sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Указ Президента України від 29 березня 2016 року № 120/2016 «Про внесення змін до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215


1. Внести до Указу Президента України вiд 27 березня 2001 року № 215 «Питання органiзацiї виконання Закону України «Про громадянство України» (зi змiнами, внесеними Указами вiд 27 червня 2006 року № 588, вiд 19 серпня 2010 року № 826, вiд 1 лютого 2012 року № 46 та вiд 30 травня 2012 року № 367) такi змiни:

1) у пунктах 7 i 12 Положення про Комiсiю при Президентовi України з питань громадянства, затвердженого зазначеним Указом, слова «Управлiнням з питань громадянства» замiнити словами «вiдповiдним структурним пiдроздiлом»;

2) у Порядку провадження за заявами i поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рiшень, затвердженому зазначеним Указом:

в абзацi третьому пiдпункту «г» пункту 45 слова «останнiх трьох рокiв» замiнити словами «трьох рокiв з моменту в’їзду в Україну»;

доповнити Порядок пунктом 46* i 2 такого змiсту:

«461. Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить вiйськову службу за контрактом у Збройних Силах України, подає документи, передбаченi пiдпунктами «а»-«в», «е», «є» пункту 45 цього Порядку, а також:

а) документ, який пiдтверджує, що особа в установленому законодавством України порядку проходить вiйськову службу за контрактом у Збройних Силах України (копiю контракту про проходження вiйськової служби у Збройних Силах України та довiдку з мiсця служби, дiйсну на момент подання документiв);

б) документ, що пiдтверджує безперервне проживання особи на законних пiдставах на територiї України протягом трьох рокiв з моменту набрання чинностi контрактом про проходження вiйськової служби у Збройних Силах України (копiя вiйськового квитка, копiя паспортного документа (проїзного документа особи без громадянства, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон — для осiб без громадянства)»;

пункт 49 доповнити абзацами такого змiсту:

«Для прийняття до громадянства України особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить вiйськову службу у Збройних Силах України та нагороджена державною нагородою України, подає документи, передбаченi пiдпунктами «а»-«в» пункту 45 цього Порядку, а також:

а) копiю документа, що пiдтверджує нагородження особи державною нагородою України;

б) копiю вiйськового квитка особи;

в) копiю контракту про проходження особою вiйськової служби у Збройних Силах України та довiдку з мiсця служби, дiйсну на момент подання документiв»;

абзац шостий пункту 102 пiсля слiв «у межах своєї компетенцiї перевiряють» доповнити словами «(у тому числi в банках даних Мiжнародної органiзацiї кримiнальної полiцiї — Інтерполу)»;

абзац третiй пункту 107 пiсля слiв «для перевiрки» доповнити словами «(у тому числi в банках даних Мiжнародної органiзацiї кримiнальної полiцiї — Інтерполу)»;

у пунктi 110 слова «Управлiння з питань громадянства» в усiх вiдмiнках замiнити словами «вiдповiдний структурний пiдроздiл» у вiдповiдному вiдмiнку.

2. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України
П. Порошенко

м. Київ
29 березня 2016 року
№ 120/2016

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика