sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки


З метою виховання громадянина-патрiота України, утвердження любовi до Батькiвщини, духовностi, моральностi, шанобливого ставлення до нацiональних надбань Українського народу, наслiдування найкращих прикладiв мужностi та звитяги борцiв за свободу та незалежнiсть України як з iсторичного минулого, так i захисникiв, якi сьогоднi вiдстоюють суверенiтет та територiальну цiлiснiсть держави у боротьбi iз зовнiшньою агресiєю, а також визначення ефективних механiзмiв системної взаємодiї органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства у питаннях нацiонально-патрiотичного виховання

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Стратегiю нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки (додається).

2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) розробити за участю представникiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiзацiй громадянського суспiльства, провiдних вiтчизняних учених та затвердити:

у двомiсячний строк — план дiй щодо реалiзацiї Стратегiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки;

до 31 грудня 2015 року — державну цiльову програму з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки;

2) забезпечувати щороку пiдготовку та оприлюднення до 14 жовтня звiту про виконання у поточному роцi плану дiй щодо реалiзацiї Стратегiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки;

3) опрацювати питання стосовно визначення центрального органу виконавчої влади з виконання функцiй щодо координацiї заходiв, здiйснюваних органами виконавчої влади з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi.

3. Обласним, Київськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям активiзувати на вiдповiднiй територiї роботу з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, створивши для цього, зокрема, координацiйнi центри як допомiжнi органи та залучивши до їх дiяльностi представникiв громадськостi.

4. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
13 жовтня 2015 року
№ 580/2015

Стратегiя нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016–2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 13 жовтня 2015 року № 580/2015

Стратегiя нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки

1. Загальнi положення

В Українi нацiонально-патрiотичне виховання дiтей та молодi має стати одним iз прiоритетних напрямiв дiяльностi держави та суспiльства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистостi, яка плекає українськi традицiї, духовнi цiнностi, володiє вiдповiдними знаннями, вмiннями та навичками, здатна реалiзувати свiй потенцiал в умовах сучасного суспiльства, сповiдує європейськi цiнностi, готова до виконання обов’язку iз захисту Батькiвщини, незалежностi та територiальної цiлiсностi України.

Актуальнiсть нацiонально-патрiотичного виховання громадян, особливо дiтей та молодi, зумовлюється процесом консолiдацiї та розвитку українського суспiльства, сучасними викликами, що стоять перед Україною i вимагають дальшого вдосконалення системи нацiонально-патрiотичного виховання, оптимiзацiї державної полiтики у зазначенiй сферi.

Нацiонально-патрiотичне виховання має набути характеру системної i цiлеспрямованої дiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, навчальних закладiв, iнститутiв громадянського суспiльства, громадян з формування у людини i громадянина високої нацiонально-патрiотичної свiдомостi, почуття вiдданостi своїй державi.

В основу системи нацiонально-патрiотичного виховання має бути покладено iдеї змiцнення української державностi як консолiдуючого чинника розвитку суспiльства, формування патрiотизму у дiтей та молодi.

Основними складовими нацiонально-патрiотичного виховання мають стати громадянсько-патрiотичне, вiйськово-патрiотичне, духовно-моральне виховання.

Формування цiннiсних орiєнтирiв i громадянської самосвiдомостi у дiтей та молодi повинно здiйснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення i творення власної держави, iдеалiв свободи, соборностi та державностi, успадкованих, зокрема, вiд княжої доби, українських козакiв, Українських Сiчових Стрiльцiв, армiй Української Народної Республiки та Захiдноукраїнської Народної Республiки, учасникiв антибiльшовицьких селянських повстань, загонiв Карпатської Сiчi, Української повстанської армiї, українцiв-повстанцiв у сталiнських концтаборах, учасникiв дисидентського руху в Українi. Також нацiонально-патрiотичне виховання має здiйснюватися на прикладах мужностi та героїзму учасникiв революцiйних подiй в Українi у 2004, 2013-2014 роках, учасникiв антитерористичної операцiї в Донецькiй та Луганськiй областях.

У нацiонально-патрiотичному вихованнi дiтей та молодi важливо використати i виховний потенцiал, пов’язаний iз героїзмом українцiв, якi боролися в армiях держав — учасникiв Антигiтлерiвської коалiцiї та в рухах опору нацистськiй Нiмеччинi та її союзникам пiд час Другої свiтової вiйни 1939-1945 рокiв, учасникiв мiжнародних операцiй з пiдтримки миру i безпеки.

Також одним iз важливих чинникiв нацiонально-патрiотичного виховання має бути шанобливе ставлення до пам’ятi про жертв комунiстичного та iнших тоталiтарних режимiв в Українi, зокрема жертв Голодомору, полiтичних репресiй i депортацiй.

Водночас важливою складовою нацiонально-патрiотичного виховання має стати поширення iнформацiї про досягнення наших спiввiтчизникiв та їх внесок у скарбницю свiтової цивiлiзацiї, зокрема у сферах освiти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Стратегiя нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на 2016–2020 роки (далi — Стратегiя) розроблена вiдповiдно до положень Конституцiї України, , «Про правовий статус та вшанування пам’ятi борцiв за незалежнiсть України у XX столiттi», , «Про увiчнення перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi 1939-1945 рокiв», Постанови Верховної Ради України вiд 12 травня 2015 року № 373-VІІІ «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi» та iнших нормативно- правових актiв, а також на основi аналiзу стану i проблем нацiонально-патрiотичного виховання в Українi за часiв її незалежностi.

2. Стан i проблеми нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi

Досвiд державної полiтики впродовж усiх рокiв незалежностi України засвiдчив, що нацiонально-патрiотичному вихованню дiтей та молодi не придiлялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалiзувалася низка таких проблем:

вiдсутнiсть ефективного механiзму формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

брак комунiкацiй з громадянським суспiльством з питань нацiонально-патрiотичного виховання;

недостатнi зусилля держави у сферi полiтики консолiдацiї суспiльства, формування активної громадянської позицiї та нацiонально-патрiотичної свiдомостi громадян України, особливо дiтей i молодi;

брак духовностi i моральностi у суспiльствi;

наявнiсть iстотних вiдмiнностей у системах цiнностей, свiтоглядних орiєнтирах груп суспiльства, населення певних територiй держави, окремих громадян;

наявнiсть iмперсько-тоталiтарних рудиментiв у суспiльнiй свiдомостi та зумовлених нищенням української духовно-культурної спадщини та iсторичної пам’ятi розбiжностей в уявленнях про iсторичне минуле, зокрема про тоталiтарну добу, голодомори i полiтичнi репресiї;

незавершенiсть процесу формування нацiонального мовно-культурного простору, стiйкостi його цiннiсної основи до зовнiшнього втручання;

вiдсутнiсть єдиної державної iнформацiйно-просвiтницької полiтики щодо питань органiзацiї та висвiтлення заходiв iз нацiонально-патрiотичного виховання;

перетворення iнформацiйного простору на поле манiпуляцiй суспiльною свiдомiстю, продукування цiннiсної дезорiєнтацiї;

недостатня нормативно-правова урегульованiсть сфери нацiонально-патрiотичного виховання;

недостатнiй рiвень гармонiзацiї законодавства й управлiнських практик у сферi формування громадянської позицiї з законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу та iнших розвинутих держав;

вiдсутнiсть єдиних методичного та термiнологiчного пiдходiв до процесу нацiонально-патрiотичного виховання;

вiдсутнiсть єдиних стандартiв щодо процесiв, суб’єктiв, їх компетенцiї та повноважень, якостi дiяльностi у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

недостатнiсть квалiфiкованого кадрового потенцiалу в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, у навчальних закладах для органiзацiї та здiйснення заходiв iз нацiонально-патрiотичного виховання, нерозвиненiсть низової ланки в системi координацiї виховних процесiв у цьому напрямi;

низький рiвень матерiально-технiчного забезпечення та розвитку iнфраструктури у сферi нацiонально-патрiотичного виховання.

Вiдтак, iснує нагальна потреба вдосконалення нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системностi.

3. Мета Стратегiї

Метою Стратегiї є визначення прiоритетiв та основних напрямiв нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, розвитку вiдповiдних iнститутiв держави i суспiльства, забезпечення змiстового наповнення нацiонально-патрiотичного виховання на основi:

формування нацiонально-культурної iдентичностi, нацiонально-патрiотичного свiтогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цiнностей Українського народу;

усвiдомлення досягнень Українського народу, його iнтелектуальних i духовних надбань;

розвитку дiяльнiсної вiдданостi у розбудовi України, формування у дiтей i молодi активної громадянської, державницької позицiї та почуття власної гiдностi;

скоординованої роботи та взаємодiї органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi нацiонально-патрiотичного виховання, їх ефективної спiвпрацi з громадськiстю;

формування широкої громадської пiдтримки процесiв нацiонально-патрiотичного виховання, розширення ролi та можливостей громадських об’єднань, пiдвищення ролi сiм’ї, активної участi волонтерiв, активiстiв;

забезпечення системних змiн, досягнення високої якостi, ефективностi, цiлеспрямованого та прогнозованого розвитку у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

сприяння консолiдацiї українського суспiльства навколо iдей спiльного майбутнього, захисту територiальної цiлiсностi України, реформ i державотворення.

4. Основнi напрями досягнення мети Стратегiї

Досягнення мети Стратегiї здiйснюватиметься за такими основними напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази стосовно нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi;

пiдвищення ролi української мови як нацiональної цiнностi; забезпечення належної органiзацiї науково-дослiдної та методичної роботи у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

вивчення сучасних виховних систем, технологiй i методик у сферi нацiонально-патрiотичного виховання, узагальнення та поширення

найкращого досвiду у цiй сферi;

впровадження навчальних дисциплiн духовно-морального спрямування як основи формування особистостi та пiдгрунтя для нацiонально-патрiотичного виховання;

формування єдиних стандартiв дiяльностi у сферi нацiонально-патрiотичного виховання та iнструментiв їх впровадження;

пiдвищення професiйної компетентностi фахiвцiв у сферi нацiонально-патрiотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодiї мiж суб’єктами нацiонально-патрiотичного виховання;

забезпечення умов i пiдтримки з боку держави для ефективної дiяльностi iнститутiв громадянського суспiльства у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

забезпечення оптимальної скоординованої дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

органiзацiя та координацiя iнформацiйно-просвiтницької роботи у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

здiйснення заходiв, спрямованих на пiдвищення престижу вiйськової служби;

упорядкування та вдосконалення системи допризовної вiйськової пiдготовки, пiдготовки з вiйськово-облiкових спецiальностей;

профiлактика негативних проявiв поведiнки, злочинностi, наркоманiї, алкоголiзму серед дiтей та молодi шляхом залучення дiтей i молодi до участi у заходах iз нацiонально-патрiотичного виховання;

розвиток мiжнародної спiвпрацi з державами Європейського Союзу та iншими розвинутими державами, якi успiшно впроваджують заходи у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

створення системи ефективного монiторингу у сферi нацiонально-патрiотичного виховання.

5. Цiльовi групи Стратегiї

Цiльовими групами Стратегiї є молодi громадяни, якi визначають свої життєвi перспективи та потребують насамперед свiтоглядної опори, що не суперечить їхньому практичному досвiду, але розкриває новi можливостi, а також дiти з огляду на актуальнiсть для них прикладiв для наслiдування, способiв поведiнки, що дають їм визнання в колективi однолiткiв i серед дорослих.

6. Сфери нацiонально-патрiотичного виховання

Нацiонально-патрiотичне виховання має охоплювати насамперед такi сфери:

освiта;

наука;

культура та мистецтво;

профорiєнтацiя на вiйськовi спецiальностi;

iсторiя, вшанування пам’ятних дат та iсторичних постатей;

краєзнавство;

туризм;

охорона довкiлля;

фiзкультура, спорт, популяризацiя здорового способу життя;

цивiльна оборона;

оборона України.

Нацiонально-патрiотичне виховання дiтей та молодi має здiйснюватися згiдно з розробленими вiдповiдними центральними органами виконавчої влади концепцiями, заходами у вiдповiдних сферах нацiонально-патрiотичного виховання, iз залученням провiдних вчених, незалежних експертiв, iз урахуванням мiжнародного досвiду.

7. Стандарти у сферi нацiонально-патрiотичного виховання

У сферi нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi мають бути розробленi уповноваженим центральним органом виконавчої влади за участю вчених, незалежних експертiв, з урахуванням кращого мiжнародного досвiду успiшних демократичних держав та упровадженi єдинi стандарти, зокрема щодо засобiв i способiв, форм i методiв нацiонально-патрiотичного виховання, оцiнки досягнень вiдповiдних суб’єктiв у цiй сферi та їх компетентностi.

8. Шляхи та механiзми реалiзацiї Стратегiї

Для об’єднання зусиль органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування у сферi нацiонально-патрiотичного виховання iснує потреба у впровадженнi єдиної державної полiтики, адекватних механiзмiв для консолiдацiї i координацiї вiдповiдної роботи в економiчнiй, полiтичнiй, соцiальнiй, культурнiй та iнших сферах.

Ефективна реалiзацiя Стратегiї потребує:

чiткої координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

здiйснення заходiв з активiзацiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на всiх рiвнях такої дiяльностi у тiснiй взаємодiї мiж державою та iнститутами громадянського суспiльства на принципах взаємозацiкавленого спiвробiтництва;

пiдвищення рiвня органiзацiї, покращення функцiонування як окремих елементiв системи нацiонально-патрiотичного виховання, так i всiєї системи в цiлому;

створення механiзму пiдтримки об’єднань, центрiв, клубiв, дiяльнiсть яких пов’язана з нацiонально-патрiотичним вихованням дiтей та молодi;

розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активiстiв за плiдну дiяльнiсть у сферi нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi.

Для цього має бути розроблено дiєвий механiзм формування i реалiзацiї державної полiтики, зокрема опрацьовано питання щодо визначення центрального органу виконавчої влади, на який буде покладено здiйснення такої координацiї, проведення грунтовного дослiдження сучасного стану нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, органiзацiю його поточного монiторингу.

Активiзацiя роботи з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi на мiсцевому рiвнi потребує створення мiсцевими державними адмiнiстрацiями координацiйних рад з питань нацiонально-патрiотичного виховання як дорадчих органiв при мiсцевих державних адмiнiстрацiях iз залученням до складу таких рад фахiвцiв з питань освiти, молодiжної полiтики, фiзичної культури та спорту, культури та мистецтва, запобiгання надзвичайним ситуацiям, представникiв Товариства сприяння оборонi України, а також iнститутiв громадянського суспiльства вiдповiдного спрямування.

9. Пiдвищення квалiфiкацiї та професiйної компетентностi фахiвцiв у сферi нацiонально-патрiотичного виховання

Важливим кроком реалiзацiї Стратегiї є кадрове забезпечення процесу нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi. У зв’язку з цим на початковому етапi розбудови системи нацiонально-патрiотичного виховання зусилля державних органiв i неурядових органiзацiй мають бути зосередженi на органiзацiї пiдготовки фахiвцiв iз нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi, пiдвищеннi квалiфiкацiї фахiвцiв, якi працюють у цiй сферi, оволодiннi ними знаннями, умiннями i навичками, розробленнi для цього вiдповiдних навчальних програм, що забезпечить ефективне впровадження змiсту нацiонально-патрiотичного виховання, визначеного Стратегiєю.

Удосконалення професiйної компетентностi фахiвцiв iз нацiонально-патрiотичного виховання має вiдбуватися за допомогою сучасних iнтерактивних форм i методiв роботи.

10. Удосконалення нормативно-правової бази з нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi

Дальше вдосконалення нормативно-правової бази з питань нацiонально-патрiотичного виховання має вiдбуватися комплексно та у стислий перiод часу шляхом пiдготовки нових та внесення змiн до чинних нормативно-правових актiв щодо:

закрiплення в установленому порядку завдань та повноважень центральних органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi нацiонально-патрiотичного виховання;

створення єдиної нормативно-правової основи нацiонально-патрiотичного виховання в системi освiти;

визначення механiзму взаємодiї органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства у сферi нацiонально-патрiотичного виховання.

11. Реалiзацiя, монiторинг за впровадженням Стратегiї

Реалiзацiя Стратегiї забезпечуватиметься спiльними зусиллями органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та iнститутiв громадянського суспiльства.

Для здiйснення монiторингу реалiзацiї Стратегiї залучатимуться в установленому порядку представники iнститутiв громадянського суспiльства, вченi, фахiвцi.

Оцiнка ефективностi реалiзацiї Стратегiї грунтуватиметься на результатах виконання вiдповiдного плану дiй.

Індикаторами ефективностi реалiзацiї заходiв iз нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi мають стати, зокрема:

збiльшення вiдвiдуваностi дiтьми та молоддю закладiв, що популяризують культурнi та нацiонально-мистецькi традицiї Українського народу, а також експозицiй музеїв, присвячених нацiонально-визвольнiй боротьбi за незалежнiсть i територiальну цiлiснiсть України;

пiдвищення рiвня знань у дiтей i молодi про видатних особистостей українського державотворення, визначних вiтчизняних учених, педагогiв, спортсменiв, провiдних дiячiв культури i мистецтва, а також духовних провiдникiв Українського народу;

збiльшення передплати та обсягiв розповсюдження україномовних дитячих i молодiжних друкованих видань;

збiльшення кiлькостi глядачiв на переглядах творiв кiномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення Українського народу;

розширення сфери застосування української мови дiтьми та молоддю; збiльшення кiлькостi дiтей i молодi, якi пишаються своїм українським походженням, громадянством;

збiльшення кiлькостi дiтей i молодi, якi подорожують в iншi регiони України та до держав Європейського Союзу;

збiльшення чисельностi членiв громадських об’єднань, дiяльнiсть яких спрямована на нацiонально-патрiотичне виховання дiтей та молодi;

збiльшення кiлькостi проведених зустрiчей дiтей i молодi з ветеранами вiйни, борцями за незалежнiсть України у XX столiттi, учасниками антитерористичної операцiї в Донецькiй та Луганськiй областях;

збiльшення чисельностi молодi, готової до виконання обов’язку iз захисту Батькiвщини, незалежностi та територiальної цiлiсностi України;

збiльшення кiлькостi заходiв iз вшанування героїв боротьби Українського народу за незалежнiсть i територiальну цiлiснiсть України.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України
Б. Ложкiн

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика