sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні


Ураховуючи роль англiйської мови як мови мiжнародного спiлкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до свiтових економiчних, соцiальних, освiтнiх i культурних можливостей, якi вiдкриває знання та використання англiйської мови, забезпечення iнтеграцiї України до європейського полiтичного, економiчного i науково-освiтнього простору, на пiдтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англiйської мови одним iз прiоритетiв стратегiї розвитку,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Оголосити 2016 рiк Роком англiйської мови в Українi.

2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) розробити i затвердити комплекс заходiв на 2016 та наступнi роки, спрямованих на активiзацiю вивчення громадянами англiйської мови з метою створення для них можливостей її використання у сферах освiти, науки, культури, економiки та iнших сферах, передбачивши здiйснення в установленому порядку заходiв, зокрема щодо:

органiзацiї на базi вищих навчальних закладiв курсiв iз вивчення англiйської мови студентами, аспiрантами, докторантами, педагогiчними i науково-педагогiчними працiвниками, iншими громадянами;

сприяння розширенню в установленому порядку викладання здобувачам вищої освiти навчальних дисциплiн англiйською мовою;

запровадження вивчення англiйської мови як другої iноземної у загальноосвiтнiх навчальних закладах, у яких вона не вивчається;

розширення мережi гурткiв з вивчення англiйської мови у позашкiльних навчальних закладах, а також практики її застосування в роботi з вихованцями, учнями i слухачами за рiзними напрямами позашкiльної освiти;

проведення фахових конкурсiв, олiмпiад та iнших змагань з англiйської мови серед педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв, учнiв та студентiв;

розвитку взаємного обмiну учнями, студентами мiж навчальними закладами України та держав, у яких англiйська мова є основною мовою спiлкування;

активiзацiї участi загальноосвiтнiх навчальних закладiв України в навчальнiй програмi Європейського Союзу «E-Twinning Plus»;

розширення мережi лiтнiх мовних таборiв з метою вивчення iноземних мов в Українi;

започаткування проекту пiдвищення фахової квалiфiкацiї педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв з англiйської мови;

розвитку мiжнародного спiвробiтництва щодо залучення до викладання англiйської мови iноземних фахiвцiв, якi є її носiями, у тому числi волонтерiв, спрощення порядку в’їзду в Україну та перебування в Українi таких фахiвцiв;

удосконалення законодавства України у сферi освiти i науки щодо визначення перелiку посад педагогiчних, наукових та науково-педагогiчних працiвникiв у вищих навчальних закладах i наукових установах, квалiфiкацiйною вимогою для зайняття яких є володiння англiйською мовою, а також запровадження вимоги щодо англомовної компетентностi для присудження наукових ступенiв i присвоєння вчених звань;

запровадження поетапної сертифiкацiї вчителiв iноземних мов загальноосвiтнiх навчальних закладiв з метою визначення згiдно iз Загальноєвропейськими рекомендацiями з мовної освiти рiвня володiння ними вiдповiдною мовою та диференцiацiї оплати працi залежно вiд фахового рiвня володiння мовою;

запровадження освiтнiх теле- та радiопрограм iз вивчення англiйської мови для рiзних категорiй населення, проведення iнформацiйно-роз’яснювальної роботи щодо важливостi вивчення англiйської мови, ознайомлення з можливостями її використання;

поширення практики демонстрування фiльмiв англiйською мовою iз субтитруванням державною мовою;

проведення оцiнювання рiвня володiння державними службовцями англiйською мовою та органiзацiї мовних курсiв для її вивчення, запровадження в установленому порядку квалiфiкацiйних вимог щодо володiння англiйською мовою для вiдповiдних посад державної служби;

включення вивчення англiйської мови до програм пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування;

активiзацiї ведення англомовної версiї офiцiйних веб-сайтiв органiв державної влади;

2) опрацювати питання щодо залучення мiжнародної фiнансової та технiчної допомоги для реалiзацiї зазначених заходiв.

3. Обласним, Київськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям забезпечити розроблення та реалiзацiю вiдповiдних регiональних планiв заходiв, спрямованих на популяризацiю вивчення англiйської мови, передбачивши, зокрема:

проведення вiдповiдної iнформацiйно-роз’яснювальної роботи, у тому числi в мiсцевих засобах масової iнформацiї;

опрацювання питання щодо забезпечення доступностi послуг iз вивчення англiйської мови;

запровадження на регiональному телебаченнi освiтнiх програм iз вивчення англiйської мови;

проведення iз залученням навчальних закладiв, закладiв культури, установ i органiзацiй, якi надають послуги з вивчення англiйської мови, олiмпiад, фестивалiв, конкурсiв та iнших заходiв, спрямованих на заохочення рiзних вiкових груп населення до вивчення англiйської мови, пiдвищення рiвня володiння нею.

4. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
16 листопада 2015 року
№ 641/2015

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика