sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР
Додати у Вибране

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА

Кодекс введено в дію з дня опублікування — 31 серпня 1994 року

Останнi змiни внесено:

<полное_название xml:id="xd587prcp2sixrj5cgehbzfdxr">Роздiл I. Загальнi положення

Роздiл I. Загальнi положення

<полное_название xml:id="xakiw4gz1tgbldaib6iihkynob">Глава 1. Основнi положення

Глава 1. Основнi положення

<полное_название xml:id="x5dbvps53po0p2yqpyf8wt9ad2">Стаття 1. Поняття про надра

Стаття 1. Поняття про надра

Надра — це частина земної кори, що розташована пiд поверхнею сушi та дном водоймищ i простягається до глибин, доступних для геологiчного вивчення та освоєння.

<полное_название xml:id="x4mhwdoosh1g8k6z8r9jxgm7p7">Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра

Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра

Завданням Кодексу України про надра є регулювання гiрничих вiдносин з метою забезпечення рацiонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мiнеральнiй сировинi та iнших потреб суспiльного виробництва, охорони надр, гарантування при користуваннi надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав i законних iнтересiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян.

<полное_название xml:id="x2a6pu0sgyv50300rlikdm2qse">Стаття 3. Законодавство про надра

Стаття 3. Законодавство про надра

Гiрничi вiдносини в Українi регулюються , , цим Кодексом та iншими актами законодавства України, що видаються вiдповiдно до них.

Особливостi користування надрами пiд час виконання угоди про розподiл продукцiї, у тому числi пов’язанi з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких вiдносин, регулюються .

Земельнi, лiсовi та воднi вiдносини регулюються вiдповiдним законодавством України.

<полное_название xml:id="x9704mit3d0v1gxm14q35zlymy">Стаття 3-1. Особливостi застосування норм цього Кодексу

Стаття 3-1. Особливостi застосування норм цього Кодексу

Якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема та , встановленi iншi норми, нiж тi, що передбаченi у цьому Кодексi, то застосовуються норми цих законiв.

<полное_название xml:id="x3enbv0pwlnsui0lkrb9u8cjtj">Стаття 4. Власнiсть на надра

Стаття 4. Власнiсть на надра

Надра є виключною власнiстю Українського народу i надаються тiльки у користування. Угоди або дiї, якi в прямiй або прихованiй формi порушують право власностi Українського народу на надра, є недiйсними. Український народ здiйснює право власностi на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республiки Крим i мiсцевi ради.

Окремi повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися вiдповiдним органам виконавчої влади.

<полное_название xml:id="xe5qn2fs55n3ebsblu78y133o4">Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин

Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин

Державний фонд надр включає як дiлянки надр, що використовуються, так i дiлянки надр, не залученi до використання, в тому числi континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони.

Родовища корисних копалин — це нагромадження мiнеральних речовин в надрах, на поверхнi землi, в джерелах вод та газiв, на днi водоймищ, якi за кiлькiстю, якiстю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Техногеннi родовища корисних копалин — це мiсця, де накопичилися вiдходи видобутку, збагачення та переробки мiнеральної сировини, запаси яких оцiненi i мають промислове значення. Такi родовища можуть виникнути також внаслiдок втрат при зберiганнi, транспортуваннi та використаннi продуктiв переробки мiнеральної сировини.

Усi родовища корисних копалин, у тому числi техногеннi, з запасами, оцiненими як промисловi, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин, а всi попередньо оцiненi родовища корисних копалин — резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр.

Державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду формується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

Державний фонд надр формується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

<полное_название xml:id="x16ax14l3houenmk1ogm7i011y">Стаття 6. Види корисних копалин

Стаття 6. Види корисних копалин

Кориснi копалини за своїм значенням подiляються на кориснi копалини загальнодержавного i мiсцевого значення. Вiднесення корисних копалин до корисних копалин  загальнодержавного та мiсцевого значення здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="xejg6oyk9it8spnsgiq9cy7stl">Стаття 7. Компетенцiя Верховної Ради України у сферi регулювання гiрничих вiдносин

Стаття 7. Компетенцiя Верховної Ради України у сферi регулювання гiрничих вiдносин

До вiдання Верховної Ради України у сферi регулювання гiрничих вiдносин належить:

1) законодавче регулювання гiрничих вiдносин;

2) визначення основних напрямiв державної полiтики у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр;

3) виключено;

4) виключено;

4-1) виключено;

5) вирiшення iнших питань у сферi регулювання гiрничих вiдносин вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="xaj79dpzodn99e1wvkt6ylovot">Стаття 8. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр

Стаття 8. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр

До вiдання Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр належить:

1) реалiзацiя державної полiтики у сферi регулювання гiрничих вiдносин;

2) здiйснення державного контролю за геологiчним вивченням, використанням та охороною надр, а також за утворенням та використанням техногенних родовищ i переробкою мiнеральної сировини;

3) визначення порядку дiяльностi органiв виконавчої влади в галузi використання i охорони надр, координацiя їх дiяльностi;

4) забезпечення розробки загальнодержавних та регiональних програм у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр;

5) визначення темпiв використання, подальшого розширення та якiсного полiпшення мiнерально-сировинної бази;

6) визначення порядку використання надр та їх охорони, розробки i затвердження вiдповiдних стандартiв, норм i правил;

7) встановлення збору за видачу спецiальних дозволiв на користування надрами;

8) створення єдиної системи Державного iнформацiйного геологiчного фонду та визначення порядку розпорядження геологiчною iнформацiєю;

9) органiзацiя державної експертизи та оцiнки запасiв корисних копалин;

10) вирiшення питань використання надр для складування i захоронення вiдходiв виробництва та iнших шкiдливих речовин;

11) виключено;

12) визначення критерiїв щодо визнання запасiв корисних копалин незначними;

13) укладення угод про розподiл продукцiї;

14) виключено;

15) укладення угод про розподiл продукцiї щодо використання дiлянок надр у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, на континентальному шельфi України;

151) затвердження перелiку дiлянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповiдну цiннiсть i не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподiл продукцiї;

152) публiкацiя та поширення iнформацiї про загальнодержавнi та мiсцевi податки i збори та iншi платежi, у тому числi контекстної iнформацiї (загального огляду) по видобувних галузях, для збiльшення прозоростi видобувних галузей у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

16) вирiшення iнших питань у галузi управлiння i контролю за використанням та охороною надр.

<полное_название xml:id="x4w8yqbp7eren85o8hpxbgrt3h">Стаття 9. Компетенцiя Верховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi регулювання гiрничих вiдносин

Стаття 9. Компетенцiя Верховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi регулювання гiрничих вiдносин

До компетенцiї Верховної Ради Автономної Республiки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законодавчими актами, належить:

1) розподiл мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами плати за користування надрами;

2) виключено;

3) розроблення, затвердження та виконання мiсцевих програм розвитку мiнерально-сировинної бази, рацiонального використання та охорони надр;

4) оголошення геологiчних об’єктiв, що становлять наукову або культурну цiннiсть, об’єктами природно-заповiдного фонду мiсцевого значення;

5) вирiшення iнших питань у сферi регулювання гiрничих вiдносин, визначених законом.

<полное_название xml:id="xawo4znbonpwhg93hdp6v1v26y">Стаття 9-1. Компетенцiя обласних, Київської та Севастопольської мiських рад у сферi регулювання гiрничих вiдносин

Стаття 9-1. Компетенцiя обласних, Київської та Севастопольської мiських рад у сферi регулювання гiрничих вiдносин

До компетенцiї обласних, Київської та Севастопольської мiських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законодавчими актами, належить:

1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення;

2) виключено;

3) погодження надання надр у користування з метою геологiчного вивчення i розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

4) розподiл мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами плати за користування надрами;

5) розроблення, затвердження та виконання мiсцевих програм розвитку мiнерально-сировинної бази, рацiонального використання i охорони надр;

6) оголошення геологiчних об’єктiв, що становлять наукову або культурну цiннiсть, об’єктами природно-заповiдного фонду мiсцевого значення;

7) припинення права на користування дiлянкою надр у випадках i порядку, передбачених цим Кодексом;

8) здiйснення контролю за використанням та охороною надр;

9) вирiшення iнших питань у сферi регулювання гiрничих вiдносин, визначених законом.

<полное_название xml:id="xf334ual559mniy707bks5jpmx">Стаття 9-2. Компетенцiя Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у сферi регулювання гiрничих вiдносин

Стаття 9-2. Компетенцiя Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у сферi регулювання гiрничих вiдносин

До компетенцiї Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законодавчими актами, належить:

1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення;

2) погодження надання надр у користування з метою геологiчного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

3) розроблення та забезпечення виконання мiсцевих програм розвитку мiнерально-сировинної бази, рацiонального використання i охорони надр;

4) припинення права користування дiлянкою надр у випадках i порядку, передбачених цим Кодексом;

5) здiйснення контролю за використанням та охороною надр;

6) вирiшення iнших питань у сферi регулювання гiрничих вiдносин, визначених законом.

<полное_название xml:id="x5gxevceh21dtsacuo6fiw3qdw">Стаття 10. Компетенцiя сiльських, селищних, мiських i районних рад народних депутатiв у сферi регулювання гiрничих вiдносин

Стаття 10. Компетенцiя сiльських, селищних, мiських i районних рад народних депутатiв у сферi регулювання гiрничих вiдносин

До вiдання сiльських, селищних, мiських та районних Рад народних депутатiв на їх територiї у порядку, встановленому цим Кодексом та iншими законодавчими актами, належить:

1) погодження надання надр у користування з метою геологiчного вивчення, розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення;

2) реалiзацiя мiсцевих програм розвитку мiнерально-сировинної бази, рацiонального використання та охорони надр;

3) обмеження дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян у випадках i порядку, передбачених цим Кодексом;

4) здiйснення контролю за використанням та охороною надр;

5) вирiшення iнших питань у сферi регулювання гiрничих вiдносин у межах своєї компетенцiї.

<полное_название xml:id="x2co34hhm3uvv6owx68nxh88b2">Стаття 11. Органи, що здiйснюють державне управлiння у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр

Стаття 11. Органи, що здiйснюють державне управлiння у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр

Державне управлiння у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, органи влади Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до законодавства України.

Органи, що здiйснюють державне управлiння у галузi геологiчного вивчення, використання i охорони надр, зобов’язанi надавати та публiкувати iнформацiю про стан геологiчного вивчення, використання i охорони надр в обсязi, необхiдному для забезпечення прозоростi у видобувних галузях, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x7otr4l9i98ntcospb1wff18er">Стаття 12. Участь громадян та їх об’єднань у здiйсненнi заходiв щодо рацiонального використання та охорони надр

Стаття 12. Участь громадян та їх об’єднань у здiйсненнi заходiв щодо рацiонального використання та охорони надр

Громадяни та їх об’єднання мають право на участь у розробленнi та здiйсненнi заходiв з питань рацiонального використання та охорони надр, якi здiйснюють органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="x6h16u9f5dnaej3l57lov9tvge">Глава 2. Надання надр у користування

Глава 2. Надання надр у користування

<полное_название xml:id="xb63zijc3gub7lw9h84gvacqs1">Стаття 13. Користувачi надр

Стаття 13. Користувачi надр

Користувачами надр можуть бути пiдприємства, установи, органiзацiї, громадяни України, а також iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи.

Користувачами надр на умовах угод про розподiл продукцiї можуть бути громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, юридичнi особи України або iнших держав, об’єднання юридичних осiб, створенi в Українi чи за межами України (iнвестори), що вiдповiдають вимогам законодавства України. Об’єднання юридичних осiб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї за умови, що учасники такого об’єднання несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями, передбаченими угодою про розподiл продукцiї.

<полное_название xml:id="x230h3ikpck3slp8gd4w6ikgee">Стаття 14. Види користування надрами

Стаття 14. Види користування надрами

Надра надаються у користування для:

геологiчного вивчення, в тому числi дослiдно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числi споруд для пiдземного зберiгання нафти, газу та iнших речовин i матерiалiв, захоронення шкiдливих речовин i вiдходiв виробництва, скидання стiчних вод;

створення геологiчних територiй та об’єктiв, що мають важливе наукове, культурне, санiтарно-оздоровче значення (науковi полiгони, геологiчнi заповiдники, заказники, пам’ятки природи, лiкувальнi, оздоровчi заклади та iн.);

виконання робiт (здiйснення дiяльностI), передбачених угодою про розподiл продукцiї;

задоволення iнших потреб.

<полное_название xml:id="x91vzw072kroz72e7vvfsfte0x">Стаття 15. Строки користування надрами

Стаття 15. Строки користування надрами

Надра надаються у постiйне або тимчасове користування.

Постiйним визнається користування надрами без заздалегiдь встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 рокiв) i довгостроковим (до 50 рокiв). У разi необхiдностi строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Перебiг строку користування надрами починається з дня одержання спецiального дозволу (лiцензiї) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено iнше, а в разi укладення угоди про розподiл продукцiї — з дня, зазначеного в такiй угодi.

<полное_название xml:id="x1jnpzg75vk1snd6szu074ztdl">Стаття 16. Спецiальнi дозволи на користування надрами

Стаття 16. Спецiальнi дозволи на користування надрами

Частину першу виключено.

Спецiальнi дозволи на користування надрами надаються переможцям аукцiонiв, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, або Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення на територiї Автономної Республiки Крим. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Надання спецiальних дозволiв на користування надрами крiм випадкiв користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї, укладених вiдповiдно до , здiйснюється пiсля попереднього погодження з вiдповiдною радою народних депутатiв питання про надання земельної дiлянки для зазначених потреб, крiм випадкiв, коли у наданнi земельної дiлянки немає потреби.

У разi виконання окремих видiв робiт, пов’язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спецiальному дозволi, вiдповiдальнiсть за виконання умов, передбачених спецiальними дозволами, несе суб’єкт, що отримав спецiальний дозвiл.

Щодо окремих видiв користування надрами чи окремих користувачiв надр можуть встановлюватись певнi обмеження, передбаченi законодавством України.

Власник спецiального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в iнший спосiб вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом на користування надрами, iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi, в тому числi передавати їх до статутних капiталiв створюваних за його участю суб’єктiв господарювання, а також вноситись як вклад у спiльну дiяльнiсть.

Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподiл продукцiї визначаються . Спецiальний дозвiл на користування надрами на умовах розподiлу продукцiї видається на пiдставi укладеної угоди про розподiл продукцiї i повинен мiстити усi види користування надрами та iншi данi та вiдомостi, передбаченi цiєю угодою. Права користування надрами можуть бути переданi третiм особам одночасно з передачею прав та обов’язкiв за угодою про розподiл продукцiї та з обов’язковим переоформленням спецiального дозволу на користування надрами вiдповiдно до вимог .

Переоформлення спецiальних дозволiв на користування надрами, внесення до них змiн, видача дублiкатiв, продовження термiну дiї спецiальних дозволiв на користування надрами, зупинення їх дiї або анулювання, поновлення їх дiї у разi зупинення здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр у встановленому законодавством порядку.

Надання спецiальних дозволiв на користування надрами суб’єкту господарювання, який отримав цiлiсний майновий комплекс державного вугледобувного пiдприємства в оренду чи концесiю, здiйснюється шляхом переоформлення спецiальних дозволiв на користування надрами, виданих вугледобувному пiдприємству державного сектору економiки, цiлiсний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесiю, на iм’я суб’єкта господарювання, який отримав цiлiсний майновий комплекс такого вугледобувного пiдприємства в оренду чи концесiю, на строк дiї такого спецiального дозволу та без проведення конкурсу (аукцiону).

Пiд час оренди чи концесiї цiлiсного майнового комплексу державного вугледобувного пiдприємства на перiод отримання орендарем чи концесiонером спецiального дозволу на користування надрами та гiрничого вiдводу орендар чи концесiонер здiйснює видобуток вугiлля та (або) лiгнiту (бурого вугiлля) на об’єктi, переданому в оренду чи концесiю, на пiдставi чинного спецiального дозволу на користування надрами та гiрничого вiдводу державного вугледобувного пiдприємства, цiлiсний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесiю, але не бiльше 12 мiсяцiв з дня укладення договору оренди чи концесiї.

Надання спецiальних дозволiв на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне вугледобувне пiдприємство вiдповiдно до Закону України «Про особливостi приватизацiї вугледобувних пiдприємств», здiйснюється шляхом переоформлення спецiальних дозволiв на користування надрами, наданих зазначеному вугледобувному пiдприємству, на iм’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на строк дiї такого спецiального дозволу та без проведення аукцiону.

<полное_название xml:id="x8ipgdfcyn64ntlb4usiukgk5h">Стаття 17. Гiрничий вiдвiд

Стаття 17. Гiрничий вiдвiд

Гiрничим вiдводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами гiрничого вiдводу забороняється.

Гiрничi вiдводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будiвництва i експлуатацiї пiдземних споруд та iнших цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, надаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом.

Гiрничi вiдводи для розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення надаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами i пiдлягають реєстрацiї в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

При наданнi гiрничих вiдводiв вирiшуються питання щодо правильностi подiлу родовищ корисних копалин на окремi гiрничi вiдводи з метою запобiгання залишенню поза гiрничими вiдводами менш цiнних дiлянок родовищ та не придатних для самостiйної розробки, дотримання вимог безпеки пiд час проведення гiрничих i пiдривних робiт при розробцi родовищ корисних копалин та при використаннi надр для iнших цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, вiдвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього природного середовища.

Порядок надання гiрничих вiдводiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Надання гiрничих вiдводiв iнвесторам, з якими укладено угоду про розподiл продукцiї, здiйснюється на пiдставi укладеної угоди про розподiл продукцiї шляхом оформлення вiдповiдного акта, форма i змiст якого визначаються законодавством України.

<полное_название xml:id="x9k1zzqgte4ti9r1hsu9au5tjr">Стаття 18. Надання земельних дiлянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами

Стаття 18. Надання земельних дiлянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами

Надання земельних дiлянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельнi дiлянки для користування надрами, крiм випадкiв, передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр пiсля одержання ними спецiальних дозволiв на користування надрами чи гiрничих вiдводiв.

Мiсцевi ради народних депутатiв при наданнi земельної дiлянки для розробки родовищ корисних копалин мiсцевого значення одночасно надають у користування i надра.

<полное_название xml:id="xa08phdhsuu8134p2fwabfbvii">Стаття 19. Надання надр у користування

Стаття 19. Надання надр у користування

Надра надаються у користування пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам лише за наявностi у них спецiального дозволу на користування дiлянкою надр. Право на користування надрами засвiдчується актом про надання гiрничого вiдводу.

При укладеннi угод про розподiл продукцiї надра надаються в користування на пiдставi угоди про розподiл продукцiї з оформленням спецiального дозволу на користування надрами та акта про надання гiрничого вiдводу.

Користування надрами здiйснюється без надання гiрничого вiдводу чи спецiального дозволу у випадках, передбачених цим Кодексом.

<полное_название xml:id="xavjqmdnbg9tckb8asvwxvl8o">Стаття 20. Надання надр для геологiчного вивчення

Стаття 20. Надання надр для геологiчного вивчення

Для геологiчного вивчення, в тому числi для дослiдно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гiрничого вiдводу пiсля одержання спецiального дозволу на геологiчне вивчення надр.

Дослiдно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення здiйснюється з метою уточнення їх окремих гiрничо-геологiчних та iнших параметрiв, вибору рацiональних методiв видобування мiнеральної сировини на пiдставi проекту цих робiт, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi. Видобутi пiд час дослiдно-промислової розробки кориснi копалини пiдлягають реалiзацiї у загальному порядку.

<полное_название xml:id="xbbjq7gflhyfzh7siovnr2g13o">Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прiсних пiдземних вод i розробки родовищ торфу

Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прiсних пiдземних вод i розробки родовищ торфу

Надра у користування для видобування пiдземних вод (крiм мiнеральних) i розробки родовищ торфу надаються без надання гiрничого вiдводу на пiдставi спецiальних дозволiв, крiм випадкiв, передбачених статтею 23 цього Кодексу, що видаються пiсля попереднього погодження з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

<полное_название xml:id="xcm9ukk7ouquhk0vlmd5c2xbq0">Стаття 22. Надання надр для захоронення вiдходiв виробництва та iнших шкiдливих речовин, скидання стiчних вод

Стаття 22. Надання надр для захоронення вiдходiв виробництва та iнших шкiдливих речовин, скидання стiчних вод

Надання надр для захоронення вiдходiв виробництва та iнших шкiдливих речовин, скидання стiчних вод допускається у виняткових випадках при додержаннi норм, правил та вимог, передбачених законодавством України.

Надра для вказаних цiлей надаються вiдповiдно до статтi 19 цього Кодексу за результатами спецiальних дослiджень та на пiдставi проектiв, виконаних на замовлення заiнтересованих пiдприємств, установ i органiзацiй.

<полное_название xml:id="x6kd68mjezvpakyx4171bpahov">Стаття 23. Право землевласникiв i землекористувачiв на видобування корисних копалин мiсцевого значення, торфу, прiсних пiдземних вод та користування надрами для iнших цiлей

Стаття 23. Право землевласникiв i землекористувачiв на видобування корисних копалин мiсцевого значення, торфу, прiсних пiдземних вод та користування надрами для iнших цiлей

Землевласники i землекористувачi в межах наданих їм земельних дiлянок мають право без спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу видобувати кориснi копалини мiсцевого значення i торф загальною глибиною розробки до двох метрiв, а також пiдземнi води (крiм мiнеральних) для всiх потреб, крiм виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування пiдземних вод iз кожного з водозаборiв не перевищує 300 кубiчних метрiв на добу.

Землевласники i землекористувачi, якi є сiльськогосподарськими товаровиробниками, частка сiльськогосподарського товаровиробництва яких за попереднiй податковий (звiтний) рiк дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв, крiм випадкiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, в межах наданих їм земельних дiлянок мають право без спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу видобувати пiдземнi води (крiм мiнеральних) для сiльськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб.

Видобування корисних копалин мiсцевого значення i торфу з застосуванням спецiальних технiчних засобiв, якi можуть призвести до небажаних змiн навколишнього природного середовища, погоджується з мiсцевими радами, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

<полное_название xml:id="x48gyq5g6t0vx527g2tla1zllj">Глава 3. Права та обов’язки користувачiв надр

Глава 3. Права та обов’язки користувачiв надр

<полное_название xml:id="xcgjf728b6frp6i6vg7j1rwbnw">Стаття 24. Права та обов’язки користувачiв надр

Стаття 24. Права та обов’язки користувачiв надр

Користувачi надр мають право:

1) здiйснювати на наданiй їм дiлянцi надр геологiчне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та iншi роботи згiдно з умовами спецiального дозволу або угоди про розподiл продукцiї;

2) розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо iнше не передбачено законодавством або умовами спецiального дозволу;

3) здiйснювати на умовах спецiального дозволу консервацiю наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;

4) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами;

5) користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподiл продукцiї.

Користувачi надр зобов’язанi:

1) використовувати надра вiдповiдно до цiлей, для яких їх було надано;

2) забезпечувати повноту геологiчного вивчення, рацiональне, комплексне використання та охорону надр;

3) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

4) приводити земельнi дiлянки, порушенi при користуваннi надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспiльному виробництвi;

41) надавати та оприлюднювати iнформацiю про загальнодержавнi та мiсцевi податки i збори, iншi платежi, а також про виробничу (господарську) дiяльнiсть, необхiдну для забезпечення прозоростi у видобувних галузях, вiдповiдно до порядку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

5) виконувати iншi вимоги щодо користування надрами, встановленi законодавством України та угодою про розподiл продукцiї.

Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту отримання спецiального дозволу на користування надрами, а в разi надання права користування надрами на умовах угод про розподiл продукцiї — з моменту набрання чинностi такою угодою, якщо iнше не передбачено цiєю угодою.

Користувач надр (iнвестор), який отримав спецiальний дозвiл на користування надрами та гiрничий вiдвiд або уклав угоду про розподiл продукцiї, має виключне право здiйснювати в його межах користування надрами вiдповiдно до цього спецiального дозволу та угоди про розподiл продукцiї. Будь-яка дiяльнiсть, пов’язана з користуванням надрами в межах гiрничого вiдводу, може здiйснюватися тiльки за згодою користувача надр (iнвестора), якому вiн наданий. Така згода або вiдмова в її наданнi має бути надана протягом двадцяти календарних днiв пiсля отримання вiдповiдного письмового запиту. У разi ненадання жодної вiдповiдi протягом зазначеного часу така згода вважається наданою.

У разi отримання iнвестором за угодою про розподiл продукцiї вiдмови вiд користувача надр у наданнi згоди на проведення робiт у межах гiрничого вiдводу, наданого такому користувачу надр для видобутку корисних копалин, крiм гiрничих вiдводiв для видобутку кам’яного та бурого вугiлля, антрациту та залiзних металiчних руд, незалежно вiд пiдстав для такої вiдмови, таку згоду може бути надано спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду та державного регулювання у сферi безпечного поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення, за умови, що одночасне користування надрами кiлькома надрокористувачами в межах одного гiрничого вiдводу не створить загрози життю i здоров’ю людей i не завдасть шкоди надрам та/або промисловим об’єктам, розмiщеним у межах зазначеного гiрничого вiдводу.

<полное_название xml:id="xdw0iq94g8bgnq8am9nedo8wbz">Стаття 25. Захист прав користувачiв надр

Стаття 25. Захист прав користувачiв надр

Права користувачiв надр охороняються законом i можуть бути обмеженi лише у випадках, передбачених законодавством України.

Збитки, завданi порушенням прав користувачiв надр, пiдлягають вiдшкодуванню в повному обсязi вiдповiдно до законодавчих актiв України.

<полное_название xml:id="x3bgf24aofvdukobnq079e3vur">Стаття 26. Припинення права користування надрами

Стаття 26. Припинення права користування надрами

Право користування надрами припиняється у разi:

1) якщо вiдпала потреба у користуваннi надрами;

2) закiнчення встановленого строку користування надрами;

3) припинення дiяльностi користувачiв надр, яким їх було надано у користування;

4) користування надрами з застосуванням методiв i способiв, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для здоров’я населення;

5) використання надр не для тiєї мети, для якої їх було надано, порушення iнших вимог, передбачених спецiальним дозволом на користування дiлянкою надр;

6) якщо користувач без поважних причин протягом двох рокiв, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу — 180 календарних днiв не приступив до користування надрами;

7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування дiлянки надр.

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цiєї статтi, у разi незгоди користувачiв, — у судовому порядку. При цьому питання про припинення права користування земельною дiлянкою вирiшується у встановленому земельним законодавством порядку.

Законодавством України можуть бути передбаченi й iншi випадки припинення права користування надрами.

Вимоги цiєї статтi не застосовуються до користувачiв надр за угодою про розподiл продукцiї. У цьому разi право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разi:

1) припинення (в тому числi дострокового) дiї угоди про розподiл продукцiї, що здiйснюється на умовах i в порядку, передбачених такою угодою;

2) виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей або довкiллю.

Особливостi i умови обмеження або припинення чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї визначаються .

<полное_название xml:id="x5fse4dex0oihx49jjdubvceco">Стаття 27. Позбавлення землевласникiв i землекористувачiв права користування надрами

Стаття 27. Позбавлення землевласникiв i землекористувачiв права користування надрами

Землевласники i землекористувачi можуть бути позбавленi права видобування корисних копалин мiсцевого значення, торфу i прiсних пiдземних вод та права користування надрами для господарських i побутових потреб у разi порушення ними порядку i умов користування надрами на наданих їм у власнiсть або користування земельних дiлянках мiсцевими радами народних депутатiв або iншими спецiально уповноваженими органами в порядку, передбаченому законодавством України.

<полное_название xml:id="xknxq3b14x3vm4dgerwd0s5t6">Глава 4. Плата за користування надрами

Глава 4. Плата за користування надрами

<полное_название xml:id="xdedn69604re1vblujpt8y5ueo">Стаття 28. Плата за користування надрами

Стаття 28. Плата за користування надрами

Користування надрами є платним, крiм випадкiв, передбачених статтею 29 цього Кодексу. Плата справляється за користування надрами в межах територiї України, її континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони.

Плата за користування надрами справляється у виглядi:

1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

2) рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Частину третю статтi 28 виключено.

За видачу спецiальних дозволiв на користування надрами справляється вiдповiдний збiр.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин та рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються .

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї справляється вiдповiдно до .

Частину сьому статтi 28 виключено.

<полное_название xml:id="xdx7s9bsbwaufwlmraupmiz8tv">Стаття 29. Виключена

Стаття 29. Виключена

<полное_название xml:id="xacxisgb7qt8zjz5wblh423max">Стаття 30. Виключена

Стаття 30. Виключена

<полное_название xml:id="x2tihcgt3rmbxcexytwh4r1j6p">Стаття 31. Розподiл плати за користування надрами

Стаття 31. Розподiл плати за користування надрами

Плата за користування надрами зараховується до державного i мiсцевих бюджетiв згiдно з .

Плата за користування надрами, що надходить до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв i мiських бюджетiв мiст Києва та Севастополя, розподiляється мiж мiсцевими бюджетами вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами.

<полное_название xml:id="xb57ycxz6n9mr2iceapvz4xwmu">Стаття 32. Виключена

Стаття 32. Виключена

<полное_название xml:id="xd9gjb2ot11q1g129uasgf7xgv">Стаття 33. Виключена

Стаття 33. Виключена

<полное_название xml:id="xewmvs2uxeqc0i0lbd1ajqhikr">Стаття 34. Плата (збiр) за видачу спецiальних дозволiв

Стаття 34. Плата (збiр) за видачу спецiальних дозволiв

Розмiр плати за надання спецiальних дозволiв на користування надрами визначається за результатами аукцiону. У разi надання дозволу без проведення аукцiону справляється збiр, який розраховується виходячи з початкової цiни продажу такого дозволу на аукцiонi. Початкова цiна продажу дозволу на аукцiонi розраховується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, виходячи з вартостi запасiв i ресурсiв корисних копалин родовищ або дiлянок надр вiдповiдно до методики, встановленої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Не справляється збiр за видачу спецiальних дозволiв державним дитячим спецiалiзованим санаторно-курортним закладам за здiйснення видобутку мiнеральних вод у частинi, що використовується для лiкування на їх територiї.

<полное_название xml:id="xahrv6g32f2n8zn5ex6wg4o4fl">Стаття 35. Виключена

Стаття 35. Виключена

<полное_название xml:id="x1jcecaz4ipudarbpux23w4fjw">Стаття 36. Виключена

Стаття 36. Виключена

<полное_название xml:id="xbrl8vou4taftfl008fk0kjwsf">Роздiл II. Геологiчне вивчення надр

Роздiл II. Геологiчне вивчення надр

<полное_название xml:id="x18rmvqigpagr9n8k6ew7txb8l">Стаття 37. Проведення робiт по геологiчному вивченню надр

Стаття 37. Проведення робiт по геологiчному вивченню надр

Геологiчне вивчення надр здiйснюється з метою одержання даних про геологiчну будову надр, процеси, якi вiдбуваються в них, виявлення i оцiнки корисних копалин, вивчення закономiрностей їх формування i розмiщення, з’ясування гiрничо-технiчних та iнших умов розробки родовищ корисних копалин i використання надр для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Проведення робiт по геологiчному вивченню надр органiзується та координується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, на основi державних комплексних або цiльових програм, мiжгалузевих i галузевих планiв, проектiв, вiдповiдних норм i правил.

Геологiчне вивчення надр, передбачене державними програмами, здiйснюється, як правило, за рахунок коштiв, що вiдраховуються видобувними пiдприємствами до державного бюджету за ранiше виконанi геологорозвiдувальнi роботи. В окремих випадках геологiчне вивчення надр може виконуватись за рахунок прямих видаткiв державного та мiсцевих бюджетiв.

Мiсцевi ради i мiсцевi органи виконавчої влади сприяють проведенню робiт по геологiчному вивченню надр, що виконуються згiдно з державними програмами, розробляють та реалiзують вiдповiднi територiальнi програми.

<полное_название xml:id="xa932skszfzow57fle9fnggrww">Стаття 38. Вимоги щодо геологiчного вивчення надр

Стаття 38. Вимоги щодо геологiчного вивчення надр

При геологiчному вивченнi надр повиннi забезпечуватися:

1) рацiональне i ефективне проведення робiт, пов’язаних з геологiчним вивченням надр;

2) екологiчно безпечний для життя i здоров’я людей стан навколишнього природного середовища;

3) повнота вивчення геологiчної будови надр, гiрничо-технiчних, гiдрогеологiчних та iнших умов розробки розвiданих родовищ, будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

4) достовiрнiсть визначення кiлькостi та якостi запасiв усiх корисних копалин i наявних у них компонентiв, геолого-економiчна оцiнка родовищ корисних копалин;

5) ведення робiт методами i способами, якi б виключали невиправданi втрати корисних копалин, зниження їх якостi, надмiрне руйнування грунтового покриву та забруднення навколишнього природного середовища;

6) розмiщення видобутих гiрських порiд i корисних копалин, яке б виключало їх шкiдливий вплив на навколишнє природне середовище i здоров’я населення;

7) збереження розвiдувальних гiрничих виробок i свердловин, якi можуть бути використанi при розробцi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдацiя у встановленому порядку виробок i свердловин, якi не пiдлягають подальшому використанню;

8) збереження геологiчної i виконавчо-технiчної документацiї, зразкiв гiрських порiд i руд, дублiкатiв проб корисних копалин, якi можуть бути використанi при подальшому вивченнi надр, розвiдцi та розробцi родовищ корисних копалин, а також при користуваннi надрами для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Замовниками робiт можуть обумовлюватись й iншi вимоги щодо геологiчного вивчення надр, що не суперечать законодавству України.

<полное_название xml:id="xx1oelijuvwqxar840tf5sd7">Стаття 39. Державна реєстрацiя та облiк робiт i дослiджень, пов’язаних з геологiчним вивченням надр, геологiчна iнформацiя

Стаття 39. Державна реєстрацiя та облiк робiт i дослiджень, пов’язаних з геологiчним вивченням надр, геологiчна iнформацiя

Роботи i дослiдження, пов’язанi з геологiчним вивченням надр, пiдлягають обов’язковiй державнiй реєстрацiї та облiку з метою узагальнення i максимального використання результатiв вивчення надр, а також запобiгання дублюванню зазначених робiт.

Державну реєстрацiю та облiк робiт i дослiджень, пов’язаних з геологiчним вивченням надр, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

Порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x73l6zb6x8jrj927ve66zbjhsu">Стаття 40. Передача розвiданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Стаття 40. Передача розвiданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

Розвiданi родовища корисних копалин, у тому числi техногеннi, або їх дiлянки, запаси корисних копалин яких оцiнено, включаються до Державного фонду родовищ корисних копалин i передаються для промислового освоєння в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xb19a7ps4yerk7x2dn1nojqgar">Стаття 41. Першовiдкривачi родовищ корисних копалин

Стаття 41. Першовiдкривачi родовищ корисних копалин

Особи, якi вiдкрили невiдоме ранiше родовище, що має промислову цiннiсть, або виявили додатковi запаси корисних копалин чи нову мiнеральну сировину в ранiше вiдомому родовищi, що iстотно пiдвищують його промислову цiннiсть, визнаються першовiдкривачами.

Першовiдкривачi мають право на винагороду. Положення про першовiдкривачiв родовищ корисних копалин затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xcioicicjv1rvyb94f2eb991hw">Роздiл III. Державний облiк родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин, а також дiлянок надр, наданих у користування, не пов’язане з видобуванням корисних копалин

Роздiл III. Державний облiк родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин, а також дiлянок надр, наданих у користування, не пов’язане з видобуванням корисних копалин

<полное_название xml:id="x79x9xoga7pqyfd3wnyh7oq1e1">Стаття 42. Державний облiк родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин

Стаття 42. Державний облiк родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин

Родовища, в тому числi техногеннi, запаси i прояви корисних копалин пiдлягають облiку у державному кадастрi родовищ i проявiв корисних копалин та державному балансi запасiв корисних копалин.

Державний облiк родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, у порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x1uxij96wpre4br8qmsx7zlx5o">Стаття 43. Державний кадастр родовищ i проявiв корисних копалин

Стаття 43. Державний кадастр родовищ i проявiв корисних копалин

Державний кадастр родовищ i проявiв корисних копалин мiстить вiдомостi про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ корисних копалин, щодо кiлькостi та якостi запасiв корисних копалин i наявних у них компонентiв, гiрничо-технiчних, гiдрогеологiчних та iнших умов розробки родовища та його геолого-економiчну оцiнку, а також вiдомостi про кожний прояв корисних копалин.

Державний кадастр родовищ i проявiв корисних копалин ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

<полное_название xml:id="xbira81bt7s5tulrierefollw5">Стаття 44. Державний баланс запасiв корисних копалин

Стаття 44. Державний баланс запасiв корисних копалин

Державний баланс запасiв корисних копалин мiстить вiдомостi про кiлькiсть, якiсть та ступiнь вивчення запасiв корисних копалин щодо родовищ, якi мають промислове значення, їх розмiщення, рiвень промислового освоєння, а також вiдомостi про видобуток, втрати i забезпеченiсть суспiльного виробництва розвiданими запасами корисних копалин.

Державний баланс запасiв корисних копалин ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

<полное_название xml:id="xdi3b7dtqjr1gzty93h8d8m1ak">Стаття 45. Державна експертиза та оцiнка запасiв корисних копалин

Стаття 45. Державна експертиза та оцiнка запасiв корисних копалин

Для визначення промислової цiнностi родовищ i оцiнки запасiв корисних копалин по кожному родовищу встановлюються кондицiї на мiнеральну сировину, що становлять сукупнiсть вимог до якостi i кiлькостi корисних копалин, гiрничо-геологiчних та iнших умов розробки родовища.

Кондицiї на мiнеральну сировину розробляються з урахуванням рацiонального використання всiх корисних копалин, а також наявних у них цiнних компонентiв i пiдлягають експертизi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

Порядок розробки кондицiй на мiнеральну сировину встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Запаси корисних копалин розвiданих родовищ, а також запаси корисних копалин, додатково розвiданих у процесi розробки родовищ, пiдлягають експертизi та оцiнюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xekqxecy1the8p91ryix8q23ho">Стаття 46. Списання запасiв корисних копалин

Стаття 46. Списання запасiв корисних копалин

Видобутi кориснi копалини, запаси корисних копалин, якi втратили промислове значення, а також втраченi у процесi видобування або не пiдтвердженi пiд час наступних геологорозвiдувальних робiт чи розробки родовища, пiдлягають списанню з облiку гiрничодобувного пiдприємства в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Результати списання з облiку запасiв корисних копалин облiкуються у Державному iнформацiйному геологiчному фондi України.

<полное_название xml:id="x7ffqcpszn66aclc7koskf0530">Стаття 47. Державний облiк дiлянок надр, наданих у користування для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Стаття 47. Державний облiк дiлянок надр, наданих у користування для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Дiлянки надр, наданi для будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд i для iнших цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, пiдлягають державному облiку центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

<полное_название xml:id="x7eeoxqta2nz20lvyrxikjamm1">Роздiл IV. Проектування, будiвництво i введення в експлуатацiю гiрничодобувних об’єктiв, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Роздiл IV. Проектування, будiвництво i введення в експлуатацiю гiрничодобувних об’єктiв, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

<полное_название xml:id="xcmw6ge0p4b4oivoz88sjf8u4n">Стаття 48. Особливостi проектування гiрничодобувних об’єктiв, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Стаття 48. Особливостi проектування гiрничодобувних об’єктiв, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Проектування гiрничодобувних об’єктiв i пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, провадиться на основi геологiчного та iншого вивчення надр з урахуванням комплексного розвитку регiону та вимог екологiчної безпеки.

Проектування гiрничодобувних об’єктiв провадиться пiсля попереднього погодження у встановленому законодавством порядку питань про надання земельної дiлянки i гiрничого вiдводу.

Проекти будiвництва гiрничодобувних об’єктiв або пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числi для захоронення вiдходiв виробництва, iнших шкiдливих речовин, скидання стiчних вод, пiдлягають екологiчнiй, науково-технiчнiй та iншим видам експертизи та погодженню в порядку, встановленому законодавством України.

<полное_название xml:id="x5pahs36mtjkbxou8z53lcbrkg">Стаття 49. Виключено

Стаття 49. Виключено

<полное_название xml:id="x8qvfvwtg7h5l4k63x030xbzs0">Стаття 50. Основнi вимоги до проектування, будiвництва i введення в експлуатацiю гiрничодобувних об’єктiв, об’єктiв по переробцi мiнеральної сировини, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Стаття 50. Основнi вимоги до проектування, будiвництва i введення в експлуатацiю гiрничодобувних об’єктiв, об’єктiв по переробцi мiнеральної сировини, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

У проектах будiвництва гiрничодобувних об’єктiв повиннi передбачатися:

1) розташування наземних i пiдземних споруд, що забезпечує найбiльш рацiональне та ефективне використання запасiв корисних копалин;

2) способи проведення розкривних робiт, системи розробки родовищ корисних копалин i технiчнi схеми переробки (пiдготовки) мiнеральної сировини, що забезпечують найбiльш повне, комплексне та економiчно доцiльне вилучення з надр запасiв корисних копалин, а також використання наявних у них компонентiв;

3) рацiональне використання розкривних порiд при розробцi родовищ корисних копалин;

4) складування, збереження та визначення порядку облiку корисних копалин, якi тимчасово не використовуються, а також вiдходiв виробництва, що мiстять кориснi компоненти;

5) геологiчне вивчення надр, що розкриваються в процесi будiвництва та експлуатацiї гiрничодобувних об’єктiв, та складання геологiчної i маркшейдерської документацiї;

6) рекультивацiя порушених земель, максимальне збереження грунтового покриву;

7) заходи, що гарантують безпеку людей, майна i навколишнього природного середовища.

У проектах будiвництва об’єктiв по переробцi мiнеральної сировини повиннi передбачатися:

1) застосування технологiчних схем, якi забезпечують рацiональне i комплексне вилучення з видобутої мiнеральної сировини наявних у нiй компонентiв, що мають промислове значення;

2) рацiональне використання, утилiзацiю, знешкодження або безпечне захоронення вiдходiв переробки (шламу, пилу, стiчних вод тощо);

3) складування, збереження та визначення порядку облiку вiдходiв виробництва, що мiстять кориснi компоненти i тимчасово не використовуються;

4) заходи, що гарантують безпеку людей, майна i навколишнього природного середовища.

При проектуваннi, будiвництвi i введеннi в експлуатацiю пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, повиннi забезпечуватися рацiональне використання видобутих гiрських порiд, а також виконання вимог, зазначених у пунктах 5, 6, 7 частини першої цiєї статтi, та iнших вимог i правил вiдповiдно до законодавства України.

Забороняється введення в експлуатацiю нових i реконструйованих гiрничодобувних об’єктiв, об’єктiв по переробцi мiнеральної сировини, а також пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, якщо при їх проектуваннi не додержано вимог, передбачених цiєю статтею.

<полное_название xml:id="x7roe9ttep7nynhwrjymw9coz3">Роздiл V. Користування надрами для розробки родовищ корисних копалин i для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Роздiл V. Користування надрами для розробки родовищ корисних копалин i для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

<полное_название xml:id="x4zjynvpm37t5x6njk486t7glm">Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мiнеральної сировини

Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мiнеральної сировини

Розробка родовищ твердих, рiдких i газоподiбних корисних копалин та переробка мiнеральної сировини провадяться згiдно з затвердженими проектами та планами робiт, правилами технiчної експлуатацiї та охорони надр.

Правила технiчної експлуатацiї, проекти i плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мiнеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, в частинi додержання вимог законодавства про надра.

<полное_название xml:id="x9cyypt2oku3h3540gpvifhci4">Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин

Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин

З метою запобiгання негативним демографiчним, соцiальним та екологiчним наслiдкам iнтенсивного видобутку корисних копалин установлюються квоти на видобуток окремих видiв корисних копалин.

Порядок установлення квот на видобуток корисних копалин затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x4p7gaadp6b5xlkxmr2qdmpa2s">Стаття 53. Основнi вимоги при розробцi родовищ корисних копалин та переробцi мiнеральної сировини

Стаття 53. Основнi вимоги при розробцi родовищ корисних копалин та переробцi мiнеральної сировини

При розробцi родовищ корисних копалин повиннi забезпечуватися:

1) застосування рацiональних, екологiчно безпечних технологiй видобування корисних копалин i вилучення наявних у них компонентiв, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат i погiршення якостi корисних копалин, а також вибiркового вiдпрацювання багатих дiлянок родовищ, що призводить до втрат запасiв корисних копалин;

2) здiйснення дорозвiдки родовищ корисних копалин та iнших геологiчних робiт, проведення маркшейдерських робiт, ведення технiчної документацiї;

3) облiк стану i руху запасiв, втрат i погiршення якостi корисних копалин, а також подання до статистичних та iнших державних органiв встановленої законодавством звiтностi;

4) недопущення псування розроблюваних i сусiднiх з ними родовищ корисних копалин в результатi проведення гiрничих робiт, а також збереження запасiв корисних копалин родовищ, що консервуються;

5) складування, збереження та облiк корисних копалин, а також вiдходiв виробництва, що мiстять кориснi компоненти i тимчасово не використовуються;

6) рацiональне використання розкривних порiд i вiдходiв виробництва;

7) безпечне для людей, майна i навколишнього природного середовища ведення робiт.

При переробцi мiнеральної сировини повиннi забезпечуватися:

1) додержання технологiчних схем переробки мiнеральної сировини, що забезпечують рацiональне i комплексне вилучення корисних компонентiв;

2) облiк i контроль за розподiлом корисних компонентiв на рiзних стадiях переробки та ступенем їх вилучення з мiнеральної сировини;

3) вивчення технологiчних властивостей i складу мiнеральної сировини, проведення дослiдно-технологiчних випробувань з метою удосконалення технологiї переробки мiнеральної сировини;

4) рацiональне використання вiдходiв переробки (шламу, пилу, стiчних вод тощо);

5) складування, облiк i зберiгання вiдходiв виробництва, що мiстять кориснi компоненти i тимчасово не використовуються.

При розробцi родовищ корисних копалин та переробцi мiнеральної сировини має забезпечуватися також додержання iнших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="x2w9wjh9f75wkvxdn8st4247hk">Стаття 54. Лiквiдацiя i консервацiя гiрничодобувних об’єктiв

Стаття 54. Лiквiдацiя i консервацiя гiрничодобувних об’єктiв

Пiсля вироблення запасiв корисних копалин, а також у разi, коли за технiко-економiчними розрахунками та iншими обгрунтуваннями подальша розробка родовищ чи його частин є недоцiльною або неможливою, гiрничодобувнi об’єкти або дiлянки цих об’єктiв пiдлягають лiквiдацiї чи консервацiї.

У разi повної або часткової лiквiдацiї чи консервацiї гiрничодобувного об’єкта гiрничi виробки i свердловини повиннi бути приведенi у стан, який гарантує безпеку людей, майна i навколишнього природного середовища, а в разi консервацiї — гарантує також i збереження родовищ, гiрничих виробок та свердловин на весь перiод консервацiї. У разi лiквiдацiї гiрничодобувних об’єктiв повинно бути вирiшено також питання про можливе використання гiрничих виробок i свердловин для iнших цiлей суспiльного виробництва.

У разi лiквiдацiї i консервацiї гiрничодобувних об’єктiв чи їх дiлянок технiчна, геологiчна та маркшейдерська документацiя заповнюється на момент завершення гiрничих робiт i передається у встановленому порядку на зберiгання.

На гiрничодобувних об’єктах, сумiжних з об’єктами, що лiквiдуються чи консервуються, повиннi бути проведенi заходи, що гарантують безпеку гiрничих робiт.

Лiквiдацiя i консервацiя гiрничодобувних об’єктiв або їх дiлянок здiйснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, та iншими заiнтересованими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiрничого нагляду та промислової безпеки.

Консервацiя та лiквiдацiя гiрничих об’єктiв та iнших споруд, пов’язаних з користуванням надрами вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, здiйснюються в порядку, передбаченому такою угодою.

<полное_название xml:id="x7zsgx3web18naw8o3hvmhlk8s">Стаття 55. Порядок користування надрами для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Стаття 55. Порядок користування надрами для цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Користування надрами для будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд i для iнших цiлей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, здiйснюється за вiдповiдними проектами.

У проектах повиннi передбачатися заходи, що забезпечують знешкодження стiчних вод, шкiдливих речовин i вiдходiв виробництва або локалiзацiю їх у визначених межах, а також запобiгають їх проникненню в гiрничi виробки, на земну поверхню та у воднi об’єкти.

У разi порушення вимог цiєї статтi скидання в надра стiчних вод, захоронення шкiдливих речовин i вiдходiв виробництва повинно бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, чи iншими державними органами в порядку, передбаченому законодавством України.

<полное_название xml:id="x28uj67xgsg1ty09l1p3pmc2yf">Роздiл VI. Охорона надр

Роздiл VI. Охорона надр

<полное_название xml:id="xe8t14hu9nxf9sme6ebzdltdm6">Стаття 56. Основнi вимоги в галузi охорони надр

Стаття 56. Основнi вимоги в галузi охорони надр

Основними вимогами в галузi охорони надр є:

забезпечення повного i комплексного геологiчного вивчення надр;

додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування i недопущення самовiльного користування надрами;

рацiональне вилучення i використання запасiв корисних копалин i наявних у них компонентiв;

недопущення шкiдливого впливу робiт, пов’язаних з користуванням надрами, на збереження запасiв корисних копалин, гiрничих виробок i свердловин, що експлуатуються чи законсервованi, а також пiдземних споруд;

охорона родовищ корисних копалин вiд затоплення, обводнення, пожеж та iнших факторiв, що впливають на якiсть корисних копалин i промислову цiннiсть родовищ або ускладнюють їх розробку;

запобiгання необгрунтованiй та самовiльнiй забудовi площ залягання корисних копалин i додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для iнших цiлей;

запобiгання забрудненню надр при пiдземному зберiганнi нафти, газу та iнших речовин i матерiалiв, захороненнi шкiдливих речовин i вiдходiв виробництва, скиданнi стiчних вод;

додержання iнших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="x1xq2x38ktc3ahwc8axehu5xn9">Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами

Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами

У разi порушення вимог статтi 56 та iнших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, або iншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходiв реагування, в порядку, встановленому законодавством.

При користуваннi надрами вiдповiдно до умов угоди про розподiл продукцiї право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку, передбачених i такою угодою, i лише у випадках, зазначених у частинi четвертiй статтi 26 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x6jo09h0469c2z8xt085cqvql1">Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин

Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин

Забороняється проектування i будiвництво населених пунктiв, промислових комплексiв та iнших об’єктiв без попереднього геологiчного вивчення дiлянок надр, що пiдлягають забудовi.

Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будiвництво на дiлянках їх залягання споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi. При цьому повиннi здiйснюватися заходи, якi забезпечать можливiсть видобування з надр корисних копалин.

Порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Забудова площ залягання корисних копалин мiсцевого значення, а також розмiщення на дiлянках їх залягання пiдземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються за погодженням з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вiдповiдними мiсцевими радами .

<полное_название xml:id="xbne3pg7uni5zos94ktsz5rvl2">Стаття 59. Охорона дiлянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цiннiсть

Стаття 59. Охорона дiлянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цiннiсть

Рiдкiснi геологiчнi вiдслонення, мiнералогiчнi утворення, палеонтологiчнi об’єкти та iншi дiлянки надр, якi становлять особливу наукову або культурну цiннiсть, можуть бути оголошенi у встановленому законодавством порядку об’єктами природно-заповiдного фонду.

У разi виявлення при користуваннi надрами рiдкiсних геологiчних вiдшарувань i мiнералогiчних утворень, метеоритiв, палеонтологiчних, археологiчних та iнших об’єктiв, що становлять iнтерес для науки i культури, користувачi надр зобов’язанi зупинити роботи на вiдповiднiй дiлянцi i повiдомити про це заiнтересованi державнi органи.

<полное_название xml:id="x89bf8fudo9bbwo4nrnhq2z11c">Роздiл VII. Державний контроль i нагляд за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною

Роздiл VII. Державний контроль i нагляд за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною

<полное_название xml:id="x94m4y1s0s6d4wz8u8l0wnz6os">Стаття 60. Завдання державного контролю i нагляду за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною

Стаття 60. Завдання державного контролю i нагляду за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною

Державний контроль i нагляд за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною спрямованi на забезпечення додержання всiма державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами встановленого порядку користування надрами, виконання iнших обов’язкiв щодо охорони надр, встановлених законодавством України.

<полное_название xml:id="xdm3kqtku5m67dwojk7bi0eccf">Стаття 61. Органи, що здiйснюють державний контроль i нагляд за веденням робiт з геологiчного вивчення надр, їх використанням та охороною

Стаття 61. Органи, що здiйснюють державний контроль i нагляд за веденням робiт з геологiчного вивчення надр, їх використанням та охороною

Державний контроль за геологiчним вивченням надр (державний геологiчний контроль) та рацiональним i ефективним використанням надр України здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

Державний нагляд за веденням робiт з геологiчного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням i переробкою мiнеральної сировини (державний гiрничий нагляд) здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

Державний контроль за використанням i охороною надр у межах своєї компетенцiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв.

<полное_название xml:id="x7n9gt8zwfgzh6x73sncnk04x1">Стаття 62. Повноваження органу державного геологiчного контролю щодо здiйснення контролю за геологiчним вивченням надр

Стаття 62. Повноваження органу державного геологiчного контролю щодо здiйснення контролю за геологiчним вивченням надр

Орган державного геологiчного контролю перевiряє:

1) виконання вимог щодо охорони надр пiд час ведення робiт з їх вивчення;

2) виконання державних програм геологорозвiдувальних робiт, геологiчних завдань i замовлень;

3) обґрунтованiсть застосування методик i технологiй, якiсть, комплекснiсть, ефективнiсть робiт з геологiчного вивчення надр;

4) виконання рiшень з питань методичного забезпечення робiт з геологiчного вивчення та використання надр;

5) дотримання нормативiв, стандартiв та iнших вимог щодо геологiчного вивчення та використання надр, умов спецiальних дозволiв на користування надрами та угод про умови користування надрами;

6) повноту вивчення геологiчної будови надр, гiрничо-технiчних, iнженерно-геологiчних, геолого-екологiчних та iнших умов вивчення родовищ корисних копалин;

7) вiдповiднiсть геологорозвiдувальних робiт i наукових дослiджень державним контрактам i замовленням, а також проектам щодо проведення таких робiт;

8) використання технiчних засобiв i методiв ведення робiт з геологiчного вивчення надр, якi виключають невиправданi втрати корисних копалин i погiршення їх якостi;

9) своєчаснiсть та вiдповiднiсть установленим вимогам введення в експлуатацiю розвiданих родовищ корисних копалин;

10) дотримання пiд час дослiдно-промислової експлуатацiї родовищ корисних копалин технологiй, якi забезпечують необхiдне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цiннiсть;

11) збереження розвiдувальних гiрничих виробок i свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереження геологiчної документацiї, зразкiв порiд, дублiкатiв проб, якi можуть бути використанi при подальшому вивченнi надр;

12) обґрунтованiсть напрямiв пошукових, розвiдувальних та iнших робiт з геологiчного вивчення надр;

13) своєчаснiсть i правильнiсть державної реєстрацiї робiт з геологiчного вивчення i використання надр, наявнiсть спецiальних дозволiв на користування надрами i виконання передбачених ними умов;

14) повноту i вiрогiднiсть вихiдних даних про кiлькiсть та якiсть запасiв основних та спiльнозалягаючих корисних копалин, компонентiв, що мiстяться в них, а також надання пiдприємствами та органiзацiями звiтних балансiв запасiв корисних копалин;

15) облiк видобування нафти, газу та супутнiх компонентiв;

16) ведення пошуково-розвiдувальних та iнших робiт з геологiчного вивчення пiдземних вод.

Орган державного геологiчного контролю в межах своєї компетенцiї забезпечує вирiшення iнших питань щодо геологiчного вивчення надр.

Орган державного геологiчного контролю має право:

1) припиняти всi види робiт по геологiчному вивченню надр, що проводяться з порушенням стандартiв та правил i можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективностi робiт або призвести до значних збиткiв;

2) зупиняти дiяльнiсть пiдприємств i органiзацiй, що займаються геологiчним вивченням надр без спецiальних дозволiв або з порушенням умов, передбачених цими дозволами;

3) давати обов’язковi для виконання вказiвки (приписи) про усунення недолiкiв i порушень пiд час геологiчного вивчення надр.

Органу державного геологiчного контролю вiдповiдно до законодавства України може бути надано й iншi права щодо запобiгання i припинення порушень правил i норм геологiчного вивчення надр.

Порядок здiйснення державного геологiчного контролю визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xbvksrm6i5unywcgvz7cv9iig6">Стаття 63. Повноваження органу державного гiрничого нагляду щодо здiйснення нагляду за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною

Стаття 63. Повноваження органу державного гiрничого нагляду щодо здiйснення нагляду за веденням робiт по геологiчному вивченню надр, їх використанням та охороною

Орган державного гiрничого нагляду перевiряє:

1) повноту вивчення родовищ корисних копалин, гiрничо-технiчних, iнженерно-геологiчних, гiдрогеологiчних та iнших умов їх розробки, будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд, захоронення шкiдливих речовин i вiдходiв виробництва;

2) виключено;

3) виконання вимог щодо охорони надр при встановленнi кондицiй на мiнеральну сировину та експлуатацiї родовищ корисних копалин;

4) правильнiсть розробки родовищ корисних копалин;

5) повноту видобування оцiнених запасiв корисних копалин i наявних у них компонентiв;

6) додержання встановленого порядку облiку запасiв корисних копалин, обгрунтованiсть i своєчаснiсть їх списання;

7) додержання правил проведення геологiчних i маркшейдерських робiт пiд час розробки родовищ корисних копалин;

8) додержання правил та технологiй переробки мiнеральної сировини з метою забезпечення бiльш повного вилучення корисних компонентiв та полiпшення якостi кiнцевої продукцiї;

9) правильнiсть i своєчаснiсть проведення заходiв, що гарантують безпеку людей, майна i навколишнього природного середовища, гiрничих виробок i свердловин вiд шкiдливого впливу робiт, пов’язаних з користуванням надрами;

91) готовнiсть державних воєнiзованих гiрничорятувальних служб та формувань i диспетчерських служб до локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв аварiй;

10) вирiшення iнших питань щодо нагляду за використанням та охороною надр в межах своєї компетенцiї.

Орган державного гiрничого нагляду має право:

1) давати обов’язковi для виконання вказiвки (приписи) про усунення порушень норм i правил ведення робiт пiд час геологiчного вивчення надр, їх використання та охорони;

2) в порядку, встановленому законодавством України, припиняти роботи, пов’язанi з користуванням надрами, у разi порушень вiдповiдних норм i правил;

3) вимагати вiд користувачiв надр обгрунтування списання запасiв корисних копалин;

4) давати рекомендацiї щодо впровадження нових прогресивних технологiй переробки мiнеральної сировини.

Органу державного гiрничого нагляду законодавством України може бути надано й iншi права з метою запобiгання порушенням законодавства про надра та їх припинення.

Порядок здiйснення державного гiрничого нагляду визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Положення цiєї статтi щодо угод про розподiл продукцiї застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених .

<полное_название xml:id="xe0yvpzmdsi839g27nj442g20z">Роздiл VIII. Спори з питань користування надрами. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра

Роздiл VIII. Спори з питань користування надрами. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра

<полное_название xml:id="x1e8wklkfz5jnfccpm1qu5801y">Глава 5. Вирiшення спорiв з питань користування надрами

Глава 5. Вирiшення спорiв з питань користування надрами

<полное_название xml:id="xaq65b87ncvxyvl0izix120qt">Стаття 64. Порядок розгляду спорiв з питань користування надрами

Стаття 64. Порядок розгляду спорiв з питань користування надрами

Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологiчного контролю, органом державного гiрничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, мiсцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.

Мiсцевi ради вирiшують спори з питань користування надрами, пов’язанi з розробкою родовищ корисних копалин мiсцевого значення, торфу, прiсних пiдземних вод.

Позивачi — центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, — звiльняються вiд сплати державного мита у справах про стягнення коштiв та вiдшкодування збиткiв, завданих державi внаслiдок порушення законодавства про надра.

Спори з питань користування надрами, якi виникають з iншими державами, а також мiж iноземцями, особами без громадянства, iноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються вiдповiдно до законодавства України.

Спори з питань користування надрами на умовах розподiлу продукцiї вирiшуються вiдповiдно до умов, передбачених такими угодами, що укладаються вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="xdloocnxo77jis9x3srybkrluf">Глава 6. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра

Глава 6. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра

<полное_название xml:id="x10fc9oi2233k9477gavqxrnrd">Стаття 65. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра

Стаття 65. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра

Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову i кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про надра несуть особи, виннi у:

самовiльному користуваннi надрами;

порушеннi норм, правил i вимог щодо проведення робiт по геологiчному вивченню надр;

вибiрковому виробленнi багатих дiлянок родовищ, що призводить до наднормативних втрат запасiв корисних копалин;

наднормативних втратах i погiршеннi якостi корисних копалин при їх видобуваннi;

пошкодженнях родовищ корисних копалин, якi виключають повнiстю або суттєво обмежують можливiсть їх подальшої експлуатацiї;

порушеннi встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;

невиконаннi правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна i навколишнього природного середовища вiд шкiдливого впливу робiт, пов’язаних з користуванням надрами;

знищеннi або пошкодженнi геологiчних об’єктiв, що становлять особливу наукову i культурну цiннiсть, спостережних режимних свердловин, а також маркшейдерських i геодезичних знакiв;

незаконному знищеннi маркшейдерської або геологiчної документацiї, а також дублiкатiв проб корисних копалин, необхiдних при подальшому геологiчному вивченнi надр i розробцi родовищ;

невиконаннi вимог щодо приведення гiрничих виробок i свердловин, якi лiквiдовано або законсервовано, в стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження родовищ, гiрничих виробок i свердловин на час консервацiї.

Законодавчими актами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть й за iншi порушення законодавства про надра.

<полное_название xml:id="x8bzezhk8yth1sqqr800lbyhd7">Стаття 66. Припинення самовiльного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин

Стаття 66. Припинення самовiльного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин

Самовiльне користування надрами та забудова площ залягання корисних копалин з порушенням установленого порядку припиняються без вiдшкодування понесених витрат.

<полное_название xml:id="x7hbq0r0j7mzs4nesbs8rkwf6q">Стаття 67. Вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок порушень законодавства про надра

Стаття 67. Вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок порушень законодавства про надра

Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов’язанi вiдшкодувати збитки, завданi ними внаслiдок порушень законодавства про надра, в розмiрах i порядку, встановлених законодавством України.

<полное_название xml:id="xe11oym9axkqdh3cgjtf5k5puy">Роздiл IX. Мiжнароднi вiдносини

Роздiл IX. Мiжнароднi вiдносини

<полное_название xml:id="x66rigb7jz24g5fag6fzapbdg3">Стаття 68. Надання надр у користування iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам

Стаття 68. Надання надр у користування iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам

Іноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам надра у користування та право на переробку мiнеральної сировини надаються на конкурснiй основi на пiдставi угод (контрактiв), що укладаються вiдповiдно до вимог цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України.

Порядок укладання контрактiв на користування надрами та переробку мiнеральної сировини за участю iноземцiв та осiб без громадянства, iноземних юридичних осiб  визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x6x73trufjxv8m116pi045op1y">Стаття 69. Мiжнароднi договори

Стаття 69. Мiжнароднi договори

Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про надра, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент України
Л. Кучма

м. Київ
27 липня 1994 року
№ 132/94-ВР

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика