sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 609 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08 вересня 2016 року № 609

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам


Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання пiдтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. № 1102 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901; 2013 р., № 68, ст. 2468), змiни, що додаються.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Гройсман

Змiни, що вносяться до Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання пiдтримки фермерським господарствам

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 вересня 2016 р. № 609

Змiни, що вносяться до Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання пiдтримки фермерським господарствам

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змiсту:

«Фонд повiдомляє про обсяг розподiлених бюджетних коштiв своїм регiональним вiддiленням.».

2. У пунктi 6:

1) в абзацi першому цифри «250» замiнити цифрами «500»;

2) абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

«iншим фермерським господарствам — строком до п’яти рокiв для придбання технiки, обладнання, поновлення обiгових коштiв, у тому числi для придбання маточного поголiв’я сiльськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корiв, свиноматок, ярок, вiвцематок, кiзочок та козоматок) та проведення оцiнки вiдповiдностi виробництва органiчної продукцiї (сировини), виробництва та переробки сiльськогосподарської продукцiї, будiвництва та реконструкцiї виробничих i невиробничих примiщень, для закладення багаторiчних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперацiї, у тому числi для сплати пайових внескiв до пайових фондiв сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв, утворених фермерськими господарствами самостiйно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та мелiорацiї земель.».

3. У пунктi 7:

1) абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

«Загальна кiлькiсть членiв комiсiй повинна становити не бiльше нiж 10 осiб.»;

2) абзац шостий виключити.

4. У пунктi 8:

1) абзац другий пiсля слiв «фермерського господарства» доповнити словами i цифрами «iз статусом юридичної особи або копiю договору про створення сiмейного фермерського господарства — для фермерських господарств, що створенi без набуття статусу юридичної особи вiдповiдно до статтi 81 Закону України «Про фермерське господарство»;

2) доповнити пункт пiсля абзацу другого новим абзацом такого змiсту:

«копiю статуту сiльськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рiшення установчих зборiв про створення такого кооперативу (в разi наявностI);».

У зв’язку з цим абзаци третiй-двадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим-двадцять першим;

3) абзац четвертий виключити;

4) абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

«довiдку про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi з податкiв i зборiв, видану органами доходiв i зборiв;»;

5) доповнити пункт пiсля абзацу десятого новими абзацами такого змiсту:

«копiю заяви про перехiд на виробництво органiчної продукцiї (сировини), поданої до органу з оцiнки вiдповiдностi (у разi наявностI);

копiю титульної сторiнки проектно-кошторисної документацiї на створення та зрошення багаторiчних насаджень (у разi наявностI);».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-двадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим-двадцять третiм;

6) в останньому абзацi слова «в установленому законодавством порядку» замiнити словами «головою фермерського господарства».

5. Пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

«9. Пiсля надходження вiд Фонду iнформацiї про обсяг розподiлу бюджетних коштiв, передбаченого пунктом 4 цього Порядку, регiональнi комiсiї оприлюднюють у друкованих засобах масової iнформацiї оголошення про умови проведення конкурсу, початкову та кiнцеву дати прийому заявок та документiв.

Строк прийому заявок та документiв не може бути меншим нiж 30 календарних днiв.

Регiональнi комiсiї розпочинають прийом заявок та документiв у день оприлюднення оголошення. Заявки, що надiйшли пiсля закiнчення строку їх подання, не розглядаються.

Поданi заявки та документи реєструються секретарем регiональної комiсiї в журналi облiку.

Регiональнi комiсiї розглядають поданi заявки та документи у порядку черговостi їх реєстрацiї.

У разi вiдповiдностi поданих заявок та документiв вимогам цього Порядку регiональнi комiсiї приймають рiшення про включення фермерського господарства до реєстру фермерських господарств, що претендують на одержання фiнансової пiдтримки.

Інформацiя про перелiк фермерських господарств, якi претендують на одержання фiнансової пiдтримки, оприлюднюється у друкованих засобах масової iнформацiї та на офiцiйному веб-сайтi Фонду.

У разi подання оформлених неналежним чином або не у повному обсязi документiв, зазначених у пунктi 8 цього Порядку, чи виявлення в них недостовiрних даних регiональнi комiсiї повертають їх фермерському господарству в одноденний строк пiсля прийняття вiдповiдного рiшення з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення.

Пiсля усунення причин, на пiдставi яких заявки та документи повернуто, фермерське господарство може подати їх повторно в межах строку прийому документiв або оскаржити прийняте регiональною комiсiєю рiшення, надавши документи до комiсiї.

Регiональнi комiсiї формують у десятиденний строк пiсля закiнчення строку прийняття заявок та документiв реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фiнансової пiдтримки, та реєстр фермерських господарств, щодо яких регiональною комiсiєю прийнято рiшення про повернення документiв, i подають їх разом з поданими фермерськими господарствами документами комiсiї.

Формування реєстрiв транслюється в режимi реального часу.

Комiсiя у чотирнадцятиденний строк розглядає поданi регiональними комiсiями реєстри разом з документами та документи, поданi в порядку оскарження рiшення регiональної комiсiї.

У разi задоволення скарги комiсiя приймає рiшення про участь фермерського господарства у конкурсному вiдборi, а у разi вiдмови у задоволеннi скарги — повертає фермерському господарству документи з детальним письмовим обґрунтуванням причин їх повернення.

Комiсiя проводить конкурсний вiдбiр та формує реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фiнансової пiдтримки.

Рiшення комiсiї затверджується наказом Фонду за погодженням з Мiнагрополiтики.

Засiдання комiсiї проводиться у разi потреби. Останнє засiдання проводиться не пiзнiше 10 грудня.

Фермерським господарствам, якi не визначенi переможцями конкурсу, комiсiя надсилає у триденний строк пiсля прийняття комiсiєю рiшення письмове повiдомлення.

На пiдставi наказу Фонду, погодженого Мiнагрополiтики, Мiнагрополiтики спрямовує розподiлений обсяг коштiв до Фонду, який укладає з фермерськими господарствами — переможцями конкурсу договори про надання фiнансової пiдтримки та перераховує їм бюджетнi кошти.

Форми реєстрiв, журналiв облiку та примiрного договору про надання фiнансової пiдтримки затверджуються Мiнагрополiтики.

Основними критерiями пiд час визначення переможцiв конкурсу є:

забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення коштiв, одержаних на поворотнiй основi;

створення додаткових робочих мiсць у сiльськiй мiсцевостi.

За наявностi рiвних умов перевага надається фермерським господарствам, якi:

є членами сiльськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

провадять дiяльнiсть з вирощування та розведення великої рогатої худоби;

мають в обробiтку земельнi дiлянки площею не бiльше нiж 500 гектарiв;

здiйснюють закладення молодих плодово-ягiдних та виноградних насаджень;

подали заяву про перехiд на виробництво органiчної продукцiї (сировини).».

6. У пунктi 11:

1) абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

«Для перерахування коштiв фiнансової пiдтримки Фонд надає органу Казначейства:

платiжнi доручення та реєстри фермерських господарств, що отримали право на одержання фiнансової пiдтримки, — у разi надання фiнансової пiдтримки на безповоротнiй основi;»;

2) абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

«Фермерськi господарства у мiсячний строк пiсля надходження коштiв фiнансової пiдтримки подають до Фонду засвiдченi головою фермерського господарства копiї документiв, що пiдтверджують цiльове використання зазначених коштiв.».

7. Пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

«13. Кошти фiнансової пiдтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотнiй основi, повертаються згiдно з укладеними вiдповiдно до цього Порядку договорами на вiдповiдний рахунок Фонду, вiдкритий в Казначействi за мiсцем реєстрацiї, i протягом двох робочих днiв перераховуються до державного бюджету.».

8. У пунктi 131 слова «Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних та Севастопольської мiської держадмiнiстрацiй» замiнити словами «обласних держадмiнiстрацiй».

9. У текстi Порядку:

слова «Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства» в усiх вiдмiнках замiнити словом «Мiнагрополiтики»;

слова «Мiнiстерство аграрної полiтики Автономної Республiки Крим, головнi управлiння агропромислового розвитку обласних, управлiння промисловостi та агропромислового розвитку Севастопольської мiської держадмiнiстрацiй» в усiх вiдмiнках замiнити словами «структурнi пiдроздiли облдержадмiнiстрацiй з питань агропромислового розвитку» у вiдповiдному вiдмiнку.

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика