sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 01 грудня 2014 року № 902/2014 «Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю


З метою забезпечення належних умов для реалiзацiї громадянських, соцiальних, економiчних та культурних прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю, в тому числi тих, якi отримали iнвалiднiсть у зонi проведення антитерористичної операцiї, iнвалiдiв вiйни, недопущення їх дискримiнацiї, виховання поваги до особливостей таких людей, визнаючи прiоритетнiсть мiжнародних стандартiв з iнтеграцiї людей з iнвалiднiстю у життя суспiльства, враховуючи вимоги та вiдповiдно до

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити, що здiйснення Президентом України конституцiйних повноважень щодо забезпечення додержання прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю забезпечується Уповноваженим Президента України з прав людей з iнвалiднiстю.

2. Затвердити Положення про Уповноваженого Президента України з прав людей з iнвалiднiстю (додається).

3. Державному управлiнню справами вжити в установленому порядку заходiв, що випливають iз цього Указу.

4. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
01 грудня 2014 року
№ 902/2014

<полное_название xml:id="x7ar5nl8flswxsdh56130o2ucn">Положення про Уповноваженого Президента України з прав людей з iнвалiднiстю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 1 грудня 2014 року № 902/2014

Положення про Уповноваженого Президента України з прав людей з iнвалiднiстю

1. Уповноважений Президента України з прав людей з iнвалiднiстю (далi — Уповноважений) забезпечує здiйснення Президентом України конституцiйних повноважень щодо забезпечення додержання прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю, в тому числi тих, якi отримали iнвалiднiсть у зонi проведення антитерористичної операцiї, iнвалiдiв вiйни.

2. Уповноважений керується у своїй дiяльностi Конституцiєю та законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, мiжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Уповноваженого є:

1) монiторинг додержання в Українi прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю, виконання Україною мiжнародних зобов’язань у цiй сферi, внесення в установленому порядку Президентовi України пропозицiй щодо припинення, усунення, запобiгання обмеженню та порушенню прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю;

2) здiйснення заходiв щодо налагодження взаємодiї органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань забезпечення прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю;

3) внесення Президентовi України пропозицiй щодо пiдготовки проектiв законiв, актiв Президента України з питань захисту громадянських, соцiальних, економiчних, культурних прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю, створення умов для реалiзацiї ними таких прав та iнтересiв;

4) участь у пiдготовцi проектiв нормативно-правових актiв з питань захисту прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю, забезпечення умов для реалiзацiї їх громадянських, соцiальних, економiчних та культурних прав, недопущення дискримiнацiї та забезпечення рiвних можливостей для людей з iнвалiднiстю в усiх сферах суспiльного життя, поваги до особливостей iнвалiдiв i визнання їх як компонента людської рiзноманiтнотностi;

5) участь у межах компетенцiї в експертизi законiв, якi надiйшли на пiдпис главi держави, законопроектiв, якi пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої iнiцiативи, iнших законопроектiв, якi стосуються прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю;

6) пiдготовка та органiзацiя заходiв за участю Президента України, у тому числi мiжнародного характеру, з питань забезпечення прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю;

7) iнформування громадськостi про здiйснення Президентом України конституцiйних повноважень щодо забезпечення додержання прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю.

4. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати i одержувати вiд структурних пiдроздiлiв Адмiнiстрацiї Президента України, консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i служб, утворених Президентом України, Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування необхiднi iнформацiю, документи, матерiали;

2) порушувати питання щодо залучення в разi потреби до опрацювання окремих питань представникiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також експертiв, учених та фахiвцiв;

3) брати участь у роботi консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i служб, утворених Президентом України, а також у проведеннi круглих столiв, нарад та iнших заходiв з питань, що належать до компетенцiї Уповноваженого;

4) вiдвiдувати органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, заклади системи реабiлiтацiї iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв, герiатричнi пансiонати, будинки-iнтернати для громадян похилого вiку та iнвалiдiв, навчальнi заклади, заклади охорони здоров’я, вiйськовi госпiталi, психiатричнi та iншi заклади, в яких перебувають люди з iнвалiднiстю;

5) звертатися до органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо вжиття заходiв реагування на факти порушень законодавства, а також стосовно сприяння у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї Уповноваженого;

6) уживати вiдповiдних заходiв щодо налагодження зв’язкiв для взаємодiї з громадськими об’єднаннями, у тому числi мiжнародними, з питань захисту прав i законних iнтересiв людей з iнвалiднiстю.

5. Забезпечення дiяльностi Уповноваженого здiйснюється вiдповiдним структурним пiдроздiлом Адмiнiстрацiї Президента України.

6. Для надання консультативної допомоги Уповноваженому може створюватися в установленому порядку консультативна рада з питань захисту прав людей з iнвалiднiстю, iз залученням до її роботи представникiв iнститутiв громадянського суспiльства.

7. Уповноважений у своїй роботi використовує бланки встановленого зразка.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України
Б. Ложкiн

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика