sop

Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою esop.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 року № 919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05 липня 2006 року № 919

Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату


Останнi змiни внесено: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012 № 166

Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення заробiтної плати (доходу) для призначення пенсiї у разi втрати документiв про її нарахування та виплату, що додається.

2. Мiнiстерству соцiальної полiтики разом з:

Державною податковою адмiнiстрацiєю затвердити у двомiсячний строк порядок отримання з Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов’язкових платежiв даних про заробiтну плату (дохiд) для призначення пенсiї у разi втрати документiв про її нарахування та виплату;

Пенсiйним фондом України забезпечити застосування Порядку, затвердженого цiєю постановою, у випадках втрати первинних документiв про нарахування та виплату пiдприємствами, установами, органiзацiями заробiтної плати (доходу), що мали мiсце до набрання чинностi цiєю постановою.

3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем’єр-мiнiстр України
Ю. Єхануров

Порядок визначення заробiтної плати (доходу) для призначення пенсiї у разi втрати документiв про її нарахування та виплату

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 липня 2006 р. № 919

Порядок визначення заробiтної плати (доходу) для призначення пенсiї у разi втрати документiв про її нарахування та виплату

1. Цей Порядок встановлює механiзм визначення заробiтної плати (доходу) для призначення пенсiї застрахованої особи, страховий стаж якої починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 мiсяцiв, за основним мiсцем роботи за перiод страхового стажу до 1 липня 2000 р. за умови вiдсутностi заробiтної плати (доходу) за будь-якi iншi 60 календарних мiсяцiв страхового стажу пiдряд незалежно вiд перерв до 1 липня 2000 р. у разi втрати первинних документiв про нарахування та виплату пiдприємствами, установами, органiзацiями заробiтної плати (доходу) у зв’язку iз стихiйним лихом, аварiями, катастрофами або з iнших незалежних вiд застрахованої особи обставин.

2. Заробiтна плата (дохiд) для призначення пенсiї за перiод страхового стажу застрахованої особи за кожний мiсяць страхового стажу починаючи з 1 сiчня 1998 р. визначається за даними Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв i Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

3. За перiод до 1 сiчня 1998 р. та у разi вiдсутностi даних у Державному реєстрi фiзичних осiб — платникiв податкiв i Державному реєстрi загальнообов’язкового державного соцiального страхування заробiтна плата (дохiд) застрахованої особи за кожний мiсяць страхового стажу, який враховується пiд час призначення пенсiї, визначається:

1) за наявностi пiдприємства, установи, органiзацiї, де працювала особа, або їх правонаступника — виходячи з розмiру середньої заробiтної плати за вiдповiдною професiєю (посадою) на зазначеному пiдприємствi, в установi, органiзацiї, що склалася у кожному мiсяцi роботи, за який втрачено документи про нарахування та виплату заробiтної плати (доходу).

За вiдсутностi на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в їх правонаступника вiдповiдної професiї (посади) заробiтна плата визначається виходячи з розмiру середньої заробiтної плати за аналогiчною професiєю (посадою) на зазначеному пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в їх правонаступника, що склалася у кожному мiсяцi роботи, за який втрачено документи.

У випадку повної втрати первинних документiв про нарахування та виплату пiдприємствами, установами, органiзацiями заробiтної плати (доходу) за вiдповiдний перiод заробiтна плата визначається за вiдповiдною професiєю (посадою) на зазначеному пiдприємствi, в установi, органiзацiї за календарний рiк, що передує року, з якого призначається пенсiя.

При цьому коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розмiру середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за мiсяць, за який визначається заробiтна плата, календарного року, що передує року, з якого призначено пенсiю.

Довiдка про заробiтну плату у випадках, передбачених цим пiдпунктом, надається пiдприємством, установою, органiзацiєю, де працює (працювала) особа, або їх правонаступником;

2) у разi коли пiдприємство, установу, органiзацiю лiквiдовано, а документи до органу вищого рiвня або архiвним установам не передано, — виходячи з мiнiмальної тарифної ставки (посадового окладу) за вiдповiдною або аналогiчною професiєю (посадою), передбаченої вiдповiдною галузевою угодою, за календарний рiк, що передує року, з якого призначено пенсiю. При цьому коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розмiру середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за мiсяць, за який розраховується заробiтна плата, календарного року, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсiю.

Довiдка про заробiтну плату виходячи з мiнiмальної тарифної ставки (посадового окладу) за вiдповiдною або аналогiчною професiєю (посадою), передбаченої вiдповiдною галузевою угодою, видається управлiннями працi та соцiального захисту населення районних, районних у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, структурними пiдроздiлами з питань працi та соцiального захисту населення виконавчих органiв мiських, районних у мiстах рад.

Колишнiм працiвникам банкiв, їх фiлiй (структурних пiдроздiлiв) у разi, коли завершено процедуру лiквiдацiї банку, а документи до органу вищого рiвня або архiвним установам не передано, довiдки про заробiтну плату видаються за вiдповiдний перiод Нацiональним банком України виходячи з мiсячної тарифної ставки (посадового окладу) за вiдповiдною або аналогiчною посадою (професiєю) у фiлiях (структурних пiдроздiлах) вiдповiдного лiквiдованого банку (за наявностi таких даних).

За бажанням особи у випадках, передбачених у цьому пунктi, коефiцiєнт заробiтної плати (доходу) за кожен мiсяць перiоду роботи визначається виходячи з мiнiмальної заробiтної плати за вiдповiдний перiод.

4. Вiдсутнiсть на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в їх правонаступника документiв про нарахування та виплату заробiтної плати (доходу), а також час та причини, що призвели до втрати таких документiв, пiдтверджується довiдкою роботодавця, правонаступника органу вищого рiвня, Нацiонального банку України щодо лiквiдованих банкiв або вiдповiдної архiвної установи.

Додати у ВибранеДо списку
Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика