sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 05 серпня 2015 року № 465/2015 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України


1. Внести до Положення про проходження вiйськової служби вiйськовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України вiд 27 грудня 2007 року № 1262 (зi змiнами, внесеними Указами вiд 28 березня 2008 року № 280, вiд 12 серпня 2010 року № 808, вiд 24 травня 2012 року № 348, вiд 16 сiчня 2013 року № 21 та вiд 31 жовтня 2013 року № 599), такi змiни:

1) у пунктi 1:

абзац перший викласти у такiй редакцiї:

«1. Це Положення визначає порядок проходження вiйськової служби за контрактом особами офiцерського складу, сержантського i старшинського складу, рядового складу Служби безпеки України (далi — вiйськовослужбовцi Служби безпеки України), виконання ними вiйськового обов’язку в запасi та особливостi проходження вiйськової служби в особливий перiод»;

доповнити пункт абзацом такого змiсту:

«Порядок проходження служби у вiйськовому резервi Служби безпеки України визначається Положенням про проходження громадянами України служби у вiйськовому резервi Служби безпеки України, яке затверджується Президентом України»;

2) пункт 2 викласти у такiй редакцiї:

«2. До осiб рядового складу Служби безпеки України, якi проходять вiйськову службу за контрактом, належать громадяни, прийнятi на вiйськову службу за контрактом осiб рядового складу та призначенi на посади рядового складу, яким присвоєно вiдповiднi армiйськi або корабельнi вiйськовi звання рядового складу.

До осiб сержантського i старшинського складу Служби безпеки України, якi проходять вiйськову службу за контрактом, належать громадяни, прийнятi на вiйськову службу за контрактом осiб сержантського i старшинського складу та призначенi на посади сержантського та старшинського складу, яким присвоєно вiдповiднi вiйськовi звання сержантського або старшинського складу.

До осiб офiцерського складу Служби безпеки України належать громадяни, якi проходять кадрову вiйськову службу або вiйськову службу за контрактом осiб офiцерського складу, яким присвоєно вiйськовi звання вiд молодшого лейтенанта i вище.

____________

* Тут i далi пiд зазначеними в цьому Положеннi армiйськими вiйськовими званнями офiцерського складу маються на увазi i рiвнi їм корабельнi вiйськовi звання офiцерського складу.

Офiцерський склад Служби безпеки України подiляється на молодший, старший i вищий»;

3) пiдпункт «б» пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

«б) призову громадян на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод iз запасу Служби безпеки України, у тому числi тих, якi проходять службу у вiйськовому резервi, з метою укомплектування Служби безпеки України»;

4) у пунктi 5:

в абзацi другому слова «сержантського i старшинського» виключити; пiсля абзацу другого доповнити пункт абзацом такого змiсту:

«вiйськова служба за контрактом осiб сержантського i старшинського складу».

У зв’язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

5) у пунктi 6:

в абзацi першому слово «встановлено» замiнити словом «встановлюється»;

доповнити пункт абзацом такого змiсту:

«для вiйськовозобов’язаних та резервiстiв, якi призиваються на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, та вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу пiд час особливого перiоду, — до досягнення граничного вiку перебування в запасi та у вiйськовому резервi»;

6) пункт 8 викласти у такiй редакцiї:

«8. Вiйськовослужбовцi Служби безпеки України з дозволу прямих начальникiв можуть навчатися у вищих навчальних закладах.

Вiйськовослужбовцям, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом осiб офiцерського складу пiсля здобуття освiтнього ступеня бакалавр або магiстр за державним замовленням, дозволяється навчатися в iнших вищих навчальних закладах без вiдриву вiд служби пiсля проходження ними строку служби, який дорiвнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освiти»;

7) пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

«10. На вiйськову службу за контрактом у Службу безпеки України приймаються громадяни, якi пройшли професiйно-психологiчний вiдбiр i вiдповiдають установленим вимогам проходження вiйськової служби:

а) на вiйськову службу за контрактом осiб рядового складу: особи рядового складу, якi проходять строкову вiйськову службу або вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, громадяни призовного вiку, якi мають вищу, професiйно-технiчну, повну або базову загальну середню освiту, вiйськовозобов’язанi, резервiсти, якi не мають вiйськових звань сержантського, старшинського i офiцерського складу (i не досягли граничного вiку перебування на вiйськовiй службi для вiйськовослужбовцiв рядового складу), та жiнки з вiдповiдною освiтою вiком вiд 18 до 40 рокiв;

б) на вiйськову службу за контрактом осiб сержантського i старшинського складу:

вiйськовослужбовцi, якi проходять строкову вiйськову службу або вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, особи рядового складу, якi проходять вiйськову службу за контрактом, громадяни призовного вiку, якi мають вищу, професiйно-технiчну або повну загальну середню освiту, вiйськовозобов’язанi, резервiсти, якi не мають вiйськових звань офiцерського складу, та жiнки з вiдповiдною освiтою та спецiальною пiдготовкою вiком вiд 18 до 40 рокiв;

в) на вiйськову службу за контрактом осiб офiцерського складу:

вiйськовослужбовцi, якi закiнчили вищi вiйськовi навчальнi заклади або вiйськовi навчальнi пiдроздiли вищих навчальних закладiв та яким присвоєно вiйськове звання офiцерського складу;

особи сержантського i старшинського складу, якi проходять вiйськову службу за контрактом або вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, мають вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем не нижче бакалавра, пройшли (у разi потреби) курс вiйськової пiдготовки за напрямом, що вiдповiдає профiлю службової дiяльностi, у тому числi тi, якi проходять службу у вiйськовому резервi, з одночасним присвоєнням первинного вiйськового звання офiцерського складу;

офiцери запасу, якi не досягли граничного вiку перебування на вiйськовiй службi;

особи офiцерського складу, якi перебувають на кадровiй вiйськовiй службi;

особи офiцерського складу, якi проходять вiйськову службу за призовом, службу у вiйськовому резервi та вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод;

громадяни України, якi мають спецiальнi звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класнi чини, з одночасним присвоєнням вiйськових звань у порядку переатестацiї вiдповiдно до пункту 35 цього Положення;

громадяни України, якi мають вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем пiдготовки не нижче бакалавра, що вiдповiдає профiлю службової дiяльностi, i не досягли граничного вiку перебування на вiйськовiй службi осiб офiцерського складу, iз числа вiйськовослужбовцiв строкової служби, якi прослужили не менше шести мiсяцiв, осiб рядового, сержантського i старшинського складу, якi проходять вiйськову службу за контрактом, вiйськовозобов’язаних, а також жiнок вiком до 40 рокiв.

У разi настання особливого перiоду на вiйськову службу за контрактом можуть бути прийнятi громадяни України, якi не досягли граничного вiку перебування в запасi, на строк вiйськової служби в календарному обчисленнi, встановлений пунктом 13 цього Положення»;

8) доповнити Положення пунктом 10-1 такого змiсту:

«10-1. Стосовно кандидатiв на зайняття вiйськових посад проводиться спецiальна перевiрка у порядку, встановленому законом»;

9) у пунктi 13:

в абзацi третьому цифру i слово «5 рокiв» замiнити цифрами i словами «вiд 3 до 5 рокiв»;

абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

«з громадянами, якi приймаються на вiйськову службу за контрактом на посади офiцерського складу, яким первинне вiйськове звання присвоєно пiсля проходження повного курсу вiйськової пiдготовки за програмою пiдготовки офiцерiв запасу або в порядку атестування осiб до присвоєння первинних вiйськових звань офiцерського складу запасу, — вiд 2 до 5 рокiв, а для iнших громадян — вiд 1 до 5 рокiв»;

доповнити пункт пiсля абзацу четвертого новим абзацом такого змiсту:

«Для громадян, якi приймаються на вiйськову службу за контрактом у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi, оголошення рiшення про проведення мобiлiзацiї та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк вiйськової служби в календарному обчисленнi встановлюється до закiнчення особливого перiоду або до оголошення рiшення про демобiлiзацiю».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим, сьомим;

10) у пунктi 14:

в абзацi третьому цифру i слово «5 рокiв» замiнити цифрами i словами «строк вiд 3 до 5 рокiв»;

доповнити пункт абзацом такого змiсту:

«У разi настання особливого перiоду для вiйськовослужбовцiв, якi проходять вiйськову службу за контрактом, дiя контракту продовжується понад встановленi строки на перiод до оголошення демобiлiзацiї, якщо iнше не передбачено законодавством»;

11) пункт 16 викласти у такiй редакцiї:

«16. Вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, якi перебувають у довготривалих закордонних вiдрядженнях, беруть участь в антитерористичнiй операцiї, та вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, якi перебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або для догляду за дитиною, строк контракту (якщо вiн закiнчується пiсля виїзду у вiдрядження, район проведення антитерористичної операцiї або надання таких вiдпусток) вважається продовженим на перiод їх перебування у зазначених вiдрядженнях чи вiдпустках, у районi проведення антитерористичної операцiї»;

12) у пунктi 18:

абзац перший пiсля слова «рядового» доповнити словом «складу», а пiсля слова «службу» — словом «вiдповiдно»;

абзац другий пiсля слова «рядового» доповнити словом «складу»;

13) у пунктi 19 слова «сержантського i старшинського» виключити;

14) пiдпункти «а» i «б» пункту 21 викласти у такiй редакцiї:

«а) громадянам України, якi не мають вiйськових звань сержантського i старшинського складу, прийнятим на вiйськову службу за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського i старшинського складу;

б) вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, якi проходять вiйськову службу за контрактом осiб рядового складу, при прийняттi на вiйськову службу за контрактом осiб сержантського i старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського i старшинського складу»;

15) абзаци перший та восьмий пункту 23 пiсля слова «рядового» доповнити словом «складу»;

16) у пунктi 37:

абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

«Вiдсторонення вiйськовослужбовця, якому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi злочину у сферi службової дiяльностi, вiд виконання повноважень на посадi здiйснюється вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України»;

абзац четвертий виключити;

17) пiдпункт «є» пункту 43 пiсля слiв «крiм призначення» доповнити словами «у встановленому Головою Служби безпеки України порядку»;

18) пункт 48 викласти в такiй редакцiї:

«48. Зарахування вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України у розпорядження прямих начальникiв (командирiв), а за рiшенням Голови Служби безпеки України — у розпорядження його першого заступника чи заступника, начальника (командира) iншого функцiонального пiдроздiлу Центрального управлiння, органу, закладу, установи Служби безпеки України або штабу Антитерористичного центру при Службi безпеки України допускається:

а) за службовою потребою (пiсля закiнчення вищого вiйськового навчального закладу Служби безпеки України, в разi переведення вiйськовослужбовцiв до нового мiсця служби) — до 1 мiсяця;

б) у разi скорочення штатiв або проведення органiзацiйних заходiв (змiна органiзацiйно-штатної побудови, передислокацiя, перерозподiл функцiональних обов’язкiв та наявних сил у зв’язку зi змiною покладених завдань, здiйснення планових та позапланових перемiщень вiйськовослужбовцiв по службi у зв’язку з проведенням загальної ротацiї кадрiв, прийняття Головою Служби безпеки України управлiнських рiшень щодо перемiщення вiйськовослужбовцiв для здiйснення оперативно-службової дiяльностi на окремих напрямах та пiдвищення її ефективностI) — до 3 мiсяцiв;

в) у разi здiйснення стосовно вiйськовослужбовця кримiнального провадження — до закриття кримiнального провадження чи постановлення вироку судом;

г) пiсля закiнчення строку вiдрядження вiйськовослужбовця до державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, державних та комунальних навчальних (освiтнiх) закладiв, а також пiсля повернення iз довготривалого закордонного службового вiдрядження або пiсля закiнчення повноважень народного депутата України, депутата мiсцевої ради, сiльського, селищного, мiського голiв — до 2 мiсяцiв;

д) у разi визнання вiйськовослужбовця вiйськово-лiкарською комiсiєю непридатним або обмежено придатним до вiйськової служби — на перiод, необхiдний для пiдготовки матерiалiв до звiльнення з вiйськової служби;

е) у разi вiдсутностi вiдомостей про мiсце перебування вiйськовослужбовця понад один мiсяць — до його повернення в пiдроздiл (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зi спискiв особового складу Служби безпеки України вiдповiдно до пункту 66 цього Положення;

є) у разi скасування допуску до державної таємницi — до 2 мiсяцiв;

ж) застосування до вiйськовослужбовця заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» — до завершення особливого перiоду, якщо iнше не передбачено законодавством.

Вiйськовослужбовцi, зарахованi в розпорядження, продовжують проходити вiйськову службу та виконують обов’язки вiйськової служби (завдання) у межах, визначених тiєю посадовою особою, в чиєму розпорядженнi вони перебувають. За ними зберiгається матерiальне та грошове забезпечення всiх видiв за посадами, якi вони займали, якщо iнше не передбачено законодавством.

Пiсля закiнчення строку перебування вiйськовослужбовця у розпорядженнi, а також у разi вiдсутностi пiдстав для дальшого перебування в розпорядженнi, вiн призначається на посаду або звiльняється в установленому порядку з вiйськової служби.

Вiйськовослужбовцi Служби безпеки України звiльняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами по особовому складу начальникiв (командирiв), якi мають право призначення на цi посади, а вiйськовослужбовцi, призначення на посади та звiльнення яких з посад належить до повноважень Президента України, зараховуються у розпорядження наказами Голови Служби безпеки України по особовому складу на пiдставi вiдповiдного Указу Президента України про звiльнення з посади.

Час перебування вiйськовослужбовця на лiкуваннi, в основнiй та встановлених законодавством додаткових вiдпустках, час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення iз перебуванням безпосередньо в районах антитерористичної операцiї iз загальної тривалостi перiоду перебування у розпорядженнi прямих начальникiв (командирiв) виключається.

За вiйськовослужбовцями, зарахованими у розпорядження прямих начальникiв (командирiв), зберiгається матерiальне та грошове забезпечення всiх видiв за посадами, якi вони займали, якщо iнше не передбачено законодавством»;

19) у пунктi 62:

пiдпункт «ї» викласти у такiй редакцiї:

«ї) у зв’язку з неможливiстю переведення на iншу посаду у разi безпосереднього пiдпорядкування близькiй особi»;

доповнити пункт пiдпунктами «й» — «л» такого змiсту:

«й) у зв’язку зi встановленням за результатами спецiальної перевiрки, яка здiйснюється пiд час доукомплектування Служби безпеки України у разi виникнення кризової ситуацiї, що загрожує нацiональнiй безпецi України, вiдомостей, якi не вiдповiдають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на вiйськову службу);

к) у зв’язку з настанням особливого перiоду та небажанням продовжувати вiйськову службу вiйськовослужбовцем-жiнкою, яка має дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв;

л) у зв’язку iз застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статтi 1 Закону України «Про очищення влади»;

20) пункт 63 доповнити пiдпунктами «i» та «ї» такого змiсту:

«I) у зв’язку з настанням особливого перiоду та небажанням продовжувати вiйськову службу вiйськовослужбовцем-жiнкою, яка має дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв;

ї) у зв’язку iз застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статтi 1 Закону України «Про очищення влади»;

21) у пунктi 65 слово «справи» замiнити словами «кримiнального провадження»;

22) у назвi та текстi роздiлу VIII слова «установ i органiзацiй» замiнити словами «пiдприємств, установ, органiзацiй, а також державних та комунальних навчальних (освiтнiх) закладiв» у вiдповiдних вiдмiнках;

23) назву роздiлу X викласти у такiй редакцiї:

«X. Особливостi проходження вiйськової служби в особливий перiод»;

24) у пунктi 87 слова «у воєнний час» замiнити словами «в особливий перiод»;

25) у пунктi 88:

абзац перший викласти у такiй редакцiї:

«88. У разi настання особливого перiоду»;

у пiдпунктi «а» слова «за винятком вiйськовослужбовцiв-жiнок, якi мають дiтей вiком до 16 рокiв, якщо вони не виявили бажання продовжувати службу» виключити;

пiдпункт «б» викласти у такiй редакцiї:

«б) усi вiдпустки, за винятком вiдпусток, що можуть надаватися вiйськовослужбовцям вiдповiдно до пункту 88-4 цього Положення, припиняються, а вiйськовослужбовцi Служби безпеки України, якi перебувають у вiдпустках, зобов’язанi негайно повернутися до мiсця служби або до найближчого пiдроздiлу (органу, закладу, установи).

Рiшення про припинення вiдпусток приймається Головою Служби безпеки України. Вiдкликання вiйськовослужбовцiв iз щорiчних основних вiдпусток здiйснюється у визначеному законодавством порядку»;

у пiдпунктi «г» пiсля слова «службу» доповнити словами «(крiм тих, якi проходять службу у вiйськовому резервI)»; доповнити пункт абзацом такого змiсту:

«Резервiсти зобов’язанi з’явитися до пiдроздiлiв, органiв, закладiв та установ Служби безпеки України, в яких вони проходять службу у вiйськовому резервi, у строки, визначенi командирами (начальниками) цих пiдроздiлiв, органiв, закладiв та установ Служби безпеки України»;

26) доповнити Положення пунктами 88-1–88-4 такого змiсту:

«88-1. Пiд час дiї особливого перiоду з вiйськової служби звiльняються вiйськовослужбовцi з моменту оголошення мобiлiзацiї до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рiшення про демобiлiзацiю:

а) жiнки, якi мають дитину (дiтей) вiком до 18 рокiв, якщо вони не висловили бажання продовжувати вiйськову службу;

б) за станом здоров’я — на пiдставi висновку (постанови) вiйськово-лiкарської комiсiї про непридатнiсть до вiйськової служби в мирний час, обмежену придатнiсть у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати вiйськову службу;

в) у зв’язку з позбавленням вiйськового звання в дисциплiнарному порядку;

г) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у видi позбавлення волi, обмеження волi або позбавлення вiйськового звання;

д) через такi сiмейнi обставини або iншi поважнi причини: виховання матiр’ю (батьком) — вiйськовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбi, дитини або кiлькох дiтей вiком до 18 рокiв, якi з нею (з ним) проживають, без батька (матерI);

утримання матiр’ю (батьком) — вiйськовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбi, повнолiтньої дитини вiком до 23 рокiв, якщо вона (вiн) є iнвалiдом I чи II групи;

необхiднiсть постiйного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловiком), дитиною, а також батьками (своїми чи дружини (чоловiка), що пiдтверджується вiдповiдним медичним висновком медико-соцiальної експертної комiсiї для осiб вiком понад 18 рокiв чи лiкарсько-консультативної комiсiї для осiб до 18 рокiв;

наявнiсть у вiйськовослужбовця трьох i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв. Вiйськовослужбовцi також можуть бути звiльненi з вiйськової служби з пiдстав, передбачених пiдпунктами «в», «г», «е», «є», «и» пункту 62 та пiдпунктами «в», «г», «е», «є» пункту 63 цього Положення.

88-2. Пiд час воєнного стану з вiйськової служби звiльняються вiйськовослужбовцi:

а) якi досягли граничного вiку перебування вiйськовозобов’язаних у запасi, якщо вони не висловили бажання продовжувати вiйськову службу пiд час особливого перiоду;

б) визнанi за станом здоров’я непридатними до вiйськової служби з виключенням з вiйськового облiку;

в) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у видi позбавлення волi, обмеження волi.

88-3. Пiсля прийняття рiшення про демобiлiзацiю з вiйськової служби звiльняються вiйськовослужбовцi:

а) призванi на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, а також якi вислужили встановленi строки строкової вiйськової служби, вiйськової служби за призовом осiб офiцерського складу, у строки, визначенi рiшенням Президента України;

б) у зв’язку iз закiнченням строку контракту, укладеного пiд час особливого перiоду, та небажанням проходити вiйськову службу за новим контрактом.

88-4. В особливий перiод з моменту оголошення мобiлiзацiї до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рiшення про демобiлiзацiю вiйськовослужбовцям надаються щорiчнi основнi вiдпустки i вiдпустки за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин. Надання вiйськовослужбовцям щорiчних основних вiдпусток здiйснюється за умови одночасної вiдсутностi не бiльше 30 вiдсоткiв загальної чисельностi вiйськовослужбовцiв певної категорiї вiдповiдного пiдроздiлу. Вiдпустки за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин вiйськовослужбовцям надаються зi збереженням грошового забезпечення тривалiстю не бiльше як 10 календарних днiв.

В особливий перiод пiд час дiї воєнного стану вiйськовослужбовцям можуть надаватися вiдпустки за сiмейними обставинами та з iнших поважних причин зi збереженням грошового забезпечення тривалiстю не бiльш як 10 календарних днiв.

Надання вiйськовослужбовцям у перiоди, передбаченi абзацами першим та другим цього пункту, iнших видiв вiдпусток, крiм вiдпусток вiйськовослужбовцям-жiнкам у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, а в разi якщо дитина потребує домашнього догляду — тривалiстю, визначеною в медичному висновку, але не бiльш як до досягнення нею шестирiчного вiку, а також вiдпусток у зв’язку з хворобою або для лiкування пiсля тяжкого поранення за висновком (постановою) вiйськово-лiкарської комiсiї, припиняється»;

27) у пунктi 96:

абзац перший викласти в такiй редакцiї:

«96. В особливий перiод вiдпустки, визначенi у пунктi 88-4 цього Положення, надаються»;

абзац другий пiсля слова «посади» доповнити словами «перших заступникiв та заступникiв Голови Служби безпеки України».

2. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
05 серпня 2015 року
№ 465/2015

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика