sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 14 січня 2015 року № 15/2015 «Про часткову мобілізацію»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про часткову мобілізацію


З метою пiдтримання бойової i мобiлiзацiйної готовностi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань України на рiвнi, що гарантує адекватне реагування на загрози нацiональнiй безпецi держави, на пiдставi пропозицiї Ради нацiональної безпеки i оборони України, вiдповiдно до , ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Оголосити та провести протягом 2015 року часткову мобiлiзацiю (далi — мобiлiзацiя) у три черги протягом 210 дiб iз дня набрання чинностi цим Указом.

2. Мобiлiзацiю провести на територiї Вiнницької, Волинської, Днiпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорiзької, Івано-Франкiвської, Київської, Кiровоградської, Луганської, Львiвської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рiвненської, Сумської, Тернопiльської, Харкiвської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернiвецької, Чернiгiвської областей, мiста Києва.

3. Здiйснити призов вiйськовозобов’язаних, резервiстiв та поставку транспортних засобiв для забезпечення потреб Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спецiальної служби транспорту, iнших вiйськових формувань України в обсягах, визначених мобiлiзацiйними планами з урахуванням резерву.

4. Провести у перiод з 18 березня по 1 травня 2015 року звiльнення в запас (демобiлiзацiю) вiйськовослужбовцiв, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод вiдповiдно до .

5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

перевести нацiональну економiку України на функцiонування в умовах особливого перiоду в обсягах, що гарантують безперебiйне забезпечення потреб Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань України пiд час виконання покладених на них завдань, привести визначенi галузi, пiдприємства, установи та органiзацiї у ступiнь ПОВНА ГОТОВНІСТЬ;

установити з метою мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв для економiки держави обмеження пiд час виконання мобiлiзацiйних завдань та довести їх до визначених суб’єктiв нацiональної економiки, якi переводяться на функцiонування в умовах особливого перiоду, з введенням ступеня ПОВНА ГОТОВНІСТЬ;

забезпечити фiнансування та вжити в межах повноважень iнших заходiв, пов’язаних з оголошенням i проведенням часткової мобiлiзацiї та звiльненням у запас вiйськовослужбовцiв (демобiлiзацiєю), якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод вiдповiдно до , у тому числi з їх перевезенням до мiсць проживання (перебування).

6. Мiнiстерству оборони України, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Службi безпеки України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України:

провести звiльнення вiйськовослужбовцiв, якi були призванi на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод вiдповiдно до , у визначенi термiни, але не пiзнiше нiж за 10 дiб до закiнчення однорiчного строку їх перебування на вiйськовiй службi, та перевезення звiльнених вiйськовослужбовцiв до мiсць проживання (перебування);

забезпечити зазначених вiйськовослужбовцiв комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням пiд час перемiщення до мiсць проживання (перебування).

7. Довести до вiдома керiвникiв органiв державної влади, iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, що згiдно iз , за громадянами України, якi проходять вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, закрiпленi гарантiї щодо збереження за ними мiсця роботи (посади) на термiн, що не перевищує одного року.

8. Мiсцевим органам виконавчої влади за участю органiв мiсцевого самоврядування, iз залученням пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi органiзувати i забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповiщення i прибуття громадян, якi призиваються на вiйськову службу, прибуття технiки на збiрнi пункти та у вiйськовi частини;

2) видiлення тимчасово будiвель, споруд, земельних дiлянок, транспортних та iнших матерiально-технiчних засобiв, надання послуг Збройним Силам України, Нацiональнiй гвардiї України, iншим вiйськовим формуванням України вiдповiдно до мобiлiзацiйних планiв.9. Цей Указ набирає чинностi пiсля його затвердження Верховною Радою України.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
14 сiчня 2015 року
№ 15/2015

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика