sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-XII
Додати у Вибране

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Кодекс введено в дію з дня опублікування — 13 квітня 1994 року

Останнi змiни внесено: Закон України вiд 23.12.2015 № 901-VIII

<полное_название xml:id="xcrbjb9pqoqm0bk84wftj754f3">Роздiл I. Загальнi положення

Роздiл I. Загальнi положення

<полное_название xml:id="xcfjto0n1302gzo9gxwnnlzx9s">Стаття 1. Поняття про лiс

Стаття 1. Поняття про лiс

Лiс — тип природних комплексiв, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослиннiсть з вiдповiдними ґрунтами, трав’яною рослиннiстю, тваринним свiтом, мiкроорганiзмами та iншими природними компонентами, що взаємопов’язанi у своєму розвитку, впливають один на одного i на навколишнє природне середовище.

Лiси України є її нацiональним багатством i за своїм призначенням та мiсцерозташуванням виконують переважно водоохороннi, захиснi, санiтарно-гiгiєнiчнi, оздоровчi, рекреацiйнi, естетичнi, виховнi, iншi функцiї та є джерелом для задоволення потреб суспiльства в лiсових ресурсах.

Усi лiси на територiї України, незалежно вiд того, на землях яких категорiй за основним цiльовим призначенням вони зростають, та незалежно вiд права власностi на них, становлять лiсовий фонд України i перебувають пiд охороною держави.

Лiсова дiлянка — дiлянка лiсового фонду України з визначеними межами, видiлена вiдповiдно до цього Кодексу для ведення лiсового господарства та використання лiсових ресурсiв без вилучення її у землекористувача або власника землi.

Лiсовi дiлянки можуть бути вкритi лiсовою рослиннiстю, а також постiйно або тимчасово не вкритi лiсовою рослиннiстю (внаслiдок неоднорiдностi лiсових природних комплексiв, лiсогосподарської дiяльностi або стихiйного лиха тощо). До не вкритих лiсовою рослиннiстю лiсових дiлянок належать лiсовi дiлянки, зайнятi незiмкнутими лiсовими культурами, лiсовими розсадниками i плантацiями, а також лiсовими шляхами та просiками, лiсовими протипожежними розривами, лiсовими осушувальними канавами i дренажними системами.

Земельна лiсова дiлянка — земельна дiлянка лiсового фонду України з визначеними межами, яка надається або вилучається у землекористувача чи власника земельної дiлянки для ведення лiсового господарства або iнших суспiльних потреб вiдповiдно до земельного законодавства.

<полное_название xml:id="x1260l2vv2ihijkqofi7lt687i">Стаття 2. Лiсовi вiдносини

Стаття 2. Лiсовi вiдносини

Лiсовi вiдносини — суспiльнi вiдносини, якi стосуються володiння, користування та розпоряджання лiсами i спрямовуються на забезпечення охорони, вiдтворення та стале використання лiсових ресурсiв з урахуванням екологiчних, економiчних, соцiальних та iнших iнтересiв суспiльства.

Об’єктом лiсових вiдносин є лiсовий фонд України та окремi лiсовi дiлянки.

Суб’єктами лiсових вiдносин є органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, юридичнi особи та громадяни, якi дiють вiдповiдно до та законiв України.

<полное_название xml:id="xs80keeh9c0ivb87eh82awq8w">Стаття 3. Лiсове законодавство України

Стаття 3. Лiсове законодавство України

Лiсовi вiдносини в Українi регулюються , , цим Кодексом, iншими законодавчими актами України, а також прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами.

Лiсовi вiдносини, що виникають при використаннi землi, надр, вод, а також вiдносини щодо охорони, використання й вiдтворення рослинного та тваринного свiту, не врегульованi цим Кодексом, регулюються вiдповiдними законодавчими актами.

<полное_название xml:id="x5xnai7f1ih0hmdjm84xr6fmji">Стаття 4. Склад лiсового фонду України

Стаття 4. Склад лiсового фонду України

До лiсового фонду України належать лiсовi дiлянки, в тому числi захиснi насадження лiнiйного типу, площею не менше 0,1 гектара.

До лiсового фонду України не належать:

зеленi насадження в межах населених пунктiв (парки, сади, сквери, бульвари тощо), якi не вiднесенi в установленому порядку до лiсiв;

окремi дерева i групи дерев, чагарники на сiльськогосподарських угiддях, присадибних, дачних i садових дiлянках.

<полное_название xml:id="x9kty90oc8arxakfgjv9jfqi13">Стаття 5. Землi лiсогосподарського призначення

Стаття 5. Землi лiсогосподарського призначення

До земель лiсогосподарського призначення належать лiсовi землi, на яких розташованi лiсовi дiлянки, та нелiсовi землi, зайнятi сiльськогосподарськими угiддями, водами й болотами, спорудами, комунiкацiями, малопродуктивними землями тощо, якi наданi в установленому порядку та використовуються для потреб лiсового господарства.

Вiднесення земельних дiлянок до складу земель лiсогосподарського призначення здiйснюється вiдповiдно до земельного законодавства.

<полное_название xml:id="x6xr04phv31qgbzy9m7wxtjrtq">Стаття 6. Лiсовi ресурси

Стаття 6. Лiсовi ресурси

Лiсовими ресурсами є деревнi, технiчнi, лiкарськi та iншi продукти лiсу, що використовуються для задоволення потреб населення i виробництва та вiдтворюються у процесi формування лiсових природних комплексiв.

До лiсових ресурсiв також належать кориснi властивостi лiсiв (здатнiсть лiсiв зменшувати негативнi наслiдки природних явищ, захищати ґрунти вiд ерозiї, запобiгати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що використовуються для задоволення суспiльних потреб.

<полное_название xml:id="x36ay4mrbb0is2kgwcjewik4fo">Роздiл II. Права на лiси

Роздiл II. Права на лiси

<полное_название xml:id="xckcaq84amdpwep2wh4i97id7l">Глава 1. Право власностi на лiси

Глава 1. Право власностi на лiси

<полное_название xml:id="x81epl5g6cblltkujw3dz7r6er">Стаття 7. Лiси як об’єкт права власностi

Стаття 7. Лiси як об’єкт права власностi

Лiси, якi знаходяться в межах територiї України, є об’єктами права власностi Українського народу.

Вiд iменi Українського народу права власника на лiси здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах, визначених .

Лiси можуть перебувати в державнiй, комунальнiй та приватнiй власностi.

Суб’єктами права власностi на лiси є держава, територiальнi громади, громадяни та юридичнi особи.

<полное_название xml:id="x5hpfg0nqs86ex0ewf4oj82xf9">Стаття 8. Право державної власностi на лiси

Стаття 8. Право державної власностi на лiси

У державнiй власностi перебувають усi лiси України, крiм лiсiв, що перебувають у комунальнiй або приватнiй власностi.

Право державної власностi на лiси набувається i реалiзується державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x7u8kp7xi521vlgxwltqv0ix2q">Стаття 9. Право комунальної власностi на лiси

Стаття 9. Право комунальної власностi на лiси

У комунальнiй власностi перебувають лiси в межах населених пунктiв, крiм лiсiв, що перебувають у державнiй або приватнiй власностi.

У комунальнiй власностi можуть перебувати й iншi лiси, набутi або вiднесенi до об’єктiв комунальної власностi в установленому законом порядку.

Право комунальної власностi на лiси реалiзується територiальними громадами безпосередньо або через утворенi ними органи мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="x6l26y44r8i6c7p41uecjakhyh">Стаття 10. Право приватної власностi на лiси

Стаття 10. Право приватної власностi на лiси

Лiси в Українi можуть перебувати у приватнiй власностi.

Суб’єктами права приватної власностi на лiси є громадяни та юридичнi особи України.

<полное_название xml:id="xdq58dlkbjefdnuqlb8vq8pi5n">Стаття 11. Набуття права комунальної власностi на лiси

Стаття 11. Набуття права комунальної власностi на лiси

Право комунальної власностi на лiси набувається при розмежуваннi в установленому законом порядку земель державної i комунальної власностi, а також шляхом передачi земельних дiлянок з державної власностi в комунальну та з iнших пiдстав, не заборонених законом.

<полное_название xml:id="x92zyaj70o8878bsky6g0n52y6">Стаття 12. Набуття права приватної власностi на лiси

Стаття 12. Набуття права приватної власностi на лiси

Громадяни та юридичнi особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власнiсть у складi угiдь селянських, фермерських та iнших господарств замкненi земельнi лiсовi дiлянки загальною площею до 5 гектарiв. Ця площа може бути збiльшена в разi успадкування лiсiв згiдно iз законом.

Громадяни та юридичнi особи можуть мати у власностi лiси, створенi ними на набутих у власнiсть у встановленому порядку земельних дiлянках деградованих i малопродуктивних угiдь, без обмеження їх площi.

Лiси, створенi громадянами та юридичними особами на земельних дiлянках, що належать їм на правi власностi, перебувають у приватнiй власностi цих громадян i юридичних осiб.

<полное_название xml:id="x5o5bhpf1my74g05vmwqxbwqzy">Стаття 13. Виникнення права приватної власностi на лiси

Стаття 13. Виникнення права приватної власностi на лiси

Право приватної власностi на лiси громадян та юридичних осiб України виникає з моменту одержання ними документiв, що посвiдчують право власностi на земельну дiлянку, та їх державної реєстрацiї.

Лiси, отриманi у спадщину iноземними громадянами, особами без громадянства та iноземними юридичними особами, пiдлягають вiдчуженню протягом одного року.

Документом, що посвiдчує право приватної власностi на лiси, є державний акт на право власностi на землю, виданий на вiдповiдну земельну дiлянку.

<полное_название xml:id="x4reigefe9qgyixru44vub072y">Стаття 14. Права та обов’язки громадян i юридичних осiб, якi мають у приватнiй власностi лiси

Стаття 14. Права та обов’язки громадян i юридичних осiб, якi мають у приватнiй власностi лiси

Громадяни та юридичнi особи, якi мають у приватнiй власностi лiси, мають право:

1) власностi на лiсовi ресурси та їх використання в порядку, визначеному цим Кодексом;

2) на вiдшкодування збиткiв у випадках, передбачених законом;

3) продавати або iншим шляхом вiдчужувати вiдповiдно до закону земельну лiсову дiлянку;

4) споруджувати в установленому порядку виробничi та iншi будiвлi й споруди, необхiднi для ведення лiсового господарства i використання лiсових ресурсiв.

Громадяни та юридичнi особи, якi мають у приватнiй власностi лiси, зобов’язанi:

1) вести лiсове господарство на основi матерiалiв лiсовпорядкування вiдповiдно до цього Кодексу;

2) забезпечувати охорону, захист, вiдтворення i пiдвищення продуктивностi лiсових насаджень, посилення їх корисних властивостей та покращання родючостi ґрунтiв, виконувати iншi заходи вiдповiдно до вимог лiсового законодавства;

3) дотримуватися правил i норм використання лiсових ресурсiв;

4) вести лiсове господарство та використовувати лiсовi ресурси способами, якi не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, забезпечують збереження корисних властивостей лiсiв i створюють сприятливi умови для їх охорони, захисту та вiдтворення;

5) вести первинний облiк лiсiв, надавати в установленому законодавством порядку статистичну звiтнiсть та iнформацiю про стан лiсiв i використання лiсових ресурсiв;

6) забезпечувати охорону типових та унiкальних природних комплексiв i об’єктiв, рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологiчної мережi вiдповiдно до природоохоронного законодавства.

Законом можуть бути передбаченi й iншi права та обов’язки громадян i юридичних осiб, якi мають у приватнiй власностi лiси.

<полное_название xml:id="xcg2hxiyl3b887fgr3kgsio4ze">Стаття 15. Припинення права приватної власностi на лiси

Стаття 15. Припинення права приватної власностi на лiси

Право приватної власностi на лiси припиняється в разi припинення права власностi на земельну лiсову дiлянку у випадках i в порядку, встановлених законом.

Припинення права власностi на лiси в разi добровiльної вiдмови власника вiд права власностi на земельну лiсову дiлянку на користь держави або територiальної громади здiйснюється за його заявою до вiдповiдного органу в установленому законом порядку.

<полное_название xml:id="xazoj4k9okfyf3etznttcjxat1">Глава 2. Право користування лiсами

Глава 2. Право користування лiсами

<полное_название xml:id="xaz59nqlpuwjfvlikjvek6pwmx">Стаття 16. Право користування лiсами

Стаття 16. Право користування лiсами

Право користування лiсами здiйснюється в порядку постiйного та тимчасового користування лiсами.

<полное_название xml:id="x6spw96pudglnnfq8u1tgnbawi">Стаття 17. Постiйне користування лiсами

Стаття 17. Постiйне користування лiсами

У постiйне користування лiси на землях державної власностi для ведення лiсового господарства без встановлення строку надаються спецiалiзованим державним лiсогосподарським пiдприємствам, iншим державним пiдприємствам, установам та органiзацiям, у яких створено спецiалiзованi лiсогосподарськi пiдроздiли.

У постiйне користування лiси на землях комунальної власностi для ведення лiсового господарства без встановлення строку надаються спецiалiзованим комунальним лiсогосподарським пiдприємствам, iншим комунальним пiдприємствам, установам та органiзацiям, у яких створенi спецiалiзованi лiсогосподарськi пiдроздiли.

Лiси надаються в постiйне користування на пiдставi рiшення органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разi прийняття рiшення про надання лiсiв у постiйне користування обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами.

Право постiйного користування лiсами посвiдчується державним актом на право постiйного користування земельною дiлянкою.

<полное_название xml:id="xec1fxbdudlxl4ptb1kv4m862t">Стаття 18. Тимчасове користування лiсами

Стаття 18. Тимчасове користування лiсами

Об’єктом тимчасового користування можуть бути всi лiси, що перебувають у державнiй, комунальнiй або приватнiй власностi.

Тимчасове користування лiсами може бути: довгостроковим — термiном вiд одного до п’ятдесяти рокiв i короткостроковим — термiном до одного року.

Довгострокове тимчасове користування лiсами — засноване на договорi строкове платне використання лiсових дiлянок, якi видiляються для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей, проведення науково-дослiдних робiт.

Довгострокове тимчасове користування лiсами державної та комунальної власностi здiйснюється без вилучення земельних дiлянок у постiйних користувачiв лiсами на пiдставi рiшення вiдповiдних органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постiйними користувачами лiсами та органом виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства.

Довгострокове тимчасове користування лiсами приватної власностi здiйснюється без вилучення земельних дiлянок шляхом укладення мiж власником лiсiв та тимчасовим лiсокористувачем договору, який пiдлягає реєстрацiї в органi виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства.

Короткострокове тимчасове користування лiсами для заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв, побiчних лiсових користувань та iнших потреб, передбачених цим Кодексом, здiйснюється без вилучення земельних дiлянок у власника лiсiв, постiйного лiсокористувача на пiдставi спецiального дозволу, що видається власником лiсiв, постiйним лiсокористувачем пiдприємствам, установам, органiзацiям, громадянам України, iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам.

Суб’єктами правовiдносин тимчасового користування лiсами є:

власники лiсiв або уповноваженi ними особи;

пiдприємства, установи, органiзацiї, громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, iноземнi юридичнi особи.

Тимчасовий лiсокористувач не має права передавати лiсовi дiлянки в тимчасове користування iншим особам.

<полное_название xml:id="x2z345a3734vj2uqzj0ldovbu6">Стаття 19. Права та обов’язки постiйних лiсокористувачiв

Стаття 19. Права та обов’язки постiйних лiсокористувачiв

Постiйнi лiсокористувачi мають:

1) право самостiйно господарювати в лiсах;

2) виключне право на заготiвлю деревини;

3) право власностi на заготовлену ними продукцiю та доходи вiд її реалiзацiї;

4) право на вiдшкодування збиткiв у випадках, передбачених законодавством;

5) право здiйснювати вiдповiдно до законодавства будiвництво дорiг, спорудження жилих будинкiв, виробничих та iнших будiвель i споруд, необхiдних для ведення лiсового господарства.

Постiйнi лiсокористувачi зобов’язанi:

1) забезпечувати охорону, захист, вiдтворення, пiдвищення продуктивностi лiсових насаджень, посилення їх корисних властивостей, пiдвищення родючостi ґрунтiв, вживати iнших заходiв вiдповiдно до законодавства на основi принципiв сталого розвитку;

2) дотримуватися правил i норм використання лiсових ресурсiв;

3) вести лiсове господарство на основi матерiалiв лiсовпорядкування, здiйснювати використання лiсових ресурсiв способами, якi забезпечують збереження оздоровчих i захисних властивостей лiсiв, а також створюють сприятливi умови для їх охорони, захисту та вiдтворення;

4) вести первинний облiк лiсiв;

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;

6) забезпечувати охорону типових та унiкальних природних комплексiв i об’єктiв, рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, рослинних угруповань, сприяти формуванню екологiчної мережi вiдповiдно до природоохоронного законодавства;

7) виключено;

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об’єктiв електромереж, iнших iнженерних споруд, якi проходять через лiсову дiлянку, для їх обслуговування.

Законом можуть бути передбаченi й iншi права та обов’язки постiйних лiсокористувачiв.

<полное_название xml:id="xezp4084o2m70ctfusro1nsjen">Стаття 20. Права та обов’язки тимчасових лiсокористувачiв на умовах довгострокового користування

Стаття 20. Права та обов’язки тимчасових лiсокористувачiв на умовах довгострокового користування

Тимчасовi лiсокористувачi на умовах довгострокового користування мають право:

1) здiйснювати господарську дiяльнiсть у лiсах з дотриманням умов договору;

2) за погодженням iз власниками лiсiв, постiйними лiсокористувачами в установленому порядку зводити тимчасовi будiвлi i споруди, необхiднi для ведення господарської дiяльностi;

3) отримувати продукцiю i доходи вiд її реалiзацiї.

Тимчасовi лiсокористувачi на умовах довгострокового користування зобов’язанi:

1) приступати до використання лiсiв у строки, встановленi договором;

2) виконувати встановленi обмеження (обтяження) в обсязi, передбаченому законом та договором;

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання земель;

4) вести роботи способами, якi забезпечують збереження оздоровчих i захисних властивостей лiсiв, а також створюють сприятливi умови для охорони, захисту i вiдтворення типових та унiкальних природних комплексiв i об’єктiв, рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, сприяти формуванню екологiчної мережi;

5) своєчасно вносити плату за використання лiсових ресурсiв;

6) не порушувати прав iнших лiсокористувачiв.

Законом та договором можуть бути передбаченi й iншi права та обов’язки тимчасових лiсокористувачiв на умовах довгострокового користування.

<полное_название xml:id="xd3jrgt2rw7si3ge5bc4b4t9i9">Стаття 21. Права та обов’язки тимчасових лiсокористувачiв на умовах короткострокового користування

Стаття 21. Права та обов’язки тимчасових лiсокористувачiв на умовах короткострокового користування

Тимчасовi лiсокористувачi на умовах короткострокового користування мають право:

1) здiйснювати використання лiсових ресурсiв з додержанням вимог спецiального дозволу;

2) за погодженням iз власниками лiсiв, постiйними лiсокористувачами у встановленому порядку споруджувати тимчасовi будiвлi та споруди, необхiднi для зберiгання i первинної обробки заготовленої продукцiї;

3) власностi на заготовлену ними в результатi використання лiсових ресурсiв продукцiю та доходи вiд її реалiзацiї;

4) на вiдшкодування збиткiв у випадках, передбачених законодавством.

Тимчасовi лiсокористувачi на умовах короткострокового користування зобов’язанi:

1) здiйснювати використання лiсових ресурсiв за встановленими правилами i нормами;

2) вести роботи способами, якi забезпечують збереження оздоровчих i захисних властивостей лiсiв, а також створюють сприятливi умови для охорони, захисту та вiдтворення лiсiв, охорони типових та унiкальних природних комплексiв i об’єктiв, рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту;

3) своєчасно вносити плату за використання лiсових ресурсiв;

4) не порушувати прав iнших лiсокористувачiв.

Законом можуть бути передбаченi й iншi права та обов’язки тимчасових лiсокористувачiв на умовах короткострокового користування.

<полное_название xml:id="x8ba62a51itlrx4j2vvmpbn4l8">Стаття 22. Припинення права користування лiсами

Стаття 22. Припинення права користування лiсами

Пiдставами припинення права постiйного користування лiсами є:

1) припинення права користування земельною лiсовою дiлянкою у випадках i порядку, встановлених законом;

2) використання лiсових ресурсiв способами, якi завдають шкоду навколишньому природному середовищу, не забезпечують збереження оздоровчих, захисних та iнших корисних властивостей лiсiв, негативно впливають на їх стан i вiдтворення;

3) використання лiсової дiлянки не за цiльовим призначенням.

Право тимчасового користування лiсами припиняється у випадках, передбачених статтею 78 цього Кодексу для припинення права використання лiсових ресурсiв.

<полное_название xml:id="xme3806xo315wqf5uytqteq79">Стаття 23. Лiсовi сервiтути

Стаття 23. Лiсовi сервiтути

Лiсовий сервiтут — право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лiсовою дiлянкою.

Громадяни мають право вiльно перебувати в лiсах державної та комунальної власностi, якщо iнше не передбачено законом.

Права власникiв лiсiв або лiсокористувачiв можуть бути обмеженi на користь iнших заiнтересованих осiб на пiдставi закону, договорiв, заповiту або за рiшенням суду.

Установлення лiсового сервiтуту не веде до позбавлення власника земельної лiсової дiлянки, щодо якої встановлений лiсовий сервiтут, права володiння, користування та розпоряджання нею, а користувача — володiння, користування.

Лiсовий сервiтут здiйснюється способом, найменш обтяжливим для власника лiсiв або користувача земельної лiсової дiлянки, щодо якої вiн установлений.

Положення та застосовуються до лiсових сервiтутiв у частинi, що не суперечить вимогам цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x3kluyntfrn6l318vujskbpwku">Стаття 24. Захист прав власникiв лiсiв, лiсокористувачiв та громадян

Стаття 24. Захист прав власникiв лiсiв, лiсокористувачiв та громадян

Права власникiв лiсiв, лiсокористувачiв та громадян охороняються законом i можуть бути обмеженi або припиненi лише у випадках, передбачених цим Кодексом та iншими законодавчими актами.

Збитки, завданi внаслiдок порушення прав власникiв лiсiв, лiсокористувачiв та громадян, пiдлягають вiдшкодуванню в повному обсязi вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x623l837cgr0kbb8701v1l4lml">Роздiл III. Державне регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин

Роздiл III. Державне регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин

<полное_название xml:id="xbfu1a1bz6e95fgmvcj94lgrse">Глава 3. Державне регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин

Глава 3. Державне регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин

<полное_название xml:id="x60g39v7vlpr06ko0qdqzo7w78">Стаття 25. Основнi завдання державного регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин

Стаття 25. Основнi завдання державного регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин

Основним завданням державного регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв.

Державне регулювання та управлiння у сферi лiсових вiдносин здiйснюється шляхом:

1) формування та визначення основних напрямiв державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

2) визначення законом повноважень органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування;

3) установлення вiдповiдно до закону порядку i правил у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

4) здiйснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв.

<полное_название xml:id="xbh5ssn4k98suq6rp0dfppw4yu">Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сферi лiсових вiдносин

Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сферi лiсових вiдносин

Верховна Рада України у сферi лiсових вiдносин:

1) визначає засади державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

2) приймає закони щодо регулювання вiдносин у цiй сферi;

3) затверджує загальнодержавнi програми з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

4) вирiшує iншi питання у сферi лiсових вiдносин вiдповiдно до .

<полное_название xml:id="x3lzu50n6tdust8bzovvy9eg2y">Стаття 27. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi лiсових вiдносин

Стаття 27. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi лiсових вiдносин

Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi лiсових вiдносин:

1) забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

2) спрямовує та координує дiяльнiсть органiв виконавчої влади щодо органiзацiї охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

3) забезпечує розроблення та виконання загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

4) затверджує державнi програми з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

5) передає у власнiсть, надає у постiйне користування для нелiсогосподарських потреб земельнi лiсовi дiлянки, що перебувають у державнiй власностi;

6) виключено

7) приймає рiшення про обмеження або тимчасове припинення дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй у разi порушення ними природоохоронного та лiсового законодавства;

8) вирiшує iншi питання у сферi лiсових вiдносин вiдповiдно до та закону.

<полное_название xml:id="x4uiw3p6wfodz4qiqlak74b7tv">Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства:

1) визначає прiоритетнi напрями та стратегiю розвитку у сферi лiсових вiдносин;

2) забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

3) розробляє та органiзовує виконання державних цiльових, галузевих та iнших програм охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лiсового господарства;

5) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

<полное_название xml:id="x8yb4t9jvvbprg6og9w93dtdjj">Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства

Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства:

1) вносить пропозицiї щодо формування державної полiтики;

2) здiйснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актiв щодо ведення лiсового господарства;

3) органiзовує ведення лiсовпорядкування, облiку лiсiв, державного лiсового кадастру та монiторингу лiсiв;

4) органiзовує ведення лiсового господарства i рацiональне використання лiсових ресурсiв;

5) забезпечує функцiонування державної лiсової охорони, координує дiяльнiсть лiсової охорони iнших постiйних лiсокористувачiв i власникiв лiсiв;

6) координує здiйснення заходiв з охорони лiсiв вiд пожеж та захисту вiд шкiдникiв i хвороб;

7) координує роботу з ведення лiсового господарства пiдпорядкованими йому науково-дослiдними установами;

8) бере участь у пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї кадрiв для лiсового господарства;

9) видає лiцензiї вiдповiдно до закону;

10) вносить пропозицiї щодо обмеження або тимчасового припинення дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi у разi порушення ними лiсового законодавства;

11) приймає рiшення про вiднесення лiсiв до вiдповiдної категорiї;

111) погоджує документацiю iз землеустрою у випадках та порядку, визначених та , щодо вiдповiдностi зазначеної документацiї лiсовому законодавству;

12) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань ведення лiсового господарства;

13) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

<полное_название xml:id="xb60lhe2mvycxrn07mpc5pl88o">Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин:

1) забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв як складової частини державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

2) здiйснює державне управлiння, регулювання у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв як складової частини заходiв з охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв;

3) виключено;

4) координує здiйснення органами виконавчої влади заходiв з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

5) бере участь у розробленнi загальнодержавних, державних i регiональних (мiсцевих) програм з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

6) виключено;

7) затверджує в установленому порядку нормативи використання лiсових ресурсiв;

8) погоджує нормативно-правовi акти з ведення лiсового господарства;

9) органiзовує проведення екологiчної експертизи щодо впливу промислових та iнших об’єктiв, хiмiчних речовин на лiси, затверджує перелiки пестицидiв, дозволених для застосування в лiсах, установлює регламенти їх застосування;

10) виключено;

11) виключено;

12) виключено;

13) виключено;

14) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

Частину другу виключено.

<полное_название xml:id="xa7k9c530jx4syijunuoid9wxe">Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин

Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi лiсових вiдносин:

1) погоджує матерiали лiсовпорядкування;

2) виключено;

3) органiзовує проведення екологiчної експертизи щодо впливу промислових та iнших об’єктiв, хiмiчних речовин на лiси, затверджує перелiки пестицидiв, дозволених для застосування в лiсах, установлює регламенти їх застосування;

4) вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України.

<полное_название xml:id="xeautphs3tpfxzhat01wz804ul">Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi лiсових вiдносин

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi лiсових вiдносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у сферi лiсових вiдносин:

1) здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

2) розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення;

3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх пiдпорядкування та форми власностi, якщо вона здiйснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволiв на використання природних ресурсiв;

4) застосовує у випадках, передбачених законом, економiчнi санкцiї до пiдприємств, установ та органiзацiй, їх посадових i службових осiб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про вiдшкодування збиткiв i втрат, завданих унаслiдок такого порушення;

5) вирiшує iншi питання, визначенi законом та покладенi на нього актами Президента України.

<полное_название xml:id="xaj9s08kwddp0yuhifgf1qoydv">Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних рад у сферi лiсових вiдносин

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних рад у сферi лiсових вiдносин

Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, районнi ради у сферi лiсових вiдносин у межах своїх повноважень на вiдповiднiй територiї:

1) забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

2) забезпечують виконання загальнодержавних i державних програм з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв i затверджують регiональнi (мiсцевI) програми з цих питань;

3) передають у власнiсть, надають у постiйне користування земельнi лiсовi дiлянки на землях спiльної власностi вiдповiдних територiальних громад, власностi територiальних громад мiст Києва i Севастополя та припиняють права користування ними;

4) приймають рiшення про видiлення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лiсами лiсових дiлянок на землях спiльної власностi вiдповiдних територiальних громад, власностi територiальних громад мiст Києва i Севастополя та припиняють права користування ними;

5) погоджують лiмiт використання лiсових ресурсiв при заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв та здiйсненнi побiчних лiсових користувань;

6) погоджують максимальнi норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квiтiв, ягiд, горiхiв, грибiв тощо;

7) встановлюють порядок використання коштiв, що видiляються з вiдповiдного мiсцевого бюджету на ведення лiсового господарства;

8) вирiшують iншi питання у сферi лiсових вiдносин вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x7mvhgyyqebwro3airbjh4oz2s">Стаття 31. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi лiсових вiдносин

Стаття 31. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у сферi лiсових вiдносин

Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї у сферi лiсових вiдносин у межах своїх повноважень на їх територiї:

1) забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

2) беруть участь у розробленнi та забезпеченнi виконання регiональних (мiсцевих) програм з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

3) здiйснюють контроль за додержанням законодавства у сферi лiсових вiдносин;

4) передають у власнiсть, надають у постiйне користування для ведення лiсового господарства земельнi лiсовi дiлянки, що перебувають у державнiй власностi, на вiдповiднiй територiї;

5) пункт виключено;

6) приймають рiшення про видiлення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лiсами лiсових дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на вiдповiднiй територiї, а також у межах мiст обласного та республiканського (Автономної Республiки Крим) значення;

7) обмежують або тимчасово припиняють дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй у разi порушення ними лiсового законодавства в порядку, передбаченому законодавством;

8) забезпечують здiйснення заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних явищ, лiсових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робiт населення, транспортнi та iншi технiчнi засоби та обладнання, забороняють вiдвiдування лiсiв населенням i в’їзд до них транспортних засобiв у перiод високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством;

9) встановлюють лiмiт використання лiсових ресурсiв при заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв та здiйсненнi побiчних лiсових користувань;

10) встановлюють максимальнi норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квiтiв, ягiд, горiхiв, грибiв тощо;

11) вирiшують iншi питання у сферi лiсових вiдносин вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x6ow77iziu9uoor23hpecdcqfv">Стаття 32. Повноваження районних державних адмiнiстрацiй у сферi лiсових вiдносин

Стаття 32. Повноваження районних державних адмiнiстрацiй у сферi лiсових вiдносин

Районнi державнi адмiнiстрацiї у сферi лiсових вiдносин на їх територiї:

1) забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферi лiсових вiдносин;

2) беруть участь у розробленнi та забезпеченнi виконання регiональних (мiсцевих) програм з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

3) пункт виключено;

4) приймають рiшення про видiлення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лiсами лiсових дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, у межах сiл, селищ, мiст районного значення;

5) беруть участь у здiйсненнi заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних явищ, лiсових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робiт населення, транспортнi й iншi технiчнi засоби та обладнання;

6) вносять у встановленому порядку пропозицiї про обмеження або тимчасове припинення дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй у разi порушення ними лiсового законодавства;

7) вирiшують iншi питання у сферi лiсових вiдносин вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x3gxr4u0rsw33nib65niu6kizq">Стаття 33. Повноваження сiльських, селищних, мiських рад у сферi лiсових вiдносин

Стаття 33. Повноваження сiльських, селищних, мiських рад у сферi лiсових вiдносин

Сiльськi, селищнi, мiськi ради у сферi лiсових вiдносин на вiдповiднiй територiї:

1) передають у власнiсть, надають у постiйне користування земельнi лiсовi дiлянки, що перебувають у комунальнiй власностi, в межах сiл, селищ, мiст i припиняють права користування ними;

2) приймають рiшення про видiлення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лiсами лiсових дiлянок, що перебувають у комунальнiй власностi, в межах сiл, селищ, мiст i припиняють права користування ними;

3) беруть участь у здiйсненнi заходiв щодо охорони i захисту лiсiв, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних явищ, лiсових пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робiт населення, транспортнi й iншi технiчнi засоби та обладнання;

4) органiзовують благоустрiй лiсових дiлянок i культурно-побутове обслуговування вiдпочиваючих у лiсах, що використовуються для цих цiлей;

5) встановлюють порядок використання коштiв, що видiляються з мiсцевого бюджету на ведення лiсового господарства;

6) вирiшують iншi питання у сферi лiсових вiдносин вiдповiдно до закону.

<полное_название xml:id="x7wus45jf6jonk0q0trsmyxnbf">Роздiл IV. Органiзацiя лiсового господарства

Роздiл IV. Органiзацiя лiсового господарства

<полное_название xml:id="x6hiqchrfhrmgmg3jl5v6t0ctd">Глава 4. Основнi завдання i змiст органiзацiї лiсового господарства

Глава 4. Основнi завдання i змiст органiзацiї лiсового господарства

<полное_название xml:id="x7b7fhrbeshkvro2vqajniorlp">Стаття 34. Завдання органiзацiї лiсового господарства

Стаття 34. Завдання органiзацiї лiсового господарства

Органiзацiя лiсового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лiсового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економiчних умов, цiльового призначення, лiсорослинних умов, породного складу лiсiв, а також функцiй, якi вони виконують.

<полное_название xml:id="xc31764dzdqwrl2i2j52y00u6j">Стаття 35. Змiст органiзацiї лiсового господарства

Стаття 35. Змiст органiзацiї лiсового господарства

Органiзацiя лiсового господарства передбачає:

1) розроблення та затвердження в установленому законом порядку нормативно-правових актiв з ведення лiсового господарства;

2) подiл лiсiв на категорiї залежно вiд основних виконуваних ними функцiй, видiлення особливо захисних лiсових дiлянок;

3) установлення вiку стиглостi деревостанiв, норм використання лiсових ресурсiв;

4) проведення лiсовпорядкування;

5) ведення державного лiсового кадастру, облiку лiсiв;

6) ведення монiторингу лiсiв;

7) проведення лiсової сертифiкацiї;

8) здiйснення iнших органiзацiйно-технiчних заходiв згiдно з основними вимогами щодо ведення лiсового господарства, визначеними законодавством.

<полное_название xml:id="x53qvifkwwu42hkszot1zn807k">Глава 5. Нормативно-правовi акти з ведення лiсового господарства

Глава 5. Нормативно-правовi акти з ведення лiсового господарства

<полное_название xml:id="xettttonodovu62utmg2hnzjhv">Стаття 36. Змiст нормативно-правових актiв з ведення лiсового господарства

Стаття 36. Змiст нормативно-правових актiв з ведення лiсового господарства

Нормативно-правовi акти з ведення лiсового господарства встановлюють порядок i вимоги до системи заходiв з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, комплекс якiсних та кiлькiсних показникiв, параметрiв, що забезпечують регулювання дiяльностi у цiй галузi.

<полное_название xml:id="x4jptf21r2gi9azz3tjlk23877">Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства

Нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства регулюються:

1) подiл лiсiв на категорiї залежно вiд значення та основних виконуваних ними функцiй;

2) проведення рубок головного користування;

3) органiзацiя лiсовпорядкування;

4) ведення державного лiсового кадастру, облiку i монiторингу лiсiв;

5) органiзацiя та проведення лiсової сертифiкацiї;

6) заготiвля другорядних лiсових матерiалiв i здiйснення побiчних лiсових користувань;

7) використання корисних властивостей лiсiв для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей, потреб мисливського господарства та проведення науково-дослiдних робiт;

8) вiдновлення лiсiв i лiсорозведення;

9) здiйснення заходiв щодо пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв;

10) здiйснення охорони лiсiв вiд пожеж;

11) здiйснення захисту лiсiв вiд шкiдникiв i хвороб.

Законом, iншими нормативно-правовими актами можуть регулюватися iншi питання з ведення лiсового господарства.

<полное_название xml:id="xeyb19uobggxc4lw2r3d18fc6m">Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актiв з ведення лiсового господарства

Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актiв з ведення лiсового господарства

Нормативно-правовi акти з ведення лiсового господарства розробляються в установленому порядку центральнимй органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства.

Основнi вимоги до ведення лiсового господарства та заходiв з охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв вiдповiдно до цього Кодексу та закону затверджуються нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

Нормативно-правовi акти, що визначають умови ведення лiсового господарства, якiснi та кiлькiснi показники оцiнки дiяльностi в цiй галузi, затверджуються в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, та iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади.

Вимоги нормативно-правових актiв з ведення лiсового господарства є обов’язковими до виконання всiма власниками лiсiв, постiйними i тимчасовими лiсокористувачами.

<полное_название xml:id="x17zgtx32lwt78ve5unhaixemy">Глава 6. Функцiональний подiл лiсiв

Глава 6. Функцiональний подiл лiсiв

<полное_название xml:id="xcz3a6j542mk91rw4iy9zfzav1">Стаття 39. Подiл лiсiв за екологiчним i соцiально-економiчним значенням

Стаття 39. Подiл лiсiв за екологiчним i соцiально-економiчним значенням

Лiси України за екологiчним i соцiально-економiчним значенням та залежно вiд основних виконуваних ними функцiй подiляються на такi категорiї:

1) захиснi лiси (виконують переважно водоохороннi, ґрунтозахиснi та iншi захиснi функцiї);

2) рекреацiйно-оздоровчi лiси (виконують переважно рекреацiйнi, санiтарнi, гiгiєнiчнi та оздоровчi функцiї);

3) лiси природоохоронного, наукового, iсторико-культурного призначення (виконують особливi природоохороннi, естетичнi, науковi функцiї тощо);

4) експлуатацiйнi лiси.

Подiл лiсiв на категорiї залежно вiд основних виконуваних ними функцiй проводиться в порядку, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x96c24lgo5jdc49ig386dtzfnb">Стаття 40. Встановлення меж лiсових дiлянок, вiднесених до вiдповiдних категорiй лiсiв

Стаття 40. Встановлення меж лiсових дiлянок, вiднесених до вiдповiдних категорiй лiсiв

Пiд час подiлу лiсiв на вiдповiднi категорiї встановлюються межi лiсових дiлянок кожної категорiї.

Межi лiсових дiлянок, визначених для вiднесення до однiєї з категорiй, проводяться по природних межах, квартальних просiках, лiнiях зв’язку i електромереж та iнших чiтко визначених на мiсцевостi розмежувальних лiнiях.

<полное_название xml:id="xw2ocsvs5j7a0fig3c0me11mb">Стаття 41. Видiлення особливо захисних лiсових дiлянок

Стаття 41. Видiлення особливо захисних лiсових дiлянок

У лiсах можуть бути видiленi особливо захиснi лiсовi дiлянки з режимом обмеженого лiсокористування.

Особливо захиснi лiсовi дiлянки видiляються органом виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за поданням лiсовпорядних органiзацiй i погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

Нормативи, за якими видiляються особливо захиснi лiсовi дiлянки, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

В особливо захисних лiсових дiлянках органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями за погодженням з органами виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за необхiдностi може бути повнiстю або частково заборонено застосування окремих видiв i способiв рубок.

<полное_название xml:id="x413l6csibtm3ofv5k679remdw">Глава 7. Встановлення вiку стиглостi деревостанiв, норми використання лiсових ресурсiв

Глава 7. Встановлення вiку стиглостi деревостанiв, норми використання лiсових ресурсiв

<полное_название xml:id="x1cdtjivja5hnmtfmfk0opsevd">Стаття 42. Встановлення вiку стиглостi деревостанiв

Стаття 42. Встановлення вiку стиглостi деревостанiв

Вiк стиглостi деревостанiв визначається, виходячи з основного цiльового призначення лiсiв, функцiй, якi вони виконують, продуктивностi, бiологiчних особливостей деревних порiд, лiсорослинних умов, природних зон, а також способiв вiдновлення лiсу.

Вiк стиглостi деревостанiв обґрунтовується пiд час проведення лiсовпорядкування за результатами спецiальних наукових дослiджень.

Вiк стиглостi деревостанiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="x6yvu3l1fy69871f1rxw9qyhd1">Стаття 43. Розрахункова лiсосiка i порядок її затвердження

Стаття 43. Розрахункова лiсосiка i порядок її затвердження

Розрахункова лiсосiка — щорiчна науково обґрунтована норма заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постiйного користувача лiсiв окремо за групами порiд, виходячи з принципiв безперервностi та невиснажливостi використання лiсових ресурсiв.

Розрахункова лiсосiка загалом для України, Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя визначається як сума затверджених у встановленому порядку розрахункових лiсосiк, передбачених частиною першою цiєї статтi.

Пропозицiї та вiдповiднi обґрунтування щодо розрахункової лiсосiки готуються лiсовпорядними органiзацiями.

Розрахункова лiсосiка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства.

<полное_название xml:id="x4c70sqlploh1n9z54vjxznhaw">Стаття 44. Внесення змiн до розрахункової лiсосiки

Стаття 44. Внесення змiн до розрахункової лiсосiки

У разi змiни меж лiсових дiлянок, вiку стиглостi деревостанiв, подiлу лiсiв залежно вiд основних виконуваних ними функцiй та iнших змiн, що впливають на норму заготiвлi деревини вiд рубок головного користування, до розрахункової лiсосiки вносяться змiни. Обчислення, затвердження та внесення змiн до розрахункової лiсосiки провадяться в порядку, визначеному статтею 43 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x9v1gp4zka5xvvslf0gbbekjbx">Глава 8. Лiсовпорядкування

Глава 8. Лiсовпорядкування

<полное_название xml:id="xbjqm6dgpmjtv1nriqtq8t4sfo">Стаття 45. Поняття лiсовпорядкування

Стаття 45. Поняття лiсовпорядкування

Лiсовпорядкування включає комплекс заходiв, спрямованих на забезпечення ефективної органiзацiї та науково обґрунтованого ведення лiсового господарства, охорони, захисту, рацiонального використання, пiдвищення екологiчного та ресурсного потенцiалу лiсiв, культури ведення лiсового господарства, отримання достовiрної i всебiчної iнформацiї про лiсовий фонд України.

<полное_название xml:id="xvp5clba0koja4aracnch47kv">Стаття 46. Змiст лiсовпорядкування

Стаття 46. Змiст лiсовпорядкування

Лiсовпорядкування передбачає:

1) вiдновлення у встановленому порядку меж територiї лiсового фонду України i визначення внутрiгосподарської органiзацiї;

2) виконання вiдповiдних топографо-геодезичних робiт i спецiального картографування лiсiв;

3) iнвентаризацiю лiсового фонду України з визначенням породного та вiкового складу деревостанiв, їх стану, якiсних i кiлькiсних характеристик лiсових ресурсiв;

4) виявлення деревостанiв, що потребують рубок, з метою полiпшення якiсного складу лiсiв;

5) обґрунтування подiлу лiсiв на категорiї залежно вiд основних виконуваних ними функцiй;

6) обчислення розрахункової лiсосiки, обсягiв використання iнших видiв лiсових ресурсiв;

7) визначення обсягiв робiт щодо вiдновлення лiсiв i лiсорозведення, охорони лiсiв вiд пожеж, захисту вiд шкiдникiв i хвороб, iнших лiсогосподарських заходiв, а також порядку i способiв їх проведення;

8) ландшафтнi, ґрунтовi, лiсотипологiчнi, лiсобiологiчнi та iншi обстеження i дослiдження лiсових природних комплексiв;

9) виявлення типових та унiкальних природних комплексiв, мiсць зростання та оселення рiдкiсних та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення видiв тваринного i рослинного свiту i пiдлягають заповiданню, включенню до екологiчної мережi;

10) упорядкування мисливських угiдь;

11) забезпечення державного облiку лiсiв i державного лiсового кадастру;

12) проведення науково-дослiдних робiт з метою забезпечення науково обґрунтованого використання лiсових ресурсiв, охорони, захисту та вiдтворення лiсiв;

13) складання проектiв органiзацiї i розвитку лiсового господарства та здiйснення авторського нагляду за їх виконанням;

14) участь у розробленнi програм охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

15) ведення монiторингу лiсiв;

16) iншi лiсовпоряднi дiї.

<полное_название xml:id="xd1vdj6ttfh78e39rtt41lcgw8">Стаття 47. Ведення лiсовпорядкування

Стаття 47. Ведення лiсовпорядкування

Лiсовпорядкування є обов’язковим на всiй територiї України та ведеться державними лiсовпорядними органiзацiями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства.

У лiсах, що перебувають у державнiй власностi, лiсовпорядкування ведеться за рахунок коштiв державного бюджету, у лiсах комунальної власностi — мiсцевого бюджету, у лiсах приватної власностi — за кошти їх власникiв. Ведення лiсовпорядкування може здiйснюватися за рахунок iнших джерел, не заборонених законом.

<полное_название xml:id="xb57vkhuwqp44y1ahlkw7l95hj">Стаття 48. Матерiали лiсовпорядкування

Стаття 48. Матерiали лiсовпорядкування

У матерiалах лiсовпорядкування дається якiсна i кiлькiсна характеристика кожної лiсової дiлянки, комплексна оцiнка ведення лiсового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту органiзацiї та розвитку лiсового господарства вiдповiдного об’єкта лiсовпорядкування.

Проект органiзацiї та розвитку лiсового господарства передбачає екологiчно обґрунтоване ведення лiсового господарства i розробляється вiдповiдно до нормативно-правових актiв, що регулюють органiзацiю лiсовпорядкування.

У проектi органiзацiї та розвитку лiсового господарства визначаються i обґрунтовуються основнi напрями органiзацiї i розвитку лiсового господарства об’єкта лiсовпорядкування з урахуванням стану та перспектив економiчного i соцiального розвитку регiону.

Матерiали лiсовпорядкування затверджуються в установленому порядку органом виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за погодженням вiдповiдно з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Затвердженi матерiали лiсовпорядкування є обов’язковими для ведення лiсового господарства, планування i прогнозування використання лiсових ресурсiв.

<полное_название xml:id="x4328o2963b2vwqc6a8b64j54c">Глава 9. Державний лiсовий кадастр та облiк лiсiв

Глава 9. Державний лiсовий кадастр та облiк лiсiв

<полное_название xml:id="x7ace04w7fw10io6afc0fqtbav">Стаття 49. Завдання державного лiсового кадастру

Стаття 49. Завдання державного лiсового кадастру

Державний лiсовий кадастр на територiї України ведеться з метою ефективної органiзацiї охорони i захисту лiсiв, рацiонального використання лiсового фонду України, вiдтворення лiсiв, здiйснення систематичного контролю за якiсними i кiлькiсними змiнами лiсiв.

Державний лiсовий кадастр ведеться на основi державного земельного кадастру.

<полное_название xml:id="xc8e2le21r5yisim0tq0qvnmxg">Стаття 50. Призначення державного лiсового кадастру

Стаття 50. Призначення державного лiсового кадастру

Державний лiсовий кадастр призначений для забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, заiнтересованих пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян достовiрною та об’єктивною iнформацiєю щодо природного, господарського стану та правового режиму використання лiсового фонду України.

<полное_название xml:id="xen4le8w2dkfa0kg6wyfkmynxg">Стаття 51. Складовi частини державного лiсового кадастру

Стаття 51. Складовi частини державного лiсового кадастру

Державний лiсовий кадастр включає:

1) облiк якiсного i кiлькiсного стану лiсового фонду України;

2) подiл лiсiв на категорiї залежно вiд основних виконуваних ними функцiй;

3) грошову оцiнку лiсiв (у необхiдних випадках);

4) iншi показники.

<полное_название xml:id="x8m8vzivgzcg2or82qb8geo20u">Стаття 52. Документацiя державного лiсового кадастру

Стаття 52. Документацiя державного лiсового кадастру

Документацiя державного лiсового кадастру ведеться органом виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, на основi державного земельного кадастру, матерiалiв лiсовпорядкування, iнвентаризацiї, обстежень та облiку лiсiв окремо по власниках лiсiв i постiйних лiсокористувачах на пiдставi:

1) матерiалiв лiсовпорядкування;

2) рiшень про передачу у власнiсть, надання в постiйне користування земельних лiсових дiлянок, їх вилучення (викуп), змiну подiлу лiсiв на категорiї залежно вiд основних виконуваних ними функцiй;

3) актiв огляду мiсць заготiвлi деревини, iнших продуктiв лiсу та використання корисних властивостей лiсiв;

4) актiв технiчного приймання лiсових культур;

5) актiв переведення не вкритих лiсовою рослиннiстю земель у вкритi лiсовою рослиннiстю землi;

6) актiв обстеження в разi змiни категорiй земель у результатi господарської дiяльностi, стихiйних явищ та iнших факторiв.

Документацiя державного лiсового кадастру може уточнюватися пiд час проведення чергового лiсовпорядкування та державного облiку лiсiв України.

<полное_название xml:id="xexxhc0vdko7t33ca47e1zgti7">Стаття 53. Порядок ведення державного лiсового кадастру

Стаття 53. Порядок ведення державного лiсового кадастру

Державний лiсовий кадастр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за єдиною для України системою за рахунок коштiв державного бюджету.

Порядок ведення державного лiсового кадастру встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x8ftoi9v366wsua3slhxtv80ja">Стаття 54. Облiк лiсiв

Стаття 54. Облiк лiсiв

Облiк лiсiв включає збiр та узагальнення вiдомостей, якi характеризують кожну лiсову дiлянку за площею, кiлькiсними та якiсними показниками.

Основою ведення облiку лiсiв є матерiали лiсовпорядкування.

Ведення облiку лiсiв забезпечується постiйним пiдтриманням в актуалiзованому станi характеристик кожної лiсової дiлянки, їх змiн, спричинених господарською дiяльнiстю, стихiйним лихом або iншими причинами.

Громадяни та юридичнi особи мають право на отримання у встановленому законодавством порядку iнформацiї про облiк лiсiв.

Порядок ведення облiку лiсiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x8ik30h9xmn1fcp1hw0jv5ym5d">Глава 10. Монiторинг лiсiв i лiсова сертифiкацiя

Глава 10. Монiторинг лiсiв i лiсова сертифiкацiя

<полное_название xml:id="xbxqgp2xp313g6sfaebzphhpuz">Стаття 55. Монiторинг лiсiв

Стаття 55. Монiторинг лiсiв

Монiторинг лiсiв — система регулярного спостереження, оцiнки i прогнозу динамiки кiлькiсного i якiсного стану лiсiв.

Монiторинг лiсiв проводиться шляхом збирання, передавання, збереження та аналiзу iнформацiї про стан лiсiв, прогнозування змiн у лiсах i розроблення науково обґрунтованих рекомендацiй для iнформацiйно-аналiтичного забезпечення управлiння лiсами, прийняття рiшень щодо запобiгання негативним змiнам стану лiсiв, дотримання вимог екологiчної безпеки та принципiв ведення лiсового господарства на засадах сталого розвитку.

Монiторинг лiсiв є складовою частиною державної системи монiторингу навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="x6rvcc9hybclyl0mlhx8n3xs5l">Стаття 56. Лiсова сертифiкацiя

Стаття 56. Лiсова сертифiкацiя

Лiсова сертифiкацiя — оцiнка вiдповiдностi системи ведення лiсового господарства встановленим мiжнародним вимогам щодо управлiння лiсами та лiсокористування на засадах сталого розвитку. Метою лiсової сертифiкацiї є забезпечення економiчно, екологiчно i соцiально збалансованого ведення лiсового господарства.

Органiзацiя та проведення лiсової сертифiкацiї здiйснюються вiдповiдно до порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики економiчного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="xedyjqqmvs9iisbsaovofirw8a">Глава 11. Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок, визначення мiсць будiвництва об’єктiв, що впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Глава 11. Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок, визначення мiсць будiвництва об’єктiв, що впливають на стан i вiдтворення лiсiв

<полное_название xml:id="xceiv0gbv0590v68gx5ls0qd8s">Стаття 57. Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання в цiлях, не пов’язаних з веденням лiсового господарства

Стаття 57. Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання в цiлях, не пов’язаних з веденням лiсового господарства

Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання в цiлях, не пов’язаних з веденням лiсового господарства, провадиться органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування, якi приймають рiшення про передачу цих земельних дiлянок у власнiсть або надання у постiйне користування вiдповiдно до .

Змiна цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання для житлової, громадської i промислової забудови провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та iншими малоцiнними насадженнями.

Частину третю статтi 57 виключено

<полное_название xml:id="x5omp69w1wwyr0e19rczjqfyrb">Стаття 58. Вирiшення питань про збереження або вирубування дерев i чагарникiв у разi змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання в цiлях, не пов’язаних з веденням лiсового господарства

Стаття 58. Вирiшення питань про збереження або вирубування дерев i чагарникiв у разi змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання в цiлях, не пов’язаних з веденням лiсового господарства

У разi змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок з метою їх використання в цiлях, не пов’язаних з веденням лiсового господарства, органи, що приймають таке рiшення, одночасно вирiшують питання про збереження або вирубування дерев i чагарникiв та про порядок використання одержаної при цьому деревини.

Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни, яким передаються у власнiсть або надаються в користування земельнi лiсовi дiлянки без права вирубування дерев i чагарникiв, зобов’язанi забезпечити їх збереження i догляд за ними.

У разi виникнення додаткової потреби у вирубуваннi дерев i чагарникiв на земельних лiсових дiлянках, що переданi у власнiсть або наданi в користування без права вирубування, питання про вирубування дерев i чагарникiв та порядок використання заготовленої при цьому деревини вирiшується органом, який прийняв рiшення про передачу у власнiсть або надання в користування земельної дiлянки.

Рiшення про вирубування дерев i чагарникiв приймається за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення щодо вирубування дерев i чагарникiв обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами.

<полное_название xml:id="x57zbzioyweht54p3o6wummabm">Стаття 59. Особливостi використання земельних лiсових дiлянок для цiлей, пов’язаних iз веденням лiсового господарства

Стаття 59. Особливостi використання земельних лiсових дiлянок для цiлей, пов’язаних iз веденням лiсового господарства

Переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель у цiлях, пов’язаних з веденням лiсового господарства, здiйснюється без їх вилучення у постiйного лiсокористувача з дозволу органу виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення про переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель у цiлях, пов’язаних iз веденням лiсового господарства, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рiшень Кабiнетом Мiнiстрiв України не потребує погоджень з iншими органами.

<полное_название xml:id="x3pr5wa9o5og0xrxzjewcz3wif">Стаття 60. Розмiщення, проектування, будiвництво i введення в дiю пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Стаття 60. Розмiщення, проектування, будiвництво i введення в дiю пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Пiд час розмiщення, проектування, будiвництва i введення в дiю нових i реконструкцiї дiючих пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, а також удосконалення iснуючих i впровадження нових технологiчних процесiв та устаткування, що можуть шкiдливо впливати на стан i вiдтворення лiсiв, передбачаються i здiйснюються заходи щодо усунення негативної дiї шкiдливих факторiв, зокрема викидiв i скидiв забруднюючих речовин, вiдходiв виробництва, пiдтоплення, осушення та iнших видiв негативного впливу на лiси.

Забороняється введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприємств, цехiв, агрегатiв, транспортних шляхiв, споруд та об’єктiв, не забезпечених пристроями, що запобiгають шкiдливому впливу на стан i вiдтворення лiсiв.

<полное_название xml:id="x8pcdwo246bj01xi8ymv6xaw5m">Стаття 61. Використання земельних лiсових дiлянок для розташування пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Стаття 61. Використання земельних лiсових дiлянок для розташування пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв

Використання земельних лiсових дiлянок для розташування пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, що шкiдливо впливають на стан i вiдтворення лiсiв, здiйснюється пiсля надання таких дiлянок для зазначених цiлей у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

<полное_название xml:id="xc1k2jktuqd73ucvydjbd2plpa">Стаття 62. Використання земельних лiсових дiлянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних лiнiй, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов’язаних з веденням лiсового господарства

Стаття 62. Використання земельних лiсових дiлянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних лiнiй, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов’язаних з веденням лiсового господарства

Використання земельних лiсових дiлянок для видобування корисних копалин (крiм видобування корисних копалин мiсцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних лiнiй, трубопроводiв та iнших комунiкацiй, здiйснення бурових, пiдривних та iнших робiт, не пов’язаних iз веденням лiсового господарства, здiйснюється пiсля надання таких дiлянок для зазначених цiлей у порядку, встановленому .

Використання земельних лiсових дiлянок для видобування корисних копалин мiсцевого значення для власних потреб проводиться вiдповiдно до .

Зазначенi роботи повиннi вестися способами i методами, що не призводять до погiршення протипожежного i санiтарного стану лiсiв та умов їх вiдтворення.

<полное_название xml:id="x7pmpvb9ejc0gvw0jm5sriig2s">Роздiл V. Ведення лiсового господарства

Роздiл V. Ведення лiсового господарства

<полное_название xml:id="x2czbhg0tyg7mar2rmfhrbkgpg">Глава 12. Змiст та основнi вимоги щодо ведення лiсового господарства

Глава 12. Змiст та основнi вимоги щодо ведення лiсового господарства

<полное_название xml:id="x4u90gntnio1ts85oyu1lsave4">Стаття 63. Змiст ведення лiсового господарства

Стаття 63. Змiст ведення лiсового господарства

Ведення лiсового господарства полягає у здiйсненнi комплексу заходiв з охорони, захисту, рацiонального використання та розширеного вiдтворення лiсiв.

<полное_название xml:id="xlu8n2avpct364cjnufewseiv">Стаття 64. Основнi вимоги щодо ведення лiсового господарства

Стаття 64. Основнi вимоги щодо ведення лiсового господарства

Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни здiйснюють ведення лiсового господарства з урахуванням господарського призначення лiсiв, природних умов i зобов’язанi:

1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних, клiматорегулюючих, санiтарно-гiгiєнiчних, оздоровчих та iнших корисних властивостей лiсiв з метою полiпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей;

2) забезпечувати безперервне, невиснажливе i рацiональне використання лiсових ресурсiв для задоволення потреб виробництва i населення в деревинi та iншiй лiсовiй продукцiї;

3) здiйснювати вiдтворення лiсiв;

4) забезпечувати пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв i збереження бiотичного та iншого природного рiзноманiття в лiсах;

5) здiйснювати охорону лiсiв вiд пожеж, захист вiд шкiдникiв i хвороб, незаконних рубок та iнших пошкоджень;

6) рацiонально використовувати лiсовi дiлянки.

<полное_название xml:id="xa81sjexsr5aamsh9a0k96juii">Глава 13. Використання лiсових ресурсiв

Глава 13. Використання лiсових ресурсiв

<полное_название xml:id="xeo87r7trv6ent1ybzcfszapzp">Стаття 65. Види використання лiсових ресурсiв

Стаття 65. Види використання лiсових ресурсiв

Використання лiсових ресурсiв може здiйснюватися в порядку загального i спецiального використання.

<полное_название xml:id="x9qo44tahinzxzlkwlrkrifk0b">Стаття 66. Загальне використання лiсових ресурсiв

Стаття 66. Загальне використання лiсових ресурсiв

Громадяни мають право в лiсах державної та комунальної власностi, а також за згодою власника в лiсах приватної власностi вiльно перебувати, безоплатно без видачi спецiального дозволу збирати для власного споживання дикорослi трав’янi рослини, квiти, ягоди, горiхи, гриби тощо, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом та iншими законодавчими актами України.

Максимальнi норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квiтiв, ягiд, горiхiв, грибiв тощо встановлюються органами виконавчої влади вiдповiдно до цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квiтiв, ягiд, горiхiв, грибiв тощо обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Громадяни пiд час здiйснення загального використання лiсових ресурсiв зобов’язанi виконувати вимоги пожежної безпеки в лiсах, користуватися лiсовими ресурсами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, способами i в обсягах, що не завдають шкоди вiдтворенню цих ресурсiв, не погiршують санiтарного стану лiсiв.

<полное_название xml:id="xdqt8d2zzo0woxolmnv0ih7ba0">Стаття 67. Спецiальне використання лiсових ресурсiв

Стаття 67. Спецiальне використання лiсових ресурсiв

У порядку спецiального використання можуть здiйснюватися такi види використання лiсових ресурсiв:

1) заготiвля деревини;

2) заготiвля другорядних лiсових матерiалiв;

3) побiчнi лiсовi користування;

4) використання корисних властивостей лiсiв для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослiдних робiт.

Законодавством України можуть передбачатися й iншi види спецiального використання лiсових ресурсiв.

Спецiальне використання лiсових ресурсiв здiйснюється в межах лiсових дiлянок, видiлених для цiєї мети.

Порядок та умови здiйснення спецiального використання лiсових ресурсiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xdiofj46mdybsz45ndokog0gss">Стаття 68. Видiлення лiсових дiлянок для спецiального використання лiсових ресурсiв

Стаття 68. Видiлення лiсових дiлянок для спецiального використання лiсових ресурсiв

Спецiальне використання лiсових ресурсiв здiйснюється на лiсових дiлянках, якi видiляються для цiєї мети, без надання земельних дiлянок.

Лiсова дiлянка може бути видiлена одному або кiльком тимчасовим лiсокористувачам для рiзних видiв використання лiсових ресурсiв.

Землi, що були порушенi пiд час використання лiсових ресурсiв, приводяться вiдповiдно до вимог законодавства винними в цьому особами за їх рахунок до стану, придатного для використання за призначенням.

<полное_название xml:id="xazyc1bu2c7bc4g06t8kjnlzfj">Стаття 69. Спецiальний дозвiл на використання лiсових ресурсiв

Стаття 69. Спецiальний дозвiл на використання лiсових ресурсiв

Спецiальне використання лiсових ресурсiв на видiленiй лiсовiй дiлянцi проводиться за спецiальним дозволом — лiсорубний квиток або лiсовий квиток, що видається безоплатно.

Спецiальний дозвiл на заготiвлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства.

Спецiальний дозвiл на iншi види спецiального використання лiсових ресурсiв видається власниками лiсiв або постiйними лiсокористувачами.

На видiлених лiсових дiлянках можуть використовуватися лише тi лiсовi ресурси i лише для цiлей, що передбаченi виданим спецiальним дозволом.

Спецiальний дозвiл видається власниками лiсiв або постiйними лiсокористувачами у встановленому порядку також на проведення iнших рубок та робiт, пов’язаних i не пов’язаних iз веденням лiсового господарства.

Форми спецiальних дозволiв i порядок їх видачi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Рiшення про видачу або вiдмову у видачi спецiального дозволу на використання лiсових ресурсiв приймається протягом одного мiсяця з дня подання документiв власником лiсу або лiсокористувачем.

Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi спецiального дозволу є:

прийняття в установленому порядку рiшення про змiну подiлу лiсiв на категорiї, в межах яких знаходяться лiсовi дiлянки, видiленi для спецiального використання лiсових ресурсiв, або про видiлення особливо захисних лiсових дiлянок;

прийняття рiшення про припинення дiяльностi лiсокористувача;

невстановлення лiмiтiв використання лiсових ресурсiв або їх перевищення;

недотримання встановленого порядку видачi спецiального дозволу на використання лiсових ресурсiв.

Спецiальний дозвiл на використання лiсових ресурсiв анулюється в разi:

припинення права користування лiсами з пiдстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу;

припинення права використання лiсових ресурсiв з пiдстав, передбачених статтею 78 цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x6zz95o3ixm23nbfk422extbi5">Стаття 70. Заготiвля деревини

Стаття 70. Заготiвля деревини

Заготiвля деревини здiйснюється при використаннi лiсових ресурсiв у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих i перестiйних деревостанах.

Для заготiвлi деревини пiд час рубок головного користування в першу чергу призначаються пошкодженi, тi, що усихають, iншi деревостани, що потребують термiнової рубки за своїм станом, i деревостани, якi вийшли з пiдсочування.

Залежно вiд категорiй лiсiв, природних лiсорослинних умов, бiологiчних особливостей деревних порiд та iнших особливостей застосовуються такi системи рубок головного користування: суцiльнi, поступовi або вибiрковi, комбiнованi рубки.

Деревина заготовляється також пiд час здiйснення лiсогосподарських заходiв, не пов’язаних з використанням лiсових ресурсiв (полiпшення якiсного складу лiсiв), та пiд час проведення iнших заходiв (розчищення лiсових дiлянок, вкритих лiсовою рослиннiстю, у зв’язку з будiвництвом гiдровузлiв, трубопроводiв, шляхiв тощо).

Пiд час проведення заготiвлi деревини не дозволяються вирубування та пошкодження:

цiнних i рiдкiсних дерев та чагарникiв, занесених до Червоної книги України;

насiнникiв i плюсових дерев.

У виняткових випадках вирубування насiнникiв i плюсових дерев може бути здiйснене з дозволу органу виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, а в межах територiй i об’єктiв природно-заповiдного фонду — в установленому порядку з дозволу органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Вирубування дерев та чагарникiв, занесених до Червоної книги України, здiйснюється в установленому порядку лише з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

Заготiвля деревини в порядку проведення рубок головного користування, а також iнших рубок, пов’язаних iз веденням лiсового господарства, проводиться власниками лiсiв i постiйними лiсокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право.

У разi здiйснення будiвельних та iнших робiт на лiсових дiлянках заготiвля деревини проводиться тими громадянами та юридичними особами, яким надано земельнi дiлянки для таких цiлей, якщо в рiшеннi про надання земельної дiлянки не передбачено iнше.

<полное_название xml:id="x4wb2njkq7zsvtidqw9w4qaabm">Стаття 71. Лiмiт заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування

Стаття 71. Лiмiт заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування

Лiмiтом заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування є затверджена в установленому порядку розрахункова лiсосiка. Заготiвля деревини в порядку рубок головного користування в розмiрах, що перевищують розрахункову лiсосiку, забороняється.

<полное_название xml:id="x54osk8igvpynvdomqyfrg64jm">Стаття 72. Заготiвля другорядних лiсових матерiалiв

Стаття 72. Заготiвля другорядних лiсових матерiалiв

У лiсах без заподiяння їм шкоди може здiйснюватися заготiвля другорядних лiсових матерiалiв: живицi, пнiв, лубу та кори, деревної зеленi, деревних сокiв.

Нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства може бути передбачено заготiвлю iнших другорядних лiсових матерiалiв.

Лiмiт використання лiсових ресурсiв при заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв встановлюється вiдповiдними органами виконавчої влади за поданням органу виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республiки Крим, обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. У разi прийняття рiшення про встановлення лiмiту використання лiсових ресурсiв при заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="x2o7aslp3q393m848301nyxqu9">Стаття 73. Побiчнi лiсовi користування

Стаття 73. Побiчнi лiсовi користування

До побiчних лiсових користувань належать: заготiвля сiна, випасання худоби, розмiщення пасiк, заготiвля дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд, лiкарських рослин, збирання лiсової пiдстилки, заготiвля очерету.

Нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства можуть бути передбаченi й iншi види побiчних лiсових користувань.

Побiчнi лiсовi користування повиннi здiйснюватися без заподiяння шкоди лiсу.

Лiмiт використання лiсових ресурсiв при здiйсненнi побiчних лiсових користувань встановлюється органами виконавчої влади вiдповiдно до цього Кодексу за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, а на територiї Автономної Республiки Крим — органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства, погодженим з обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разi прийняття рiшення про встановлення лiмiту використання лiсових ресурсiв при здiйсненнi побiчних лiсових користувань обласними, Київською, Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями таке рiшення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="xdgt5fj7n11ne6p0tozjes9xss">Стаття 74. Використання корисних властивостей лiсiв для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт

Стаття 74. Використання корисних властивостей лiсiв для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт

Використання корисних властивостей лiсiв для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт здiйснюється з урахуванням вимог щодо збереження лiсового середовища i природних ландшафтiв з додержанням правил архiтектурного планування примiських зон i санiтарних вимог.

У лiсах, що використовуються для вiдпочинку, лiсокористувачi повиннi здiйснювати роботи щодо їх благоустрою.

<полное_название xml:id="xbunvvcqdw6qf5ahrwvabiouc9">Стаття 75. Використання корисних властивостей лiсiв для потреб мисливського господарства

Стаття 75. Використання корисних властивостей лiсiв для потреб мисливського господарства

Використання корисних властивостей лiсiв для потреб мисливського господарства здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу та , .

<полное_название xml:id="xty2q67apl51r2z78nqiabzq9">Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Використання лiсових ресурсiв i проведення лiсогосподарських заходiв повиннi здiйснюватися з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин.

Тимчасовi лiсокористувачi на лiсових дiлянках, видiлених їм для потреб мисливського господарства, можуть за погодженням з власниками лiсiв або постiйними лiсокористувачами створювати кормовi i захиснi дiлянки, здiйснювати iншi заходи, пов’язанi з веденням мисливського господарства.

<полное_название xml:id="xcig36kms0025lmanpev2ywiar">Стаття 77. Рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв

Стаття 77. Рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв

Спецiальне використання лiсових ресурсiв, крiм розмiщення пасiк, є платним.

Рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюється .

<полное_название xml:id="x300rv0ha3du4ghvmb6ymsbnzj">Стаття 78. Припинення права використання лiсових ресурсiв

Стаття 78. Припинення права використання лiсових ресурсiв

Право використання лiсових ресурсiв припиняється в разi:

1) добровiльної вiдмови вiд використання лiсових ресурсiв;

2) закiнчення строку, на який було надано право використання лiсових ресурсiв;

3) припинення дiяльностi лiсокористувачiв, яким було надано право використання лiсових ресурсiв;

4) порушення правил i норм, умов спецiальних дозволiв на використання лiсових ресурсiв;

5) використання лiсових ресурсiв способами, якi негативно впливають на стан i вiдтворення лiсiв, призводять до погiршення навколишнього природного середовища;

6) порушення встановлених строкiв справляння збору за використання лiсових ресурсiв;

7) використання лiсової дiлянки не за цiльовим призначенням;

8) невiдшкодування в установленому порядку збиткiв, заподiяних лiсовому господарству внаслiдок порушень лiсового законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених недолiкiв.

Припинення права використання лiсових ресурсiв здiйснюється в установленому порядку шляхом анулювання лiсорубного квитка або лiсового квитка тими органами, якi їх видали.

У випадках, передбачених пунктами 4 — 8 частини першої цiєї статтi, рiшення про анулювання лiсорубного квитка або лiсового квитка може бути оскаржене лiсокористувачем до суду.

Законом можуть бути передбаченi й iншi випадки припинення права використання лiсових ресурсiв.

<полное_название xml:id="x3rytb9b8tgrqocsgat04j3vgz">Глава 14. Вiдтворення лiсiв

Глава 14. Вiдтворення лiсiв

<полное_название xml:id="x2xk53yoc1s91rkz7wxc5c6q2l">Стаття 79. Мета вiдтворення лiсiв

Стаття 79. Мета вiдтворення лiсiв

Вiдтворення лiсiв здiйснюється з метою:

1) досягнення оптимальної лiсистостi шляхом створення в максимально короткi строки нових насаджень найбiльш економiчно та екологiчно доцiльними способами i технологiями;

2) пiдвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санiтарно-гiгiєнiчних, iнших корисних властивостей лiсiв i захисних лiсових насаджень;

3) полiпшення якiсного складу лiсiв, пiдвищення їх продуктивностi та бiологiчної стiйкостi.

Вiдтворення лiсiв здiйснюється шляхом їх вiдновлення та лiсорозведення.

<полное_название xml:id="x6fz2h5d8yt3uzct9fpkqp3g2">Стаття 80. Вiдновлення лiсiв

Стаття 80. Вiдновлення лiсiв

Вiдновлення лiсiв здiйснюється на лiсових дiлянках, що були вкритi лiсовою рослиннiстю (зруби, згарища тощо).

Зруби i згарища пiдлягають залiсенню протягом не бiльше двох рокiв. Лiсовi культури, що загинули, вiдновлюються в наступному роцi. Термiни залiсення можуть бути продовженi у зв’язку з необхiднiстю лiквiдацiї наслiдкiв стихiї (вiтровал, пожежа, посуха тощо) органом виконавчої влади з питань лiсового господарства Автономної Республiки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства.

На лiсових дiлянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними i малоцiнними деревостанами, вiдновлення бiльш цiнних та високопродуктивних деревостанiв здiйснюється шляхом реконструкцiї та проведення лiсокультурних робiт.

<полное_название xml:id="x6uxn1auoewt59odayqg2sj966">Стаття 81. Лiсорозведення

Стаття 81. Лiсорозведення

Лiсорозведення здiйснюється на призначених для створення лiсiв землях, не вкритих лiсовою рослиннiстю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сiльському господарствi (яри, балки, пiски тощо), на землях сiльськогосподарського призначення, видiлених для створення полезахисних лiсових смуг та iнших захисних насаджень.

Землi, призначенi для лiсорозведення, вiдповiдно до вiдносяться до земель лiсогосподарського призначення.

<полное_название xml:id="x7m4fnxnt465hyrzz5doc2zqxc">Стаття 82. Обсяги i способи вiдновлення лiсiв i лiсорозведення

Стаття 82. Обсяги i способи вiдновлення лiсiв i лiсорозведення

Обсяги робiт щодо вiдновлення лiсiв i лiсорозведення визначаються на пiдставi матерiалiв лiсовпорядкування або спецiального обстеження з урахуванням фактичних змiн у лiсовому фондi України та стану земель, що пiдлягають залiсенню.

Вiдновлення лiсiв проводиться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лiсiв з господарсько цiнних деревних i чагарникових порiд.

Лiсорозведення проводиться способами, що забезпечують створення продуктивних деревостанiв з високими захисними властивостями.

<полное_название xml:id="xboagzcixne195gaz8dnpjr6wk">Глава 15. Пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв та збереження бiорiзноманiття в лiсах

Глава 15. Пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв та збереження бiорiзноманiття в лiсах

<полное_название xml:id="x6dnceuw7ulidafhuhz2wyz9gj">Стаття 83. Заходи щодо пiдвищення продуктивностi лiсiв

Стаття 83. Заходи щодо пiдвищення продуктивностi лiсiв

З метою пiдвищення продуктивностi лiсiв їх власники та постiйнi лiсокористувачi здiйснюють заходи щодо:

1) зменшення площi земель, зайнятих чагарниками, рiдколiссям, низькоповнотними i нестiйкими деревостанами;

2) пiдвищення родючостi ґрунтiв (мелiорацiя, запобiгання ерозiї ґрунтiв, заболочуванню, засоленню та iншим негативним процесам);

3) впровадження сучасних досягнень селекцiї, лiсового насiнництва, сортовипробування найцiннiших у господарському вiдношеннi деревних порiд;

4) ефективного догляду за лiсовими культурами;

5) охорони лiсiв вiд пожеж, захисту вiд шкiдникiв i хвороб;

6) оптимiзацiї вiкової структури лiсiв.

<полное_название xml:id="x5l916tv9axu2rkvwmi13pfexv">Стаття 84. Заходи щодо полiпшення якiсного складу лiсiв

Стаття 84. Заходи щодо полiпшення якiсного складу лiсiв

З метою полiпшення якiсного складу лiсiв, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей власники лiсiв та постiйнi лiсокористувачi здiйснюють лiсогосподарськi заходи (рубки догляду за лiсом, санiтарнi рубки, лiсовiдновнi рубки в деревостанах, що втрачають захиснi, водоохороннi та iншi кориснi властивостi, рубки, пов’язанi з реконструкцiєю малоцiнних молоднякiв i похiдних деревостанiв тощо).

<полное_название xml:id="x5b9tappl8c1lco6p7uqgzh94v">Стаття 85. Збереження бiорiзноманiття в лiсах

Стаття 85. Збереження бiорiзноманiття в лiсах

Збереження бiорiзноманiття в лiсах здiйснюється їх власниками та постiйними лiсокористувачами на генетичному, видовому, популяцiйному та екосистемному рiвнях шляхом:

1) створення i оголошення в установленому законом порядку на найбiльш цiнних лiсових дiлянках територiй та об’єктiв природно-заповiдного фонду, розвитку екологiчної мережi;

2) видiлення, створення i збереження об’єктiв цiнного генетичного фонду лiсових порiд (генетичних резерватiв, плюсових деревостанiв i дерев, колекцiйних лiсових дiлянок, лiсонасiнних дiлянок i плантацiй, дослiдних та випробних культур тощо);

3) недопущення генетичного забруднення генофондiв аборигенних порiд та iнвазiй iнтродукованих видiв у природнi екосистеми;

4) застосування екологiчно орiєнтованих способiв вiдтворення лiсiв та використання лiсових ресурсiв;

5) забезпечення охорони рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, рослинних угруповань, пралiсiв, iнших цiнних природних комплексiв вiдповiдно до природоохоронного законодавства.

<полное_название xml:id="x9jonabmu2hdtzwa754ic2gtqy">Глава 16. Охорона i захист лiсiв

Глава 16. Охорона i захист лiсiв

<полное_название xml:id="x4p985j2n8knp8sk6w50bd70ib">Стаття 86. Органiзацiя охорони i захисту лiсiв

Стаття 86. Органiзацiя охорони i захисту лiсiв

Органiзацiя охорони i захисту лiсiв передбачає здiйснення комплексу заходiв, спрямованих на збереження лiсiв вiд пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та iншого шкiдливого впливу, захист вiд шкiдникiв i хвороб.

Власники лiсiв i постiйнi лiсокористувачi зобов’язанi розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та iнших заходiв, спрямованих на збереження, охорону та захист лiсiв. Перелiк протипожежних та iнших заходiв, вимоги щодо складання планiв цих заходiв визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства, органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх повноважень.

Захист лiсiв вiд шкiдникiв i хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лiсiв, своєчасного виявлення осередкiв шкiдникiв i хвороб лiсу, здiйснення профiлактики виникнення таких осередкiв, їх локалiзацiї i лiквiдацiї.

Охорона i захист лiсiв може здiйснюватись iз застосуванням авiацiї. Зона авiацiйної охорони i захисту лiсiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства, з урахуванням замовлень власникiв лiсiв i постiйних лiсокористувачiв.

Забезпечення охорони i захисту лiсiв покладається на органи виконавчої влади з питань лiсового господарства та органи мiсцевого самоврядування, власникiв лiсiв i постiйних лiсокористувачiв вiдповiдно до цього Кодексу.

<полное_название xml:id="x108xrb19snjzy2xprdy1bp3rw">Стаття 87. Викючено

Стаття 87. Викючено

<полное_название xml:id="xprx01o5ejhzrgae7udpk9p8c">Стаття 88. Установлення заборони на користування лiсами

Стаття 88. Установлення заборони на користування лiсами

Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, можуть установлювати заборону або обмеження на вiдвiдування лiсiв населенням, а також проведення певних видiв робiт на окремих лiсових дiлянках на перiод пожежної небезпеки та пiд час проведення заходiв боротьби зi шкiдниками.

<полное_название xml:id="x5bxyvqoq280wdkddn67p0wl7n">Стаття 89. Здiйснення охорони i захисту лiсiв

Стаття 89. Здiйснення охорони i захисту лiсiв

Охорону i захист лiсiв на територiї України здiйснюють:

державна лiсова охорона, яка дiє у складi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства та пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння;

лiсова охорона iнших постiйних лiсокористувачiв i власникiв лiсiв.

Державна лiсова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок дiяльностi державної лiсової охорони та лiсової охорони визначається положенням, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xc6886msuuln1td8ecrxv3p4je">Стаття 90. Основнi завдання державної лiсової охорони

Стаття 90. Основнi завдання державної лiсової охорони

Основними завданнями державної лiсової охорони є:

здiйснення державного контролю за додержанням лiсового законодавства;

забезпечення охорони лiсiв вiд пожеж, незаконних рубок, захист вiд шкiдникiв i хвороб, пошкодження внаслiдок антропогенного та iншого шкiдливого впливу.

<полное_название xml:id="xdfnnk2rpbom816ex2v5dozfow">Стаття 91. Повноваження посадових осiб державної лiсової охорони

Стаття 91. Повноваження посадових осiб державної лiсової охорони

Посадовi особи державної лiсової охорони мають право:

1) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку лiси, що перебувають у власностi чи користуваннi громадян i юридичних осiб;

2) перевiряти у встановленому порядку в громадян i юридичних осiб наявнiсть дозволiв та iнших документiв на використання лiсових ресурсiв i користування лiсами;

3) складати протоколи та розглядати вiдповiдно до законодавства справи про адмiнiстративнi правопорушення, про правопорушення у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

4) зупиняти транспортнi засоби та проводити огляд речей, транспортних засобiв, знарядь, добутої в лiсi продукцiї та iнших предметiв;

5) у разi неможливостi встановлення особи правопорушника лiсового законодавства на мiсцi вчинення правопорушення доставляти його до органiв Нацiональної полiцiї або в органи мiсцевого самоврядування для складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення;

6) у разi порушення лiсового законодавства вилучати в установленому законом порядку у громадян i юридичних осiб документи, добутi лiсовi ресурси, знаряддя їх добування, а також транспортнi засоби, що були знаряддям правопорушення, та вирiшувати питання про їх подальшу належнiсть i використання;

7) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як допомiжний засiб для запобiгання порушенням у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

8) викликати громадян, у тому числi посадових осiб, для одержання вiд них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лiсового законодавства;

9) безперешкодно вiдвiдувати територiю i примiщення пiдприємств, установ та органiзацiй, якi здiйснюють добування, зберiгання або перероблення продуктiв лiсу, з метою здiйснення нагляду за законнiстю використання лiсових ресурсiв;

10) визначати за затвердженими таксами i методиками розмiр збиткiв, завданих лiсовому господарству;

11) анульовувати дозволи або iншi документи на право використання лiсових ресурсiв у випадках порушення лiсового законодавства;

12) приймати рiшення про обмеження або заборону господарської та iншої дiяльностi;

13) направляти у вiдповiднi державнi органи матерiали про притягнення осiб до дисциплiнарної, адмiнiстративної i кримiнальної вiдповiдальностi, позови до суду;

14) подавати позови до суду про вiдшкодування втрат лiсогосподарського виробництва, а також повернення самовiльно або тимчасово зайнятих лiсових дiлянок, строк користування якими закiнчився;

15) давати обов’язковi для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

Посадовi особи державної лiсової охорони можуть мати й iншi повноваження вiдповiдно до закону.

Посадовi особи державної лiсової охорони забезпечуються форменим одягом.

Посадовi особи державної лiсової охорони мають право на зберiгання, носiння i застосування спецiальних засобiв та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спецiальнi транспортнi засоби з кольорографiчним забарвленням i написом з емблемою.

<полное_название xml:id="xawygntobd5o1z9vibcv1sgse7">Стаття 92. Соцiально-правовий захист посадових осiб державної лiсової охорони

Стаття 92. Соцiально-правовий захист посадових осiб державної лiсової охорони

Держава гарантує захист честi, гiдностi, здоров’я, життя, майна посадових осiб державної лiсової охорони i членiв їх сiмей вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

Посадовi особи державної лiсової охорони пiдлягають загальнообов’язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.

Частину третю виключено

Посадовi особи державної лiсової охорони забезпечуються службовими жилими примiщеннями вiдповiдно до законодавства.

Шкода, заподiяна знищенням або пошкодженням майна посадової особи державної лiсової охорони чи членiв її сiм’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язкiв, компенсується в повному обсязi за рахунок коштiв з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

Частину шосту виключено

Частину сьому виключено

Частину восьму виключено

Рiчна заробiтна плата посадової особи державної лiсової охорони, що береться для нарахування розмiру одноразової допомоги, включає всi види грошових виплат, якi одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рiк, що передував роковi загибелi або ушкодження здоров’я.

Частину десяту виключено

Порядок вiдшкодування шкоди, заподiяної майну, посадовiй особi державної лiсової охорони чи членам її сiм’ї встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="xtagkdekcmggu7bs8mquf2sod">Глава 17. Контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Глава 17. Контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

<полное_название xml:id="x2jw7ib6nwup3u5mz87fa1nuj5">Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв є:

1) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

2) забезпечення додержання лiсового законодавства органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами;

3) забезпечення додержання лiсового законодавства власниками лiсiв, постiйними i тимчасовими лiсокористувачами;

4) запобiгання порушенням законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, своєчасне виявлення таких порушень i вжиття вiдповiдних заходiв щодо їх усунення.

<полное_название xml:id="x4x4ya5pnl4lqljp2yd1mi96qg">Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Державний контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань лiсового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, iншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом.

<полное_название xml:id="x2sf64vhdrswz1pls09z6jv60q">Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв здiйснюється громадськими iнспекторами охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських iнспекторiв визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

<полное_название xml:id="x3u9av23btye57nbp3n1qnx9d4">Стаття 96. Участь громадських природоохоронних органiзацiй у сферi лiсових вiдносин

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних органiзацiй у сферi лiсових вiдносин

Громадськi природоохороннi органiзацiї у сферi лiсових вiдносин мають право:

1) брати участь у розробцi планiв, програм, пов’язаних з охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв;

2) вiльного доступу до iнформацiї про стан лiсiв та ведення господарства в них;

3) брати участь у заходах мiжнародних неурядових органiзацiй з питань охорони та вiдтворення лiсiв;

4) вносити пропозицiї щодо розроблення нормативно-правових актiв з питань ведення лiсового господарства та внесення змiн до них;

5) оскаржувати в установленому законом порядку рiшення про вiдмову чи несвоєчасне надання за запитом iнформацiї про стан лiсiв або неправомiрне вiдхилення запиту та його неповне задоволення.

Дiяльнiсть громадських природоохоронних органiзацiй у сферi лiсових вiдносин здiйснюється вiдповiдно до закону на основi їх статутiв.

<полное_название xml:id="x71uo7cu4l8f9tixnewdswr8ze">Стаття 97. Інформування про стан i вiдтворення лiсiв

Стаття 97. Інформування про стан i вiдтворення лiсiв

Інформування про стан i вiдтворення лiсiв здiйснюється вiдповiдно до та iнших законiв.

<полное_название xml:id="x6i3jkcfg29frjxbuvomaq4onf">Глава 18. Фiнансування заходiв з пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв, їх охорони, захисту та вiдтворення

Глава 18. Фiнансування заходiв з пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв, їх охорони, захисту та вiдтворення

<полное_название xml:id="x235uq6vwqwbruxr5axlazu338">Стаття 98. Фiнансування заходiв з пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв, їх охорони, захисту i вiдтворення

Стаття 98. Фiнансування заходiв з пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв, їх охорони, захисту i вiдтворення

Видатки на пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв, їх вiдтворення i охорони здiйснюються за рахунок:

державного бюджету та власних коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй лiсового господарства — щодо лiсiв державної власностi;

мiсцевого бюджету та власних коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй лiсового господарства — щодо лiсiв комунальної власностi;

власних коштiв власникiв лiсiв — щодо лiсiв приватної власностi.

Видатки на зазначенi заходи можуть здiйснюватися за рахунок iнших джерел, не заборонених законом.

Видатки на пiдвищення продуктивностi, полiпшення якiсного складу лiсiв державної i комунальної власностi, їх охорону, захист i вiдтворення фiнансуються шляхом цiльового видiлення коштiв державного та мiсцевих бюджетiв для реалiзацiї загальнодержавних, державних i регiональних (мiсцевих) програм ведення лiсового господарства.

Порядок використання коштiв, що видiляються з на ведення лiсового господарства, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок використання коштiв, що видiляються з мiсцевого бюджету на ведення лiсового господарства, встановлюється вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.

<полное_название xml:id="x4ajn3h1rhyfaociegn9ihd1w9">Глава 19. Економiчне стимулювання заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв

Глава 19. Економiчне стимулювання заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв

<полное_название xml:id="xb8rd6a7tq1k8z9n3amn7as3pq">Стаття 99. Економiчне стимулювання заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв

Стаття 99. Економiчне стимулювання заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв

Держава здiйснює економiчне стимулювання заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв, зокрема шляхом:

компенсацiї витрат власникам лiсiв i лiсокористувачам при впровадженнi ними заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв;

застосування прискореної амортизацiї основних фондiв землеохоронного, лiсоохоронного та природоохоронного призначення.

Компенсацiя витрат проводиться за рахунок коштiв та мiсцевих бюджетiв вiдповiдно до загальнодержавних, державних i регiональних (мiсцевих) програм.

Пiдставою для розгляду питання про економiчне стимулювання заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв є заява чи клопотання власникiв лiсiв i лiсокористувачiв до органiв виконавчої влади чи органiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням лiсової дiлянки.

Порядок економiчного стимулювання впровадження заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсiв встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

<полное_название xml:id="x48y5gigm5x9v3cl8lsjjp29rn">Глава 20. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на окремих категорiях земель

Глава 20. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на окремих категорiях земель

<полное_название xml:id="xdmbd8wylr85uizghey4xtqmpd">Стаття 100. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на землях природно-заповiдного фонду

Стаття 100. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на землях природно-заповiдного фонду

Порядок охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на землях природно-заповiдного фонду визначається вiдповiдно до , цього Кодексу та iнших актiв законодавства.

<полное_название xml:id="x1m3x8i0z3vgb350ld14opakzn">Стаття 101. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на землях оборони

Стаття 101. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на землях оборони

Лiси, розташованi на землях оборони, призначенi для розмiщення i постiйної дiяльностi вiйськових частин, установ, вiйськово-навчальних закладiв, пiдприємств та органiзацiй Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до закону.

Охорона, захист, використання та вiдтворення лiсiв на землях оборони проводяться спецiалiзованими лiсогосподарськими пiдроздiлами з урахуванням режиму цих територiй в порядку, встановленому , цим Кодексом та iншими актами законодавства.

<полное_название xml:id="x8mbox1ed39yg1e02auxghi9gc">Стаття 102. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на земельних дiлянках зон вiдчуження та безумовного (обов’язкового) вiдселення, що зазнали радiоактивного забруднення

Стаття 102. Особливостi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв на земельних дiлянках зон вiдчуження та безумовного (обов’язкового) вiдселення, що зазнали радiоактивного забруднення

Охорона, захист, використання та вiдтворення лiсiв на земельних дiлянках зон вiдчуження та безумовного (обов’язкового) вiдселення, що зазнали радiоактивного забруднення, здiйснюються в порядку, встановленому , цим Кодексом та iншими актами законодавства.

<полное_название xml:id="xe87tmicp4u9nd7qet3nlvfl2e">Роздiл VI. Вирiшення спорiв у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

Роздiл VI. Вирiшення спорiв у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

<полное_название xml:id="x6hjzxqulnbouxf2ql84p9446x">Глава 21. Вирiшення спорiв з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Глава 21. Вирiшення спорiв з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

<полное_название xml:id="x3uyewz3v95par38andb0xgzg7">Стаття 103. Органи, що вирiшують спори з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Стаття 103. Органи, що вирiшують спори з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Спори з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв вирiшуються в установленому порядку органами мiсцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, судами.

Виключно судом вирiшуються спори з питань володiння, користування i розпоряджання лiсами, якi перебувають у власностi громадян i юридичних осiб.

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, вирiшують спори, пов’язанi з охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв, що перебувають у державнiй власностi.

Органи мiсцевого самоврядування вирiшують спори, пов’язанi з охороною, захистом, використанням та вiдтворенням лiсiв, що перебувають у комунальнiй власностi.

У разi незгоди власникiв лiсiв i лiсокористувачiв з рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, чи органу мiсцевого самоврядування спiр вирiшується судом.

<полное_название xml:id="xbntnt09xlsrnt4eutfwtvmde">Стаття 104. Виконання рiшення органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу мiсцевого самоврядування щодо спорiв з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Стаття 104. Виконання рiшення органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу мiсцевого самоврядування щодо спорiв з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв

Рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, органу мiсцевого самоврядування щодо спору з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв набирає чинностi з дня його прийняття. Оскарження зазначеного рiшення в судi зупиняє його виконання.

Виконання рiшення щодо спору з питань охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв здiйснюється органом, який його прийняв.

Виконання рiшення не звiльняє особу вiд вiдшкодування збиткiв, завданих нею внаслiдок порушення лiсового законодавства.

<полное_название xml:id="xd5udjh5x0vsgnn2hfw6tvwxe3">Глава 22. Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

Глава 22. Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

<полное_название xml:id="xbv1c5xopu27xjpmj457vx5ee6">Стаття 105. Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

Стаття 105. Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства

Порушення лiсового законодавства тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Вiдповiдальнiсть за порушення лiсового законодавства несуть особи, виннi у:

1) незаконному вирубуваннi та пошкодженнi дерев i чагарникiв;

2) знищеннi або пошкодженнi лiсу внаслiдок пiдпалу або недбалого поводження з вогнем, порушеннi iнших вимог пожежної безпеки в лiсах;

3) знищеннi або пошкодженнi лiсу внаслiдок його забруднення хiмiчними та радiоактивними речовинами, виробничими i побутовими вiдходами, стiчними водами, iншими шкiдливими речовинами, пiдтоплення, осушення та iнших видiв шкiдливого впливу;

4) засмiченнi лiсiв побутовими i промисловими вiдходами;

5) порушеннi строкiв лiсовiдновлення та iнших вимог щодо ведення лiсового господарства, встановлених законодавством у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

6) знищеннi або пошкодженнi лiсових культур, сiянцiв або саджанцiв у лiсових розсадниках i на плантацiях, а також природного пiдросту та самосiву на землях, призначених для вiдновлення лiсу;

7) порушеннi правил зберiгання, транспортування та застосування засобiв захисту лiсу, стимуляторiв росту, мiнеральних добрив та iнших препаратiв;

8) розкорчовуваннi лiсових дiлянок i використаннi їх не за призначенням, у тому числi для спорудження жилих будинкiв, виробничих та iнших будiвель i споруд без належного дозволу;

9) самовiльнiй заготiвлi сiна та випасаннi худоби на лiсових дiлянках;

10) порушеннi правил заготiвлi лiсової пiдстилки, лiкарських рослин, дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд тощо;

11) заготiвлi лiсових ресурсiв способами, що негативно впливають на стан i вiдтворення лiсiв;

12) порушеннi порядку заготiвлi та вивезення деревини, заготiвлi живицi i використання iнших лiсових ресурсiв;

13) невнесеннi плати за використання лiсових ресурсiв у встановленi строки;

14) знищеннi та пошкодженнi вiдмежувальних знакiв у лiсах;

15) введеннi в дiю нових i реконструйованих пiдприємств, споруд та iнших об’єктiв, не забезпечених обладнанням, що запобiгає негативному впливу на стан i вiдтворення лiсiв;

16) порушеннi строкiв повернення лiсових дiлянок, що перебувають у тимчасовому користуваннi, або невиконаннi обов’язкiв щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

17) пошкодженнi сiножатей, пасовищ i рiллi на землях лiсогосподарського призначення;

18) знищеннi або пошкодженнi лiсоосушувальних канав, дренажних систем i дорiг на лiсових дiлянках;

19) невиконаннi приписiв державної лiсової охорони та органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державний контроль за додержанням законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв.

Законом може бути встановлено вiдповiдальнiсть i за iншi порушення лiсового законодавства.

<полное_название xml:id="xc1lm21xnal5blmowm1m1xzeed">Стаття 106. Повернення самовiльно зайнятих земельних дiлянок лiсогосподарського призначення, iнших земельних лiсових дiлянок

Стаття 106. Повернення самовiльно зайнятих земельних дiлянок лiсогосподарського призначення, iнших земельних лiсових дiлянок

Самовiльно зайнятi земельнi дiлянки лiсогосподарського призначення, iншi земельнi лiсовi дiлянки пiдлягають поверненню за їх належнiстю без вiдшкодування витрат, понесених за час незаконного користування ними.

Повернення самовiльно зайнятих земельних дiлянок лiсогосподарського призначення, iнших земельних лiсових дiлянок здiйснюється в порядку, встановленому .

<полное_название xml:id="x833z43odluyzmxglheb6pn5y1">Стаття 107. Вiдшкодування шкоди, заподiяної лiсу внаслiдок порушення лiсового законодавства

Стаття 107. Вiдшкодування шкоди, заподiяної лiсу внаслiдок порушення лiсового законодавства

Пiдприємства, установи, органiзацiї i громадяни зобов’язанi вiдшкодувати шкоду, заподiяну ними лiсу внаслiдок порушення лiсового законодавства, у розмiрах i порядку, визначених законодавством України.

<полное_название xml:id="x8lfrqxibiydt3eourr389i2w7">Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та iнших лiсових ресурсiв

Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та iнших лiсових ресурсiв

Незаконно добута деревина та iншi лiсовi ресурси пiдлягають вилученню в установленому порядку. В разi неможливостi вилучення незаконно добутої деревини та iнших лiсових ресурсiв стягується їх вартiсть.

<полное_название xml:id="x431riedhd32leg31zcuer1avs">Стаття 109. Припинення робiт, небезпечних для природного стану лiсiв та їх вiдтворення

Стаття 109. Припинення робiт, небезпечних для природного стану лiсiв та їх вiдтворення

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, мiсцевi органи виконавчої влади, уповноваженi органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здiйснюються пiдприємствами, установами, органiзацiями i громадянами, якщо пiд час їх проведення не виконуються встановленi технологiчнi, санiтарнi та iншi спецiальнi вимоги щодо безпеки природного стану лiсiв та їх вiдтворення.

<полное_название xml:id="x9c810aoyrqhyo6kfcod51juaz">Роздiл VII. Мiжнароднi вiдносини

Роздiл VII. Мiжнароднi вiдносини

<полное_название xml:id="x1nmuso6phbendij0tmqfojvwi">Глава 23. Мiжнароднi договори

Глава 23. Мiжнароднi договори

<полное_название xml:id="x7hdxpxe1adcizq28cmogvom7n">Стаття 110. Застосування вимог мiжнародних договорiв

Стаття 110. Застосування вимог мiжнародних договорiв

У разi якщо мiжнародним договором, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що встановленi цим Кодексом та iншими законами України, то застосовуються правила мiжнародного договору.

<полное_название xml:id="x87wn1y8an7a4h3gntfvb18044">Роздiл VIII. Прикiнцевi положення

Роздiл VIII. Прикiнцевi положення

1. Цей Кодекс набирає чинностi з дня його опублiкування.

2. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Кодексом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Кодексу.

3. Існуючi до набрання чинностi цим Кодексом подiл лiсiв за категорiями захисностi та вiдповiдний режим ведення лiсового господарства не можуть бути змiненi до затвердження в установленому порядку вiдповiдних нормативно-правових актiв, передбачених цим Кодексом.

4. Спецiальнi дозволи на використання лiсових ресурсiв, виданi до набрання чинностi цим Кодексом, дiють до завершення термiну, на який вони були виданi.

5. До одержання в установленому порядку державними лiсогосподарськими пiдприємствами державних актiв на право постiйного користування земельними лiсовими дiлянками, документами, що пiдтверджують це право на ранiше наданi землi, є планово-картографiчнi матерiали лiсовпорядкування.

6. Внести до (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 7, ст. 57) такi змiни:

1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

«4. Змiна цiльового призначення земель, зайнятих лiсами, провадиться з урахуванням висновкiв органiв виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лiсового господарства»;

2) частину першу статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

«1. До земель iншого природоохоронного призначення належать земельнi дiлянки, в межах яких є природнi об’єкти, що мають особливу наукову цiннiсть»;

3) пункт «б» частини другої статтi 55 виключити;

4) назву та частину першу статтi 57 викласти в такiй редакцiї:

«Стаття 57. Використання земель лiсогосподарського призначення

1. Земельнi дiлянки лiсогосподарського призначення за рiшенням органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування надаються в постiйне користування спецiалiзованим державним або комунальним лiсогосподарським пiдприємствам, iншим державним i комунальним пiдприємствам, установам та органiзацiям, у яких створено спецiалiзованi пiдроздiли, для ведення лiсового господарства»;

5) у частинi першiй статтi 58:

пункт «а» доповнити словами «не зайнятими лiсами»;

пункт «б» доповнити словами «крiм земель, зайнятих лiсами»;

6) у пунктi «в» частини першої статтi 90 слово «сiльськогосподарську» виключити;

7) у частинi першiй статтi 95:

у пунктi «б» слово «сiльськогосподарську» виключити;

у пунктi «в» слова «лiсовi угiддя» замiнити словом «лiси»;

8) у частинi третiй статтi 122:

у пунктi «б» слова «лiсового i» виключити;

пункт «в» доповнити словами «крiм випадкiв, визначених частиною сьомою цiєї статтi»;

9) у статтi 149:

у частинi п’ятiй:

у пунктi «б» слова «лiсового i» виключити;

пункт «в» доповнити словами «крiм випадкiв, визначених частиною дев’ятою цiєї статтi»;

частину дев’яту викласти в такiй редакцiї:

«9. Кабiнет Мiнiстрiв України вилучає земельнi дiлянки державної власностi, якi перебувають у постiйному користуваннi, — рiллю, багаторiчнi насадження для несiльськогосподарських потреб, лiси площею понад 1 гектар для нелiсогосподарських потреб, а також земельнi дiлянки природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного призначення, крiм випадкiв, визначених частинами п’ятою — восьмою цiєї статтi, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу»;

10) частину сьому статтi 151 пiсля слова «природоохоронних» доповнити словами «територiальних органiв виконавчої влади з питань лiсового господарства»;

11) статтю 162 пiсля слова «сiльськогосподарського» доповнити словами «i лiсогосподарського»;

12) у статтях 19, 22, 25, 55, 56, 57, 83, 84, 162, назвi глави 11 слова «лiсовий фонд» в усiх вiдмiнках замiнити словами «лiсогосподарського призначення» у вiдповiдних вiдмiнках.

7. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Кодексом:

1) пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв, що випливають iз цього Кодексу;

2) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Кодексом;

3) розробити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Кодексом;

4) забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Кодексом, а також перегляд i скасування тих нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Кодексу.

8. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Кодексом.

Президент України
Л. Кравчук

м. Київ
21 сiчня 1994 року
№ 3852-XII

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика