named port of destination)
ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (... назва порту призначення)

Термiн «вартiсть i фрахт» означає, що поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в порту вiдвантаження.

Продавець зобов’язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхiднi для доставки товару до названого порту призначення, ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-якi додатковi витрати, спричиненi подiями, що виникають пiсля здiйснення поставки, переходять з продавця на покупця.

Термiн CFR зобов’язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, слiд застосовувати термiн CPT.

<полное_название xml:id="x11o0366s5ryw2od7kbqtrwey9">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти на звичайних умовах договiр перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у вiдповiдному випадку, внутрiшнiм водним) судном такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарiв з характеристиками, аналогiчними визначеним у договорi купiвлi-продажу.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний здiйснити поставку товару на борт судна в порту вiдвантаження в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в порту вiдвантаження.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести усi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- сплатити цiну фрахту та всi iншi витрати, що випливають iз статтi А.3 «а», включаючи витрати щодо завантаження товару на борт судна i будь-якi платежi за розвантаження товару в узгодженому порту розвантаження, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, негайно надати покупцю звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого порту призначення.

Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути датованим у межах строкiв, узгоджених для вiдвантаження товару, давати покупцю можливiсть вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення та, за вiдсутностi iншої домовленостi, давати покупцю можливiсть продати товар у дорозi третiй особi шляхом виконання передавального напису на документi на користь наступного покупця (оборотний коносамент) або шляхом повiдомлення перевiзника.

Якщо такий транспортний документ видається в декiлькох оригiналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект оригiналiв.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x8lwblofn2qwcjg22ou2qeun6z">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержати товар вiд перевiзника в названому порту призначення.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi А.3 «а», сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- всi витрати i збори, пов’язанi з товаром пiд час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- витрати щодо розвантаження товару, включаючи сплату лiхтерних i причальних зборiв, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- всi додатковi витрати внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7 вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та, в разi необхiдностi, при його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдвантаження товару та/або порт призначення, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти транспортний документ у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="x7atwgv81o3xjtwgd0orqyvfjz">CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination) ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)

CIF
COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination)
ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)

Термiн «вартiсть, страхування та фрахт» означає, що поставка є здiйсненою продавцем, коли товар перейшов через поручнi судна в порту вiдвантаження.

Продавець зобов’язаний понести витрати та оплатити фрахт, необхiднi для доставки товару до названого порту призначення, ПРОТЕ, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-якi додатковi витрати, спричиненi подiями, що виникають пiсля здiйснення поставки, переходять з продавця на покупця. Однак за умовами термiна CIF на продавця покладається також обов’язок забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару пiд час перевезення.

Отже, продавець зобов’язаний укласти договiр страхування та сплатити страховi внески. Покупець повинен мати на увазi, що за умовами термiна CIF вiд продавця вимагається забезпечення страхування лише з мiнiмальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з бiльшим покриттям, вiн повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостiйно вжити заходiв до забезпечення додаткового страхування.

Термiн CIF зобов’язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

Цей термiн може застосовуватися тiльки у випадках перевезення товару морським або внутрiшнiм водним транспортом. Якщо сторони не мають намiрiв щодо здiйснення поставки товару через поручнi судна, слiд застосовувати термiн CIP.

<полное_название xml:id="xeoqfzsb6i1v0562nlh6howxc2">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти на звичайних умовах договiр перевезення товару до названого порту призначення звичайним судноплавним маршрутом морським (або, у вiдповiдному випадку, внутрiшнiм водним) судном такого типу, що звичайно використовується для перевезення товарiв з характеристиками, аналогiчними визначеним у договорi купiвлi-продажу.

б) Договiр страхування. Продавець зобов’язаний за власний рахунок застрахувати вантаж у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу, на умовах надання права покупцю або iншiй особi, що володiє страховим iнтересом вiдносно товару, заявляти вимоги безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий полiс або iнший доказ страхового покриття.

Договiр страхування має бути укладений iз страховиками або страховою компанiєю, що користуються доброю репутацiєю, та, за вiдсутностi прямої домовленостi сторiн про iнше, на умовах мiнiмального страхового покриття вiдповiдно до Умов страхування вантажiв (Institute Cargo Clauses) Інституту Лондонських Страховикiв (Institute of London Underwriters) або будь-якого подiбного зводу правил. Тривалiсть перiоду страхового покриття обумовлюється статтями Б.4 i Б.5. За вимогою покупця i за його рахунок, продавець зобов’язується, де це можливо, забезпечити страхування вiд вiйськових ризикiв, ризикiв, пов’язаних iз страйками, повстаннями та iншими громадськими хвилюваннями. Мiнiмальне страхування повинне покривати цiну договору купiвлi-продажу плюс 10 вiдсоткiв (тобто 110%) i бути обумовленим у валютi договору купiвлi-продажу.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний здiйснити поставку товару на борт судна в порту вiдвантаження в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту переходу товару через поручнi судна в порту вiдвантаження.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести усi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- сплатити цiну фрахту та всi iншi витрати, що випливають iз статтi А.3 «а», включаючи витрати щодо завантаження товару на борт судна;

- нести витрати, пов’язанi з придбанням страхування у вiдповiдностi зi статтею А.3 «б»;

- сплатити будь-якi збори за розвантаження в узгодженому порту розвантаження, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, негайно надати покупцю звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого порту призначення.

Цей документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом) повинний поширюватися на товар, що продається, бути датованим у межах строкiв, узгоджених для вiдвантаження товару, давати покупцю можливiсть вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення та, за вiдсутностi iншої домовленостi, давати покупцю можливiсть продати товар у дорозi третiй особi шляхом виконання передавального напису на документi на користь наступного покупця (оборотний коносамент) або шляхом повiдомлення перевiзника.

Якщо такий транспортний документ видається в декiлькох оригiналах, покупцю повинен бути переданий повний комплект оригiналiв.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдвантажувати товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.

<полное_название xml:id="xa2vx0ybtzibh3rnwlhl48o6ii">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержати товар вiд перевiзника в названому порту призначення.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту переходу товару через поручнi судна в названому порту вiдвантаження.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi А.3 «а», сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- всi витрати i збори, пов’язанi з товаром пiд час його перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- витрати щодо розвантаження товару, включаючи сплату лiхтерних i причальних зборiв, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- всi додатковi витрати внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдвантаження, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та, в разi необхiдностi, при його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдвантаження товару та/або порт призначення, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти транспортний документ у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

Покупець зобов’язаний забезпечити продавця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x3xkgpf8hbvhffonmsf2d11mrd">CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination) ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва мiсця призначення)

CPT
CARRIAGE PAID TO (... named place of destination)
ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва мiсця призначення)

Термiн «фрахт/перевезення оплачено до...» означає, що продавець здiйснює поставку товару шляхом його передання перевiзнику, призначеному ним самим. Додатково до цього, продавець зобов’язаний оплатити витрати перевезення товару до названого мiсця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всi ризики та будь-якi iншi витрати, що можуть виникнути пiсля здiйснення поставки товару у вищезазначений спосiб.

Пiд словом «перевiзник» розумiється будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов’язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

У випадку здiйснення перевезення в узгоджений пункт призначення декiлькома перевiзниками, перехiд ризику вiдбувається в момент передачi товару першому з них.

Термiн CPT зобов’язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, включаючи мультимодальнi (змiшанI) перевезення.

<полное_название xml:id="xblqvz5x6c1v5j0sgqxzmpu2zj">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти на звичайних умовах договiр перевезення товару до узгодженого пункту в названому мiсцi призначення звичайним маршрутом i в звичайно прийнятий спосiб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний здiйснити поставку шляхом надання товару перевiзнику, з яким укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3, а за наявностi декiлькох перевiзникiв — першому з них, для транспортування товару до узгодженого пункту в межах названого мiсця у встановлену дату чи в межах узгодженого перiоду.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести усi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також сплатити цiну фрахту та всi iншi витрати, що випливають iз статтi А.3 «а», включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-якi платежi за розвантаження його в мiсцi призначення, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний за власний рахунок надати покупцю, якщо так прийнято, звичайний(-I) транспортний(-I) документ(-и) вiдповiдного транспорту, щодо якого укладено договiр перевезення у вiдповiдностi зi статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного транспорту, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний на прохання, за рахунок i на ризик покупця надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="xduuybzbl7pmipygv56kjdh643">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержати товар вiд перевiзника в названому мiсцi.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для поставки, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi А.3 «а», сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- всi витрати i збори, пов’язанi з товаром пiд час його перевезення до прибуття в узгоджене мiсце призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- витрати щодо розвантаження товару, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- всi додатковi витрати внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдправлення товару, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдправлення товару та/або мiсце призначення, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б. 8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти транспортний документ у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="x7nrh8yc5b5mm60lk30mylx02p">CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination) ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва мiсця призначення)

CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of destination)
ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва мiсця призначення)

Термiн «фрахт/перевезення та страхування оплачено до...» означає, що продавець здiйснює поставку товару шляхом його передання перевiзнику, призначеному ним самим. Додатково до цього продавець зобов’язаний оплатити витрати перевезення товару до названого мiсця призначення. Це означає, що покупець приймає на себе всi ризики та будь-якi додатковi витрати, що можуть виникнути пiсля здiйснення поставки у вищезазначений спосiб. Однак за умовами термiна CIP на продавця покладається також обов’язок забезпечення страхування на користь покупця проти ризику втрати чи пошкодження товару пiд час перевезення.

Отже, продавець зобов’язаний укласти договiр страхування та сплатити страховi внески.

Покупець повинен мати на увазi, що за умовами термiна CIP вiд продавця вимагається забезпечення страхування лише з мiнiмальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з бiльшим покриттям, вiн повинен або прямо та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостiйно вжити заходiв до забезпечення додаткового страхування.

Пiд словом «перевiзник» розумiється будь-яка особа, що на пiдставi договору перевезення зобов’язується здiйснити або забезпечити здiйснення перевезення товару залiзницею, автомобiльним, повiтряним, морським, внутрiшнiм водним транспортом або комбiнацiєю цих видiв транспорту.

У випадку здiйснення перевезення в узгоджений пункт призначення декiлькома перевiзниками, перехiд ризику вiдбувається в момент передачi товару у вiдання першого з них.

Термiн CIP зобов’язує продавця здiйснити митне очищення товару для експорту.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, включаючи мультимодальнi (змiшанI) перевезення.

<полное_название xml:id="x55leq5526xltvm7kk3ne4evhw">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти на звичайних умовах договiр перевезення товару до узгодженого пункту в названому мiсцi призначення звичайним маршрутом i в звичайно прийнятий спосiб. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування. Продавець зобов’язаний за власний рахунок застрахувати вантаж у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу, на умовах надання права покупцю або iншiй особi, що володiє страховим iнтересом вiдносно товару, заявляти вимоги безпосередньо до страховика, а також надати покупцю страховий полiс або iнший доказ страхового покриття.

Договiр страхування має бути укладений iз страховиками або страховою компанiєю, що користуються доброю репутацiєю, та за вiдсутностi прямої домовленостi сторiн про iнше, на умовах мiнiмального страхового покриття вiдповiдно до Умов страхування вантажiв (Institute Cargo Clauses) Інституту Лондонських Страховикiв (Institute of London Underwriters) або будь-якого подiбного зводу правил. Тривалiсть перiоду страхового покриття обумовлюється статтями Б.4. i Б.5. За вимогою покупця i за його рахунок продавець зобов’язується, де це можливо, забезпечити страхування вiд вiйськових ризикiв, ризикiв, пов’язаних iз страйками, повстаннями та iншими громадськими хвилюваннями. Мiнiмальне страхування повинне покривати цiну договору купiвлi-продажу плюс 10 вiдсоткiв (тобто 110%) i бути обумовленим у валютi договору купiвлi-продажу.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний здiйснити поставку шляхом надання товару перевiзнику, з яким укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3, а за наявностi декiлькох перевiзникiв — першому з них, для транспортування товару до узгодженого пункту в межах названого мiсця у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- нести усi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також сплатити цiну фрахту та всi iншi витрати, що випливають iз статтi А.3 «а», включаючи витрати щодо завантаження товару та будь-якi платежi за розвантаження його в мiсцi призначення, покладенi на продавця вiдповiдно до договору перевезення;

- оплатити витрати щодо страхування, що випливають iз статтi А.3 «б»;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну, у випадках, коли вони вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити звичайно необхiдних для одержання товару заходiв.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний за власний рахунок надати покупцю, якщо так прийнято, звичайний(-I) транспортний(-I) документ(-и) вiдповiдного транспорту, щодо якого укладено договiр перевезення, у вiдповiдностi зi статтею А.3 (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару, необхiдне для перевезення товару, яке вiн органiзує (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi прийнято звичайно вiдправляти товари з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки). Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний на прохання за рахунок i на ризик покупця надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.

<полное_название xml:id="x3kyn8681uc5k39hdudlqkg93d">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi щодо iмпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4, та одержати товар вiд перевiзника в названому мiсцi.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, встановленого для поставки, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний з урахуванням положень статтi А.3 «а», сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- всi витрати i збори, пов’язанi з товаром пiд час його перевезення до прибуття в узгоджене мiсце призначення, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- витрати щодо розвантаження товару, за винятком витрат i зборiв, якi вiдповiдно до договору перевезення покладаються на продавця;

- всi додатковi витрати внаслiдок неподання покупцем повiдомлення щодо товару у вiдповiдностi з статтею Б.7, вiд настання узгодженої дати чи дати закiнчення перiоду, встановленого для вiдправлення товару, але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi мита, податки й iншi збори, а також витрати на виконання митних процедур, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його транзитному перевезеннi через будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складi витрат за договором перевезення.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час вiдправлення товару та/або мiсце призначення, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти транспортний документ у вiдповiдностi iз статтею А.8, якщо вiн вiдповiдає умовам договору купiвлi-продажу.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

Покупець зобов’язаний забезпечити продавця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення будь-якого додаткового страхування.

<полное_название xml:id="x96ku1qr5trauvppryw3xhshgh">DAF DELIVERED AT FRONTIER (... named place) ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (... назва мiсця поставки)

DAF
DELIVERED AT FRONTIER (... named place)
ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (... назва мiсця поставки)

Термiн «поставка до кордону» означає, що продавець виконав свої обов’язки щодо поставки, коли товар, що пройшов митне очищення для експорту, але ще не для iмпорту, наданий у розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному засобi в названому мiсцi та пунктi на кордонi, але перед митним кордоном сумiжної країни. Пiд термiном «кордон» може розумiтися будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому сторонам надзвичайно важливо завжди точно визначати вiдповiдний кордон шляхом зазначення у термiнi конкретного мiсця та пункту.

Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов’язки щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всi ризики й витрати такого розвантаження, це має бути чiтко обумовлено шляхом включення вiдповiдного застереження до договору купiвлi-продажу.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд виду транспорту, за умови, що товар доставляється до сухопутної межi. Якщо поставка буде мати мiсце в порту призначення, на борту судна або на причалi (набережнiй), слiд застосовувати термiни DES або DEQ.

<полное_название xml:id="xcpc833cm7nrvy7g15ahaso83v">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю, iнший офiцiйний дозвiл чи iнший документ, необхiдний для надання товару у розпорядження покупця.

Продавець зобов’язаний виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару до названого мiсця поставки на кордонi та для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

I) Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару до пункту, якщо вiн названий, у мiсцi поставки на кордонi. Якщо такого пункту у названому мiсцi поставки на кордонi не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у межах названого мiсця поставки, який найбiльш задовольняє його цiлям.

II) Проте, на прохання покупця, на його ризик i за його рахунок продавець може укласти на звичайних умовах договiр перевезення з умовою продовження транспортування товару поза назване мiсце на кордонi до кiнцевого пункту призначення в країнi iмпорту, названого покупцем. Продавець може також вiдмовитися вiд укладання такого договору. В такому випадку вiн зобов’язаний своєчасно сповiстити покупця про це.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному засобi в названому мiсцi поставки на кордонi, у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 «а», нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про те, що товар вiдправлений у зазначене мiсце на кордонi, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

I) Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, надати покупцю звичайний документ або iнший доказ поставки товару в назване мiсце на кордонi у вiдповiдностi з статтею А.3 «а» I).

II) Продавець зобов’язаний, у випадку домовленостi сторiн щодо продовження транспортування товару через кордон у вiдповiдностi зi статтею А.3 «а» II), надати покупцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього звичайно одержуваний у країнi вiдправлення наскрiзний транспортний документ на перевезення товару на звичайних умовах вiд пункту вiдправлення в країнi експорту до зазначеного покупцем кiнцевого мiсця призначення в країнi iмпорту.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару (за винятком випадкiв, коли iснує домовленiсть або звичай вiдповiдної галузi торгiвлi щодо поставки товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для доставки товару до кордону та його подальшого транспортування. Пакування здiйснюється в тiй мiрi, в якiй обставини (наприклад, засоби перевезення, мiсце призначення) були повiдомленi продавцю до укладення договору купiвлi-продажу. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару i, в разi необхiдностi, для його транзитного перевезення через будь-яку країну.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x2xt1ru3tdj107crl6ntdppkzy">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю чи iнший офiцiйний дозвiл, або iншi документи, i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару та його наступного транспортування.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи витрати з його розвантаження, необхiднi для прийняття поставки товару з прибулого транспортного засобу в названому мiсцi поставки на кордонi;

- всi додатковi витрати внаслiдок невиконання покупцем обов’язку прийняти поставку, здiйснену у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi витрати виконання митних процедур, а також усi мита, податки й iншi збори, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та його подальшому транспортуваннi.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках погодженого перiоду та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти транспортний документ та/або iншi докази поставки у вiдповiдностi iз статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

У разi потреби, у вiдповiдностi зi статтею А.3 «а» II), покупець зобов’язаний надати продавцю на прохання останнього, але за рахунок i на ризик покупця, валютний дозвiл, iншi дозволи i документи або їх засвiдченi копiї, або адресу кiнцевого пункту призначення товару в країнi iмпорту для одержання наскрiзного транспортного документа або будь-якого iншого документа, передбаченого статтею А.8 II).

<полное_название xml:id="xbjxu6sec5dosoc1xvvqftosd5">DES DELIVERED EX SHIP (… named port of destination) ПОСТАВКА З СУДНА (... назва порту призначення)

DES
DELIVERED EX SHIP (… named port of destination)
ПОСТАВКА З СУДНА (... назва порту призначення)

Термiн «поставка з судна» означає, що продавець виконав свої обов’язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного очищення для iмпорту, наданий у розпорядження покупця на борту судна в названому порту призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов’язанi з доставкою товару до названого порту призначення до розвантаження. Якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики розвантаження товару, слiд застосовувати термiн DEQ.

Цей термiн може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрiшнiм водним транспортом, чи то в змiшаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на суднi.

<полное_название xml:id="xdq7e6h5gcjw8xurq9ydprounc">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю, iнший офiцiйний дозвiл чи iншi документи, i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару до пункту, якщо вiн названий, у названому порту призначення. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати пункт у названому порту призначення, який найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця на борту судна в пунктi розвантаження, зазначеному у статтi А.3 «а» у названому порту призначення у встановлену дату або в межах узгодженого перiоду, у спосiб, який дозволяє зняття товару з судна розвантажувальними засобами, що вiдповiдають характеру товару.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б. 6:

- додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 «а», нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про розрахунковий час прибуття призначеного судна у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, надати покупцю делiверi-ордер i/або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного або мультимодального транспорту) для надання покупцю можливостi вимагати товар вiд перевiзника в порту призначення.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x1ur5nqbn476afq67ogbrcjt2b">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю або iнший офiцiйний дозвiльний документ i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи витрати з його розвантаження, необхiднi для прийняття поставки товару з судна;

- всi додатковi витрати внаслiдок невиконання покупцем обов’язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi витрати виконання митних процедур, а також мита, податки й iншi збори, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого порту призначення, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти делiверi-ордер або транспортний документ у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="x9g3lryuh6e7s5v8tmorfm216w">DEQ DELIVERED EX QUAY (… named port of destination) ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (... назва порту призначення)

DEQ
DELIVERED EX QUAY (… named port of destination)
ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (... назва порту призначення)

Термiн «поставка з причалу» означає, що продавець виконав свої обов’язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного очищення для iмпорту, наданий у розпорядження покупця на причалi (набережнiй) у названому порту призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов’язанi з доставкою товару до названого порту призначення та розвантаженням товару на причал (набережну). Термiн DEQ покладає на покупця обов’язок здiйснити митне очищення товару для iмпорту та сплату всiх податкiв, мит i iнших зборiв i витрат, якими супроводжується iмпорт товару.

ЦЕ ПРАВИЛО СТАНОВИТЬ ВІДХІД ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ «ІНКОТЕРМС», ЯКІ ПОКЛАДАЛИ ОБОВ’ЯЗКИ ЩОДО МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОВАРУ ДЛЯ ІМПОРТУ НА ПРОДАВЦЯ.

Якщо сторони бажають включити у зобов’язання продавця сплату всiх або частини витрат, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

Цей термiн може застосовуватися виключно у випадках доставки товару морським або внутрiшнiм водним транспортом чи то в змiшаних перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на причал (набережну) в порту призначення. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця витрати й ризики, пов’язанi з перемiщенням товару з причалу до iншого мiсця (складу, термiналу, транспортної станцiї i т. iн.) у порту або за межами порту, слiд застосовувати термiн DDU або DDP.

<полное_название xml:id="x19mol55tpmdyhop2qdky5xmb7">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю, iнший офiцiйний дозвiл чи iншi документи, i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару до названого причалу (набережної) в названому порту призначення. Якщо конкретного причалу (набережної) не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати причал (набережну) в названому порту призначення, що найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця на причалi (набережнiй), зазначеному у статтi А.3 «а» в узгоджену дату або в межах узгодженого перiоду.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 «а», нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту його доставки на причал (набережну) у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про розрахунковий час прибуття призначеного судна у вiдповiдностi зi статтею А.4, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

А.8. Транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, надати покупцю делiверi-ордер i/або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ внутрiшнього водного або мультимодального транспорту) для надання покупцю можливостi прийняти поставку товару та забрати його з причалу (набережної).

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x43jpgbgmafkn7zpg18a5ayica">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю, офiцiйний дозвiл чи iншi документи i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення перiоду, узгодженого для поставки, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4, включаючи вартiсть будь-яких дiй щодо товару у порту для наступного транспортування або розмiщення товару на складi або термiналi;

- всi додатковi витрати внаслiдок невиконання покупцем обов’язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження у вiдповiдностi з статтею А.4, або дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — витрати виконання митних процедур, а також мита, податки й iншi збори, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару та необхiднi для його подальшого транспортування.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого порту призначення, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б. 8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти делiверi-ордер або транспортний документ у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="x688cge7ksk4d970ykchhq1gb7">DDU DELIVERED DUTY UNPAID (… named place of destination) ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (... назва мiсця призначення)

DDU
DELIVERED DUTY UNPAID (… named place of destination)
ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (... назва мiсця призначення)

Термiн «поставка без сплати мита» означає, що продавець здiйснює поставку покупцю товару без проведення його митного очищення для iмпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов’язанi з доставкою товару до цього мiсця, за винятком (у вiдповiдних випадках) будь-яких «мит» (пiд словом «мито» тут розумiється вiдповiдальнiсть за виконання та ризики виконання дiй з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податкiв, митних i iнших зборiв) на iмпорт до країни призначення. Обов’язки щодо такого «мита» покладаються на покупця, так само як будь-якi витрати i ризики, що виникнуть у зв’язку з тим, що вiн не здiйснить своєчасно митного очищення товару для iмпорту.

Проте, якщо сторони бажають покласти на продавця обов’язки щодо проходження ввiзних митних процедур i несення витрат i ризикiв, пов’язаних iз цим, або сплати деяких витрат, якими супроводжується iмпорт товару, сторони повиннi включити чiтке застереження про це у договiр купiвлi-продажу.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати мiсце на борту судна або на причалi (набережнiй) в порту призначення, слiд застосовувати термiн DES або DEQ.

<полное_название xml:id="xdz12qohn1ie4z65de9hl23xbv">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну лiцензiю, iнший офiцiйний дозвiл чи iншi документи, i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку країну.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару до названого мiсця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого мiсця призначення, яка найбiльш задовольняє його цiлям.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати нерозвантажений товар у розпорядження покупця або iншої особи, названої покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобi, у названому мiсцi призначення, в узгоджену дату або в межах перiоду, узгодженого для поставки.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 «а», нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про вiдправлення товару, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, надати покупцю делiверi-ордер i/або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття поставки товару у вiдповiдностi зi статтями А.4/Б.4.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний, на прохання, за рахунок i на ризик покупця, надати йому всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв чи еквiвалентних їм електронних повiдомлень (iнших, нiж зазначенi в статтi А.8), що видаються чи передаються у країнi вiдправлення та/або походження товару, яких може потребувати покупець для iмпорту товару.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x4gyby8qk6z2992raaxf5g1ko9">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку iмпортну лiцензiю чи iнший офiцiйний дозвiл, або iншi документи, i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для iмпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання своїх зобов’язань згiдно статтi Б.2, покупець повинен нести всi додатковi ризики втрати чи пошкодження товару, цим спричиненi.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- всi додатковi витрати внаслiдок невиконання покупцем своїх обов’язкiв у вiдповiдностi зi статтею Б.2, або ненадання повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору;

- у випадках, де це належить, — усi витрати виконання митних процедур, а також мита, податки й iншi збори, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти належний делiверi-ордер або транспортний документ у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, згаданих у статтi А.10, а також вiдшкодувати витрати, понесенi продавцем у зв’язку з наданням покупцю допомоги у вiдповiдностi iз згаданою статтею.

<полное_название xml:id="xd8sri9id8jb9h64mqc294x47l">DDP DELIVERED DUTY PAID (… named place of destination) ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (... назва мiсця призначення)

DDP
DELIVERED DUTY PAID (… named place of destination)
ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (... назва мiсця призначення)

Термiн «поставка зi сплатою мита» означає, що продавець здiйснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для iмпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення. Продавець несе всi витрати та ризики, пов’язанi з доставкою товару до цього мiсця, включаючи (у вiдповiдних випадках) будь-якi «мита» (пiд словом «мито» тут розумiється вiдповiдальнiсть за виконання та ризики виконання дiй з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного очищення, податкiв, митних i iнших зборiв) на iмпорт до країни призначення.

Якщо термiн EXW покладає на продавця мiнiмальний обсяг обов’язкiв, термiн DDP передбачає максимальний обсяг обов’язкiв продавця.

Цей термiн не повинен застосовуватися, якщо продавець прямо чи побiчно не в змозi одержати iмпортну лiцензiю.

Проте, якщо сторони бажають виключити iз зобов’язань продавця сплату деяких витрат, що пiдлягають сплатi при iмпортi товару (таких, як податок на додану вартiсть — ПДВ), це повинно бути чiтко визначене у вiдповiдному застереженнi в договорi купiвлi-продажу.

Якщо сторони бажають покласти на покупця всi ризики i витрати щодо iмпорту товару, слiд застосовувати термiн DDU.

Цей термiн може застосовуватися незалежно вiд використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати мiсце на борту судна або на причалi (набережнiй) в порту призначення, слiд застосовувати термiни DES або DEQ.

<полное_название xml:id="x1zh2yzz2pxl7a5g7qw8b15hk1">А. Обов’язки продавця

А. Обов’язки продавця

А.1. Надання товару у вiдповiдностi з договором

Продавець зобов’язаний надати товар iз комерцiйним рахунком-фактурою або еквiвалентним йому електронним повiдомленням, у вiдповiдностi з умовами договору купiвлi-продажу, а також будь-якi iншi докази вiдповiдностi, якi можуть вимагатися за договором.

А.2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Продавець зобов’язаний одержати на власний ризик i за власний рахунок будь-яку експортну та iмпортну лiцензiю, iнший офiцiйний дозвiл чи iншi документи, i виконати, де це належить, усi митнi формальностi, необхiднi для експорту товару, його транзитного перевезення через будь-яку країну, та iмпорту.

А.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок укласти договiр перевезення товару до названого мiсця призначення. Якщо конкретної точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може вибрати точку в межах названого мiсця призначення, яка найбiльш задовольняє його цiлям.

Б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

А.4. Поставка

Продавець зобов’язаний надати нерозвантажений товар у розпорядження покупця або iншої особи, призначеної покупцем, на будь-якому прибулому транспортному засобi, у названому мiсцi призначення, в узгоджену дату або в межах перiоду, узгодженого для поставки.

А.5. Перехiд ризикiв

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.5, нести всi ризики втрати чи пошкодження товару до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.6. Розподiл витрат

Продавець зобов’язаний, з урахуванням положень статтi Б.6:

- додатково до витрат, що випливають iз статтi А.3 «а», нести всi витрати, пов’язанi з товаром, до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4;

- сплатити, коли це належить, витрати експортних та iмпортних митних процедур, а також усi мита, податки та iншi збори, що пiдлягають сплатi при експортi та iмпортi товару та якi потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi з статтею А.4.

А.7. Повiдомлення покупцю

Продавець зобов’язаний дати покупцю достатнє повiдомлення про вiдправлення товару, а також будь-яке iнше повiдомлення, якого потребує покупець для отримання можливостi вжити заходiв, звичайно необхiдних для одержання поставки товару.

А.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Продавець зобов’язаний, за власний рахунок, надати покупцю делiверi-ордер i/або звичайний транспортний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ перевезення внутрiшнiм водним транспортом, повiтряну, залiзничну чи автотранспортну накладну, або транспортнi документи змiшаного перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття поставки товару у вiдповiдностi зi статтями А.4/Б.4.

У випадку, якщо продавець i покупець домовилися про використання засобiв електронного обмiну даними, згаданий вище документ може бути замiнено еквiвалентним електронним повiдомленням (EDI-повiдомленням).

А.9. Перевiрка — упаковка — маркування

Продавець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з дiями щодо перевiрки товару (такими як перевiрка якостi, розмiрiв, ваги, кiлькостI), необхiдними для здiйснення поставки товару у вiдповiдностi зi статтею А.4.

Продавець зобов’язаний за власний рахунок забезпечити пакування товару (за винятком випадкiв, коли в данiй галузi торгiвлi звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж характеристиками, що обумовленi договором, без упаковки), необхiдне для поставки товару. Упаковка повинна мiстити належне маркування.

А.10. Іншi обов’язки

Продавець зобов’язаний сплатити всi витрати та збори, пов’язанi з одержанням документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, зазначених у статтi Б.10, а також вiдшкодувати покупцю всi витрати, понесенi останнiм при наданнi допомоги в їх одержаннi.

Продавець зобов’язаний забезпечити покупця, на його вимогу, iнформацiєю, необхiдною для оформлення страхування.

<полное_название xml:id="x1yzv8jbfp96v80trgb3f8w8xc">Б. Обов’язки покупця

Б. Обов’язки покупця

Б.1. Сплата цiни

Покупець зобов’язаний сплатити цiну товару у вiдповiдностi з договором купiвлi-продажу.

Б. 2. Лiцензiї, дозволи та iншi формальностi

Покупець зобов’язаний надати продавцю на прохання, за рахунок i на ризик останнього всiляке сприяння в одержаннi, де це належить, будь-якої iмпортної лiцензiї або iншого офiцiйного дозвiльного документа, необхiдного для iмпорту товару.

Б.3. Договори перевезення та страхування

а) Договiр перевезення.

Немає зобов’язань.

б) Договiр страхування.

Немає зобов’язань.

Б.4. Прийняття поставки

Покупець зобов’язаний прийняти поставку товару, як тiльки її здiйснено у вiдповiдностi з статтею А.4.

Б.5. Перехiд ризикiв

Покупець зобов’язаний нести всi ризики втрати чи пошкодження товару з моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4.

У випадку невиконання своїх зобов’язань згiдно статтi Б.2, покупець повинен нести всi додатковi ризики втрати чи пошкодження товару, цим спричиненi.

У випадку невиконання свого зобов’язання дати повiдомлення у вiдповiдностi з статтею Б.7, покупець повинен нести всi ризики втрати чи пошкодження товару вiд настання погодженої сторонами дати чи вiд дати закiнчення будь-якого перiоду, узгодженого для поставки, — але за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.6. Розподiл витрат

Покупець зобов’язаний сплатити:

- всi витрати, пов’язанi з товаром, iз моменту здiйснення його поставки у вiдповiдностi зi статтею А.4;

- всi додатковi витрати внаслiдок невиконання покупцем своїх обов’язкiв у вiдповiдностi зi статтею Б.2, або ненадання повiдомлення у вiдповiдностi зi статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином iндивiдуалiзований за договором, тобто явно вiдокремлений або iншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.

Б.7. Повiдомлення продавцю

У випадку, якщо покупець вправi визначати час у рамках узгодженого термiну та/або пункт прийняття поставки в межах названого мiсця, вiн зобов’язаний дати продавцю достатнє повiдомлення про них.

Б.8. Докази поставки, транспортнi документи або еквiвалентнi електроннi повiдомлення

Покупець зобов’язаний прийняти належний делiверi-ордер або транспортний документ у вiдповiдностi зi статтею А.8.

Б.9. Огляд товару

Покупець зобов’язаний нести витрати, пов’язанi з будь-яким передвiдвантажувальним оглядом товару, за винятком випадкiв, коли такий огляд вимагається державними органами країни експорту.

Б.10. Іншi обов’язки

Покупець зобов’язаний надати продавцю, на прохання, за рахунок i на ризик останнього, всiляке сприяння в одержаннi будь-яких документiв або еквiвалентних їм електронних повiдомлень, що видаються чи передаються у країнi iмпорту, яких може потребувати продавець для надання покупцевi доступу до товару у вiдповiдний спосiб.

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика