sop
  • Стартова сторiнка /
  • Офіційні документи /
  • Акти Президента України /
  • Указ Президента України від 14 листопада 2014 року № 875/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях»

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 14 листопада 2014 року № 875/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях»


Вiдповiдно до

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увести в дiю (додається).

2. Контроль за виконанням рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України, введеного в дiю цим Указом, покласти на Секретаря Ради нацiональної безпеки І оборони України.

3. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
14 листопада 2014 року
№ 875/2014

<полное_название xml:id="xeag1pd9cg73t3o2fcl60mdk5s">Про невiдкладнi заходи щодо стабiлiзацiї соцiально-економiчної ситуацiї в Донецькiй та Луганськiй областях

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04 листопада 2014 року

Про невiдкладнi заходи щодо стабiлiзацiї соцiально-економiчної ситуацiї в Донецькiй та Луганськiй областях

Розглянувши суспiльно-полiтичну та соцiально-економiчну ситуацiю в Донецькiй та Луганськiй областях, Рада нацiональної безпеки i оборони України

ВИРІШИЛА:

1. Довести до вiдома громадян України, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй, їх посадових i службових осiб, що будь-якi органи, їх посадовi та службовi особи, утворенi, обранi, сформованi та призначенi за результатами так званих виборiв 2 листопада 2014 року, якi проводилися в окремих районах Донецької та Луганської областей, є такими, що утворенi, обранi, сформованi, призначенi i дiють усупереч Конституцiї та законам України.

2. Пiдтримати пропозицiю Президента України щодо внесення ним у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України як невiдкладного законопроекту про визнання таким, що втратив чиннiсть, Закону України «Про особливий порядок мiсцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) невiдкладно забезпечити:

а) встановлення порядку надання гуманiтарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей, передбачивши, зокрема, її маркування державною символiкою України;

б) удосконалення реалiзацiї державної iнформацiйної полiтики, зокрема щодо активiзацiї роботи з iнформування суспiльства про вiйськово-полiтичну ситуацiю в державi та про вживанi органами державної влади України заходи щодо надання гуманiтарної допомоги населенню окремих територiй у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях;

2) у тижневий строк:

а) опрацювати питання щодо визначення джерел фiнансування розрахункiв за спожитi енергоносiї, заходiв з формування та надання гуманiтарної допомоги населенню, яке проживає на окремих територiях у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях, а також ужити заходiв стосовно забезпечення безперебiйного електро- та газопостачання на iнших територiях Донецької та Луганської областей;

б) ужити заходiв щодо:

припинення на окремих територiях у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях дiяльностi державних пiдприємств, установ та органiзацiй, їх фiлiй (вiддiлень), представництв; евакуацiї працiвникiв (за їх згодою); вивезення в разi можливостi майна та документацiї;

переведення державних службовцiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування з окремих територiй у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях на роботу в iншу мiсцевiсть;

в) забезпечити, з метою недопущення збiльшення заборгованостi з оплати за поставленi енергоносiї, затвердження особливого порядку централiзованого облiку постачання енергоносiїв на окремi територiї у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях та оплати енергоносiїв всiма категорiями споживачiв;

3) забезпечити у двотижневий строк утворення мiжвiдомчої комiсiї з питань перевiрки стану оперативного обладнання територiй, прилеглих до району проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях, а також щомiсячне iнформування Президента України про результати роботи цiєї мiжвiдомчої комiсiї;

4) у мiсячний строк:

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змiн до Бюджетного кодексу України щодо особливостей взаєморозрахункiв Державного бюджету України з мiсцевими бюджетами;

б) опрацювати питання:

запровадження особливого порядку облiку платникiв податкiв та сплати ними податкiв, зборiв до бюджетiв пiд час провадження господарської дiяльностi на окремих територiях у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях;

спрощення процедури проведення вiдновлювальних робiт на територiї Донецької та Луганської областей;

в) ужити в установленому порядку заходiв щодо протидiї намаганням манiпулювати суспiльною свiдомiстю, зокрема, шляхом поширення недостовiрної, неповної або упередженої iнформацiї про суспiльно-полiтичну та соцiально-економiчну ситуацiю в державi, насамперед у Донецькiй i Луганськiй областях;

5) забезпечити у двомiсячний строк затвердження комплексної програми перепiдготовки та працевлаштування внутрiшньо перемiщених осiб.

4. Мiнiстерству юстицiї України:

1) невiдкладно вжити заходiв для забезпечення перемiщення органiв i установ Державної кримiнально-виконавчої служби України, засуджених та осiб, узятих пiд варту, з окремих територiй у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях до iнших регiонiв України, а також внести пропозицiї щодо амнiстiї осiб, якi вiдбувають покарання в цих установах i засудженi за злочини невеликої та середньої тяжкостi;

2) ужити заходiв щодо внесення в установленому порядку пропозицiй про переведення суддiв iз судiв, розташованих на окремих територiях у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях, до судiв, розташованих на iншiй територiї України.

5. Мiнiстерству фiнансiв України внести у тижневий строк у встановленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проект концепцiї функцiонування фiнансової системи України в умовах iснування вiльної економiчної зони «Крим» та з урахуванням цього рiшення.

6. Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi України:

1) забезпечити невiдкладно:

а) разом iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади, за участю енергогенеруючих та енергопостачальних компанiй проведення ремонтних i вiдновлювальних робiт на об’єктах енергетики Донецької та Луганської областей, якi зазнали руйнувань i пошкоджень;

6) проведення комплексу необхiдних ремонтних i вiдновлювальних робiт на об’єктах газо- та теплопостачання в Донецькiй i Луганськiй областях;

2) iнформувати щотижня Президента України стосовно стану та проблемних питань енергозабезпечення територiй Донецької та Луганської областей.

7. Мiнiстерству закордонних справ України:

1) разом iз Мiнiстерством юстицiї України:

а) забезпечити вiдповiдно до статтi 15 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод у тижневий строк:

направлення заяви вiд iменi України на адресу Генерального секретаря Ради Європи про вжиття Україною на окремих територiях у районi проведення антитерористичної операцiї у Донецькiй i Луганськiй областях у зв’язку з наявною суспiльною небезпекою, яка загрожує життю нацiї, заходiв, що вiдступають вiд зобов’язань України за Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних свобод;

iнформування Генерального секретаря Ради Європи про вжитi Україною заходи та причини їх застосування;

б) здiйснювати перiодичне, але не рiдше разу на мiсяць, iнформування Генерального секретаря Ради Європи про стан безпекової ситуацiї в Донецькiй та Луганськiй областях;

2) забезпечити iнформування свiтової спiльноти, впливових iноземних полiтичних, урядових, бiзнесових та культурних кiл, а також iноземних засобiв масової iнформацiї про причини вiдступу України на пiдставi статтi 15 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод вiд зобов’язань за цiєю Конвенцiєю, а також про вжитi Україною заходи щодо подолання складної безпекової ситуацiї у Донецькiй та Луганськiй областях.

8. Запропонувати Нацiональному банку України вжити у мiсячний строк заходiв щодо припинення обслуговування банками рахункiв, у тому числi карткових, вiдкритих суб’єктам господарювання всiх форм власностi та населенню на окремих територiях у районi проведення антитерористичної операцiї в Донецькiй i Луганськiй областях.

Голова Ради нацiональної безпеки i оборони України
П. Порошенко

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика